Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 322/2015 privind punerea în aplicare a celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare
Număr celex: 32015R0322

Modificări (...)

În vigoare de la 06 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul de parteneriat dintre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte,astfel cum a fost modificat cel mai recent (denumit în continuare "Acordul de parteneriat ACP-UE"),

având în vedere acordul intern dintre reprezentanții guvernelor statelor membre ale Uniunii Europene, reuniți în cadrul Consiliului, privind finanțarea ajutorului acordat de Uniunea Europeană în baza cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, în conformitate cu Acordul de parteneriat ACP-UE și privind alocarea de asistență financiară pentru țările și teritoriile de peste mări cărora li se aplică dispozițiile părții a patra din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare "acordul intern"), în special articolul 10 alineatul (1),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere avizul Băncii Europene de Investiții,

întrucât:

(1) Decizia nr. 1/2013 a Consiliului de Miniștri ai ACP-UE a stabilit cadrul financiar multianual pentru cooperarea cu statele din Africa, zona Caraibilor și Pacific (ACP) pentru perioada 2014-2020, prin introducerea unei noi anexe Ic la Acordul de parteneriat ACP-UE.

(2) Acordul intern definește diferitele pachete financiare ale celui de al 11-lea Fond european de dezvoltare (FED), cheia de contribuție și contribuțiile la cel de al 11-lea FED, instituie Comitetul FED și Comitetul pentru facilitatea de investiții (denumit în continuare "Comitetul FI") și stabilește ponderea voturilor și regula majorității calificate în cadrul acestor comitete.

(3) De asemenea, acordul intern stabilește valoarea cumulată a ajutorului acordat de Uniune Grupului de state ACP (cu excepția Republicii Africa de Sud) și țărilor și teritoriilor de peste mări (denumite în continuare "TTPM") pentru o perioadă de șapte ani cuprinsă între 2014 și 2020 la 30 506 milioane EUR din contribuția statelor membre. Din această sumă, 29 089 de milioane EUR sunt alocate statelor ACP, astfel cum se specifică în cadrul financiar multianual 2014-2020 menționat în anexa Ic la Acordul de parteneriat ACP-UE, 364,5 milioane EUR sunt alocate TTPM și 1 052,5 milioane EUR sunt alocate Comisiei pentru cheltuielile de sprijin legate de programarea și punerea în aplicare a FED de către Comisie, din care cel puțin 76,3 milioane EUR urmează să se aloce Comisiei pentru măsuri de îmbunătățire a impactului programelor FED, astfel cum se menționează la articolul 6 alineatul (3) din acordul intern.

(4) Alocarea de fonduri din cel de al 11-lea FED către TTPM este reglementată de Decizia 2013/755/UE a Consiliului și de normele de punere în aplicare a acesteia, cu modificările ulterioare.

(5) Măsurile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului și care sunt eligibile pentru finanțare în temeiul acestuia ar trebui finanțate doar în cazuri excepționale din cel de al 11-lea FED, atunci când o astfel de asistență este necesară pentru asigurarea continuității cooperării de la condiții de criză la condiții stabile de dezvoltare și când ea nu poate fi finanțată din bugetul general al Uniunii.

(6) La 11 aprilie 2006, Consiliul a adoptat principiul finanțării Instrumentului financiar pentru pace în Africa din FED și a convenit asupra viitoarelor modalități și a conceptului instrumentului.

(7) Statele ACP vor avea acces, de asemenea, la asistența acordată de Uniune prin intermediul unor programe tematice prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul (UE) nr. 234/2014al Parlamentului European și al Consiliului, Regulamentul (UE) nr. 230/2014al Parlamentului European și al Consiliului și Regulamentul (UE) nr. 235/2014al Parlamentului European și al Consiliului. Programele tematice ar trebui să adauge valoare programelor geografice finanțate în cadrul celui de al 11-lea FED, să fie consecvente și complementare cu acestea.

(8) Astfel cum se menționează la considerentul (8) din Regulamentul (UE) nr. 1288/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, în vederea promovării dimensiunii internaționale a învățământului superior, se pot pune la dispoziție fonduri din Fondul european de dezvoltare, în conformitate cu procedurile care guvernează acest fond, pentru acțiuni de mobilitate educațională înspre sau dinspre țările din afara UE și pentru cooperare și dialog politic cu autoritățile, instituțiile și organizațiile din aceste țări. La utilizarea acestor fonduri se aplică dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 1288/2013.

(9) Cooperarea regională între statele ACP, TTPM și regiunile ultraperiferice ale Uniunii ar trebui să fie încurajată într-o măsură mai mare. În conformitate cu articolul 10 alineatul (1) din acordul intern, regulamentul privind punerea în aplicare ar trebui să conțină măsuri adecvate care să permită corelarea finanțării creditelor din cel de al 11-lea FED și din Fondul european de dezvoltare regională pentru a finanța proiecte de cooperare între regiunile ultraperiferice ale Uniunii și statele ACP, precum și între TTPM din zona Caraibilor, Africa de Vest și Oceanul Indian, în special mecanisme simplificate pentru gestionarea comună a acestor proiecte.

(10) În vederea punerii în aplicare a celui de al 11-lea FED, ar trebui să se decidă procedura de programare, de analizare și de aprobare a ajutorului și să se definească normele detaliate de supraveghere a modului de utilizare a ajutorului.

(11) Consensul european privind dezvoltarea din 22 decembrie 2005 și Concluziile Consiliului privind Comunicările Comisiei din 14 mai 2012 privind "Creșterea impactului politicii UE în domeniul dezvoltării: o agendă a schimbării" ar trebui să ofere cadrul politic general care să ghideze programarea și punerea în aplicare a celui de al 11-lea FED, inclusiv principiile adoptate la nivel internațional privind eficacitatea ajutorului, precum principiile prezentate în Declarația de la Paris privind eficacitatea ajutorului (2005), Codul de conduită al UE în materie de diviziune a muncii în cadrul politicii de dezvoltare (2007), Orientările UE pentru Agenda de acțiune de la Accra (2008), poziția comună a UE, inclusiv cu privire la garanția UE de transparență și la alte aspecte ale transparenței și responsabilității, pentru cel de al patrulea forum la nivel înalt de la Busan privind eficacitatea ajutorului, care a dus, printre altele, la documentul final al forumului de la Busan (2011), Planul de acțiune privind egalitatea de șanse între femei și bărbați pentru acțiune externă (2010) și Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, la care Uniunea este parte semnatară.

(12) La 14 mai 2012, Consiliul a adoptat Concluziile privind "Abordarea viitoare a sprijinului bugetar al UE destinat țărilor terțe". În respectivele concluzii, Consiliul și-a afirmat angajamentul de a utiliza sprijinul bugetar în mod eficace pentru a contribui la reducerea sărăciei și pentru a susține utilizarea sistemelor naționale, pentru a spori previzibilitatea ajutorului oferit și pentru a încuraja asumarea de către țările partenere a politicilor și a reformelor în domeniul dezvoltării, în concordanță cu Consensul european privind dezvoltarea, Agenda pentru schimbare, precum și cu agenda privind eficacitatea ajutorului internațional.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...