Act Internațional

Convenția privind cooperarea în domeniile culturii, învățământului, științei și informațiilor în zona Mării Negre din 06.03.1993*)

Modificări (...), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 martie 1995

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Guvernele statelor participante la convenție, denumite în continuare părți,

luând în considerare importanța cooperării culturale pentru mai buna înțelegere între popoarele din regiunea Mării Negre,

dorind să întărească legăturile lor culturale și să continue eforturile vizând dezvoltarea cooperării în domeniile culturii, învățământului, științei și informațiilor între țările din această regiune,

hotărâte să respecte normele legale internaționale privind cooperarea culturală și științifică, să țină seama și să aplice principiile Actului final de la Helsinki și ale altor documente în materie ale Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa,

dorind să folosească în cel mai eficient mod bogăția tradițiilor milenare, moștenirea culturală și activitățile culturale creative, contactele fructuoase și interferențele între diferite culturi, care conferă trăsături specifice zonei culturale a Mării Negre,

considerând că respectul și protejarea valorilor trecutului trebuie să meargă în paralel cu interesul pentru sprijinirea și promovarea activităților creative contemporane,

recunoscând necesitatea de a încuraja o cooperare mai strânsă și mai amplă între generațiile viitoare și cultivarea respectului reciproc, a înțelegerii și a toleranței,

luând notă de importanța cooperării cu UNESCO și alte organizații internaționale,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1

Părțile vor încuraja și promova cooperarea regională în domeniile culturii, învățământului, științei și informațiilor între țările din zona Mării Negre.

ARTICOLUL 2

Părțile se obligă să încurajeze, să promoveze și să dezvolte:

a) cooperarea și schimburile între instituțiile de știință și de cercetare, de învățământ superior și alte instituții de învățământ ale părților;

b) schimburile de experți, lectori, învățători, profesori și studenți, în scopul familiarizării reciproce cu diverse experiențe și idei, pentru instruire, perfecționare, prezentare de prelegeri, activitate didactică și desfășurarea muncii științifice;

c) exersarea limbilor, muncă științifică și de cercetare și învățământ postuniversitar;

d) cooperarea și schimburile pentru elaborarea și implementarea de noi metode de învățare și materiale didactice;

e) cooperarea între edituri, instituții științifice și de învățământ ca și schimburile de materiale didactice, culegeri de rezumate și alte publicații științifice pentru obținerea unor informații complete și a unei imagini obiective a părților;

f) cooperarea și schimburile de informații privind posibilitățile de recunoaștere a diplomelor, gradelor, statutului științific și academic între părți;

g) cooperarea între comisiile naționale pentru UNESCO ale părților, pentru dezvoltarea de proiecte specifice comune;

h) asistența pentru încheierea unei convenții științifice multilaterale pentru protejarea și cercetarea monumentelor vechilor civilizații;

i) contactele directe în domeniile culturii, învățământului, științei și informațiilor, între orașele și regiunile părților.

ARTICOLUL 3

Părțile vor promova și vor încuraja popularizarea literaturii țărilor participante la convenție, prin:

a) lărgirea predării limbilor părților;

b) încurajarea traducerilor reciproce și difuzarea operelor literare ale părților;

c) dezvoltarea diverselor contacte între oamenii de litere din toate domeniile de activitate ale părților.

ARTICOLUL 4

Părțile vor promova cooperarea și proiectele comune în domeniile muzicii, teatrului, artelor frumoase, muzeelor, cercetării și dezvoltării, precum și publicarea de lucrări științifice pe teme de arheologie, etnologie, istorie și artă, protecția monumentelor istorice și culturale, biblioteci și arhive, încurajând și facilitând:

a) vizitele pentru schimb de informații și pentru strângerea de materiale referitoare la protejarea valorilor culturale și istorice și la conservarea și cooperarea vizând păstrarea valorilor istorice și culturale;

b) organizarea de expoziții de arte frumoase și patrimoniu istoric;

c) organizarea de concursuri de artă și festivaluri ale profesioniștilor, ca și ale amatorilor;

d) dezvoltarea cooperării în domeniul artei cinematografice, incluzând coproducția de filme, acordarea reciprocă de asistență în sectorul producției și creației, organizarea de manifestări ale filmului pe baze comerciale și necomerciale, promovarea participării părților la festivaluri internaționale și naționale ale filmului, în conformitate cu legile și regulile din fiecare țară;

e) schimbul de exponate, informații și experți între muzee și alte instituții culturale și organizarea de proiecte științifice comune în domeniul arheologiei și al studierii vechilor civilizații;

f) măsurile pentru simplificarea accesului experților părților la arhive, depozitele bibliotecilor și muzeelor;

g) dezvoltarea programelor de schimburi culturale pentru tineret, în toate formele de cooperare înscrise în acest articol.

ARTICOLUL 5

Părțile vor dezvolta cooperarea în domeniul gestionării bibliotecilor prin:

a) introducerea celor mai eficiente metode ale tehnologiilor informaționale moderne în biblioteci;

b) standardizarea, în conformitate cu normele internaționale;

c) îmbunătățirea pregătirii profesionale a bibliotecarilor;

d) promovarea unei rețele de cooperare între bibliotecile naționale.

ARTICOLUL 6

Părțile vor încuraja cooperarea între agențiile naționale de informații, uniuni ale ziariștilor, periodice, rețele de televiziune și radio, inclusiv schimbul de publicații, programe de radio și televiziune.

ARTICOLUL 7

Părțile vor încuraja cooperarea în domeniul publicării și difuzării de carte, între altele prin intermediul coproducției, al schimbului de experți, al organizării de expoziții și participării la târguri internaționale de profil.

ARTICOLUL 8

Părțile vor încuraja participarea reprezentanților lor la seminarii, conferințe, simpozioane și alte manifestări similare în domeniile reglementate de această convenție.

ARTICOLUL 9

Părțile vor stabili un consiliu de coordonare compus din reprezentanți guvernamentali, care vor răspunde de îndeplinirea și coordonarea acțiunilor prevăzute în prezenta convenție. Consiliul se va întâlni, anual, prin rotație, în fiecare dintre statele participante.

ARTICOLUL 10

Convenția poate fi modificată și amendată cu acordul părților.

ARTICOLUL 11

Prevederile acestei convenții vor fi aplicate astfel încât să nu contravină legislației existente în statele participante.

ARTICOLUL 12

Convenția nu va afecta obligațiile părților derivând din alte acorduri bilaterale și multilaterale în domeniile culturii, învățământului, științei și informațiilor, la care părțile sunt semnatare.

ARTICOLUL 13

Convenția este deschisă terțelor țări care-i acceptă prevederile, cu condiția să fie întrunit consensul părților cu privire la acceptarea țării solicitante.

Convenția este supusă ratificării și va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data depunerii celui de-al 4-lea instrument de ratificare la statul depozitar.

Pentru fiecare stat care a ratificat convenția după depunerea celui de-al 4-lea instrument de ratificare, convenția va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la depunerea de către statul respectiv a instrumentului său de ratificare.

ARTICOLUL 14

Fiecare parte poate să înceteze participarea sa la convenție printr-o notificare scrisă, adresată în acest sens depozitarului convenției.

În acest caz, participarea va înceta după expirarea unei perioade de 6 luni de la primirea unei astfel de notificări de către depozitar.

ARTICOLUL 15

Depozitarul convenției va fi Guvernul Republicii Turcia.

Depozitarul va informa statele semnatare despre depunerea instrumentelor de ratificare ca și despre orice altă notificare a părților.

Încheiată la Istanbul la 6 martie 1993, în 10 exemplare originale în limba engleză, fiecare exemplar având aceeași valabilitate.

Alexandru Mărgăritărescu,
ambasador extraordinar și plenipotențiar al României
la Ankara
Dhimiter Anagnosti,
ministrul culturii, tineretului și sportului al Republicii Albania
Hakop Hakopyan,
ministrul culturii al Republicii Armenia
Polat Bulbuloglu,
ministrul culturii al Republicii Azerbaidjan
Yevgeny Konstantinovich Voitovisch,
ministrul culturii al Republicii Belarus

Davit Magradze,
ministrul culturii al Republicii Georgia
Ion Spiridon Ungureanu,
ministrul culturii al Republicii Moldova
Evgeny Sidorov,
ministrul culturii al Federației Ruse

D.
Fikri Saglar,
ministrul culturii al Republicii Turcia
Ivan Michaylovich Dzyuba,
ministrul culturii al Republicii Ucraina

;
se încarcă...