Organizația Națiunilor Unite - ONU

Convenția privind interzicerea dezvoltării, producerii, stocării și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora din 13.01.1993 *)

Modificări (1), Referințe (4), Reviste (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 22 decembrie 1994

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

PREAMBUL

Statele părți la prezenta convenție,

hotărâte să acționeze în scopul realizării de progrese efective în direcția dezarmării generale și complete sub control internațional strict și eficace, inclusiv al interzicerii și eliminării tuturor tipurilor de arme de distrugere în masă,

dorind să contribuie la realizarea obiectivelor și principiilor Cartei Națiunilor Unite,

reamintind că Adunarea generală a Națiunilor Unite a condamnat în repetate rânduri toate acțiunile contrare principiilor și obiectivelor Protocolului privind interzicerea folosirii în război a gazelor asfixiante, toxice sau similare și a mijloacelor bacteriologice de luptă, semnat la Geneva la 17 iunie 1925 (Protocolul de la Geneva din 1925),

recunoscând că prezenta convenție reafirmă principiile și obiectivele Protocolului de la Geneva din 1925 și ale Convenției privind interzicerea perfecționării, fabricării și stocării de arme bacteriologice (biologice) și cu toxine și distrugerea acestora, semnată la Londra, Moscova și Washington la 10 aprilie 1972, la fel ca și obligațiile asumate prin aceste instrumente,

ținând seama de obiectivul conținut în art. IX al Convenției privind interzicerea perfecționării fabricării și stocării de arme bacteriologice (biologice) și cu toxine și distrugerea acestora,

hotărâte, în folosul întregii umanități, să excludă complet posibilitatea întrebuințării armelor chimice, prin implementarea prevederilor prezentei convenții, completând astfel obligațiile asumate prin Protocolul de la Geneva din 1925,

recunoscând interzicerea, cuprinsă în acordurile și principiile de drept internațional în materie, privind utilizarea ierbicidelor ca metode de război,

considerând că progresele din domeniul chimiei ar trebui folosite exclusiv în beneficiul umanității,

dorind să înlesnească libertatea comerțului cu produse chimice, precum și cooperarea între țări și schimbul internațional de informații științifice și tehnice în domeniul activităților chimice pentru scopuri neinterzise prin prezenta convenție, în vederea intensificării dezvoltării economice și tehnologice a tuturor statelor părți,

convinse că interzicerea completă și efectivă a dezvoltării, producerii, dobândirii, stocării, conservării, transferului și folosirii armelor chimice și distrugerea acestora reprezintă o etapă necesară către realizarea acestor obiective comune,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL I Obligații generale Reviste (1)

1. Fiecare stat parte la prezenta convenție se angajează ca, niciodată și în nici o împrejurare, să nu:

a) dezvolte, producă, dobândească în alt mod, stocheze sau conserve arme chimice sau să transfere, direct sau indirect, arme chimice altora;

b) folosească arme chimice;

c) se angajeze în nici o pregătire militară pentru folosirea armelor chimice;

d) ajute, încurajeze sau determine, în nici un fel, pe altcineva, să se angajeze în orice activitate interzisă unui stat parte prin prezenta convenție.

2. Fiecare stat parte se angajează să distrugă armele chimice pe care le deține în proprietate sau le posedă sau care sunt amplasate în orice loc aflat sub jurisdicția sau controlul său, în conformitate cu prevederile prezentei convenții.

3. Fiecare stat parte se angajează să distrugă toate armele chimice pe care le-a abandonat pe teritoriul altui stat parte, în conformitate cu prevederile prezentei convenții.

4. Fiecare stat parte se angajează să distrugă orice instalații de producere a armelor chimice, pe care le deține în proprietate sau le posedă sau care sunt amplasate în orice loc aflat sub jurisdicția sau controlul său, în conformitate cu prevederile prezentei convenții.

5. Fiecare stat parte se angajează să nu utilizeze agenți pentru combaterea dezordinilor publice ca metodă de război.

ARTICOLUL II Definiții și criterii

Pentru scopurile prezentei convenții:

1. arme chimice înseamnă următoarele elemente, împreună sau separat:

a) substanțe chimice toxice și precursorii lor, cu excepția celor destinate pentru scopuri neinterzise de prezenta convenție, atât timp cât tipurile și cantitățile sunt conforme cu asemenea scopuri;

b) muniții și dispozitive concepute special pentru a provoca moartea sau alte vătămări, prin acțiunea toxică a substanțelor chimice toxice, specificate în subparagraful a), care ar fi eliberate ca urmare a folosirii unor asemenea muniții și dispozitive;

c) orice echipament conceput special pentru a fi utilizat în legătură directă cu folosirea munițiilor și dispozitivelor, specificate în subparagraful b).

2. substanță chimică toxică înseamnă:

- orice substanță chimică, care, prin acțiunea sa chimică asupra proceselor biologice, poate cauza moartea, incapacitatea temporară sau vătămări permanente la om sau la animale. Aceasta include orice asemenea substanțe chimice, indiferent de originea lor sau de metoda de producere și indiferent dacă sunt produse în instalații, se află în muniții sau în altă parte.

(Pentru scopul aplicării prezentei convenții, substanțele chimice toxice care au fost identificate pentru aplicarea măsurilor de verificare sunt cuprinse în listele incluse în anexa privind substanțele chimice).

3. precursor înseamnă:

- orice reactiv chimic care participă, în orice fază, la producerea, prin orice metode, a unei substanțe chimice toxice. Aceasta include orice component-cheie al unui sistem chimic binar sau multicomponent.

(Pentru scopul aplicării prezentei convenții, precursorii care au fost identificați pentru aplicarea măsurilor de verificare sunt cuprinși în listele incluse în anexa privind substanțele chimice).

4. component-cheie pentru sisteme chimice binare sau multicomponente (denumit ulterior component-cheie) înseamnă:

- precursorul care îndeplinește cel mai important rol în determinarea proprietăților toxice ale produsului finit și reacționează rapid cu alte substanțe chimice într-un sistem binar sau multicomponent.

5. arme chimice vechi înseamnă:

a) arme chimice care au fost produse înainte de 1925; sau

b) arme chimice produse în perioada dintre 1925 și 1946, care sunt deteriorate, astfel încât nu mai pot fi utilizate ca arme chimice.

6. arme chimice abandonate înseamnă:

- arme chimice, inclusiv arme chimice vechi, care au fost abandonate de un stat după 1 ianuarie 1925, pe teritoriul altui stat, fără consimțământul celui din urmă.

7. agent pentru combaterea dezordinii publice înseamnă:

- orice produs chimic necuprins în vreo listă, care poate produce rapid, la om, efecte de iritație senzorială sau incapacitate fizică, care dispar la scurt timp după terminarea expunerii.

8. instalație de producere a armelor chimice:

a) înseamnă orice echipament, precum și orice clădire ce adăpostește un asemenea echipament, care a fost proiectat, construit sau utilizat oricând după 1 ianuarie 1946:

(i) ca parte a etapei de producere a substanțelor chimice (faza tehnologică finală) unde fluxul de materiale ar conține, când echipamentul este în funcțiune:

1) orice substanță chimică cuprinsă în lista nr. 1 a anexei privind substanțele chimice; sau

2) orice altă substanță chimică, care nu este folosită peste o tonă pe an, pe teritoriul unui stat parte sau în orice alt loc sub jurisdicția sau controlul unui stat parte, pentru scopuri neinterzise de prezenta convenție, dar care poate fi utilizată pentru arme chimice; sau

(ii) pentru încărcarea armelor chimice, inclusiv, inter alia, încărcarea substanțelor chimice din lista nr. 1 în muniții, dispozitive sau în conteinere pentru depozitare în vrac; încărcarea substanțelor chimice în conteinere care intră în componența munițiilor și dispozitivelor binare asamblate, precum și în submuniții chimice, care fac parte din muniții și dispozitive unitare asamblate și încărcarea conteinerelor și submunițiilor chimice în respectivele muniții și dispozitive;

b) nu înseamnă:

(i) orice instalație având o capacitate de producție pentru sinteza substanțelor chimice specificate în subparagraful a) (i), care este sub o tonă;

(ii) orice instalație în care o substanță chimică, specificată în subparagraful a) (i), este sau a fost obținută ca un produs secundar inevitabil al activităților desfășurate în scopuri neinterzise de prezenta convenție, cu condiția ca această substanță chimică să nu depășească 3% din produsul total și ca instalația să facă obiectul declarării și inspecției conform anexei privind aplicarea și verificarea convenției (denumită în continuare anexa privind verificarea); sau

(iii) instalația unică la scară redusă pentru obținerea substanțelor chimice din lista nr. 1 pentru scopuri neinterzise prin prezenta convenție, așa cum este prevăzut în partea a VI-a a anexei privind verificarea.

9. scopuri neinterzise prin prezenta convenție înseamnă:

a) scopuri industriale, agricole, de cercetare, medicale, farmaceutice sau alte scopuri pașnice;

b) scopuri de protecție, anume acele scopuri în relație directă cu protecția împotriva substanțelor chimice toxice și cu protecția împotriva armelor chimice;

c) scopuri militare care nu au legătură cu utilizarea armelor chimice și nu depind de utilizarea proprietăților toxice ale substanțelor chimice ca metodă de război;

d) asigurarea respectării legilor, inclusiv combaterea dezordinilor publice.

10. capacitate de producție înseamnă:

Potențialul cantitativ anual pentru fabricarea unei substanțe chimice specifice, pe baza procesului tehnologic utilizat efectiv sau, dacă procesul nu este încă operațional, planificat să fie utilizat la instalația relevantă. Acesta este considerat ca fiind egal cu capacitatea nominală, sau dacă aceasta nu este disponibilă, cu capacitatea proiectată.

Capacitatea nominală este producția de substanțe chimice în condiții optimizate pentru cantitate maximă a instalației de producție, stabilită prin unul sau mai multe teste de exploatare. Prin capacitate proiectată se înțelege cantitatea de substanță chimică corespunzătoare calculelor teoretice.

11. organizație înseamnă Organizația pentru Interzicerea Armelor Chimice, stabilită conform art. VIII al prezentei convenții.

12. Pentru scopurile art. VI:

a) producția unei substanțe chimice înseamnă formarea ei printr-o reacție chimică;

b) prelucrarea unei substanțe chimice înseamnă un proces fizic, precum pregătire, extracție și purificare prin care o substanță chimică nu este transformată într-o altă substanță chimică;

c) consum al unei substanțe chimice înseamnă transformarea ei într-o altă substanță chimică printr-o reacție chimică.

ARTICOLUL III Declarații

1. Fiecare stat parte va prezenta organizației, nu mai târziu de 30 de zile după intrarea în vigoare a prezentei convenții, pentru acel stat parte, următoarele declarații, în care:

a) cu privire la armele chimice:

(i) va declara dacă deține în proprietate sau posedă orice arme chimice sau dacă are amplasate orice arme chimice în orice loc aflat sub jurisdicția sau controlul său;

(ii) va indica amplasamentul exact, cantitatea globală și inventarul în detaliu al armelor chimice pe care le deține în proprietate sau le posedă, sau care sunt amplasate în orice loc aflat sub jurisdiscția sau controlul său în conformitate cu partea a IV-a (A), paragrafele 1-3 ale anexei privind verificarea, cu excepția acelor arme chimice la care se face referire în subparagraful (iii);

(iii) va semnala orice arme chimice de pe teritoriul său care aparțin ori sunt în posesia altui stat și sunt amplasate în orice loc sub jurisdicția sau controlul altui stat, în conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 4 din anexa privind verificarea;

(iv) va declara dacă a transferat sau primit, direct sau indirect, orice arme chimice după 1 ianuarie 1946 și va specifica transferul sau primirea unor astfel de arme, în conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 5 din anexa privind verificarea;

(v) va prezenta planul general propriu pentru distrugerea armelor chimice, pe care le deține în proprietate sau le posedă sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdicția sau controlul său, în conformitate cu partea a IV-a (A) paragraful 6 din anexa privind verificarea.

b) Cu privire la armele chimice vechi și armele chimice abandonate:

(i) va declara dacă are pe teritoriul său arme chimice vechi și va furniza toate informațiile disponibile în conformitate cu partea a IV-a (B) paragraful 3 din anexa privind verificarea;

(ii) va declara dacă există arme chimice abandonate pe teritoriul său și va furniza toate informațiile disponibile în conformitate cu partea a IV-a (B) paragraful 8 din anexa privind verificarea;

(iii) va declara dacă a abandonat arme chimice pe teritoriul altor state și va furniza toate informațiile disponibile în conformitate cu partea a IV-a (B), paragraful 10 din anexa privind verificarea.

c) Cu privire la instalațiile de producere a armelor chimice:

(i) va declara dacă are sau a deținut în proprietate sau posesie oricare instalație de producere a armelor chimice sau dacă are sau a avut o astfel de instalație amplasată în vreun loc sub jurisdicția sau controlul său, oricând după 1 ianuarie 1946;

(ii) va specifica orice instalație de producere a armelor chimice pe care o are sau a deținut-o în proprietate sau posesie sau care este ori a fost amplasată în orice loc sub jurisdicția sau controlul său, oricând după 1 ianuarie 1946, în conformitate cu partea a V-a, paragraful 1 din anexa privind verificarea, cu excepția acelor instalații la care se face referire în subparagraful (iii);

(iii) va semnala orice instalație de producere a armelor chimice de pe teritoriul său, pe care un alt stat o are sau a deținut-o în proprietate și posesie, și care este sau a fost amplasată în orice loc sub jurisdicția sau controlul altui stat, oricând după 1 ianuarie 1946, în conformitate cu partea a V-a paragraful 2 din anexa privind verificarea;

(iv) va declara dacă a transferat sau primit, direct sau indirect, orice echipament pentru producerea de arme chimice, după 1 ianuarie 1946, și va specifica transferul sau primirea unui astfel de echipament, în conformitate cu partea a V-a paragrafele 3-5 din anexa privind verificarea;

(v) va prezenta planul general propriu pentru distrugerea oricărei instalații de producere a armelor chimice pe care le deține în proprietate sau le posedă, sau care este amplasată în orice loc sub jurisdicția sau controlul său, în conformitate cu partea a V-a paragraful 6 din anexa privind verificarea;

(vi) va specifica acțiunile de întreprins pentru închiderea oricărei instalații de producere a armelor chimice pe care o deține în proprietate sau o posedă sau care este amplasată în orice loc sub jurisdicția sau controlul său, în conformitate cu partea a V-a paragraful 1 (i) din anexa privind verificarea;

(vii) va prezenta planul general propriu pentru orice conversie temporară a oricărei instalații de producere a armelor chimice pe care o deține în proprietate sau o posedă, sau care este amplasată în orice loc sub jurisdicția sau controlul său, într-o instalație de distrugere a armelor chimice, în conformitate cu partea a V-a paragraful 7 din anexa privind verificarea.

d) Cu privire la alte instalații:

Va specifica amplasamentul exact, natura și obiectul general al activităților din orice instalație sau clădire, pe care o deține în proprietate sau o posedă sau care este amplasată în orice loc sub jurisdicția sau controlul său și care a fost proiectată, construită sau utilizată după 1 ianuarie 1946, cu prioritate pentru dezvoltarea armelor chimice. Aceste declarații vor include, inter alia, laboratoare și poligoane de testare și evaluare.

e) Cu privire la agenții pentru combaterea dezordinilor publice:

Va specifica denumirea chimică, formula structurală și numărul din registrul Chemical Abstract Service (C.A.S.), dacă este stabilit, pentru fiecare substanță chimică pe care o deține pentru scopuri de combatere a dezordinilor publice. Această declarație va fi actualizată nu mai târziu de 30 de zile după ce orice asemenea modificare devine efectivă.

2. Prevederile prezentului articol și prevederile relevante din partea a IV-a a anexei privind verificarea nu se vor aplica, la discreția unui stat parte, armelor chimice îngropate pe teritoriul său, anterior datei de 1 ianuarie 1977, și care rămân îngropate sau care au fost deversate în mare înainte de 1 ianuarie 1985.

ARTICOLUL IV Arme chimice

1. Prevederile prezentului articol și modalitățile în detaliu pentru implementarea sa se vor aplica tuturor armelor chimice pe care un stat parte le deține în proprietate sau le posedă, sau care sunt amplasate în orice loc sub jurisdicția sau controlul său, cu excepția armelor chimice vechi și a armelor chimice abandonate, la care se vor aplica prevederile părții a IV-a (B) din anexa privind verificarea.

2. Modalitățile în detaliu pentru aplicarea prezentului articol sunt prevăzute în anexa privind verificarea.

3. Toate amplasamentele unde sunt depozitate sau distruse arme chimice, specificate în paragraful 1, vor fi supuse unei verificări sistematice prin inspecție la fața locului și supraveghere cu instrumente la fața locului, în conformitate cu partea a IV-a (A) din anexa privind verificarea.

4. Fiecare stat parte, imediat după prezentarea declarației conform art. III paragraful 1 a), va asigura accesul la armele chimice specificate în paragraful 1, în scopul verificării sistematice a acestei declarații, prin inspecție la fața locului. După aceea, statul parte nu va îndepărta nici una dintre aceste arme chimice, decât dacă sunt destinate unei instalații de distrugere a armelor chimice. Va asigura accesul la aceste arme chimice, în scopul verificării sistematice la fața locului.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...