Comunitatea Economică Europeană

Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte din 01.02.1993

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 aprilie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 8

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

România, pe de o parte, și Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheză, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord,

părți contractante la Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene, la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului și la Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice,

denumite în continuare state membre, și

Comunitatea Economică Europeană, Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului,

denumite în continuare Comunitatea, pe de altă parte,

luând în considerare importanța legăturilor tradiționale existente între România, Comunitate, statele sale membre, precum și valorile comune pe care le împărtășesc,

recunoscând voința României și Comunității de a întări aceste legături și de a stabili relații strânse și durabile, bazate pe reciprocitate, care să permită României să ia parte la procesul de integrare europeană, întărind și amplificând, în acest fel, relațiile stabilite în trecut îndeosebi prin Acordul de comerț și cooperare comercială și economică, semnat la 22 octombrie 1990,

luând în considerare oportunitățile pentru o relație de o nouă calitate, oferite de apariția unei noi democrații în România,

luând în considerare angajamentul României, al Comunității și al statelor sale membre de a întări libertățile politice și economice, care constituie însăși baza asocierii,

recunoscând necesitatea de a continua și finaliza, cu asistență din partea Comunității, procesul de tranziție al României spre un nou sistem politic și economic care să respecte regulile statului de drept și drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor aparținând minorităților, să practice un sistem pluripartid, bazat pe alegeri libere și democratice și să asigure liberalizarea economică, în scopul instituirii unei economii de piață,

luând în considerare angajamentul ferm al României, al Comunității și al statelor sale membre privind aplicarea deplină, a tuturor principiilor și prevederilor conținute în Actul final al Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa (C.S.C.E.), în documentele finale de la Viena și Madrid, în Carta de la Paris pentru o nouă Europă, în Documentul final al reuniunii C.S.C.E. de la Helsinki, intitulat "The Chalanges of Change", și în Carta europeană a energiei,

conștiente de importanța acestui acord în stabilirea și întărirea unui sistem de stabilitate în Europa, bazat pe cooperare, având Comunitatea ca una din pietrele unghiulare ale acestui sistem,

convinse că trebuie stabilită o legătură între deplina aplicare a asocierii, pe de o parte, și continuarea în România a reformelor politice, economice și juridice în curs de realizare, pe de altă parte, ca și introducerea factorilor necesari pentru cooperarea și apropierea reală între sistemele părților, mai ales în lumina concluziilor Conferinței C.S.C.E. de la Bonn,

dorind să stabilească și să dezvolte un dialog politic regulat în probleme bilaterale și multilaterale de interes comun,

ținând seama de voința Comunității de a acorda un sprijin decisiv pentru realizarea reformei și de a ajuta România să facă față consecințelor economice și sociale ale reajustării structurale,

ținând seama, de asemenea, de voința Comunității de a stabili instrumente de cooperare și de asistență economică, tehnică și financiară pe o bază globală și multianuală,

luând în considerare angajamentul României și al Comunității de a liberaliza comerțul, în concordanță, în special, cu drepturile și obligațiile care decurg din Acordul general pentru tarife vamale și comerț,

conștiente de necesitatea de a stabili condițiile necesare pentru libertatea de stabilire, pentru libertatea de a furniza servicii și pentru libera circulație a capitalurilor,

ținând seama de disparitățile economice și sociale dintre Comunitate și România și recunoscând astfel că obiectivele acestei asocieri trebuie realizate prin prevederi adecvate ale prezentului acord,

convinse că prezentul acord va crea un nou climat pentru relațiile lor economice și în special pentru dezvoltarea comerțului și a investițiilor, instrumente indispensabile pentru restructurarea economică și modernizarea tehnologică,

dorind să stabilească o cooperare culturală și să dezvolte schimbul de informații,

recunoscând faptul că obiectivul final al României este să devină membru al Comunității și că, în viziunea părților, această asociere va ajuta România să realizeze acest obiectiv,

au convenit asupra celor ce urmează:

ARTICOLUL 1

Se stabilește, prin cele ce urmează, o asociere între România, pe de o parte, Comunitatea și statele sale membre, pe de altă parte. Obiectivele acestei asocieri sunt următoarele:

- să asigure un cadru adecvat pentru dialogul politic între părți, care să permită dezvoltarea unor legături politice strânse;

- să promoveze dezvoltarea comerțului, precum și relații economice armonioase între părți, sprijinind astfel dezvoltarea economică în România;

- să asigure o bază pentru cooperarea economică, socială, financiară și culturală;

- să sprijine eforturile României de dezvoltare a economiei, de desăvârșire a tranziției într-o economie de piață și de consolidare a democrației;

- să stabilească instituții adecvate pentru a face asocierea efectivă;

- să asigure un cadru pentru integrarea graduală a României în Comunitate, în acest scop, România va acționa pentru îndeplinirea condițiilor necesare.

TITLUL I DIALOGUL POLITIC

ARTICOLUL 2

Între părți se va institui un dialog politic regulat pe care ele intenționează să-l dezvolte și să-l intensifice. El va însoți și va consolida apropierea dintre România și Comunitate, va sprijini schimbările politice și economice în curs de desfășurare în această țară și va contribui la stabilirea de noi legături de solidaritate și de noi forme de cooperare. Dialogul politic:

- va facilita integrarea deplină a României în comunitatea națiunilor democratice și apropierea progresivă între România și Comunitate. Apropierea economică prevăzută în acest acord va conduce la o mai mare convergență politică;

- va conduce la o convergență crescândă a pozițiilor în probleme internaționale, în special în cazul celor de natură a avea efecte substanțiale asupra uneia sau alteia dintre părți;

- va contribui la apropierea pozițiilor părților în probleme de securitate și va întări securitatea și stabilitatea în întreaga Europă.

ARTICOLUL 3

1. În funcție de necesități se vor organiza consultări, la cel mai înalt nivel politic.

2. La nivel ministerial, dialogul politic va avea loc în cadrul Consiliului de Asociere. Acesta va avea responsabilitate generală pentru toate problemele pe care părțile ar dori să le ridice.

ARTICOLUL 4

Alte proceduri și mecanisme pentru dialogul politic vor fi stabilite între părți, în special în următoarele forme:

- întâlniri la nivel oficial superior (directori politici) între oficiali ai României, pe de o parte, și Președinția Consiliului Comunităților Europene și Comisia Comunităților Europene, pe de altă parte;

- folosirea deplină a canalelor diplomatice;

- includerea României în grupul țărilor care primesc cu regularitate informații în problemele legate de Cooperarea Politică Europeană și efectuarea de schimburi de informații în scopul atingerii obiectivelor stabilite la art. 2;

- orice alte mijloace care ar contribui la consolidarea, dezvoltarea și accelerarea dialogului.

ARTICOLUL 5

Dialogul politic la nivel parlamentar va avea loc în cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere.

TITLUL II PRINCIPII GENERALE

ARTICOLUL 6

Respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului stabilite în Actul final de la Helsinki și Carta de la Paris pentru o nouă Europă, precum și a principiilor economiei de piață, inspiră politicile interne și externe ale părților și constituie elemente esențiale ale prezentei asocieri.

ARTICOLUL 7

1. Asocierea include o perioadă de tranziție cu o durată de maximum zece ani, împărțită în două etape succesive, fiecare durând în principiu cinci ani. Prima etapă va începe o dată cu intrarea în vigoare a acordului.

2. Consiliul de Asociere, ținând seama de faptul că principiile economiei de piață și sprijinul Comunității prin acest acord sunt esențiale pentru prezenta asociere, va proceda cu regularitate la examinarea aplicării acestui acord și la realizarea de către România a reformelor economice pe baza principiilor stabilite în preambul.

3. În cursul celor 12 luni care preced expirarea primei etape, Consiliul de Asociere se va întruni pentru a decide trecerea la a doua etapă, ca și posibilele modificări de adoptat cu privire la prevederile care reglementează a doua etapă. În abordarea acestei probleme vor fi luate în considerare rezultatele examinării menționate în paragraful 2.

4. Cele două etape menționate la paragrafele 1 și 3 nu se aplică titlului III.

TITLUL III LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

ARTICOLUL 8

1. Pe durata perioadei de tranziție menționată în art. 7, România și Comunitatea vor stabili gradual o zonă de liber schimb bazată pe obligații reciproce și echilibrate, în concordanță cu prevederile prezentului acord și în conformitate cu cele ale Acordului general pentru tarife vamale și comerț (G.A.T.T.).

2. Nomenclatura combinată a mărfurilor va fi aplicată la clasificarea mărfurilor în comerțul dintre cele două părți. Jurisprudență (2)

3. Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază la care se vor aplica reducerile succesive prevăzute în prezentul acord va fi cea aplicată efectiv "erga omnes" în ziua care precede intrarea în vigoare a acordului.

4. Dacă, după intrarea în vigoare a acordului, se vor aplica reduceri tarifare pe o bază "erga omnes", taxele vamale astfel reduse vor înlocui taxele vamale de bază la care se face referire în paragraful 3, începând cu data de la care asemenea reduceri se aplică.

5. România și Comunitatea vor comunica reciproc taxele vamale de bază respective.

CAPITOLUL I PRODUSE INDUSTRIALE

ARTICOLUL 9

1. Prevederile prezentului capitol se aplică produselor originare din România și din Comunitate incluse în cap. 25-97 din Nomenclatura combinată, cu excepția produselor cuprinse în anexa nr. I.

2. Prevederile art. 10-14 inclusiv nu se aplică produselor menționate în art. 16 și 17.

ARTICOLUL 10

1. Taxele vamale de import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, altele decât cele cuprinse în anexele nr. II a, II b și III, vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului.

2. Taxele vamale de import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, care sunt cuprinse în anexa nr. II a, vor fi abolite progresiv în concordanță cu următorul calendar:

- la data intrării în vigoare a acordului, fiecare taxă vamală va fi redusă la 50% din taxa vamală de bază;

- la un an de la data intrării în vigoare a acordului taxele vamale care mai rămân vor fi eliminate.

Taxele vamale la import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, cuprinse în anexa nr. II b, vor fi reduse progresiv, de la data intrării în vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 20% din taxa vamală de bază, astfel încât să se ajungă la abolirea lor totală până la sfârșitul celui de-al patrulea an de la data intrării în vigoare a acordului. Modificări (1)

3. Produsele de origine română cuprinse în anexa nr. III vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la import în limita unor contingente sau plafoane tarifare anuale ale Comunității, care vor crește progresiv conform condițiilor definite în acea anexă, astfel încât să se ajungă la abolirea totală a taxelor vamale la importul produselor respective cel mai târziu la sfârșitul celui de-al cincilea an. Modificări (2)

În același timp, taxele vamale la import care se vor aplica după ce contingentele vor fi epuizate sau după ce nivelul taxelor vamale a fost reintrodus la produsele cuprinse în plafoanele tarifare, vor fi eliminate progresiv, de la intrarea în vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 15% din taxa vamală de bază. Până la sfârșitul celui de-al cincilea an, taxele vamale remanente vor fi abolite.

4. Restricțiile cantitative și măsurile având efect echivalent restricțiilor cantitative la importurile în Comunitate ale produselor originare din România vor fi abolite la data intrării în vigoare a acordului.

ARTICOLUL 11

1. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. IV, vor fi abolite la data intrării în vigoare a acordului.

2. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. V, vor fi reduse progresiv în concordanță cu următorul calendar:

- la data intrării în vigoare a acordului, la 80% din taxa vamală de bază;

- după 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 40% din taxa vamală de bază;

- după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 0% din taxa vamală de bază.

3. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. VI, vor fi abolite în concordanță cu calendarul stabilit în acea anexă.

4. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, altele decât cele cuprinse în anexele nr. IV, V și VI, vor fi reduse progresiv în concordanță cu următorul calendar:

- după 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 80% din taxa vamală de bază;

- după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 60% din taxa vamală de bază;

- după 6 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 50% din taxa vamală de bază;

- după 7 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 35% din taxa vamală de bază;

- după 8 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 20% din taxa vamală de bază;

- după 9 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 0% din taxa vamală de bază.

5. Produsele originare din Comunitate, cuprinse în anexa nr. VII, vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la importul în România, în limitele unor contingente anuale care vor fi majorate progresiv așa cum sunt prevăzute în respectiva anexă. Taxele vamale aplicabile cantităților care depășesc contingentele mai sus menționate vor fi abolite, progresiv în conformitate cu calendarul menționat în paragraful 4.

6. Restricțiile cantitative la importul în România a produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului.

7. Măsurile având un efect echivalent restricțiilor cantitative la importul în România a produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului, cu excepția celor cuprinse în anexa nr. VIII, care vor fi abolite în concordanță cu calendarul prevăzut în acea anexă.

ARTICOLUL 12

Prevederile referitoare la abolirea taxelor vamale la import se vor aplica și taxelor vamale de natură fiscală.

ARTICOLUL 13

1. Comunitatea va aboli, la importul său din România, orice taxă având un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea în vigoare a acordului.

2. România va aboli, la importul său din Comunitate, orice impunere, având un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea în vigoare a acordului, cu excepția taxei de 0,5% "ad valorem" pentru formalități vamale, care va fi abolită în concordanță cu următorul calendar:

- reducerea la 0,25% "ad valorem" la sfârșitul celui de-al treilea an;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...