Comisia Europeană

Regulamentul de punere în aplicare nr. 262/2015 de stabilire, în temeiul Directivelor 90/427/CEE și 2009/156/CE ale Consiliului, a unor norme privind metodele de identificare a ecvideelor (Regulamentul privind pașapoartele ecvideelor) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R0262

Modificări (...)

În vigoare de la 23 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 90/427/CEE a Consiliului din 26 iunie 1990 privind condițiile zootehnice și genealogice care reglementează schimburile intracomunitare cu ecvidee, în special articolul 4 alineatul (2) literele (c) și (d), articolul 6 alineatul (2) a doua liniuță și articolul 8 alineatul (1) primul paragraf,

având în vedere Directiva 2009/156/CE a Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind condițiile de sănătate animală care reglementează circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe, în special articolul 4 alineatul (4),

întrucât:

(1) Directiva 90/427/CEE stabilește condițiile zootehnice care reglementează schimburile cu ecvidee în interiorul Uniunii. Aceasta impune statelor membre să asigure faptul că ecvideele înregistrate sunt însoțite, în timpul circulației lor, de un document de identificare emis de organizațiile de ameliorare sau de asociațiile de crescători acreditate la care se face trimitere în această directivă.

(2) Directiva 2009/156/CE stabilește condițiile de sănătate animală pentru circulația și importul de ecvidee provenind din țări terțe. Aceasta prevede că ecvideele înregistrate trebuie să fie identificate printr-un document de identificare emis în conformitate cu Directiva 90/427/CEE sau de o asociație sau organizație internațională care gestionează cai în vederea competițiilor sau a curselor. Ecvideele destinate reproducției și producției trebuie să fie identificate printr-o metodă stabilită de Comisie.

(3) Regulamentul (CE) nr. 504/2008 al Comisiei, care se aplică începând cu 1 iulie 2009, stabilește norme privind identificarea ecvideelor născute sau importate în Uniune și stabilește un document de identificare (pașaportul ecvideelor) pentru ecvidee, acesta fiind un document multifuncțional care servește sănătății animale și publice, precum și nevoilor din sectorul zootehnic și celor legate de sportul ecvestru. Cu accent pe documentul de identificare ca element constitutiv al sistemului de identificare a ecvideelor, regulamentul prevede doar opțiunea de a încorpora informațiile conținute în bazele de date ale numeroaselor organisme emitente într-o bază de date centrală sau de a pune în rețea bazele de date ale acestor organisme emitente cu baza de date centrală.

(4) Statele membre au întâmpinat dificultăți în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 504/2008. Respectivele dificultăți vizează în principal metoda de identificare a ecvideelor prin intermediul documentului de identificare.

(5) Investigațiile efectuate de statele membre au relevat faptul că documentul de identificare constituie ținta unor acte semnificative de fraudă. Principalul risc este reprezentat de reintroducerea ilegală în lanțul alimentar a ecvideelor excluse anterior de la sacrificare în vederea consumului uman și tratate cu medicamente care nu sunt autorizate pentru animalele de la care se obțin produse alimentare. În urma adoptării Deciziei 2000/68/CE a Comisiei, mii de ecvidee au fost excluse în mod irevocabil de la sacrificarea în vederea consumului uman. Lipsa de alternative la întreținerea pe toată durata vieții a ecvideelor care nu sunt utile și dorite, care au fost excluse de la sacrificarea în vederea consumului uman, a condus la neglijare și abandon cu consecințe grave pentru sănătatea și bunăstarea animalelor. Această situație a fost exacerbată de situația economică actuală, care face ca, în multe cazuri, păstrarea ecvideelor aflate la finalul vieții lor productive să fie prea costisitoare. În anumite state membre, problemele au atins asemenea proporții, încât autoritățile competente au inițiat programe privind sacrificarea, în afara lanțului alimentar, a ecvideelor care nu mai sunt utile.

(6) În ultimii ani, lăsarea animalelor la păscut, fără a avea acordul proprietarului terenului, a apărut ca un nou fenomen care îi afectează pe proprietarii de pășuni, deoarece din punct de vedere legal aceștia au devenit deținători de ecvidee și au dobândit în mod neintenționat responsabilități în temeiul Regulamentului (CE) nr. 504/2008. Statutul neclar al acestor ecvidee poate fi, de asemenea, relevant pentru aplicarea corectă a normelor Uniunii în alte domenii.

(7) A devenit evident faptul că informațiile înregistrate în baza de date a organismului emitent la data emiterii documentului de identificare devin rapid depășite. Prin urmare, este extrem de dificil, dacă nu complet nepractic, ca autoritățile competente să verifice, în contextul certificării sau al verificării identității, dacă un document de identificare este sau nu este autentic și dacă informațiile pe care le conține sunt actuale și plauzibile și nu au fost supuse unor modificări frauduloase, în special în ceea ce privește statutul animalelor ca destinate sacrificării, și, de asemenea, cu scopul de a beneficia de condiții mai favorabile în materie de sănătate și bunăstare a animalelor pe durata circulației ecvideelor înregistrate.

(8) În majoritatea statelor membre, bazele de date ale diferitelor organisme emitente de pașapoarte nu sunt conectate între ele, iar din motive juridice și administrative un organism unic emitent de pașaport nu este o opțiune disponibilă imediat. Prin urmare, crearea unei baze de date centrale este considerată cea mai eficientă soluție pentru realizarea de schimburi de date și pentru sincronizarea datelor între diferiții actori în temeiul Directivelor 90/427/CEE și 2009/156/CE, la fel cum este necesară pentru a gestiona documente de identificare a ecvideelor pentru a oferi nu doar garanțiile necesare în materie de sănătate animală, dar și pentru a permite aplicarea acelor dispoziții din legislația Uniunii privind bunăstarea animalelor și sănătatea publică pentru care identificarea corectă și fiabilă a ecvideelor reprezintă o condiție prealabilă.

(9) O anchetă efectuată de Comisie în cadrul evenimentelor legate de carnea de cal din 2013 a arătat că 23 de state membre au stabilit o bază de date centrală, iar două state membre dispun de o bază de date unică pentru ecvideele înregistrate și, respectiv, pentru ecvideele de reproducție și de producție. Trei state membre, reprezentând aproximativ 20% din 6,7 milioane de ecvidee în Uniune, nu dispun de o bază de date centralizată.

(10) Prin urmare, este necesar să se revizuiască sistemul Uniunii pentru identificarea ecvideelor, pentru a se asigura că prezintă siguranță, dar și că este ușor de utilizat.

(11) Importurile de ecvidee în teritoriile prezentate în anexa I la Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European și al Consiliului fac obiectul condițiilor stabilite în conformitate cu Directiva 2009/156/CE și sunt autorizate din țările terțe prezentate în anexa la Decizia 2004/211/CE a Comisiei. În general, aproximativ 4 000 de ecvidee înregistrate și ecvidee pentru reproducție și producție sunt introduse în fiecare an în Uniune, în temeiul condițiilor prevăzute de Decizia 93/197/CEE a Comisiei.

(12) La aplicarea procedurilor vamale stabilite în Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului este necesar să se facă referire, de asemenea, la Regulamentul (CEE) nr. 706/73 al Consiliului. Regulamentul (CEE) nr. 706/73 stipulează că, începând cu 1 septembrie 1973, normele Uniunii sunt aplicabile în Insulele Anglo-Normande și Insula Man în materie de legislație veterinară.

(13) Decizia 96/78/CE a Comisiei stabilește criteriile privind înscrierea și înregistrarea ecvideelor înregistrate în registrele genealogice în scopul ameliorării animalelor. Această decizie prevede, printre altele, că, pentru a fi înscris în secțiunea principală a registrului genealogic al rasei sale, un ecvideu trebuie să fie identificat ca mânz sub iapa-mamă în conformitate cu normele registrului genealogic, ceea ar trebui să necesite cel puțin o adeverință de montă. Din motive legate de coerența legislației Uniunii și de facilitarea aplicării acesteia, normele privind documentul de identificare nu ar trebui să compromită punerea în aplicare a normelor privind identificarea ecvideelor în vederea înregistrării lor în registrele genealogice.

(14) Metodele de identificare a ecvideelor prevăzute în prezentul regulament trebuie să respecte, de asemenea, principiile stabilite de organizațiile de ameliorare autorizate în conformitate cu Decizia 92/353/CEE a Comisiei. Conform respectivei decizii, organizația sau asociația care ține registrul genealogic de origine al rasei stabilește principiile care reglementează identificarea ecvideelor, împărțirea registrului genealogic pe clase și ascendenții înscriși în registrul genealogic.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...