Organizația Națiunilor Unite - ONU

Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora din 13.01.1993 *)

Modificări (1), Referințe (5), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele părți la prezenta convenție,

hotărâte să acționeze în scopul realizării de progrese efective în direcția dezarmării generale și complete sub control internațional strict și eficace, inclusiv al interzicerii și eliminării tuturor tipurilor de arme de distrugere în masă,

dorind să contribuie la realizarea obiectivelor și principiilor Cartei Națiunilor Unite,

reamintind că Adunarea generală a Națiunilor Unite a condamnat în repetate rânduri toate acțiunile contrare principiilor și obiectivelor Protocolului privind interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare și a mijloacelor bacteriologice de luptă, semnat la Geneva la 17 iunie 1925 (Protocolul de la Geneva din 1925),

recunoscând că prezenta convenție reafirmă principiile și obiectivele Protocolului de la Geneva din 1925 și ale Convenției privind interzicerea perfecționării, fabricării și stocării de arme bacteriologice (biologice) și cu toxine și distrugerea acestora, semnată la Londra, Moscova și Washington la 10 aprilie 1972, la fel ca și obligațiile asumate prin aceste instrumente,

ținând seama de obiectivul conținut în art. IX al Convenției privind interzicerea perfecționării fabricării și stocării de arme bacteriologice (biologice) și cu toxine și distrugerea acestora,

hotărâte, în folosul întregii umanități, să excludă complet posibilitatea întrebuințării armelor chimice, prin implementarea prevederilor prezentei convenții, completând astfel obligațiile asumate prin Protocolul de la Geneva din 1925,

recunoscând interzicerea, cuprinsă în acordurile și principiile de drept internațional în materie, privind utilizarea ierbicidelor ca metode de război,

considerând că progresele din domeniul chimiei ar trebui folosite exclusiv în beneficiul umanității,

dorind să înlesnească libertatea comerțului cu produse chimice, precum și cooperarea între țări și schimbul internațional de informații științifice și tehnice în domeniul activităților chimice pentru scopuri neinterzise prin prezenta convenție, în vederea intensificării dezvoltării economice și tehnologice a tuturor statelor părți,

convinse că interzicerea completă și efectivă a dezvoltării, producerii, dobândirii, stocării, conservării, transferului și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora reprezintă o etapă necesară către realizarea acestor obiective comune,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL I Obligații generale Reviste (1)

1. Fiecare stat parte la prezenta convenție se angajează ca, niciodată și în nici o împrejurare, să nu:

a) dezvolte, producă, dobândească în alt mod, stocheze sau conserve arme chimice sau să transfere, direct sau indirect, arme chimice altora;

b) folosească arme chimice;

c) se angajeze în nici o pregătire militară pentru folosirea armelor chimice;

d) ajute, încurajeze sau determine, în nici un fel, pe altcineva, să se angajeze în orice activitate interzisă unui stat parte prin prezenta convenție.

2. Fiecare stat parte se angajează să distrugă armele chimice pe care le deține în proprietate sau le posedă sau care sunt amplasate în orice loc aflat sub jurisdicția sau controlul său, în conformitate cu prevederile prezentei convenții.

3. Fiecare stat parte se angajează să distrugă toate armele chimice pe care le-a abandonat pe teritoriul altui stat parte, în conformitate cu prevederile prezentei convenții.

4. Fiecare stat parte se angajează să distrugă orice instalații de producere a armelor chimice, pe care le deține în proprietate sau le posedă sau care sunt amplasate în orice loc aflat sub jurisdicția sau controlul său, în conformitate cu prevederile prezentei convenții.

5. Fiecare stat parte se angajează să nu utilizeze agenți pentru combaterea dezordinilor publice ca metodă de război.

ARTICOLUL II Definiții și criterii

Pentru scopurile prezentei convenții:

1. arme chimice înseamnă următoarele elemente, împreună sau separat:

a) substanțe chimice toxice și precursorii lor, cu excepția celor destinate pentru scopuri neinterzise de prezenta convenție, atât timp cât tipurile și cantitățile sunt conforme cu asemenea scopuri;

b) muniții și dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vătămări, prin acțiunea toxică a substanțelor chimice toxice, specificate în subparagraful a), care ar fi eliberate ca urmare a folosirii unor asemenea muniții și dispozitive;

c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat în legătură directă cu folosirea munițiilor și dispozitivelor, specificate în subparagraful b).

2. substanță chimică toxică înseamnă:

- orice substanță chimică, care, prin acțiunea sa chimică asupra proceselor biologice, poate cauza moartea, incapacitatea temporară sau vătămări permanente la om sau la animale. Aceasta include orice asemenea substanțe chimice, indiferent de originea lor sau de metoda de producere și indiferent dacă sunt produse în instalații, se află în muniții sau în altă parte.

(Pentru scopul aplicării prezentei convenții, substanțele chimice toxice care au fost identificate pentru aplicarea măsurilor de verificare sunt cuprinse în listele incluse în anexa privind substanțele chimice).

3. precursor înseamnă:

- orice reactiv chimic care participă, în orice fază, la producerea, prin orice metode, a unei substanțe chimice toxice. Aceasta include orice component-cheie al unui sistem chimic binar sau multicomponent.

(Pentru scopul aplicării prezentei convenții, precursorii care au fost identificați pentru aplicarea măsurilor de verificare sunt cuprinși în listele incluse în anexa privind substanțele chimice).

4. component-cheie pentru sisteme chimice binare sau multicomponente (denumit ulterior component-cheie) înseamnă:

- precursorul care îndeplinește cel mai important rol în determinarea proprietăților toxice ale produsului finit și reacționează rapid cu alte substanțe chimice într-un sistem binar sau multicomponent.

5. arme chimice vechi înseamnă:

a) arme chimice care au fost produse înainte de 1925; sau

b) arme chimice produse în perioada dintre 1925 și 1946, care sunt deteriorate, astfel încât nu mai pot fi utilizate ca arme chimice.

6. arme chimice abandonate înseamnă:

- arme chimice, inclusiv arme chimice vechi, care au fost abandonate de un stat după 1 ianuarie 1925, pe teritoriul altui stat, fără consimțământul celui din urmă.

7. agent pentru combaterea dezordinii publice înseamnă:

- orice produs chimic necuprins în vreo listă, care poate produce rapid, la om, efecte de iritație senzorială sau incapacitate fizică, care dispar la scurt timp după terminarea expunerii.

8. instalație de producere a armelor chimice:

a) înseamnă orice echipament, precum și orice clădire ce adăpostește un asemenea echipament, care a fost proiectat, construit sau utilizat oricând după 1 ianuarie 1946:

(i) ca parte a etapei de producere a substanțelor chimice (faza tehnologică finală) unde fluxul de materiale ar conține, când echipamentul este în funcțiune:

1) orice substanță chimică cuprinsă în lista nr. 1 a anexei privind substanțele chimice; sau

2) orice altă substanță chimică, care nu este folosită peste o tonă pe an, pe teritoriul unui stat parte sau în orice alt loc sub jurisdicția sau controlul unui stat parte, pentru scopuri neinterzise de prezenta convenție, dar care poate fi utilizată pentru arme chimice; sau

(ii) pentru încărcarea armelor chimice, inclusiv, inter alia, încărcarea substanțelor chimice din lista nr. 1 în muniții, dispozitive sau în conteinere pentru depozitare în vrac; încărcarea substanțelor chimice în conteinere care intră în componența munițiilor și dispozitivelor binare asamblate, precum și în submuniții chimice, care fac parte din muniții și dispozitive unitare asamblate și încărcarea conteinerelor și submunițiilor chimice în respectivele muniții și dispozitive;

b) nu înseamnă:

(i) orice instalație având o capacitate de producție pentru sinteza substanțelor chimice specificate în subparagraful a) (i), care este sub o tonă;

(ii) orice instalație în care o substanță chimică, specificată în subparagraful a) (i), este sau a fost obținută ca un produs secundar inevitabil al activităților desfășurate în scopuri neinterzise de prezenta convenție, cu condiția ca această substanță chimică să nu depășească 3% din produsul total și ca instalația să facă obiectul declarării și inspecției conform anexei privind aplicarea și verificarea convenției (denumită în continuare anexa privind verificarea); sau

(iii) instalația unică la scară redusă pentru obținerea substanțelor chimice din lista nr. 1 pentru scopuri neinterzise prin prezenta convenție, așa cum este prevăzut în partea a VI-a a anexei privind verificarea.

9. scopuri neinterzise prin prezenta convenție înseamnă:

a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pașnice;

b) scopuri de protecție, anume acele scopuri în relație directă cu protecția împotriva substanțelor chimice toxice și cu protecția împotriva armelor chimice;

c) scopuri militare care nu au legătură cu utilizarea armelor chimice și nu depind de utilizarea proprietăților toxice ale substanțelor chimice ca metodă de război;

d) asigurarea respectării legilor, inclusiv combaterea dezordinilor publice.

10. capacitate de producție înseamnă:

Potențialul cantitativ anual pentru fabricarea unei substanțe chimice specifice, pe baza procesului tehnologic utilizat efectiv sau, dacă procesul nu este încă operațional, planificat să fie utilizat la instalația relevantă. Acesta este considerat ca fiind egal cu capacitatea nominală, sau dacă aceasta nu este disponibilă, cu capacitatea proiectată.

Capacitatea nominală este producția de substanțe chimice în condiții optimizate pentru cantitate maximă a instalației de producție, stabilită prin unul sau mai multe teste de exploatare. Prin capacitate proiectată se înțelege cantitatea de substanță chimică corespunzătoare calculelor teoretice.

11. organizație înseamnă Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, stabilită conform art. VIII al prezentei convenții.

12. Pentru scopurile art. VI:

a) producția unei substanțe chimice înseamnă formarea ei printr-o reacție chimică;

b) prelucrarea unei substanțe chimice înseamnă un proces fizic, precum pregătire, extracție și purificare prin care o substanță chimică nu este transformată într-o altă substanță chimică;

c) consum al unei substanțe chimice înseamnă transformarea ei într-o altă substanță chimică printr-o reacție chimică.

ARTICOLUL III Declarații

1. Fiecare stat parte va prezenta organizației, nu mai târziu de 30 de zile după intrarea în vigoare a prezentei convenții, pentru acel stat parte, următoarele declarații, în care:

a) cu privire la armele chimice:

(i) va declara dacă deține în proprietate sau posedă orice arme chimice sau dacă are amplasate orice arme chimice în orice loc aflat sub jurisdicția sau controlul său;

(ii) va indica amplasamentul exact, cantitatea globală și inventarul în detaliu al armelor chimice pe care le deține în proprietate sau le posedă, sau care sunt amplasate în orice loc aflat sub jurisdiscția sau controlul său în conformitate cu partea a IV-a (A), paragrafele 1-3 ale anexei privind verificarea, cu excepția acelor arme chimice la care se face referire în subparagraful (iii);

(iii) va semnala orice arme chimice de pe teritoriul său care aparțin ori sunt în posesia altui stat și sunt amplasate în orice loc sub jurisdicția sau controlul altui stat, în conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 4 din anexa privind verificarea;

(iv) va declara dacă a transferat sau primit, direct sau indirect, orice arme chimice după 1 ianuarie 1946 și va specifica transferul sau primirea unor astfel de arme, în conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 5 din anexa privind verificarea;

(v) va prezenta planul general propriu pentru distrugerea armelor chimice, pe care le deține în proprietate sau le posedă sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdicția sau controlul său, în conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 6 din anexa privind verificarea.

b) Cu privire la armele chimice vechi și armele chimice abandonate:

(i) va declara dacă are pe teritoriul său arme chimice vechi și va furniza toate informațiile disponibile în conformitate cu partea a IV-a (B) paragraful 3 din anexa privind verificarea;

(ii) va declara dacă există arme chimice abandonate pe teritoriul său și va furniza toate informațiile disponibile în conformitate cu partea a IV-a (B) paragraful 8 din anexa privind verificarea;

(iii) va declara dacă a abandonat arme chimice pe teritoriul altor state și va furniza toate informațiile disponibile în conformitate cu partea a IV-a (B), paragraful 10 din anexa privind verificarea.

c) Cu privire la instalațiile de producere a armelor chimice:

(i) va declara dacă are sau a deținut în proprietate sau posesie oricare instalație de producere a armelor chimice sau dacă are sau a avut o astfel de instalație amplasată în vreun loc sub jurisdicția sau controlul său, oricând după 1 ianuarie 1946;

(ii) va specifica orice instalație de producere a armelor chimice pe care o are sau a deținut-o în proprietate sau posesie sau care este ori a fost amplasată în orice loc sub jurisdicția sau controlul său, oricând după 1 ianuarie 1946, în conformitate cu partea a V-a, paragraful 1 din anexa privind verificarea, cu excepția acelor instalații la care se face referire în subparagraful (iii);

(iii) va semnala orice instalație de producere a armelor chimice de pe teritoriul său, pe care un alt stat o are sau a deținut-o în proprietate și posesie, și care este sau a fost amplasată în orice loc sub jurisdicția sau controlul altui stat, oricând după 1 ianuarie 1946, în conformitate cu partea a V-a paragraful 2 din anexa privind verificarea;

(iv) va declara dacă a transferat sau primit, direct sau indirect, orice echipament pentru producerea de arme chimice, după 1 ianuarie 1946, și va specifica transferul sau primirea unui astfel de echipament, în conformitate cu partea a V-a paragrafele 3-5 din anexa privind verificarea;

(v) va prezenta planul general propriu pentru distrugerea oricărei instalații de producere a armelor chimice pe care le deține în proprietate sau le posedă, sau care este amplasată în orice loc sub jurisdicția sau controlul său, în conformitate cu partea a V-a paragraful 6 din anexa privind verificarea;

(vi) va specifica acțiunile de întreprins pentru închiderea oricărei instalații de producere a armelor chimice pe care o deține în proprietate sau o posedă sau care este amplasată în orice loc sub jurisdicția sau controlul său, în conformitate cu partea a V-a paragraful 1 (i) din anexa privind verificarea;

(vii) va prezenta planul general propriu pentru orice conversie temporară a oricărei instalații de producere a armelor chimice pe care o deține în proprietate sau o posedă, sau care este amplasată în orice loc sub jurisdicția sau controlul său, într-o instalație de distrugere a armelor chimice, în conformitate cu partea a V-a paragraful 7 din anexa privind verificarea.

d) Cu privire la alte instalații:

Va specifica amplasamentul exact, natura și obiectul general al activităților din orice instalație sau clădire, pe care o deține în proprietate sau o posedă sau care este amplasată în orice loc sub jurisdicția sau controlul său și care a fost proiectată, construită sau utilizată după 1 ianuarie 1946, cu prioritate pentru dezvoltarea armelor chimice. Aceste declarații vor include, inter alia, laboratoare și poligoane de testare și evaluare.

e) Cu privire la agenții pentru combaterea dezordinilor publice:

Va specifica denumirea chimică, formula structurală și numărul din registrul Chemical Abstract Service (C.A.S.), dacă este stabilit, pentru fiecare substanță chimică pe care o deține pentru scopuri de combatere a dezordinilor publice. Această declarație va fi actualizată nu mai târziu de 30 de zile după ce orice asemenea modificare devine efectivă.

2. Prevederile prezentului articol și prevederile relevante din partea a IV-a a anexei privind verificarea nu se vor aplica, la discreția unui stat parte, armelor chimice îngropate pe teritoriul său, anterior datei de 1 ianuarie 1977, și care rămân îngropate sau care au fost deversate în mare înainte de 1 ianuarie 1985.

ARTICOLUL IV Arme chimice

1. Prevederile prezentului articol și modalitățile în detaliu pentru implementarea sa se vor aplica tuturor armelor chimice pe care un stat parte le deține în proprietate sau le posedă, sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdicția sau controlul său, cu excepția armelor chimice vechi și a armelor chimice abandonate, la care se vor aplica prevederile părții a IV-a (B) din anexa privind verificarea.

2. Modalitățile în detaliu pentru aplicarea prezentului articol sunt prevăzute în anexa privind verificarea.

3. Toate amplasamentele unde sunt depozitate sau distruse arme chimice, specificate în paragraful 1, vor fi supuse unei verificări sistematice prin inspecție la fața locului și supraveghere cu instrumente la fața locului, în conformitate cu partea a IV-a (A) din anexa privind verificarea.

4. Fiecare stat parte, imediat după prezentarea declarației conform art. III paragraful 1 a), va asigura accesul la armele chimice specificate în paragraful 1, în scopul verificării sistematice a acestei declarații, prin inspecție la fața locului. După aceea, statul parte nu va îndepărta nici una dintre aceste arme chimice, decât dacă sunt destinate unei instalații de distrugere a armelor chimice. Va asigura accesul la aceste arme chimice, în scopul verificării sistematice la fața locului.

5. Fiecare stat parte va asigura accesul la orice instalații pentru distrugerea armelor chimice și la depozitele aferente acestora, pe care le deține în proprietate sau le posedă, sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdicția sau controlul său, în scopul verificării sistematice prin inspecție la fața locului și supraveghere cu instrumente la fața locului.

6. Fiecare stat parte va distruge toate armele chimice specificate în paragraful 1, conform anexei privind verificarea și în concordanță cu cantitatea stabilită și ordinea de distrugere (denumită în continuare ordinea distrugerii). Această distrugere va începe nu mai târziu de 2 ani după intrarea în vigoare a convenției pentru statul parte și va trebui terminată nu mai târziu de 10 ani de la intrarea în vigoare a convenției. Un stat parte nu este împiedicat să distrugă aceste arme chimice într-un ritm mai rapid.

7. Fiecare stat parte:

a) va prezenta planurile în detaliu pentru distrugerea armelor chimice, specificate în paragraful 1, nu mai târziu de 60de zile înaintea începerii fiecărei perioade anuale de distrugere, în conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 29 din anexa privind verificarea; planurile în detaliu vor cuprinde toate stocurile care urmează să fie distruse în următoarea perioadă anuală de distrugere;

b) va prezenta anual declarații privind implementarea planurilor proprii pentru distrugerea armelor chimice specificate în paragraful 1, nu mai târziu de 60 de zile după încheierea fiecărei perioade anuale de distrugere; și

c) va certifica, nu mai târziu de 30 de zile după încheierea procesului de distrugere, că toate armele chimice specificate în paragraful 1 au fost distruse.

8. Dacă un stat ratifică sau aderă la prezenta convenție după perioada de distrugere de 10 ani, prevăzută în paragraful 6, va distruge armele chimice specificate în paragraful 1 cât mai repede posibil. Ordinea distrugerii și procedurile pentru verificarea riguroasă în privința acelui stat parte vor fi stabilite de consiliul executiv.

9. Orice arme chimice descoperite de un stat parte după declararea inițială a armelor chimice vor fi raportate, asigurate și distruse în conformitate cu partea a IV-a (A) din anexa privind verificarea.

10. Fiecare stat parte va acorda cea mai mare prioritate asigurării securității populației și protecției mediului pe timpul transportului, prelevării probelor, depozitării și distrugerii armelor chimice. Acesta va transporta, va preleva probe, va depozita și va distruge armele chimice în conformitate cu standardele naționale proprii pentru siguranță și noxe.

11. Orice stat parte care are pe teritoriul său arme chimice care sunt deținute în proprietate sau în posesie de un alt stat, sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdicția sau controlul altui stat, va depune toate eforturile pentru a asigura că aceste arme chimice sunt retrase de pe teritoriul său, nu mai târziu de un an de la intrarea în vigoare a prezentei convenții pentru el. Dacă acestea nu sunt retrase în decurs de un an, statul parte poate cere organizației și altor state părți să-i asigure asistența pentru distrugerea acestor arme chimice.

12. Fiecare stat parte se angajează să coopereze cu alte state părți care cer informații sau asistență, pe baze bilaterale sau prin secretariatul tehnic, cu privire la distrugerea în siguranță și eficiență a armelor chimice.

13. Pentru aducerea la îndeplinire a activităților de verificare în conformitate cu prezentul articol și cu partea a IV-a (A) din anexa privind verificarea, organizația va avea în vedere măsuri pentru evitarea dublării inutile a acordurilor bilaterale sau multilaterale între statele părți cu privire la verificarea depozitării armelor chimice și a distrugerii acestora.

În acest scop, consiliul executiv va decide limitarea verificării la măsuri complementare celor asumate în conformitate cu astfel de acorduri bilaterale sau multilaterale, dacă consideră că:

a) prevederile privind verificarea dintr-un astfel de acord sunt în conformitate cu prevederile privind verificarea din prezentul articol și din partea a IV-a (A) a anexei privind verificarea;

b) aplicarea unui astfel de acord oferă suficiente asigurări de respectare a prevederilor relevante din prezenta convenție; și

c) părțile acordului bilateral sau multilateral informează cât mai complet organizația cu privire la activitățile lor de verificare.

14. Dacă consiliul executiv ia o decizie în conformitate cu paragraful 13, organizația va avea dreptul să supravegheze aplicarea acordului bilateral sau multilateral.

15. Nimic din paragrafele 13 și 14 nu afectează obligația unui stat parte de a prezenta declarații în conformitate cu art. III, cu prezentul articol și partea a IV-a (A) din anexa privind verificarea.

16. Fiecare stat parte va suporta costurile distrugerii armelor chimice pe care este obligat să le distrugă. De asemenea, va suporta costul verificării, depozitării și distrugerii acestor arme chimice, dacă consiliul executiv nu va decide altfel. Dacă consiliul executiv hotărăște limitarea măsurilor de verificare ale organizației, în conformitate cu paragraful 13, costurile verificării complementare și supravegherii de către organizație vor fi plătite în conformitate cu baremul de cote-părți al O.N.U., așa cum se specifică în art. VIII paragraful 7.

17. Prevederile prezentului articol și prevederile relevante din partea a IV-a a anexei privind verificarea nu se vor aplica, la discreția statului parte, armelor chimice îngropate pe teritoriul său, anterior datei de 1 ianuarie 1977, și care rămân îngropate sau care au fost deversate în mare înainte de 1 ianuarie 1985.

ARTICOLUL V Instalații pentru producerea armelor chimice

1. Prevederile prezentului articol și modalitățile în detaliu pentru implementarea sa se vor aplica oricăror și tuturor instalațiilor de producere a armelor chimice, pe care le deține în proprietate sau le posedă un stat parte, sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdicția sau controlul său.

2. Modalitățile în detaliu pentru aplicarea acestui articol sunt prevăzute în anexa privind verificarea.

3. Toate instalațiile pentru producerea armelor chimice specificate în paragraful 1 vor fi supuse unei verificări sistematice, prin inspecție la fața locului și supraveghere cu instrumente la fața locului, în conformitate cu partea a V-a din anexa privind verificarea.

4. Fiecare stat parte va sista imediat orice activitate la instalațiile pentru producerea armelor chimice specificate în paragraful 1, cu excepția activității necesare pentru închidere.

5. Nici un stat parte nu va construi nici o instalație nouă de producere a armelor chimice sau nu va modifica nici o instalație existentă pentru scopurile de producere a armelor chimice, sau pentru orice altă activitate interzisă prin prezenta convenție.

6. Fiecare stat parte, imediat după prezentarea declarației prevăzute la art. III paragraful 1 c), va asigura accesul la instalațiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1, în scopul verificării sistematice a acestei declarații, prin inspecție la fața locului.

7. Fiecare stat parte:

a) va închide, nu mai târziu de 90 de zile după intrarea în vigoare a convenției pentru el, toate instalațiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1, în conformitate cu partea a V-a a anexei privind verificarea, și va notifica despre aceasta; și

b) va asigura accesul la instalațiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1, după închiderea lor în scopul verificării sistematice printr-o inspecție la fața locului și o supraveghere cu instrumente la fața locului, în scopul de a asigura că instalația rămâne închisă și este ulterior distrusă.

8. Fiecare stat parte va distruge toate instalațiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1, precum și instalațiile și echipamentul conexe, în conformitate cu anexa privind verificarea și în concordanță cu ritmul și ordinea stabilite (denumite în continuare ordinea distrugerii). Distrugerea va începe nu mai târziu de un an după intrarea în vigoare a convenției pentru statul parte și se va încheia nu mai târziu de 10 ani de la intrarea în vigoare a convenției. Un stat parte nu este împiedicat să distrugă aceste instalații într-un ritm mai rapid.

9. Fiecare stat parte:

a) va prezenta planurile în detaliu pentru distrugerea instalațiilor de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1, numai târziu de 180 de zile înaintea începerii distrugerii fiecărei instalații;

b) va prezenta anual declarații privind implementarea planurilor proprii pentru distrugerea tuturor instalațiilor de producere a armelor chimice prevăzute în paragraful 1, nu mai târziu de 90 de zile după terminarea fiecărei perioade anuale de distrugere; și

c) va certifica, nu mai târziu de 30 de zile după încheierea procesului de distrugere, că toate instalațiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1 au fost distruse.

10. Dacă un stat ratifică sau aderă la prezenta convenție, după perioada de distrugere de 10 ani prevăzută în paragraful 8, va distruge instalațiile de producere a armelor chimice specificate în paragraful 1 cât mai repede posibil. Ordinea distrugerii și procedurile pentru verificarea riguroasă în privința acestui stat parte vor fi stabilite de consiliul executiv.

11. Fiecare stat parte, pe timpul distrugerii instalațiilor de producere a armelor chimice, va acorda cea mai mare prioritate asigurării securității populației și protecției mediului. Fiecare stat parte va distruge instalațiile de producere a armelor chimice în conformitate cu standardele naționale proprii pentru siguranță și noxe.

12. Instalațiile de producere a armelor chimice, specificate în paragraful 1, pot fi transformate temporar pentru distrugerea armelor chimice, în conformitate cu partea a V-a paragrafele 18-25 din anexa privind verificarea. O astfel de instalație transformată trebuie distrusă imediat ce nu se mai folosește pentru distrugerea armelor chimice și, în orice caz, nu mai târziu de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei convenții.

13. Un stat parte poate solicita, în cazuri excepționale, de necesitate imperioasă, permisiunea de a utiliza o instalație de producere a armelor chimice, specificată în paragraful 1, pentru scopuri neinterzise de prezenta convenție. Conferința statelor părți decide, la recomandarea consiliului executiv, dacă să aprobe sau nu cererea și fixează condițiile cărora se subordonează autorizația, conform părții a V-a secțiunea D din anexa privind verificarea.

14. O instalație pentru producerea armelor chimice va fi transformată de o asemenea manieră încât să nu mai poată fi reconvertită ca instalație de producere a armelor chimice, la fel ca instalațiile utilizate în scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pașnice, care nu implică substanțele chimice din lista nr. 1.

15. Toate instalațiile transformate vor fi supuse verificării sistematice prin inspecție la fața locului și supraveghere cu instrumente la fața locului, în conformitate cu partea a V-a secțiunea D din anexa privind verificarea.

16. În desfășurarea activităților de verificare, în conformitate cu prezentul articol și partea a V-a a anexei privind verificarea, organizația va avea în vedere măsuri de evitare a dublării inutile a acordurilor bilaterale sau multilaterale dintre statele părți asupra verificării instalațiilor de producere a armelor chimice și de distrugere a acestora.

În acest scop, consiliul executiv va decide limitarea verificării la măsuri complementare celor cuprinse în astfel de acorduri bilaterale sau multilaterale, dacă consideră că:

a) prevederile privind verificarea dintr-un astfel de acord sunt în conformitate cu prevederile privind verificarea din prezentul articol și din partea a V-a a anexei privind verificarea;

b) implementarea acordului oferă asigurări suficiente de respectarea prevederilor relevante din prezenta convenție; și

c) părțile acordului bilateral sau multilateral informează cât mai complet organizația cu privire la activitățile lor de verificare.

17. Dacă consiliul executiv ia o decizie în conformitate cu paragraful 16, organizația va avea dreptul să supravegheze aplicarea acordului bilateral sau multilateral.

18. Nimic din paragrafele 16 și 17 nu afectează obligația unui stat parte de a face declarații în conformitate cu art. III, cu prezentul articol și cu partea a V-a a anexei privind verificarea.

19. Fiecare stat parte va suporta costurile distrugerii instalațiilor de producere a armelor chimice pe care este obligat să le distrugă. De asemenea, va suporta costurile verificării în conformitate cu prezentul articol, dacă consiliul executiv nu hotărăște altfel. Dacă consiliul executiv hotărăște să limiteze măsurile de verificare ale organizației, în conformitate cu paragraful 16, costurile verificării și supravegherii complementare efectuate de organizație vor fi plătite în conformitate cu baremul de cote-părți al O.N.U., așa cum este prevăzut în art. VIII paragraful 7.

ARTICOLUL VI Activități neinterzise prin prezenta convenție

1. Fiecare stat parte are dreptul, în conformitate cu prevederile prezentei convenții, să cerceteze, să producă, să dobândească în alt mod, să conserve, să transfere și să folosească substanțe chimice toxice și precursori ai acestora în scopuri neinterzise prin prezenta convenție.

2. Fiecare stat parte va adopta măsurile necesare pentru ca substanțele chimice toxice și precursorii acestora să fie dezvoltate, produse, dobândite în alt mod, conservate, transferate sau folosite, pe teritoriul său sau în alt loc sub jurisdicția sau controlul său numai în scopuri neinterzise prin prezenta convenție. În acest scop și pentru a controla că activitățile sale sunt conforme cu obligațiile ce-i revin prin prezenta convenție, fiecare stat parte va supune substanțele chimice, toxice și precursorii acestora, prevăzute în listele nr. 1, 2 și 3 din anexa privind substanțele chimice, precum și instalațiile în legătură cu astfel de substanțe chimice și alte instalații prevăzute în anexa privind verificarea, care sunt amplasate pe teritoriul său sau în oricare alt loc sub jurisdicția sau controlul său, măsurilor de verificare în conformitate cu prevederile anexei privind verificarea.

3. Fiecare stat parte va supune substanțele chimice înscrise în lista nr. 1 (denumite în continuare substanțe chimice din lista nr. 1) interdicțiilor de producere, dobândire, conservare, transfer și folosire, în conformitate cu partea a VI-a a anexei privind verificarea. Va supune aceste substanțe și instalațiile prevăzute în partea a VI-a a anexei privind verificarea unei verificări sistematice, prin inspecție la fața locului și supraveghere cu instrumente la fața locului, în conformitate cu această parte din anexa privind verificarea.

4. Fiecare stat parte va supune substanțele chimice înscrise în lista nr. 2 (denumite în continuare substanțe chimice din lista nr. 2) și instalațiile prevăzute în partea a VII-a a anexei privind verificarea monitorizării de date și verificării la fața locului, în conformitate cu această parte a anexei privind verificarea.

5. Fiecare stat parte va supune substanțele chimice înscrise în lista nr. 3 (denumite în continuare substanțe chimice din lista nr. 3) și instalațiile prevăzute în partea a VIII-a a anexei privind verificarea monitorizării de date și verificării la fața locului, în conformitate cu această parte a anexei privind verificarea.

6. Fiecare stat parte va supune instalațiile prevăzute în partea a IX-a din anexa privind verificarea monitorizării de date și, eventual, verificării la fața locului, în conformitate cu această parte a anexei privind verificarea, dacă nu se hotărăște altfel de conferința statelor părți, conform cu partea a IX-a paragraful 22 din anexa privind verificarea.

7. Nu mai târziu de 30 de zile după ce convenția intră în vigoare pentru el, fiecare stat parte va face o declarație inițială privind substanțele chimice și instalațiile relevante, în conformitate cu anexa privind verificarea.

8. Fiecare stat parte va face declarații anuale privind substanțele chimice și instalațiile relevante, în conformitate cu anexa privind verificarea.

9. În scopul verificării la fața locului, fiecare stat parte va asigura inspectorilor accesul la instalații, conform prevederilor din anexa privind verificarea.

10. În desfășurarea activităților de verificare, secretariatul tehnic va evita orice amestec nejustificat în activitățile chimice în scopuri neinterzise prin prezenta convenție, desfășurate de statul parte, și, în special, se va supune prevederilor din anexa privind protecția informațiilor confidențiale, denumită în continuare anexa privind confidențialitatea.

11. Prevederile prezentului articol vor fi aplicate de o manieră care să evite stânjenirea dezvoltării economice sau tehnologice a statelor părți și a cooperării internaționale în domeniul activităților chimice pentru scopuri neinterzise prin prezenta convenție, inclusiv schimbul internațional de informații științifice și tehnice și de substanțe chimice și echipament pentru producerea, prelucarea sau folosirea de substanțe chimice în scopuri neinterzise prin prezenta convenție.

ARTICOLUL VII Măsuri naționale de aplicare

Angajamente generale

1. Fiecare stat parte, în conformitate cu procedurile sale constituționale, va adopta măsurile necesare pentru a îndeplini obligațiile care îi revin prin prezenta convenție. În special:

a) va interzice persoanelor fizice și juridice în orice loc pe teritoriul său sau în oricare alt loc de sub jurisdicția sa, recunoscută de dreptul internațional, să desfășoare orice activitate interzisă unui stat parte prin prezenta convenție, inclusiv promulgarea unei legislații penale referitoare la asemenea activitate;

b) nu va permite, în nici un loc de sub controlul său, nici o activitate interzisă unui stat parte prin prezenta convenție; și

c) va aplica legislația penală, promulgată conform subparagrafului a), la orice activitate interzisă unui stat parte prin prezenta convenție, desfășurată în orice loc de persoane fizice, având naționalitatea sa, în conformitate cu dreptul internațional.

2. Fiecare stat parte va coopera cu alte state părți și va permite o formă adecvată de asistență juridică pentru a facilita aplicarea obligațiilor în conformitate cu paragraful 1.

3. Fiecare stat parte, pe timpul aplicării obligațiilor ce-i revin prin prezenta convenție, va acorda cea mai mare prioritate asigurării securității populației și protecției mediului și va coopera, în mod corespunzător, cu alte state părți în acest domeniu.

Relații între statul parte și organizație

4. Pentru a-și îndeplini obligațiile ce-i revin prin prezenta convenție, fiecare stat parte va desemna sau stabili o autoritate națională care va servi ca punct național de legătură cu organizația și alte state părți. Fiecare stat parte va notifica organizației asupra autorității sale naționale în momentul când prezenta convenție intră în vigoare pentru el.

5. Fiecare stat parte va informa organizația cu privire la măsurile legislative și administrative luate în vederea aplicării prezentei convenții.

6. Fiecare stat parte va trata de o manieră confidențială și va dispune măsuri speciale de manipulare a informațiilor și datelor pe care le primește confidențial de la organizație în legătură cu aplicarea prezentei convenții. Va trata aceste informații și date exclusiv în legătură cu drepturile și obligațiile ce-i revin conform convenției și prevederilor anexei privind confidențialitatea.

7. Fiecare stat parte se angajează să coopereze cu organizația în exercitarea tuturor funcțiilor sale și, în special, să acorde sprijin secretariatului tehnic.

ARTICOLUL VIII Organizația

A. Prevederi generale

1. Statele părți la prezenta convenție fondează Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice pentru a realiza obiectivul și scopul prezentei convenții, a asigura aplicarea prevederilor sale, inclusiv privind verificarea internațională a respectării acesteia și a asigura un for de consultări și cooperare între statele părți.

2. Toate statele părți la prezenta convenție vor fi membre ale organizației. Un stat parte nu va putea fi privat de calitatea sa de membru al organizației.

3. Sediul organizației va fi la Haga (Regatul Olandei).

4. Se instituie ca organe ale organizației: conferința statelor părți, consiliul executiv și secretariatul tehnic.

5. Organizația va desfășura activitățile de verificare, prevăzute în prezenta convenție, în modul cel mai puțin stânjenitor cu putință, conform cu realizarea la timp și eficientă a obiectivelor sale. Va solicita doar informațiile și datele necesare pentru a-și îndeplini responsabilitățile ce-i sunt conferite prin convenție. Va lua toate măsurile de precauție pentru a proteja caracterul confidențial al informațiilor privind activitățile și instalațiile militare și civile ce îi sunt aduse la cunoștință în procesul aplicării convenției și, în special, se va conforma prevederilor anexei privind confidențialitatea.

6. În desfășurarea activităților sale de verificare, organizația va avea în vedere măsuri de aplicare a progreselor din știință și tehnologie.

7. Costurile activităților organizației vor fi plătite de statele părți în conformitate cu baremul de cote-părți al O.N.U., ajustat, pentru a ține cont de diferențele dintre numărul de state membre ale O.N.U. și cel de state membre ale organizației, în conformitate cu prevederile art. IV și V. Contribuțiile financiare ale statelor părți pentru comisia pregătitoare vor fi deduse în mod corespunzător din contribuțiile lor la bugetul regulat. Bugetul organizației cuprinde două capitole separate: unul referitor la cheltuieli administrative și alte costuri și unul referitor la costurile verificării.

8. Un membru al organizației, care este în întârziere cu plata contribuției financiare la organizație, nu va avea drept de vot în organizație, dacă totalul restanțelor de plată este egal cu sau mai mare decât totalul contribuției care îi revenea pe ultimii 2 ani. Conferința statelor părți poate, totuși, autoriza acest membru să participe la vot dacă constată că restanțele sunt datorate unor circumstanțe independente de voința sa.

B. Conferința statelor părți

Componența, procedura și luarea deciziilor

9. Conferința statelor părți (denumită în continuare conferința) va fi compusă din toți membrii organizației. Fiecare membru are un reprezentant la conferință, care poate fi însoțit de supleanți și consilieri.

10. Prima sesiune a conferinței este convocată de depozitar nu mai târziu de 30 de zile de la intrarea în vigoare a convenției.

11. Conferința ține sesiuni ordinare, care au loc anual, dacă nu se decide altfel.

12. Sesiunile extraordinare ale conferinței vor fi convocate:

a) la decizia conferinței;

b) la cererea consiliului executiv;

c) la cererea oricărui membru sprijinit de o treime din membri; sau

d) în conformitate cu paragraful 22, în vederea examinării aplicării prezentei convenții.

Cu excepția cazului de la subparagraful d), o sesiune extraordinară se va convoca nu mai târziu de 30 de zile după primirea cererii de către directorul general al secretariatului tehnic, dacă nu se specifică altfel în cerere.

13. Conferința se va întruni, de asemenea, în conferința de amendare, în conformitate cu art. XV paragraful 2.

14. Sesiunile conferinței vor avea loc la sediul organizației, dacă nu decide altfel conferința.

15. Conferința va adopta regulile sale de procedură. La începutul fiecărei sesiuni ordinare ea își va alege președintele și alți funcționari, după cum este cazul. Aceștia își vor exercita funcțiile până când, la următoarea sesiune ordinară, sunt aleși un nou președinte și alți funcționari.

16. Majoritatea membrilor organizației va constitui cvorumul conferinței.

17. Fiecare membru al organizației dispune de un vot în conferință.

18. Conferința va lua decizii asupra problemelor de procedură cu o majoritate simplă a membrilor prezenți și votanți. Deciziile asupra problemelor de fond vor fi luate, pe cât posibil, prin consens. Dacă nu se poate realiza consensul privind o problemă asupra căreia trebuie să se decidă, președintele va amâna votarea timp de 24 de ore și, între timp, va depune toate eforturile pentru a facilita obținerea consensului și va raporta conferinței înainte de sfârșitul acestei perioade. Dacă la capătul celor 24 de ore consensul nu este posibil, conferința va lua decizia cu majoritate de 2/3 din numărul membrilor prezenți și votanți, dacă nu se specifică altfel în prezenta convenție. Când apare problema dacă o chestiune este de fond sau nu, această chestiune va fi tratată ca o chestiune de fond, dacă nu se hotărăște altfel de către conferință cu majoritatea necesară pentru luarea deciziilor asupra chestiunilor de fond.

Împuterniciri și funcții

19. Conferința va fi organul principal al organizației. Ea va examina orice chestiuni, probleme sau subiecte care intră în sfera prezentei convenții, inclusiv cele legate de împuternicirile și funcțiile consiliului executiv și ale secretariatului tehnic. Ea poate face recomandări și poate lua decizii asupra oricăror chestiuni, probleme sau subiecte referitoare la convenție, ridicate de un stat parte sau supuse atenției sale de către consiliul executiv.

20. Conferința va supraveghea aplicarea prezentei convenții și acționează pentru promovarea obiectivelor și scopurilor acesteia. Conferința va examina în ce măsură convenția este respectată. De asemenea, ea va controla activitățile consiliului executiv și ale secretariatului tehnic și poate da îndrumări, în conformitate cu convenția, oricăruia dintre aceste organe în exercitarea funcțiilor lor.

21. Conferința:

a) va examina și adopta, în sesiunile sale ordinare raportul, programul și bugetul organizației, prezentate de consiliul executiv și va examina și alte rapoarte;

b) va decide asupra baremului de cote-părți ce revin statelor părți, în conformitate cu paragraful 7;

c) va alege membrii consiliului executiv;

d) va numi directorul general al secretariatului tehnic (denumit în continuare directorul general);

e) va aproba regulile de procedură ale consiliului executiv prezentate de acesta;

f) va înființa organele subsidiare pe care le consideră necesare pentru exercitarea funcțiilor sale, în conformitate cu prezenta convenție;

g) va înlesni cooperarea internațională în scopuri pașnice în domeniul activităților chimice;

h) va examina progresele științifice și tehnologice care ar putea afecta aplicarea prezentei convenții și, în acest context, va însărcina pe directorul general să stabilească un comitet științific consultativ pentru a-i permite, în exercitarea funcțiilor sale, să ofere conferinței, consiliului executiv sau statelor părți avize de specialitate în domeniile științei și tehnologiei care au legătură cu prezenta convenție. Comitetul științific consultativ va fi format din experți independenți, numiți în conformitate cu criteriile adoptate de conferință;

i) va examina și aproba, la prima sa sesiune, proiectele de acorduri, măsuri și linii directoare elaborate de comisia pregătitoare;

j) va înființa, la prima sa sesiune, fondul de contribuții voluntare pentru asistență, în conformitate cu art. X;

k) va lua măsurile necesare pentru asigurarea respectării prezentei convenții și pentru redresarea și remedierea oricărei situații care contravine prevederilor convenției, în conformitate cu art. XII.

22. Conferința ține sesiuni speciale nu mai târziu de un an după expirarea unei perioade de cinci, și respectiv, de zece ani după intrarea în vigoare a prezentei convenții și la orice alt moment din acest interval așa cum s-ar putea conveni, pentru a proceda la examinarea aplicării convenției. Asemenea analize vor ține seama de orice progrese științifice și tehnologice relevante. După aceea, la intervale de cinci ani, dacă nu s-a convenit altfel, vor fi convocate sesiuni ale conferinței cu același obiectiv.

C. Consiliul executiv

Componența, procedura și luarea deciziilor

23. Consiliul executiv va fi alcătuit din 41 de membri. Fiecare stat parte are dreptul, în conformitate cu principiul rotației, să facă parte din consiliul executiv. Membrii consiliului executiv sunt aleși de conferință pentru un mandat de 2 ani. În scopul asigurării funcționării efective a prezentei convenții și ținând cont, în special, de principiul unei repartiții geografice echitabile, de importanța industriei chimice, ca și de interesele politice și de securitate, consiliul executiv va fi alcătuit după cum urmează:

a) nouă state părți din Africa, desemnate de către statele părți situate în această regiune. Ca bază pentru această desemnare se înțelege că, din cele nouă state părți, trei membri vor fi, de regulă, statele părți cu cea mai semnificativă industrie chimică națională în regiune, determinată prin date internaționale raportate și publicate; în plus, grupul regional va conveni, de asemenea, să ia în considerare alți factori regionali pentru desemnarea acestor trei membri;

b) nouă state părți din Asia, desemnate de către statele părți situate în această regiune. Ca bază pentru această desemnare se înțelege că, din cele nouă state părți, patru membri vor fi, de regulă, statele părți cu cea mai semnificativă industrie chimică națională în regiune, determinată prin date internaționale raportate și publicate; în plus, grupul regional va conveni, de asemenea, să ia în considerare alți factori regionali pentru desemnarea acestor patru membri;

c) cinci state părți din Europa de Est, desemnate de către statele părți situate în această regiune. Ca bază pentru această desemnare se înțelege că, din cele cinci state părți, un membru va fi, de regulă, statul parte cu cea mai semnificativă industrie chimică națională în regiune, determinată prin date internaționale raportate și publicate; în plus, grupul regional va conveni, de asemenea, să ia în considerare alți factori regionali pentru desemnarea acestui membru;

d) șapte state părți din America Latină și Caraibe, desemnate de către statele părți situate în această regiune. Ca bază pentru această desemnare se înțelege că, din cele șapte state părți, trei membri vor fi, de regulă, statele părți cu cea mai semnificativă industrie chimică națională în regiune, determinată prin date internaționale raportate și publicate; în plus, grupul regional va conveni, de asemenea, să ia în considerare alți factori regionali pentru desemnarea acestor trei membri;

e) zece state părți dintre statele din Europa Occidentală și alte state, desemnate de către statele părți situate în această regiune. Ca bază pentru această desemnare se înțelege că, din aceste zece state părți, cinci membri vor fi, de regulă, statele părți cu cea mai semnificativă industrie chimică națională în regiune, determinată prin date internaționale raportate și publicate; în plus, grupul regional va conveni, de asemenea, să ia în considerare alți factori regionali pentru desemnarea acestor cinci membri;

f) încă un stat parte desemnat, consecutiv, de către statele părți situate în regiunile Asiei, Americii Latine și Caraibelor. Ca bază pentru această desemnare se înțelege că aceste state părți vor ocupa prin rotație respectivul loc.

24. Pentru prima alegere a Consiliului executiv, 20 de membri vor fi aleși pentru un mandat de 1 an, având în vedere proporțiile numerice stabilite, conform paragrafului 23.

25. După aplicarea completă a art. IV și V, conferința poate, la solicitarea majorității membrilor consiliului executiv, să revadă compoziția consiliului executiv, luând în considerare evoluțiile referitoare la principiile specificate în paragraful 23, care determină compoziția sa.

26. Consiliul executiv va elabora regulile sale de procedură și le va supune conferinței pentru aprobare.

27. Consiliul executiv alege președintele dintre membrii săi.

28. Consiliul executiv se va întruni în sesiuni ordinare. Între sesiunile ordinare, se va reuni ori de câte ori este necesar, pentru îndeplinirea împuternicirilor și funcțiilor sale.

29. Fiecare membru al consiliului executiv va dispune de un vot. Dacă nu se specifică altfel în prezenta convenție, consiliul executiv va lua decizii asupra problemelor de fond cu o majoritate de două treimi dintre membrii săi. Consiliul executiv va lua decizii în probleme de procedură cu majoritatea simplă a membrilor săi. Când apare problema dacă o chestiune este de fond sau nu, această chestiune se tratează ca o chestiune de fond, dacă nu se hotărăște altfel de către consiliul executiv, cu majoritatea necesară pentru luarea deciziilor asupra chestiunilor de fond.

Împuterniciri și funcții

30. Consiliul executiv va fi organul executiv al organizației. El va răspunde în fața conferinței. Consiliul executiv își va exercita împuternicirile și funcțiile care îi sunt încredințate prin prezenta convenție, precum și funcțiile care îi sunt delegate de conferință. Pentru aceasta va acționa în conformitate cu recomandările, deciziile și directivele conferinței și va asigura implementarea lor continuă și adecvată.

31. Consiliul executiv va încuraja aplicarea efectivă a prezentei convenții și respectarea ei. Va superviza activitățile secretariatului tehnic, va coopera cu autoritatea națională a fiecărui stat parte și va facilita consultările și cooperarea între statele părți la cererea acestora.

32. Consiliul executiv:

a) va examina și prezenta conferinței proiectele de program și de buget ale organizației;

b) va examina și prezenta conferinței proiectul de raport al organizației cu privire la aplicarea prezentei convenții, raportul cu privire la desfășurarea propriilor activități și rapoartele speciale pe care le consideră necesare sau care ar putea fi cerute de conferință;

c) va lua măsurile necesare pentru organizarea sesiunilor conferinței, inclusiv pentru pregătirea ordinii de zi provizorii.

33. Consiliul executiv poate cere convocarea unei sesiuni speciale a conferinței.

34. Consiliul executiv:

a) va încheia acorduri sau aranjamente cu state și organizații internaționale în numele organizației, sub rezerva aprobării prealabile de către conferință;

b) va încheia acorduri cu statele părți în numele organizației în legătură cu art. X și va superviza fondul contribuțiilor voluntare menționat în art. X;

c) va aproba acorduri sau aranjamente în legătură cu implementarea activităților de verificare, negociate de secretariatul tehnic cu statele părți.

35. Consiliul executiv va examina orice problemă sau orice chestiune care intră în competența sa, care afectează prezenta convenție și aplicarea ei, inclusiv preocupările privind respectarea și cazurile de nerespectare și, dacă este oportun, va informa statele părți și va supune problema sau chestiunea atenției conferinței.

36. În examinarea dubiilor sau preocupărilor privind respectarea și cazurile de nerespectare, inclusiv, inter alia, abuzul de drepturile prevăzute de prezenta convenție, consiliul executiv va consulta statele părți implicate și, dacă este oportun, va cere statului parte să ia măsuri de redresare a situației în termenul fixat. În măsura în care consideră că acțiuni suplimentare sunt necesare, va lua, inter alia, una sau mai multe dintre următoarele măsuri:

a) va informa toate statele părți asupra problemei sau chestiunii;

b) va supune atenției conferinței problema sau chestiunea;

c) va face recomandări conferinței privind măsurile de redresare a situației și de asigurare a respectării convenției.

Consiliul executiv, în cazuri de gravitate deosebită și urgentă, va supune direct problema sau chestiunea, inclusiv informațiile și concluziile relevante, atenției Adunării generale a O.N.U. și Consiliului de Securitate al O.N.U. În același timp, va informa toate statele părți asupra acestei măsuri.

D. Secretariatul tehnic

37. Secretariatul tehnic va sprijini conferința și consiliul executiv în exercitarea funcțiilor lor. Secretariatul tehnic va aplica măsurile de verificare prevăzute în prezenta convenție. Va exercita și celelalte atribuții care îi sunt încredințate prin convenție, precum și acele atribuții ce-i sunt delegate de conferință și de consiliul executiv.

38. Secretariatul tehnic:

a) va pregăti și prezenta consiliului executiv proiectele de program și buget ale organizației;

b) va pregăti și prezenta consiliului executiv proiectul raportului organizației cu privire la aplicarea prezentei convenții și orice alte asemenea rapoarte pe care le-ar putea cere conferința sau consiliul executiv;

c) va oferi sprijin administrativ și tehnic conferinței, consiliului executiv și organelor subsidiare;

d) va adresa și primi, în numele organizației, comunicări către și de la statele părți, asupra problemelor privind aplicarea prezentei convenții;

e) va oferi asistență tehnică și evaluare tehnică statelor părți pentru aplicarea prevederilor prezentei convenții - inclusiv evaluarea de substanțe chimice înscrise sau neînscrise în liste.

39. Secretariatul tehnic:

a) va negocia acorduri sau aranjamente cu statele părți privind executarea activităților de verificare, supuse spre aprobare consiliului executiv;

b) cel mai târziu la 180 de zile după intrarea în vigoare a prezentei convenții, va coordona constituirea și menținerea de către statele părți a stocurilor permanente destinate ajutorului de urgență și umanitar, în conformitate cu art. X paragraful 7 subparagrafele b) și c). Secretariatul tehnic poate inspecta elementele menținute pentru a se asigura că sunt utilizabile. Listele de elemente pentru stocare vor fi examinate și aprobate de conferință, în conformitate cu paragraful 21 subparagraful i);

c) va administra fondul voluntar de contribuții prevăzut în art. X, va compila declarațiile făcute de statele părți și va înregistra la cerere acordurile bilaterale încheiate între statele părți sau între un stat parte și organizație, pentru scopurile art. X;

40. Secretariatul tehnic va informa consiliul executiv despre orice dificultate ivită în exercitarea funcțiilor sale, inclusiv suspiciunile, ambiguitățile sau incertitudinile privind respectarea prezentei convenții care i-au fost aduse la cunoștință în desfășurarea activităților sale de verificare și pe care nu este capabil să le rezolve sau clarifice prin consultările cu statul parte interesat.

41. Secretariatul tehnic va fi compus dintr-un director general, care va fi conducătorul și șeful administrativ al acestuia, inspectori și funcționari științifici, tehnici și alt personal, în funcție de necesități.

42. Inspectoratul va face parte din secretariatul tehnic și își va desfășura activitatea sub conducerea directorului general.

43. Directorul general va fi numit de conferință, la recomandarea consiliului executiv pe un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit o singură dată.

44. Directorul general va răspunde în fața conferinței și consiliului executiv de numirea personalului și organizarea și funcționarea secretariatului tehnic. Considerentul dominant în angajarea personalului și stabilirea condițiilor de lucru va fi necesitatea asigurării celor mai înalte standarde de eficiență, competență și integritate. Numai cetățeni ai statelor părți pot fi numiți ca director general, inspectori sau funcționari tehnico-administrativi. Se va acorda atenția cuvenită importanței recrutării personalului pe o bază geografică cât mai largă posibil. Recrutarea se va conduce după principiul conform căruia personalul va fi menținut la minimul necesar pentru ca secretariatul tehnic să se poată achita corespunzător de responsabilitățile sale.

45. Directorul general va răspunde de organizarea și funcționarea comitetului științific consultativ, specificat în paragraful 21 subparagraful h). Directorul general, în consultări cu statele părți, va numi membri comitetului științific consultativ, care vor funcționa în nume propriu. Membrii comitetului vor fi numiți pe baza expertizei lor în domeniile științifice specifice, relevante pentru aplicarea prezentei convenții. Directorul general poate, de asemenea, în consultare cu membrii comitetului, să stabilească, cu titlu temporar și după necesități, grupe de lucru dintre experți științifici, pentru a furniza recomandări în probleme specifice. În legătură cu cele de mai sus, statele părți pot înainta directorului general liste de experți.

46. În exercitarea atribuțiilor lor, directorul general, inspectorii și ceilalți membri ai personalului nu vor cere sau primi instrucțiuni de la nici un guvern sau de la nici o altă sursă externă organizației. Ei se vor abține de la orice acțiune care le-ar putea afecta statutul lor de funcționari internaționali răspunzători numai în fața conferinței și a consiliului executiv.

47. Fiecare stat parte va respecta natura, exclusiv internațională a responsabilităților directorului general, inspectorilor și celorlalți membri ai personalului și nu va căuta să-i influențeze în îndeplinirea responsabilităților lor.

E. Privilegii și imunități

48. Organizația beneficiază, pe teritoriul și în oricare loc de sub jurisdicția sau controlul unui stat parte, de competența legală, privilegiile și imunitățile care îi sunt necesare pentru a-și exercita atribuțiile.

49. Delegații statelor părți, împreună cu supleanții și consilierii, reprezentanții numiți de consiliul executiv împreună cu supleanții și consilierii, directorul general și personalul organizației vor beneficia de privilegiile și imunitățile care le sunt necesare în exercitarea independentă a atribuțiilor lor în cadrul organizației.

50. Capacitatea legală, privilegiile și imunitățile menționate în prezentul articol vor fi definite în acordurile între organizație și statele părți, precum și într-un acord între organizație și statul unde este amplasat sediul organizației. Aceste acorduri vor fi examinate și aprobate de conferință în conformitate cu paragraful 21 subparagraful i).

51. În afara celor prevăzute în paragrafele 48 și 49, privilegiile și imunitățile de care se bucură directorul general și personalul secretariatului tehnic pe timpul executării activităților de verificare vor fi cele prevăzute în partea a II-a secțiunea B din anexa privind verificarea.

ARTICOLUL IX Consultări, cooperare și constatarea faptelor Referințe (1)

1. Statele părți se vor consulta și vor coopera direct între ele sau prin intermediul organizației sau prin alte proceduri internaționale, inclusiv proceduri din cadrul Națiunilor Unite și în conformitate cu Carta O.N.U., în orice problemă care s-ar putea ivi în legătură cu obiectul și scopul prezentei convenții sau cu aplicarea prevederilor sale.

2. Fără a prejudicia dreptul oricărui stat parte de a solicita o inspecție la cerere statele părți ar trebui, pe cât posibil, să depună, în primul rând, toate eforturile pentru a clarifica și soluționa, prin schimb de informații și consultări între ele, orice problemă care ar putea da naștere la suspiciuni privind respectarea prezentei convenții sau care generează preocupări legate de o problemă înrudită care ar putea fi considerată ambiguă. Un stat parte care primește o cerere de la un alt stat parte pentru clarificarea oricărei probleme pe care statul parte solicitant o consideră că dă naștere la asemenea suspiciuni sau îngrijorări va oferi statului parte solicitant, cât mai repede posibil, dar în nici un caz mai târziu de 10 zile după solicitare, suficiente informații pentru a răspunde suspiciunilor sau îngrijorărilor ivite și o explicație despre modul în care informațiile oferite rezolvă problema. Nici o prevedere din prezenta convenție nu va afecta dreptul a două sau mai multe state părți să convină, prin acord reciproc, asupra unor inspecții sau oricăror alte proceduri între ele, pentru a clarifica și rezolva orice problemă care poate provoca suspiciuni cu privire la respectarea convenției sau care trezește îngrijorare cu privire la o problemă înrudită ce ar putea fi considerată ambiguă. Astfel de aranjamente nu vor afecta drepturile și obligațiile nici unui stat parte decurgând din alte prevederi ale prezentei convenții.

Procedura privind cererea de clarificare

3. Un stat parte va avea dreptul de a cere consiliului executiv să ajute la clarificarea oricărei situații care ar putea fi considerată ambiguă sau care trezește preocupare în legătură cu posibila nerespectare de către un alt stat parte a prezentei convenții. Consiliul executiv va oferi informațiile pertinente pe care le posedă față de această preocupare.

4. Un stat parte va avea dreptul să ceară consiliului executiv să obțină clarificarea de la un alt stat parte asupra oricărei situații care poate fi considerată ambiguă sau care trezește o preocupare privind o posibilă nerespectare a prezentei convenții de către ultimul. Într-un asemenea caz se aplică următoarele prevederi:

a) consiliul executiv va înainta cererea pentru clarificare statului parte interesat prin intermediul directorului general, nu mai târziu de 24 de ore de la primirea ei;

b) statul parte solicitat va prezenta consiliului executiv clarificarea cât mai repede posibil dar în nici un caz mai târziu de 10 zile după primirea cererii;

c) consiliul executiv va lua notă de clarificări și le va înainta statului parte solicitant nu mai târziu de 24 de ore de la primirea acestora;

d) dacă statul parte solicitant consideră aceste clarificări insuficiente, el are dreptul să ceară consiliului executiv să obțină de la statul parte solicitat precizări suplimentare;

e) pentru obținerea precizărilor suplimentare cerute în baza subparagrafului d), consiliul executiv poate cere directorului general să stabilească un grup de experți din cadrul secretariatului tehnic, sau dacă un asemenea personal nu este disponibil în cadrul secretariatului tehnic, din altă parte, pentru a examina toate informațiile și datele disponibile, relevante pentru situația care a provocat preocuparea. Grupul de experți va prezenta consiliului executiv un raport faptic cuprinzând concluziile sale;

f) dacă statul parte solicitant consideră clarificările obținute conform subparagrafelor d) și e) ca nesatisfăcătoare, va avea dreptul să ceară o sesiune specială a consiliului executiv, la care să poată participa statele părți implicate, care nu sunt membre ale consiliului executiv. La această sesiune specială, consiliul executiv va dezbate problema și poate recomanda orice măsură pe care o consideră potrivită pentru soluționarea situației.

5. Un stat parte va avea, de asemenea, dreptul să ceară consiliului executiv să clarifice orice situație care a fost considerată ambiguă sau care a dat naștere la o preocupare privind posibila nerespectare a prezentei convenții de către acest stat. Consiliul executiv va răspunde oferind sprijinul adecvat.

6. Consiliul executiv va informa statele părți despre orice cerere de clarificare prevăzută în prezentul articol.

7. Dacă suspiciunea sau preocuparea unui stat parte privind o posibilă nerespectare nu a fost rezolvată în 60 de zile după prezentarea cererii de clarificare către consiliul executiv sau dacă acest stat consideră că suspiciunile sale justifică o examinare urgentă, poate, fără exercitarea drepturilor sale de solicitare a unei inspecții la cerere, să ceară convocarea unei sesiuni speciale a conferinței, în conformitate cu art. VIII, paragraful 12 C). În această sesiune specială, conferința va dezbate problema și poate recomanda orice măsură pe care o consideră adecvată pentru soluționarea situației.

Proceduri pentru inspecțiile la cerere

8. Fiecare stat parte are dreptul să solicite o inspecție la cerere, la fața locului, la orice instalație sau orice amplasament de pe teritoriul său în oricare alt loc de sub jurisdicția sau controlul oricărui alt stat parte cu unicul scop de a clarifica și rezolva orice probleme privind posibila nerespectare a prevederilor prezentei convenții, iar inspecția să fie efectuată fără întârziere oriunde, de o echipă de inspecție desemnată de directorul general și în conformitate cu anexa privind verificarea.

9. Fiecare stat parte are obligația să mențină solicitarea inspecției în limitele prezentei convenții și să furnizeze în cererea de inspecție toate informațiile adecvate în baza cărora a apărut preocuparea privind posibila nerespectare a convenției, așa cum se specifică în anexa privind verificarea. Fiecare stat parte se va abține de la cereri neîntemeiate de inspecții, având grijă să evite abuzurile. Inspecția la cerere se va efectua în singurul scop al stabilirii faptelor legate de o posibilă nerespectare a convenției.

10. În scopul verificării respectării prevederilor prezentei convenții, fiecare stat parte va permite secretariatului tehnic să efectueze inspecția la cerere la fața locului în conformitate cu paragraful 8.

11. În urma solicitării unei inspecții la cerere la o instalație sau un amplasament, și în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa privind verificarea, statul parte inspectat va avea:

a) dreptul și obligația să facă orice efort rezonabil pentru a demonstra că respectă prezenta convenție și, în acest scop, să permită echipei de inspecție să-și îndeplinească mandatul;

b) obligația să permită accesul la locul solicitat cu unicul scop de a se stabili faptele relevante pentru preocuparea vizând posibila nerespectare; și

c) dreptul să ia măsuri de protecție a instalațiilor sensibile și să împiedice divulgarea informațiilor și datelor confidențiale, care nu au legătură cu prezenta convenție.

12. În legătură cu observatorii se vor aplica următoarele:

a) statul parte solicitant poate, sub rezerva acordului cu statul parte inspectat, să trimită un repezentant care poate fi de naționalitatea statului parte solicitant sau a unui stat parte terț pentru a observa desfășurarea inspecției la cerere;

b) statul parte inspectat va garanta apoi accesul observatorului în conformitate cu anexa privind verificarea;

c) statul parte inspectat va accepta, de regulă, observatorul propus, dar dacă statul parte inspectat își exercită dreptul de refuz, acest fapt va fi consemnat în raportul final.

13. Statul parte solicitant va prezenta solicitarea de inspecție, pentru o inspecție la cerere la fața locului, consiliului executiv și, în același timp, directorului general, pentru examinare imediată.

14. Directorul general va certifica imediat că cererea de inspecție întrunește cerințele specificate în partea a X-a paragraful 4 din anexa privind verificarea și ajută la nevoie statul parte solicitant pentru a-și formula cererea în mod corespunzător. Dacă cererea de inspecție satisface exigențele, pregătirile de inspecție la cerere vor începe.

15. Directorul general va transmite cererea de inspecție statului parte inspectat cu cel puțin 12 ore înainte de sosirea planificată a echipei de inspecție la punctul de intrare.

16. După primirea cererii de inspecție, consiliul executiv va lua cunoștință de acțiunile directorului general în legătură cu cererea și va urmări cazul, de-a lungul procedurii de inspecție. În orice caz, dezbaterile nu vor întârzia procesul de inspecție.

17. Consiliul executiv poate, în cel mai târziu 12 ore de la primirea cererii de inspecție, să decidă cu o majoritate de trei pătrimi a tuturor membrilor săi împotriva desfășurării inspecției la cerere, dacă consideră cererea de inspecție superficială, abuzivă sau în mod clar în afara sferei prezentei convenții, așa cum este descrisă la paragraful 8. Nici statul parte solicitant și nici statul parte inspectat nu vor participa la o astfel de decizie. Dacă consiliul executiv decide împotriva inspecției la cerere, pregătirile se vor opri, nu vor mai fi întreprinse acțiuni ulterioare privind cererea de inspecție și statele părți implicate vor fi informate în mod corespunzător.

18. Directorul general va emite un mandat de inspecție pentru desfășurarea inspecției la cerere. Mandatul de inspecție va fi cererea de inspecție prevăzută în paragrafele 8 și 9, transformată în termeni operaționali și este conformă cu această cerere.

19. Inspecția la cerere se va desfășura în conformitate cu partea a X-a din anexa privind verificarea sau, în caz de presupusă utilizare, în conformitate cu partea a XI-a din această anexă. Echipa de inspecție se ghidează după principiul desfășurării inspecției la cerere în maniera cea mai puțin intrusivă posibil și în concordanță cu realizarea efectivă și la timp a misiunii ei.

20. Statul parte inspectat va asista echipa de inspecție pe toată durata inspecției la cerere și îi va ușura sarcina. Dacă statul parte inspectat propune, în conformitate cu partea a X-a, secțiunea C a anexei privind verificarea, cu titlu alternativ la un acces general și complet, aranjamente menite a demonstra că el respectă convenția, va face tot ceea ce este rezonabil posibil ca, prin consultări cu echipa de inspecție, să ajungă la o înțelegere asupra modalităților de stabilire a faptelor în scopul de a demonstra că el respectă convenția.

21. Raportul final conține faptele constatate la fel ca și o evaluare a echipei de inspecție privind gradul și natura accesului și cooperării care i-au fost acordate în scopul desfășurării satisfăcătoare a inspecției la cerere. Directorul general transmite fără întârziere raportul final al echipei de inspecție statului parte solicitant, statului parte inspectat, consiliului executiv și tuturor celorlalte state părți. Directorul general va transmite mai departe, fără întârziere, consiliului executiv aprecierile statului parte solicitant și ale statului parte inspectat, la fel ca și punctele de vedere ale altor state părți, care îi pot fi transmise în acest scop și după aceea furnizate tuturor statelor părți.

22. Consiliul executiv, în conformitate cu împuternicirile și funcțiile sale, examinează raportul final al echipei de inspecție, de îndată ce este prezentat și atrage atenția pentru a determina:

a) dacă a apărut vreo nerespectare;

b) dacă cererea nu a ieșit din cadrul convenției;

c) dacă s-a abuzat de dreptul de solicitare a inspecției la cerere.

23. Dacă consiliul executiv ajunge la concluzia, păstrându-și împuternicirile și funcțiile, că pot fi necesare acțiuni ulterioare în legătură cu paragraful 22, acesta va lua măsurile corespunzătoare pentru a redresa situația și pentru a asigura respectarea prezentei convenții, inclusiv va face recomandări precise conferinței. În caz de abuz, consiliul executiv examinează problema dacă statul parte solicitant ar trebui să suporte în totalitate sau parțial implicațiile financiare ale inspecției la cerere.

24. Statul parte solicitant și statul parte inspectat au dreptul să participe la procedura de reexaminare. Consiliul executiv va informa statele părți și conferința în următoarea sesiune despre rezultatul acestei proceduri.

25. Dacă consiliul executiv a făcut recomandări specifice conferinței, aceasta va examina posibilitatea luării de măsuri în conformitate cu art. XII.

ARTICOLUL X Asistența și protecția împotriva armelor chimice

1. În scopurile prezentului articol, asistență înseamnă coordonarea și asigurarea statelor părți a unei protecții împotriva armelor chimice, inclusiv inter alia, următoarele: echipament de detecție și sisteme de alarmă; echipament de protecție; echipament de decontaminare și decontaminanți; antidoturi medicale și tratamente și consultații în legătură cu oricare din aceste măsuri de protecție.

2. Nici o dispoziție din prezenta Convenție nu va fi interpretată ca impietând dreptul fiecărui stat parte să desfășoare cercetări asupra, să dezvolte, să producă, să achiziționeze, să transfere sau să folosească mijloace de protecție împotriva armelor chimice în scopuri neinterzise prin prezenta convenție.

3. Fiecare stat parte se angajează să ușureze și va avea dreptul să participe la schimbul cel mai complet posibil de echipament, materiale și informații științifice și tehnice, în ceea ce privește mijloacele de protecție împotriva armelor chimice.

4. Pentru creșterea transparenței programelor naționale destinate scopurilor de protecție, fiecare stat parte furnizează anual secretariatului tehnic informații privind programul său urmând procedurile care vor fi examinate și aprobate de conferință în conformitate cu art. VIII paragraful 21, subparagraful (i).

5. Secretariatul tehnic va înființa, nu mai târziu de 180 de zile de la intrarea în vigoare a convenției și va menține, în folosul oricărei părți solicitante, o bancă de date conținând informații liber accesibile privind diferitele mijloace de protecție împotriva armelor chimice, precum și informații care ar fi furnizate de statele părți.

Secretariatul tehnic, în limita resurselor disponibile pentru el și la cererea unui stat parte, va furniza consultări de specialitate și va asista statul parte la identificarea modului în care programele sale de dezvoltare și îmbunătățire a capacității de protecție împotriva armelor chimice pot fi implementate.

6. Nici o prevedere a prezentei convenții nu trebuie interpretată ca impietând dreptul statelor părți de a cere și furniza asistență bilaterală și de a încheia acorduri individuale cu alte state părți în ceea ce privește asigurarea de urgență a unei asistențe.

7. Fiecare stat parte se angajează să furnizeze o asistență prin intermediul organizației și, în acest scop, să opteze pentru luarea uneia sau mai multora dintre următoarele măsuri:

a) să contribuie la fondul de contribuții voluntar pentru asistență, care va fi stabilit de conferință la prima sa sesiune;

b) să încheie, pe cât posibil nu mai târziu de 180 de zile de la intrarea în vigoare a convenției pentru el, acorduri cu organizația în ceea ce privește furnizarea unei asistențe la cerere;

c) să declare, nu mai târziu de 180 de zile după ce convenția intră în vigoare pentru el, tipul de asistență pe care l-ar putea furniza ca răspuns la apelul organizației. Dacă un stat parte nu este capabil de a furniza asistența indicată în declarația sa, are totuși obligația de a furniza asistență în conformitate cu prezentul paragraf.

8. Fiecare stat parte are dreptul să ceară și, sub rezerva procedurilor din paragrafele 9, 10 și 11, să primească asistență și protecție împotriva folosirii și amenințării cu folosirea armelor chimice, dacă consideră că:

a) armele chimice au fost folosite împotriva sa;

b) agenți de luptă împotriva dezordinilor publice au fost folosiți împotriva lui ca mijloc de război; sau

c) este amenințat prin acțiuni sau activități ale oricărui stat care sunt interzise statelor părți prin art. I.

9. Cererea bazată pe informații relevante va fi transmisă directorului general, care o va transmite imediat consiliului executiv și tuturor statelor părți. Directorul general va înainta imediat cererea statelor părți care s-au oferit, în conformitate cu paragraful 7 subparagrafele b) și c) să furnizeze ajutor de urgență în caz de utilizare a armelor chimice sau a agenților de luptă împotriva dezordinilor publice ca mijloc de război sau un ajutor umanitar în caz de amenințare gravă cu folosirea armelor chimice sau a agenților de luptă împotriva dezordinilor publice ca mijloc de război statului parte vizat, nu mai târziu de 12 ore după primirea cererii. Directorul general va iniția, nu mai târziu de 24 de ore după primirea cererii, investigații care să ofere baza pentru acțiuni viitoare. El va încheia investigațiile în 72 de ore și va înainta un raport consiliului executiv. Dacă este necesar un timp suplimentar pentru terminarea investigațiilor, un raport interimar va fi prezentat în același termen. Termenul suplimentar cerut pentru investigații nu va depăși 72 de ore. El poate fi, totodată, prelungit prin perioade similare. La expirarea fiecărei perioade suplimentare se prezintă rapoarte consiliului executiv. În conformitate cu cererea și informațiile care o însoțesc, investigațiile vor stabili faptele relevante pentru cerere, precum și natura și scopul asistenței suplimentare și protecției necesare.

10. Consiliul executiv se va reuni nu mai târziu de 24 de ore după ce a primit un raport de investigații în scopul examinării situației și va lua o decizie cu o majoritate simplă, în următoarele 24 de ore, dacă secretariatul tehnic trebuie însărcinat să furnizeze o asistență suplimentară.

Secretariatul tehnic va transmite imediat tuturor statelor părți și organizațiilor internaționale relevante raporturi de investigație și decizia luată de consiliul executiv. Când consiliul executiv decide astfel, directorul general va furniza imediat asistență. În acest scop, directorul general poate coopera cu statul parte solicitant, alte state părți sau organizații internaționale relevante. Statele părți vor întreprinde toate eforturile posibile pentru a furniza asistență.

11. Dacă informațiile disponibile în cadrul investigației în curs sau alte surse demne de încredere, pot da suficiente dovezi că există victime ale folosirii armelor chimice și este indispensabilă o acțiune imediată, directorul general va notifica tuturor statelor părți și va lua măsuri urgente de asistență, folosind resursele pe care conferința le-a pus la dispoziția sa pentru o astfel de situație. Directorul general ține la curent consiliul executiv despre măsurile luate, în conformitate cu prezentul paragraf.

ARTICOLUL XI Dezvoltarea economică și tehnologică

1. Prevederile prezentei convenții vor fi aplicate de o manieră care să evite împiedicarea dezvoltării economice sau tehnologice a statelor părți și cooperarea internațională în domeniul activităților chimice pentru scopuri neinterzise prin convenție, inclusiv schimbul internațional de informații științifice și tehnice, de substanțe chimice și echipament pentru fabricarea, prelucrarea sau folosirea substanțelor chimice în scopuri neinterzise prin convenție.

2. Conform prevederilor prezentei convenții și fără prejudicierea principiilor și a regulilor aplicabile ale dreptului internațional, statele părți:

a) vor avea dreptul, individual sau colectiv, să desfășoare cercetări cu substanțe chimice și să dezvolte, să producă, să achiziționeze, să dețină, să transfere și să folosească substanțe chimice;

b) se vor angaja să faciliteze și vor avea dreptul să participe la schimbul cel mai complet posibil de substanțe chimice, echipament și informații științifice și tehnice, legat de dezvoltarea și aplicarea chimiei în scopuri neinterzise prin prezenta convenție;

c) nu vor menține între ele nici o restricție, inclusiv pe acelea din orice acord internațional, incompatibile cu obligațiile asumate prin prezenta convenție, care ar putea restrânge sau împiedica comerțul sau dezvoltarea și promovarea cunoștințelor științifice și tehnologice în domeniul chimiei pentru scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pașnice;

d) nu vor folosi prezenta convenție ca temei de aplicare a oricăror măsuri, în afara celor prevăzute sau permise de convenție și nici nu vor folosi alte acorduri internaționale pentru urmărirea unui obiectiv incompatibil cu prezenta convenție;

e) vor acționa pentru revizuirea reglementărilor lor naționale existente în domeniul comerțului cu substanțe chimice, în scopul de a le face corespunzătoare cu obiectul și scopul prezentei convenții.

ARTICOLUL XII Măsuri de redresare a unei situații și de asigurare a
respectării prezentei convenții, inclusiv sancțiuni

1. Conferința va lua măsurile necesare, prevăzute în paragrafele 2, 3 și 4, pentru asigurarea respectării prezentei convenții și pentru redresarea și remedierea oricărei situații care contravine prevederilor convenției. Pentru a lua măsuri conform cu prezentul paragraf, conferința va lua în considerare toate informațiile și recomandările în materie prezentate de consiliul executiv.

2. În cazurile când un stat parte căruia consiliul executiv i-a solicitat să ia măsuri de redresare a unei situații care ridica probleme privind respectarea, iar acest stat parte nu satisface cererea în termenul prevăzut, conferința poate, inter alia, la recomandarea consiliului executiv, să restrângă sau să suspende drepturile și privilegiile acestui stat parte prevăzute în prezenta convenție, până ce acesta întreprinde acțiunea necesară pentru a se conforma obligațiilor care îi revin prin convenție.

3. În cazurile în care prejudicii grave pentru obiectul și scopul prezentei convenții pot rezulta din activități interzise prin convenție, în special prin art. 1, conferința poate recomanda statelor părți măsuri colective în conformitate cu dreptul internațional.

4. Dacă situația este deosebit de gravă, conferința va aduce problema, inclusiv informațiile și concluziile relevante, în atenția Adunării generale O.N.U. și Consiliului de Securitate al O.N.U.

ARTICOLUL XIII Relații cu alte acorduri internaționale

Nimic din prezenta convenție nu va fi interpretat, în nici un fel, ca limitare sau sustragere de la obligațiile asumate de orice stat prin Protocolul privind interzicerea utilizării în război a gazelor asfixiante, otrăvitoare sau a altor gaze și a mijloacelor bacteriologice de război, semnat la Geneva la 17 iunie 1925, și prin Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii și stocării armelor bacteriologice (biologice) și cu toxine și distrugerea acestora, semnat la Londra, Moscova și Washington la 10 aprilie 1972.

ARTICOLUL XIV Soluționarea diferendelor

Diferendele ce pot apărea privind aplicarea sau interpretarea prezentei convenții vor fi soluționate potrivit prevederilor pertinente ale prezentei convenții și în conformitate cu prevederile Cartei Națiunilor Unite.

2. Când diferendul apare între două sau mai multe state părți sau între unul sau mai multe state părți și organizație, referitor la interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, părțile implicate se consultă împreună în vederea rezolvării expeditive a diferendului prin negocieri sau prin orice alt mijloc pașnic, la alegerea părților, inclusiv prin recurgerea la organele corespunzătoare ale convenției și, prin consens, prin adresarea către Curtea internațională de Justiție, în conformitate cu statutul Curții. Statele părți implicate vor ține la curent consiliul executiv asupra acțiunilor întreprinse.

3. Consiliul executiv poate contribui la soluționarea unui diferend, prin orice mijloc pe care îl consideră potrivit, inclusiv prin oferirea bunelor lui oficii, chemând statele părți în diferend să înceapă procesul de soluționare, la alegerea lor, și recomandând un termen limită pentru fiecare proceduri convenite.

4. Conferința va examina chestiuni referitoare la diferende, ridicate de statele părți sau care îi sunt aduse la cunoștință de consiliul executiv. Conferința, dacă consideră necesar, va stabili sau împuternici organe cu sarcini legate de soluționarea diferendelor, conform cu art. VIII, paragraful 21 f).

5. Conferința și consiliul executiv sunt împuternicite separat, sub rezerva autorizării de către Adunarea generală a Națiunilor Unite, să ceară Curții Internaționale de Justiție să dea un aviz consultativ asupra oricărei probleme de drept decurgând din obiectul de activitate al organizației. Un acord între organizație și Națiunile Unite va fi încheiat în acest scop, în conformitate cu art. VIII paragraful 34 a).

6. Prezentul articol nu va prejudicia art. IX sau prevederile privind măsurile de redresare a unei situații și de asigurare a respectării prezentei convenții, inclusiv sancțiunile.

ARTICOLUL XV Amendamente

1. Orice stat parte poate propune amendamente la prezenta convenție. Orice stat parte poate propune, de asemenea, modificări, așa cum se specifică în paragraful 4 la anexele prezentei convenții. Propunerile pentru amendamente vor fi supuse procedurilor din paragrafele 2 și 3. Propunerile de modificări, așa cum se specifică în paragraful 4, vor fi supuse procedurii din paragraful 5.

2. Textul unei propuneri de amendament va fi prezentat directorului general pentru circulație la toate statele părți și la depozitar. Amendamentul propus va fi analizat numai de o conferință de amendare. Conferința de amendare va fi convocată dacă o treime sau mai mult dintre statele părți notifică directorului general, nu mai târziu de 30 de zile după distribuirea sa, că sprijină examinarea în continuare a propunerii. Conferința de amendare se convoacă imediat după o sesiune ordinară a conferinței, afară de cazul când statele părți solicitante nu cer o întrunire mai devreme. În nici un caz, o conferință de amendare nu va avea loc la mai puțin de 60 de zile după distribuirea propunerii de amendare.

3. Amendamentele vor intra în vigoare pentru toate statele părți la 30 de zile după depunerea instrumentelor de ratificare sau acceptare de către toate statele părți la care se referă subparagraful b) de mai jos:

a) când au fost adoptate de către conferința de amendare, prin votul pozitiv al unei majorități a tuturor statelor părți, fără ca vreun stat parte să exprime un vot negativ; și

b) ratificate sau acceptate de toate acele state părți care au exprimat voturi pozitive la conferința de amendare.

4. În scopul asigurării viabilității și eficacității convenției, prevederile din anexe vor fi supuse modificărilor, în conformitate cu paragraful 5, dacă modificările propuse se referă exclusiv la probleme de natură administrativă sau tehnică. Toate modificările aduse anexei privind substanțele chimice vor fi făcute în conformitate cu paragraful 5, secțiunile A și C din anexa privind confidențialitatea. Partea a X-a din anexa privind verificarea și acele definiții din partea I a anexei privind verificarea, care se referă exclusiv la inspecțiile la cerere, nu vor fi supuse modificărilor în conformitate cu paragraful 5.

5. Modificările propuse prevăzute în paragraful 4 vor fi făcute în conformitate cu următoarele proceduri:

a) textul modificării propuse va fi transmis, împreună cu informațiile necesare, directorului general. Informări suplimentare pentru evaluarea propunerii pot fi făcute de către oricare stat parte și de directorul general. Directorul general va comunica prompt această propunere și aceste informații tuturor statelor părți, consiliului executiv și depozitarului;

b) nu mai târziu de 60 de zile după primirea propunerii, directorul general va evalua propunerea pentru stabilirea tuturor consecințelor posibile pentru prevederile prezentei convenții și aplicării ei și va comunica orice asemenea informație tuturor statelor părți și consiliului executiv;

c) consiliul executiv va examina propunerea în lumina tuturor informațiilor ce-i stau la dispoziție, inclusiv dacă propunerea întrunește cerințele paragrafului 4. Nu mai târziu de 90 de zile după primirea sa, consiliul executiv va notifica recomandarea sa, cu explicațiile corespunzătoare, tuturor statelor părți pentru analiză. Statele părți vor confirma primirea în termen de 10 zile;

d) dacă consiliul executiv recomandă tuturor statelor părți să adopte propunerea, ea va fi considerată aprobată, dacă nici un stat parte nu are obiecții asupra sa, în termen de 90 de zile după primirea recomandării. Dacă consiliul executiv recomandă ca propunerea sa fie respinsă, ea va fi considerată respinsă dacă nici un stat parte nu va obiecta asupra respingerii în termen de 90 de zile după primirea recomandării;

e) dacă o recomandare a consiliului executiv nu întrunește, cu acceptarea cerută de subparagraful d), o decizie asupra propunerii, inclusiv dacă îndeplinește cerințele paragrafului 4, va fi luată ca problemă de fond de către conferință, la următoarea sa sesiune;

f) directorul general va notifica tuturor statelor părți și depozitarului orice decizii luate conform prezentului paragraf;

g) modificările aprobate conform acestei proceduri intră în vigoare, pentru toate statele părți, în 180 de zile de la data notificării de către directorul general a aprobării lor, dacă nu se recomandă o altă perioadă de timp de către consiliul executiv sau nu se decide altfel de către conferință.

ARTICOLUL XVI Durata și retragerea

1. Prezenta convenție va fi cu durată nelimitată.

2. Fiecare stat parte va avea dreptul, în exercitarea suveranității sale naționale, să se retragă din prezenta convenție dacă el decide că evenimente extraordinare, referitoare la domeniul convenției, au periclitat interesele sale supreme. El va notifica această retragere, cu 90 de zile înainte, tuturor statelor părți, consiliului executiv, depozitarului și Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite. Această notificare va include o declarație privind evenimentele extraordinare pe care le consideră că au periclitat interesele sale supreme.

3. Retragerea unui stat parte din prezenta convenție nu va afecta, în nici un fel, datoria statelor de a continua să se achite de obligațiile asumate, prin orice norme de drept internațional pertinente, în special prin Protocolul de la Geneva din 1925.

ARTICOLUL XVII Statutul anexelor

Anexele*) formează o parte integrantă a prezentei convenții. Orice referire la această convenție include anexele.

*) Anexele la prezenta anexă se publică ulterior.

ARTICOLUL XVIII Semnarea

Prezenta convenție va fi deschisă pentru semnare tuturor statelor, înainte de intrarea ei în vigoare.

ARTICOLUL XIX Ratificarea

Prezenta convenție va fi supusă ratificării de către statele semnatare, în conformitate cu procedurile constituționale respective.

ARTICOLUL XX Aderarea

Orice stat care nu semnează prezenta convenție înainte de intrarea ei în vigoare, poate adera la ea oricând după aceasta.

ARTICOLUL XXI Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție va intra în vigoare la 180 de zile după data depunerii celui de-al 65-lea instrument de ratificare, dar în nici un caz mai devreme de 2 ani de la data deschiderii ei pentru semnare.

2. Pentru statele ale căror instrumente de ratificare sau aderare sunt depuse ulterior intrării în vigoare a prezentei convenții, aceasta va intra în vigoare în a 30-a zi după data depunerii instrumentelor lor de ratificare sau de aderare.

ARTICOLUL XXII Rezerve

Articolele prezentei convenții nu vor fi supuse rezervelor. Anexele prezentei convenții nu vor fi supuse rezervelor incompatibile cu obiectul și cu scopul său.

ARTICOLUL XXIII Depozitar

Secretarul general al Națiunilor Unite este desemnat prin prezenta dispoziție ca depozitar al convenției și, inter alia:

a) va informa prompt toate statele care au semnat convenția sau care au aderat la ea despre data fiecărei semnături, data depunerii fiecărui instrument de ratificare sau aderare și data intrării în vigoare a convenției, și despre primirea altor comunicări;

b) va transmite copii certificate ale prezentei convenții guvernelor tuturor statelor care au semnat sau care au aderat la ea; și

c) va înregistra prezenta convenție în conformitate cu prevederile art. 102 al Cartei Națiunilor Unite.

ARTICOLUL XXIV Texte autentice

Prezenta convenție, ale cărei texte în limbile arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă sunt deopotrivă autentice, va fi depusă la secretarul general al Națiunilor Unite.

Drept care, subsemnații, fiind în mod cuvenit autorizați în acest scop, au semnat prezenta convenție.

Făcută la Paris la 13 ianuarie 1993.

;
se încarcă...