Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 323/2015 privind regulamentul financiar aplicabil celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare
Număr celex: 32015R0323

Modificări (1)

În vigoare de la 03 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, astfel cum a fost modificat cel mai recent (denumit în continuare "Acordul de parteneriat ACP-UE"),

având în vedere Acordul intern dintre reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutoarelor Uniunii Europene în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE, precum și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică partea a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare "acordul intern"), în special articolul 10 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Curții de Conturi,

având în vedere avizul Băncii Europene de Investiții,

întrucât:

(1) Ar trebui să se stabilească norme detaliate pentru plata contribuțiilor statelor membre la cel de al 11-lea Fond european de dezvoltare ("cel de al 11-lea FED"), instituit prin acordul intern.

(2) Ar trebui să se prevadă condițiile în temeiul cărora Curtea de Conturi trebuie să-și exercite competențele în ceea ce privește cel de al 11-lea FED.

(3) Ar trebui să se stabilească normele detaliate pentru execuția financiară a celui de al 11-lea FED în ceea ce privește, în special, principiile aplicabile; constituirea resurselor acestuia; actorii financiari și entitățile cărora le sunt încredințate sarcini de execuție bugetară; deciziile de finanțare, angajamentele și plățile; tipurile de finanțare, inclusiv achizițiile publice, granturile, instrumentele financiare și fondurile fiduciare ale Uniunii; prezentarea conturilor și contabilitatea; auditul extern efectuat de Curtea de Conturi și descărcarea de gestiune acordată de către Parlamentul European; precum și facilitatea de investiții gestionată de Banca Europeană de Investiții (BEI).

(4) Din motive de simplificare și coerență, prezentul regulament ar trebui să fie aliniat, în măsura posibilului, cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 al Parlamentului European și al Consiliului și cu Regulamentul delegat (UE) nr. 1268/2012 al Comisiei. Această aliniere ar trebui să fie asigurată prin trimiteri directe la regulamentele menționate și ar trebui, pe de o parte, să permită identificarea fără dificultăți a particularităților execuției financiare a celui de al 11-lea FED și, pe de altă parte, să reducă diversitatea normelor de finanțare ale Uniunii în domeniul acțiunii externe, această diversitate de norme reprezentând o sarcină inutilă pentru beneficiari, pentru Comisie, precum și pentru alți actori implicați.

(5) Ar trebui să se amintească faptul că, pe lângă prezentul regulament, cadrul pentru execuția financiară a celui de al 11-lea FED cuprinde mai multe instrumente, și anume Acordul de parteneriat ACP-UE, în special anexa IV; acordul intern; Decizia 2013/755/UE a Consiliului (denumită în continuare "Decizia de asociere peste mări"); și Regulamentul (UE) 2015/322 al Consiliului (denumit în continuare "Regulamentul de punere în aplicare").

(6) Execuția financiară a celui de al 11-lea FED ar trebui să fie ghidată de principiul unității și exactității bugetare, al unității de cont, al universalității, al specificității, al bunei gestiuni financiare și al transparenței. Având în vedere structura multianuală a celui de al 11-lea FED, principiul bugetar al anualității nu ar trebui să se aplice în cazul celui de al 11-lea FED.

(7) Resursele pentru măsurile de sprijin în vederea îmbunătățirii impactului programelor celui de al 11-lea FED în temeiul articolului 6 din acordul intern ar trebui, de asemenea, utilizate în vederea îmbunătățirii gestiunii financiare a celui de al 11-lea FED și a previziunilor referitoare la acesta.

(8) Normele referitoare la actorii financiari, adică ordonatorii de credite și contabilii, la delegarea atribuțiilor acestora, precum și la răspunderea lor, ar trebui să fie aliniate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012, având în vedere faptul că, la punerea în aplicare a celui de al 11-lea FED, Comisia exercită aceeași responsabilitate executivă.

(9) Ar trebui să se stabilească normele detaliate în temeiul cărora ordonatorul de credite delegat al Comisiei stabilește măsurile necesare cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) (denumite în continuare "statele ACP") și cu țările și teritoriile de peste mări (denumite în continuare "TTPM") pentru a se asigura executarea corespunzătoare a operațiunilor, în strânsă cooperare cu ordonatorul de credite de la nivel național, regional, intra-ACP sau teritorial desemnat de statele ACP sau de TTPM.

(10) Normele privind gestiunea indirectă, care implică încredințarea sarcinilor de execuție bugetară și a condițiilor și limitelor acesteia, ar trebui să fie aliniate cu Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012. De asemenea, ar trebui introdusă o dispoziție privind subdelegarea sarcinilor de execuție bugetară care să o reflecte pe cea cuprinsă în Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului pentru a se asigura o punere în aplicare coerentă a finanțării acțiunilor externe. Cu toate acestea, prezentul regulament ar trebui să conțină dispoziții specifice privind actorii temporari care înlocuiesc ordonatorul de credite de la nivel național, privind misiunile încredințate de către statele ACP și de către TTPM unor prestatori de servicii, precum și privind consolidarea protecției intereselor financiare ale Uniunii în cazul gestiunii indirecte cu statele ACP și cu TTPM.

(11) Cu toate că resursele FED nu vor fi executate în gestiune partajată, prezentul regulament ar trebui să permită ca, în cadrul cooperării regionale dintre statele ACP și TTPM, pe de o parte, și regiunile ultraperiferice ale Uniunii, pe de altă parte, resursele FED și sprijinul de la Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) în favoarea regiunilor ultraperiferice ale Uniunii să poată fi executate de aceeași entitate în conformitate cu prezentul regulament, în ceea ce privește resursele FED, și în cadrul gestiunii partajate, în ceea ce privește FEDER.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...