Organizația Maritimă Internațională

Codul Internațional de Management din 04.11.1993 pentru exploatarea în siguranță a navelor și prevenirea poluării (al siguranței - Codul I.S.M.)*)

Modificări (3), Puneri în aplicare (1), Referințe (6)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 mai 1997

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Prevederi referitoare la managementul siguranței și prevenirea poluării- anexă la Rezoluția A 741 (18), adoptată la 4 noiembrie 1993 -

PREAMBUL

1. Scopul acestui cod este de a prevedea o normă internațională de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării.

2. Adunarea a adoptat Rezoluția A 443 (XI), prin care a invitat toate guvernele să ia măsurile necesare pentru protecția comandantului navei în exercitarea corespunzătoare a responsabilităților sale referitoare la siguranța maritimă și protecția mediului marin.

3. Adunarea a adoptat, de asemenea, Rezoluția A 680 (17), prin care a recunoscut din nou necesitatea unei organizări corespunzătoare a managementului, care să permită satisfacerea necesității ca personalul navigat să poată asigura și menține un nivel ridicat al siguranței și protecției mediului ambiant.

4. Recunoscând că nu există companii de navigație sau armatori identici și faptul că navele sunt exploatate în condiții foarte diverse, codul se bazează pe principii și obiective generale.

5. Codul este formulat în termeni generali, în scopul de a avea o aplicare largă. Este evident că nivelurile diferite de management, fie că sunt aplicate la bordul navei, fie la țărm, vor cere niveluri diferite de cunoaștere a elementelor specificate în cod.

6. Condiția fundamentală a unui bun management al siguranței este angajarea de cel mai înalt nivel. În problemele de siguranță și de prevenire a poluării, rezultatul final este determinat de angajarea, competența, atitudinea și motivația indivizilor de la toate nivelurile.

1. Dispoziții generale

1.1. Definiții

1.1.1. Codul internațional de management al siguranței (Codul I.S.M.) înseamnă Codul internațional de management pentru exploatarea în siguranță a navelor și pentru prevenirea poluării, sub forma adoptată de către Adunare, așa cum ar putea fi modificat de către Organizație.

1.1.2. Companie înseamnă proprietarul navei sau oricare altă organizație sau persoană, cum ar fi managerul sau agentul de închiriere în regim de bareboat, care și-a asumat răspunderea pentru operarea navei de la proprietar și a acceptat să se achite de toate sarcinile și responsabilitățile impuse prin cod.

1.1.3. Administrație înseamnă guvernul statului al cărui pavilion nava a fost autorizată să-l arboreze.

1.2. Obiective

1.2.1. Obiectivele codului sunt garantarea siguranței pe mare, prevenirea vătămărilor corporale sau pierderea de vieți omenești și evitarea deteriorării mediului, în mod deosebit a mediului marin și a proprietății.

1.2.2. Obiectivele companiei în domeniul managementului siguranței trebuie să fie, între altele, următoarele:

(1) asigurarea unor practici sigure în exploatarea navei și a unei ambianțe de lucru fără pericole;

(2) stabilirea de măsuri de siguranță împotriva tuturor riscurilor identificate; și Modificări (1)

(3) îmbunătățirea continuă a competenței personalului de la țărm și de la bordul navelor în ceea ce privește managementul siguranței, inclusiv pregătirea acestui personal pentru situații de urgență, cu referire atât la siguranță, cât și la protecția mediului marin.

1.2.3. Sistemul de management trebuie să asigure:

(1) respectarea regulilor și reglementărilor obligatorii; și

(2) luarea în considerare a codurilor aplicabile, a liniilor directoare și a standardelor recomandate de Organizație, administrații, societăți de clasificare și de organizații din sectorul maritim.

1.3. Aplicare

Prevederile acestui cod pot fi aplicate tuturor navelor.

1.4. Prevederi funcționale pentru sistemul de management al siguranței

Fiecare companie trebuie să elaboreze, să pună în aplicare și să mențină un sistem de management al siguranței care să includă următoarele cerințe funcționale:

(1) o politică în domeniul siguranței și protecției mediului;

(2) instrucțiuni și proceduri pentru asigurarea exploatării în siguranță a navelor și a protecției mediului marin în conformitate cu reglementările internaționale relevante și cu legislația statului de pavilion;

(3) niveluri de autoritate definite și linii de comunicație care să permită comunicarea între membrii personalului de la bord și între aceștia și personalul de la țărm;

(4) proceduri pentru raportarea accidentelor și a nonconformităților față de prevederile acestui cod;

(5) proceduri de pregătire și de intervenție pentru a face față situațiilor de urgență;

(6) proceduri pentru audituri interne și de control al managementului.

2. Politica în domeniul siguranței și protecției mediului

2.1. Compania trebuie să stabilească o politică în domeniul siguranței și al protecției mediului care să prezinte modul de realizare a obiectivelor menționate în paragraful 1.2.

2.2. Compania trebuie să asigure punerea în aplicare și menținerea acestei politici la toate nivelurile organizatorice, atât la bordul navelor, cât și la țărm.

3. Responsabilitățile și autoritatea companiei

3.1. În cazul în care entitatea responsabilă pentru exploatarea navei este diferită de armator, armatorul trebuie să transmită administrației numele complet și detaliile acestei entități.

3.2. Compania trebuie să definească și să stabilească, în scris, responsabilitatea, autoritatea și relațiile reciproce dintre toate persoanele însărcinate cu conducerea, executarea și verificarea activităților legate de siguranță și de prevenirea poluării sau având incidență asupra lor.

3.3. Compania răspunde de asigurarea resurselor adecvate și a suportului corespunzător de la țărm, în scopul de a permite persoanei sau persoanelor desemnate să-și îndeplinească funcțiile lor.

4. Persoana desemnată (persoanele desemnate)

Pentru garantarea exploatării în siguranță a fiecărei nave și pentru asigurarea legăturii dintre companie și persoanele de la bord, fiecare companie trebuie să desemneze, după caz, o persoană sau mai multe persoane de la țărm, care să aibă acces direct la nivelul cel mai înalt al conducerii. Responsabilitatea și autoritatea persoanei sau a persoanelor desemnate trebuie să includă supravegherea aspectelor de exploatare a fiecărei nave, legate de siguranță și de prevenirea poluării și să asigure alocarea resurselor adecvate și a suportului corespunzător de la țărm, în funcție de necesități.

5. Responsabilitățile și autoritatea comandantului

5.1. Compania trebuie să definească în mod clar și să stabilească, în scris, responsabilitatea comandantului cu privire la:

(1) punerea în aplicare a politicii companiei în domeniul siguranței și al protecției mediului;

(2) motivarea echipajului pentru aplicarea acestei politici;

(3) întocmirea ordinelor și instrucțiunilor corespunzătoare în mod clar și simplu;

(4) verificarea respectării cerințelor specifice; și

(5) analizarea sistemului de management al siguranței și raportarea deficiențelor acestuia direcțiunii de la țărm.

5.2. Compania trebuie să se asigure că sistemul de management al siguranței, în vigoare la bordul navei, subliniază în mod expres autoritatea comandantului. Compania trebuie să precizeze în sistemul de management al siguranței că autoritatea supremă aparține comandantului și că el are responsabilitatea de a lua decizii referitoare la siguranță și la prevenirea poluării și de a cere asistență companiei, dacă aceasta este necesară.

6. Resurse și personal

6.1. Compania trebuie să se asigure, în privința comandantului, că acesta:

(1) deține calificarea necesară pentru comanda navei;

(2) cunoaște perfect sistemul de management al siguranței companiei; și

(3) beneficiază de sprijinul necesar pentru executarea în siguranță a sarcinilor sale.

6.2. Compania trebuie să se asigure că fiecare navă dispune de un personal navigant calificat și brevetat, având aptitudinile, din punct de vedere medical, cerute de prescripțiile internaționale și naționale relevante. Modificări (1)

6.3. Compania trebuie să stabilească proceduri, cu scopul de a se asigura că personalul nou și personalul transferat în funcții noi, legate de siguranță și de protecția mediului, primesc instructajul necesar pentru executarea sarcinilor lor.

Instrucțiunile care sunt esențial a fi date înainte de îmbarcare trebuie identificate, stabilite în scris și transmise.

6.4. Compania trebuie să se asigure că întreg personalul care este implicat în cadrul sistemului de management al siguranței companiei are un nivel adecvat de înțelegere a regulilor, reglementărilor, codurilor și liniilor directoare pertinente.

6.5. Compania trebuie să stabilească și să mențină proceduri care să permită identificarea oricărei instruiri ce poate fi necesară pentru punerea în aplicare a sistemului de management al siguranței și să se asigure că această instruire este efectuată de întreg personalul implicat.

6.6. Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că personalul navei primește informațiile relevante privind sistemul de management al siguranței în limba de lucru sau în limbile înțelese de acesta.

6.7. Compania trebuie să se asigure că membrii personalului navei sunt capabili să comunice eficient între ei la executarea sarcinilor legate de sistemul de management al siguranței.

7. Elaborarea planurilor pentru operațiunile de la bordul navei Modificări (1)

Compania trebuie să stabilească procedurile de întocmire de planuri și instrucțiuni pentru operațiunile principale la bordul navei privind siguranța navei și prevenirea poluării. Diferitele sarcini implicate de aceasta trebuie definite și repartizate unui personal calificat. Modificări (1)

8. Pregătirea pentru situații de urgență

8.1. Compania trebuie să stabilească proceduri pentru identificarea și descrierea situațiilor de urgență ce pot surveni la bordul navelor, precum și măsurile ce trebuie luate pentru a face față acestora. Modificări (1)

8.2. Compania trebuie să stabilească programe de exerciții de pregătire a măsurilor ce trebuie luate în caz de urgență.

8.3. Sistemul de management al siguranței trebuie să prevadă măsuri adecvate care să asigure că prin modul său de organizare compania este capabilă să facă față, în orice moment, la pericolele, accidentele și situațiile de urgență ce ar putea surveni la navele sale.

9. Raportarea și analiza nonconformităților, a accidentelor
și a situațiilor potențial periculoase

9.1. Sistemul de management al siguranței trebuie să includă proceduri care să asigure că nonconformitățile, accidentele și situațiile potențial periculoase sunt raportate companiei și că sunt cercetate și analizate în scopul îmbunătățirii siguranței și prevenirii poluării.

9.2. Compania trebuie să stabilească proceduri pentru punerea în aplicare a măsurilor corective. Modificări (1)

10. Întreținerea navei și a echipamentelor sale

10.1. Compania trebuie să stabilească proceduri care să asigure că nava este menținută într-o stare conformă cu prevederile regulilor și reglementărilor pertinente, precum și cu cerințele suplimentare care pot fi stabilite de către companie.

10.2. Pentru îndeplinirea acestor cerințe, compania trebuie să se asigure că:

(1) inspecțiile sunt efectuate la intervale corespunzătoare;

(2) orice nonconformitate este raportată împreună cu indicarea cauzei posibile, dacă aceasta este cunoscută;

(3) sunt luate măsurile corective corespunzătoare; și

(4) aceste activități sunt consemnate într-un registru.

10.3. Compania trebuie să stabilească, în cadrul sistemului de management al siguranței, proceduri pentru identificarea echipamentelor și a instalațiilor tehnice a căror defectare bruscă în exploatare poate cauza situații periculoase. Sistemul de management al siguranței trebuie să prevadă măsuri specifice, în scopul creșterii fiabilității echipamentelor sau a instalațiilor respective. Aceste măsuri trebuie să includă încercarea, la intervale regulate, a dispozitivelor și a echipamentelor de rezervă sau a instalațiilor tehnice care nu sunt folosite în permanență. Modificări (1)

10.4. Inspecțiile menționate la paragraful 10.2, precum și măsurile la care se referă paragraful 10.3 trebuie să fie integrate în programul de întreținere curentă a navei.

11. Documentații

11.1. Compania trebuie să stabilească și să mențină proceduri pentru controlul tuturor documentelor și al datelor care se referă la sistemul de management al siguranței.

11.2. Compania trebuie să se asigure că:

(1) documentele valabile sunt disponibile în toate locurile relevante;

(2) modificările aduse acestor documente sunt examinate și aprobate de către personalul autorizat; și

(3) documentele expirate sunt retrase prompt.

11.3. Documentele folosite la descrierea și la punerea în aplicare a sistemului de management al siguranței pot constitui obiectul Manualului de management al siguranței.

Aceste documente trebuie păstrate în forma considerată de companie ca fiind cea mai eficientă. Fiecare navă trebuie să aibă la bord toate documentele relevante privind nava.

12. Verificarea, examinarea și evaluarea, efectuate de către companie

12.1. Compania trebuie să efectueze audituri interne, pentru a verifica dacă activitățile legate de siguranță și de prevenirea poluării sunt în conformitate cu sistemul de management al siguranței. Modificări (1)

12.2. Compania trebuie să evalueze periodic eficiența sistemului de management al siguranței și, dacă este necesar, va revizui sistemul în conformitate cu procedurile pe care ea le-a stabilit. Modificări (2)

12.3. Auditurile și eventualele acțiuni corective trebuie efectuate în conformitate cu procedurile stabilite. Modificări (1)

12.4. Personalul care efectuează auditul nu trebuie să facă parte din sectoarele auditate, cu excepția cazului în care aceasta nu este posibilă din considerente ce țin de mărimea și natura companiei. Modificări (1)

12.5. Rezultatele auditurilor și ale revizuirilor trebuie aduse la cunoștință întregului personal care are responsabilități în sectorul respectiv. Modificări (1)

12.6. Personalul de conducere responsabil al sectorului respectiv trebuie să ia imediat măsurile corective necesare pentru remedierea deficiențelor constatate. Modificări (1)

13. Certificare, verificare și control Modificări (1)

13.1. Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat un document de conformitate pentru tipul respectiv de navă.

13.2. Un document de conformitate trebuie să fie eliberat pentru fiecare companie care îndeplinește cerințele Codului I.S.M. de către administrație, de către o organizație recunoscută de administrație sau de către guvernul țării care acționează în numele administrației, în care compania a decis să-și desfășoare activitatea. Acest document trebuie acceptat ca o dovadă că compania este capabilă să satisfacă cerințele codului.

13.3. Un exemplar al acestui document trebuie păstrat la bord pentru ca, la cerere, comandantul să-l poată prezenta în vederea verificării de către administrație sau de către organizația recunoscută de către aceasta.

13.4. Un certificat, denumit certificat de management al siguranței, trebuie eliberat unei nave de către administrație sau de către o organizație recunoscută de administrație.

La eliberarea certificatului, administrația trebuie să verifice dacă managementul companiei și managementul la bordul navei sunt în conformitate cu sistemul de management al siguranței aprobat.

13.5. Administrația sau o organizație recunoscută de administrație trebuie să verifice periodic funcționarea corespunzătoare a sistemului de management al siguranței navei, așa cum a fost aprobat.

;
se încarcă...