Comunitatea Economică Europeană

Acordul interimar privind comerțul și aspectele legate de comerțul dintre România, pe de o parte, și Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, pe de altă parte din 01.02.1993

Modificări (2), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 martie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

România, pe de o parte,

Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, denumite în cele ce urmează Comunitatea, pe de altă parte,

constatând că Acordul european stabilind o asociere între România și Comunitățile Europene și statele sale membre a fost semnat la 1 februarie 1993,

având în vedere că scopul Acordului european este să asigure un cadru adecvat pentru dialogul politic, să reglementeze relațiile comerciale și economice dintre părți și să includă prevederi referitoare la cooperarea și asistența financiară și la promovarea cooperării privind aspectele culturale,

ținând cont că Acordul european este menit să stabilească relații strânse și de durată, bazate pe reciprocitate, care vor permite României să participe la procesul de integrare europeană,

având în vedere că este necesar să se asigure dezvoltarea de legături comerciale prin întărirea și lărgirea relațiilor stabilite în trecut, în special prin Acordul privind comerțul și cooperarea comercială și economică, semnat la 22 octombrie 1990,

considerând că, pentru atingerea acestor scopuri, este necesar să se pună în aplicare, cât mai repede posibil, prin intermediul unui acord interimar, prevederile Acordului european privind comerțul și aspectele legate de comerț,

apreciind că este necesar să se asigure că până la intrarea în vigoare a Acordului european și instituirea Consiliului de Asociere, Comisia mixtă creată prin Acordul privind comerțul și cooperarea comercială și economică poate exercita competențele conferite prin Acordul european Consiliului de Asociere, care sunt necesare în vederea punerii în aplicare a acordului interimar,

au hotărât să încheie acest acord și, pentru aceasta au desemnat drept plenipotențiari:

România:

Comunitatea Economică Europeană:

Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului:

care, după procedarea la schimbul deplinelor puteri, în mod oficial și în bună și cuvenită formă,

au convenit asupra celor ce urmează:

TITLUL I - PRINCIPII GENERALE

ARTICOLUL 1 (Articolul 6 din Acordul european)

Respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului stabilite în Actul final de la Helsinki și Carta de la Paris pentru o nouă Europă, a principiilor economiei de piață, ca și sprijinul acordat de Comunitate prin acest acord inspiră politicile interne și externe ale părților și constituie elemente esențiale ale prezentului acord.

TITLUL II - LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

ARTICOLUL 2 (Articolul 8 din Acordul european)

1. România și Comunitatea vor stabili gradual o zonă de comerț liber bazată pe obligații reciproce și echilibrate, în decursul unei perioade de tranziție cu o durată de maximum 10 ani, începând cu intrarea în vigoare a prezentului acord (denumit în cele ce urmează acord), în concordanță cu prevederile prezentului acord și în conformitate cu cele ale Acordului general pentru tarife vamale și comerț (GATT).

2. Nomenclatura combinată a mărfurilor va fi aplicată clasificării mărfurilor în comerțul dintre părți.

3. Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază, la care se vor aplica, reducerile succesive prevăzute în prezentul acord, va fi cea aplicată efectiv "erga omnes" în ziua care precede intrarea în vigoare a acordului.

4. Dacă, după intrarea în vigoare a acordului, se vor aplica reduceri tarifare pe o bază "erga omnes", taxele vamale astfel reduse vor înlocui taxele vamale de bază la care se face referire în paragraful 3, începând cu data de la care asemenea reduceri se aplică.

5. România și Comunitatea își vor comunica reciproc taxele vamale de bază respective.

CAPITOLUL I - PRODUSE INDUSTRIALE

ARTICOLUL 3 (Articolul 9 din Acordul european)

1. Prevederile prezentului capitol se aplică produselor originare din România și din Comunitate incluse în capitolele 25-97 din Nomenclatura combinată, cu excepția produselor cuprinse în anexa nr. I.

2. Prevederile art. 4-8 inclusiv nu se aplică produselor menționate în art. 10 și 11.

ARTICOLUL 4 (Articolul 10 din Acordul european)

1. Taxele vamale de import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, altele decât cele cuprinse în anexele nr. II a, II b și III, vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului.

2. Taxele vamale de import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, care sunt cuprinse în anexa nr. II a, vor fi abolite progresiv în concordanță cu următorul calendar:

- la data intrării în vigoare a acordului fiecare taxă vamală va fi redusă la 50% din taxa vamală de bază;

- la un an de la data intrării în vigoare a acordului taxele vamale, care mai rămân, vor fi eliminate.

Taxele vamale la import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, cuprinse în anexa nr. II b, vor fi reduse progresiv, de la data intrării în vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 20% din taxa vamală de bază, astfel încât să se ajungă la abolirea lor totală până la sfârșitul celui de-al patrulea an de la data intrării în vigoare a acordului. Modificări (1)

3. Produsele, de origine română cuprinse în anexa nr. III vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la import în limita unor contingente sau plafoane tarifare anuale ale Comunității, care vor crește progresiv conform condițiilor definite în acea anexă, astfel încât să se ajungă la abolirea totală a taxelor vamale la importul produselor respective cel mai târziu la sfârșitul celui de-al cincilea an. Modificări (2)

În același timp, taxele vamale la import care se vor aplica după ce contingentele vor fi epuizate sau după ce nivelul taxelor vamale a fost reintrodus la produsele cuprinse în plafoanele tarifare vor fi eliminate progresiv, de la intrarea în vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 15% din taxa vamală de bază. Până la sfârșitul celui de-al cincilea an, taxele vamale remanente vor fi abolite.

4. Restricțiile cantitative și măsurile având efect echivalent restricțiilor cantitative la importurile în Comunitate ale produselor originare din România vor fi abolite la data intrării în vigoare a acordului.

ARTICOLUL 5 (Articolul 11 din Acordul european)

1. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. IV, vor fi abolite la data intrării în vigoare a acordului.

2. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. V, vor fi reduse progresiv în concordanță cu următorul calendar:

- la data intrării în vigoare a acordului, la 80% din taxa vamală de bază;

- după 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 40% din taxa vamală de bază;

- după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 0% din taxa vamală de bază.

3. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. VI, vor fi abolite în concordanță cu calendarul stabilit în acea anexă.

4. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, altele decât cele cuprinse în anexele nr. IV, V și VI, vor fi reduse progresiv în concordanță cu următorul calendar:

- după 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 80% din taxa vamală de bază;

- după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 60% din taxa vamală de bază;

- după 6 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 50% din taxa vamală de bază;

- după 7 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 35% din taxa vamală de bază;

- după 8 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 20% din taxa vamală de bază;

- după 9 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 0% din taxa vamală de bază.

5. Produsele originare din Comunitate cuprinse în anexa nr. VII vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la importul în România, în limitele unor contingente anuale care vor fi majorate progresiv așa cum sunt prevăzute în respectiva anexă. Taxele vamale aplicabile cantităților care depășesc contingentele mai sus menționate vor fi abolite progresiv în conformitate cu calendarul menționat în paragraful 4.

6. Restricțiile cantitative la importul în România al produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului.

7. Măsurile având un efect echivalent restricțiilor cantitative la importul în România al produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului, cu excepția celor cuprinse în anexa nr. VIII, care vor fi abolite în concordanță cu calendarul prevăzut în acea anexă.

ARTICOLUL 6 (Articolul 12 din Acordul european)

Prevederile referitoare la abolirea taxelor vamale la import se vor aplica și taxelor vamale de natură fiscală.

ARTICOLUL 7 (Articolul 13 din Acordul european)

1. Comunitatea va aboli, la importul său din România, orice taxă având un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea în vigoare a acordului.

2. România va aboli, la importul său din Comunitate, orice impunere având un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea în vigoare a acordului, cu excepția taxei de 0,5% "ad valorem" pentru formalități vamale, care va fi abolită în concordanță cu următorul calendar:

- reducerea la 0,25% "ad valorem" la sfârșitul celui de-al treilea an;

- eliminarea cel mai târziu la sfârșitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului.

ARTICOLUL 8 (Articolul 14 din Acordul european)

1. România și Comunitatea vor aboli progresiv între ele, cel mai târziu până la sfârșitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului, orice taxă vamală la export, precum și impunerile având un efect echivalent.

2. Restricțiile cantitative la exportul în România și orice măsuri având un efect echivalent vor fi abolite de Comunitate la intrarea în vigoare a acordului.

3. Restricțiile cantitative la exportul în Comunitate și orice măsuri având un efect echivalent vor fi abolite de România la intrarea în vigoare a acordului, cu excepția celor cuprinse în anexa nr. IX, care vor fi reduse progresiv și eliminate, cel mai târziu până la sfârșitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului.

ARTICOLUL 9 (Articolul 15 din Acordul european)

Fiecare parte își declară disponibilitatea de a reduce taxele sale vamale în comerțul cu cealaltă parte mai rapid decât este prevăzut în art. 14 și 15, dacă situația sa economică generală și situația sectorului economic respectiv o permit.

Comisia mixtă, menționată în art. 39 (denumită în continuare Comisia mixtă), poate face recomandări în acest scop.

ARTICOLUL 10 (Articolul 16 din Acordul european)

Protocolul nr. 1 stabilește aranjamentele aplicabile produselor textile menționate în respectivul document.

ARTICOLUL 11 (Articolul 17 din Acordul european)

Protocolul nr. 2 stabilește aranjamentele aplicabile produselor care cad sub incidența Tratatului de constituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului.

ARTICOLUL 12 (Articolul 18 din Acordul european)

1. Prevederile prezentului capitol nu exclud menținerea de către Comunitate a unei componente agricole în taxele aplicabile produselor cuprinse în anexa nr. X, cu referire la produsele originare din România.

2. Prevederile prezentului capitol nu exclud introducerea unei componente agricole de către România în taxele aplicabile produselor cuprinse în anexa nr. X, cu referire la produsele originare din Comunitate.

CAPITOLUL II - AGRICULTURA

ARTICOLUL 13 (Articolul 19 din Acordul european)

1. Prevederile prezentului capitol se vor aplica produselor agricole originare din România și din Comunitate.

2. Termenul produse agricole se referă la produsele cuprinse în cap. 1-24 din Nomenclatura combinată și la produsele cuprinse în anexa nr. I, cu excepția produselor piscicole definite ca atare de Reglementarea (C.E.E.) nr. 3.687/1991.

ARTICOLUL 14 (Articolul 20 din Acordul european)

Protocolul nr. 3 stabilește aranjamentele comerciale pentru produsele agricole transformate care sunt menționate în respectivul protocol.

ARTICOLUL 15 (Articolul 21 din Acordul european)

1. Comunitatea va aboli, la data intrării în vigoare a acordului, restricțiile cantitative la importul produselor agricole originare din România, menținute în virtutea Reglementării consiliului nr. 3.420/1983, în forma existentă la data semnării acordului.

2. Produsele agricole originare din România, cuprinse în anexele nr. XI a și XI b, vor beneficia, de la data intrării în vigoare a acordului, de o reducere de prelevări, în limita contingentelor Comunității sau de o reducere de taxe vamale, în condițiile stabilite în acele anexe.

3. România va aboli restricțiile cantitative la importul produselor agricole originare din Comunitate, la intrarea în vigoare a acordului.

4. Comunitatea și România își vor acorda una alteia concesiile prevăzute în anexele nr. XII a, XII b și XIII, pe o bază armonioasă și reciprocă, în concordanță cu condițiile stipulate în respectivele anexe.

5. Ținând seama de volumul comerțului reciproc cu produse agricole, de sensibilitatea deosebită a acestui sector, de regulile Politicii Agricole Comune a Comunității, de rolul agriculturii în economia României, precum și de consecințele negocierilor comerciale multilaterale desfășurate în cadrul Acordului general pentru tarife vamale și comerț, România și Comunitatea vor examina, în Comisia mixtă, produs cu produs și pe o bază ordonată și reciprocă, posibilitatea de a-și acorda noi concesii.

6. Ținând cont de necesitatea unei armonizări crescânde între politicile agricole ale României și Comunității, ca și de obiectivul României de a deveni membru al Comunității, ambele părți vor avea consultări în mod regulat, în cadrul Comisiei mixte, cu privire la strategia și modalitățile de aplicare a politicilor lor respective.

ARTICOLUL 16 (Articolul 22 din Acordul european)

Indiferent de alte prevederi ale acordului, și în special, ale art. 25, dacă, datorită sensibilității deosebite a piețelor agricole, importurile de produse originare din teritoriul uneia dintre părți, care sunt supuse concesiilor prevăzute la art. 15, cauzează perturbări serioase piețelor celeilalte părți, ambele părți vor intra imediat în consultări pentru a găsi o soluție adecvată. Până la găsirea unei astfel de soluții, partea în cauză poate lua măsurile pe care le consideră necesare.

CAPITOLUL III - PRODUSE PISCICOLE

ARTICOLUL 17 (Articolul 23 din Acordul european)

Prevederile prezentului capitol se vor aplica produselor piscicole originare din România și din Comunitate, care sunt supuse Reglementării (C.E.E.) nr. 3.687/1991 privind organizarea comună a pieței în sectorul produselor piscicole.

ARTICOLUL 18 (Articolul 24 din Acordul european)

1. Comunitatea și România își vor acorda una alteia concesiile prevăzute în anexele nr. XIV și XV, pe o bază armonioasă și reciprocă, în concordanță cu condițiile stipulate în acele anexe. Prevederile art. 15 paragraful 5 se vor aplica "mutatis mutandis" produselor piscicole.

2. Comisia mixtă va examina posibilitatea încheierii între părți a unui acord privind produsele piscicole, atunci când condițiile necesare o vor permite.

CAPITOLUL IV - PREVEDERI COMUNE

ARTICOLUL 19 (Articolul 25 din Acordul european)

Prevederile prezentului capitol se vor aplica comerțului cu toate produsele, exceptând cazurile când se stipulează altfel în prezentul acord sau în protocoalele nr. 1, 2 sau 3.

ARTICOLUL 20 (Articolul 26 din Acordul european)

1. De la data intrării în vigoare a acordului, în comerțul dintre România și Comunitate nu vor fi introduse noi taxe vamale la import sau la export sau taxe cu efect echivalent, iar cele care se aplică nu vor fi majorate.

2. De la data intrării în vigoare a acordului, în comerțul dintre România și Comunitate nu vor fi introduse noi restricții cantitative la import sau la export sau măsuri având un efect echivalent, iar cele care există nu vor fi făcute mai restrictive,

3. Orice noi taxe vamale la import sau la export și taxe având efect echivalent sau majorări ale acestor taxe, precum și orice noi restricții cantitative, taxe având efect echivalent ori majorări ale acestora, introduse de România după începerea negocierilor vor fi abolite cel mai târziu la intrarea în vigoare a acordului.

4. Fără a prejudicia concesiile acordate conform art. 15, prevederile paragrafelor 1 și 2 ale prezentului articol nu vor restricționa în nici un fel continuarea politicilor agricole respective ale României și Comunității sau adoptarea oricăror măsuri în cadrul acestor politici.

ARTICOLUL 21 (Articolul 27 din Acordul european)

1. Cele două părți se vor abține de la orice măsuri sau practici de natură fiscală internă, care ar introduce, direct sau indirect, o discriminare între produsele unei părți și produsele similare originare din teritoriul celeilalte părți.

2. Produsele exportate în teritoriul uneia dintre cele două părți nu pot beneficia de rambursarea taxelor interne peste suma taxelor directe sau indirecte care le-au fost aplicate.

ARTICOLUL 22 (Articolul 28 din Acordul european)

1. Prezentul acord nu va exclude menținerea sau stabilirea de uniuni vamale, zone de liber schimb sau aranjamente privind comerțul de frontieră, cu excepția situațiilor în care ele modifică aranjamentele comerciale prevăzute în acest acord.

2. Părțile vor avea consultări, în cadrul Comisiei mixte, cu privire la acordurile de stabilire de astfel de uniuni vamale sau zone de liber schimb și, la cerere, cu privire la alte probleme majore legate de politicile lor comerciale față de țările terțe. În situația specială în care o țară terță aderă la Comunitate, asemenea consultări vor avea loc cu luarea în considerare a intereselor comune ale României și Comunității, stipulate în prezentul acord.

ARTICOLUL 23 (Articolul 29 din Acordul european)

Măsuri excepționale, de durată limitată, care constituie derogări de la prevederile art. 5 și 20 paragraful 1, pot li luate de România sub forma taxelor vamale majorate.

Aceste măsuri pot viza numai industriile nou-apărute, anumite sectoare aflate în curs de restructurare sau care se confruntă cu serioase dificultăți, în special când aceste dificultăți cauzează importante probleme sociale.

Taxele vamale la import aplicabile în România produselor originare din Comunitate, introduse prin aceste măsuri, nu pot depăși 25% "ad valorem" și vor menține un element de preferință pentru produsele originare din Comunitate. Valoarea totală a importurilor de produse supuse unor asemenea măsuri nu poate depăși 15% din totalul importurilor de produse industriale din Comunitate, așa cum sunt ele definite în cap. I, efectuate în ultimul an pentru care există statistici vamale disponibile.

Aceste măsuri vor fi aplicate pe o perioadă care nu va depăși 5 ani, cu excepția cazurilor în care Comisia mixtă autorizează o perioadă mai mare. Ele vor înceta să se aplice cel mai târziu la expirarea perioadei de tranziție.

Nici o astfel de măsură nu se poate introduce pentru un produs, dacă au trecut mai mult de 3 ani de la eliminarea tuturor taxelor, a restricțiilor cantitative, a altor impuneri sau măsuri cu efect echivalent referitoare la acel produs.

România va informa Comisia mixtă asupra oricăror măsuri excepționale pe care intenționează să le adopte și, la cererea Comunității, vor fi organizate consultări în cadrul Comisiei mixte cu privire la asemenea măsuri și la sectoarele implicate, înainte de aplicarea acestor măsuri. La adoptarea unor astfel de măsuri, România va furniza Comisiei mixte un calendar de eliminare a taxelor vamale introduse în baza prezentului articol. Acest calendar va prevedea o eliminare a acestor taxe, în tranșe anuale egale, cu începere cel mai târziu după 2 ani de la introducerea lor. Comisia mixtă poate hotărî asupra unui alt calendar.

ARTICOLUL 24 (Articolul 30 din Acordul european)

Dacă una dintre părți constată că se practică dumping în comerțul cu cealaltă parte, în sensul art. VI din Acordul general pentru tarife vamale și comerț, ea poate adopta măsuri adecvate împotriva acestei practici, În concordanță cu acordul referitor la aplicarea art. VI al Acordului general pentru tarife vamale și comerț, cu legislația internă în materie și cu condițiile și procedurile prevăzute de art. 28.

ARTICOLUL 25 (Articolul 31 din Acordul european)

În cazul în care un produs a fost importat în cantități atât de mari și în asemenea condiții încât cauzează sau amenință să cauzeze:

- un prejudiciu serios producătorilor naționali de produse similare sau direct concurente pe teritoriul uneia dintre părți; sau

- perturbări serioase în oricare sector al economiei sau dificultăți care ar putea conduce la o serioasă deteriorare a situației economice a unei regiuni,

România sau Comunitatea, după cum este cazul, poate adopta măsuri adecvate în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la art. 28.

ARTICOLUL 26 (Articolul 32 din Acordul european)

În cazul în care aplicarea prevederilor art. 8 și 20 conduce la:

(i) reexportul spre o țară terță față de care partea exportatoare menține, pentru produsul respectiv, restricții cantitative la export, taxe vamale de export sau măsuri având efect echivalent;

sau

(ii) o lipsă serioasă sau o amenințare cu lipsa unui produs esențial pentru partea exportatoare, și dacă situațiile de mai sus conduc sau sunt de natură să conducă la dificultăți majore pentru partea exportatoare, acea parte poată lua măsuri adecvate în condițiile și în concordanță cu procedurile stabilite în art. 28. Măsurile vor fi nediscriminatorii și vor fi eliminate atunci când situația nu mai justifică menținerea lor.

ARTICOLUL 27 (Articolul 33 din Acordul european)

România și statele membre vor ajusta progresiv orice monopol de stat cu caracter comercial, astfel încât să se asigure că, până la sfârșitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a prezentului acord, nu va mai exista nici o discriminare între rezidenți ai României și ai statelor membre, referitoare la condițiile în care mărfurile se achiziționează și se comercializează. Comisia mixtă va fi informată în legătură cu măsurile adoptate pentru punerea în aplicare a acestui obiectiv.

ARTICOLUL 28 (Articolul 34 din Acordul european)

1. România sau Comunitatea va informa cealaltă parte în cazul în care se confruntă cu importuri de produse susceptibile de a da naștere la dificultățile prevăzute în art. 25, situație în care se instituie o procedură administrativă având ca scop furnizarea rapidă de informații privind tendința fluxurilor comerciale.

2. În situațiile menționate la art. 24, 25 și 26, înainte de a se adopta măsurile prevăzute în aceste articole sau în cazurile în care se aplică paragraful 3 d), România și Comunitatea, după caz, vor furniza, cât mai repede posibil, Comisiei mixte, toate informațiile relevante, în scopul căutării unei soluții acceptabile pentru ambele părți.

În selectarea măsurilor trebuie acordată prioritate acelora care perturbă cel mai puțin funcționarea acordului.

Măsurile de salvgardare vor fi notificate imediat Comisiei mixte și vor face obiectul unor consultări periodice în cadrul acesteia, cu scopul principal de a stabili un calendar de abolire a lor, cât mai repede posibil, pe măsură ce situația o permite.

3. În scopul aplicării paragrafului 2 se vor aplica următoarele prevederi:

a) Referitor la art. 25, dificultățile apărute ca urmare a situației prevăzute în acel articol vor fi înaintate spre examinare Comisiei mixte, care poate adopta orice decizie necesară pentru încetarea unor asemenea dificultăți.

În situația în care Comisia mixtă sau partea exportatoare nu a luat o decizie care să stopeze dificultățile sau nici o altă soluție satisfăcătoare nu a fost convenită în termen de 30 de zile de la data sesizării cazului, partea importatoare poate adopta măsuri adecvate pentru remedierea problemei. Aceste măsuri nu trebuie să meargă dincolo de ceea ce este necesar pentru remedierea dificultăților apărute.

b) Referitor la art. 24, Comisia mixtă va fi informată asupra cazului de dumping de îndată ce autoritățile părții importatoare au inițiat o investigație. Când dumpingul nu a încetat sau nici o altă soluție satisfăcătoare nu a fost găsită pentru problema respectivă, în termen de 30 de zile de la data înaintării cazului Comisiei mixte, partea importatoare poate adopta măsurile adecvate.

c) Referitor la art. 26, dificultățile apărute ca urmare a situațiilor prevăzute în acel articol vor fi înaintate spre examinare Comisiei mixte.

Comisia mixtă poate adopta orice decizie necesară pentru a stopa dificultățile. Dacă nu a luat o astfel de decizie în termen de 30 de zile de la data înaintării problemei, partea exportatoare poate aplica măsuri adecvate cu privire, la exportul mărfii în cauză.

d) În cazuri excepționale, care cer o acțiune imediată și care fac imposibilă, după caz, informarea sau examinarea, România sau Comunitatea poate aplica, în situațiile prevăzute în art. 24, 25 și 26, măsurile preventive și provizorii strict necesare pentru a stăpâni situația, iar Comisia mixtă va fi informată imediat.

ARTICOLUL 29 (Articolul 35 din Acordul european)

Protocolul nr. 4 stabilește regulile de origine pentru aplicarea preferințelor tarifare prevăzute în prezentul acord.

ARTICOLUL 30 (Articolul 36 din Acordul european)

Acordul nu va exclude prohibițiile sau restricțiile la import, export sau tranzit justificate pe temeiurile: moralității publice; politicii sau securității publice; protecției sănătății și vieții oamenilor, animalelor sau plantelor; protecției resurselor naturale; protecției tezaurelor naționale de valoare artistică, istorică sau arheologică; protecției proprietății intelectuale, industriale sau comerciale sau reglementărilor referitoare la aur și argint. Asemenea prohibiții sau restricții nu vor constitui, totuși, un mijloc de discriminare arbitrară sau o restricție deghizată în comerțul dintre părți.

ARTICOLUL 31 (Articolul 37 din Acordul european)

Protocolul nr. 5 stabilește prevederile specifice care se vor aplica comerțului dintre România, pe de o parte, și Spania și Portugalia, pe de altă parte.

TITLUL III - PLĂȚI, CONCURENȚĂ ȘI ALTE PREVEDERI
CU CARACTER ECONOMIC

ARTICOLUL 32 (Articolul 60 din Acordul european)

Părțile se obligă să autorizeze orice plată din contul curent al balanței de plăți, în valută liber convertibilă, în măsura în care tranzacțiile referitoare la plăți se referă la circulația mărfurilor, serviciilor sau persoanelor între părți, care a fost liberalizată în conformitate cu prezentul acord.

ARTICOLUL 33 (Articolul 63 din Acordul european)

Cu referire la prevederile prezentului capitol și independent de prevederile art. 35, până la introducerea deplinei convertibilități a monedei României în sensul art. VIII al Fondului Monetar Internațional (F.M.I.), România poate aplica, în circumstanțe excepționale, restricții de schimb legate de acordarea sau preluarea de credite pe termen scurt și mediu, cu condiția ca aceste restricții să fie impuse României la acordarea de astfel de credite și să fie permise în conformitate cu statutul României în cadrul F.M.I.

România va aplica aceste restricții de o manieră nediscriminatorie. Ele se vor aplica astfel încât să perturbe cât mai puțin prezentul acord. România va informa prompt Comisia mixtă asupra introducerii unor astfel de măsuri și a oricăror modificări ale acestora.

ARTICOLUL 34 (Articolul 64 din Acordul european)

1. Sunt incompatibile cu buna funcționare a acordului și, în consecință, pot afecta comerțul dintre România și Comunitate:

(i) orice acorduri între întreprinderi, decizii ale asociațiilor de întreprinderi și practicile concertate între întreprinderi, având ca obiect sau efect prevenirea, restricționarea sau distorsionarea concurenței;

(ii) abuzul din partea uneia sau mai multor întreprinderi de a avea o poziție dominantă, pe teritoriul României sau al Comunității, în ansamblu sau pe o parte substanțială a acestuia;

(iii) orice ajutor public care distorsionează sau amenință să distorsioneze concurența prin favorizarea anumitor întreprinderi sau a producției unor anumite mărfuri.

2. Orice practică contrară prezentului articol va fi examinată pe baza criteriilor care rezultă din aplicarea regulilor din art. 85, 86 și 92 din Tratatul de instituire a Comunității Economice Europene.

3. Comisia mixtă va adopta, în termen de 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, regulile necesare pentru aplicarea paragrafelor 1 și 2.

4.

a) În scopul aplicării prevederilor paragrafului 1 (iii), părțile recunosc că în perioada primilor 5 ani după intrarea în vigoare a acordului, orice ajutor public acordat de România va fi evaluat luându-se în considerare faptul că România va fi considerată o regiune identică cu cele ale Comunității, descrise în art. 92.3 a) al Tratatului de instituire a Comunității Economice Europene. Comisia mixtă va decide, ținând cont de situația economică din România, dacă perioada respectivă va fi extinsă pentru o nouă perioadă de 5 ani.

b) Fiecare parte va asigura transparența în domeniul ajutorului public, între altele prin raportarea anuală către cealaltă parte a sumei totale și a distribuirii ajutorului acordat și prin furnizarea, la cerere, de informații referitoare la schemele de ajutor. La cererea uneia dintre părți, va furniza informații privind anumite cazuri individuale de ajutor public.

5. Referitor la produsele menționate în cap. II și III ale titlului II:

- prevederile paragrafului 1 (iii) nu se aplică;

- orice practică contrară paragrafului 1 (i) va fi evaluată conform criteriilor stabilite de Comunitate în baza art. 42 și 43 ale Tratatului de instituire a Comunității Economice Europene și în special a celor stabilite prin Reglementarea consiliului nr. 26/1962.

6. Dacă România sau Comunitatea consideră că o anumită practică este incompatibilă cu prevederile paragrafului 1 și:

- nu este conformă cu regulile menționate în paragraful 3; sau

- în absența unor asemenea reguli și dacă asemenea practici cauzează sau amenință să cauzeze prejudicii serioase intereselor celeilalte părți sau pagube materiale industriei sale naționale, inclusiv industriei serviciilor,

ea poate adopta măsurile adecvate după consultări în cadrul Comisiei mixte sau după 30 de zile lucrătoare de la solicitarea unor astfel de consultări.

În cazul unor practici incompatibile cu paragraful 1 (iii) al prezentului articol, asemenea măsuri adecvate vor fi adoptate acolo unde se aplică Acordul general pentru tarife vamale și comerț, numai în conformitate cu procedurile și în condițiile stipulate de Acordul general pentru tarife vamale și comerț și de orice alte instrumente relevante negociate sub auspiciile sale, care sunt aplicabile între părți.

7. Indiferent de orice alte prevederi contrare adoptate în conformitate cu paragraful 3, părțile vor schimba informații, luând în considerare limitările impuse de cerințele păstrării secretului profesional și de afaceri.

8. Acest articol nu se va aplica produselor care intră sub incidența Tratatului de instituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, care formează obiectul Protocolului nr. 2.

ARTICOLUL 35 (Articolul 65 din Acordul european)

1. Părțile se vor strădui să evite impunerea de măsuri restrictive, inclusiv măsuri la import pentru scopurile balanței de plăți. În situația introducerii lor, partea care a procedat astfel va prezenta celeilalte părți un calendar al eliminării acestor măsuri.

2. Dacă România sau unul sau mai multe state membre se află în serioase dificultăți ale balanței de plăți sau există o amenințare iminentă a unei astfel de situații, România sau Comunitatea, după caz, poate adopta, în conformitate cu condițiile prevăzute în Acordul general pentru tarife vamale și comerț, măsuri restrictive, inclusiv măsuri referitoare la import, care vor avea o durată limitată și care nu vor depăși ceea ce este necesar în vederea remedierii situației balanței de plăți. România sau Comunitatea, după caz, va informa cealaltă parte despre aceasta.

ARTICOLUL 36 (Articolul 66 din Acordul european)

În privința întreprinderilor publice și a întreprinderilor cărora le-au fost acordate drepturi speciale sau exclusive, Comisia mixtă va asigura că, începând cu cel de-al treilea an de la data intrării în vigoare a acordului, principiile Tratatului de instituire a Comunității Economice Europene, îndeosebi art. 90 și principiile Documentului final din aprilie 1990 al reuniunii de la Bonn a Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa (în special prevederile referitoare la libertatea de decizie a antreprenorilor), vor fi aplicate în executarea prezentului acord.

ARTICOLUL 37 (Articolul 67 din Acordul european)

România va continua să îmbunătățească protecția drepturilor de proprietate intelectuală, industrială și comercială, în scopul de a asigura, până la sfârșitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului, un nivel de protecție similar cu cel asigurat în Comunitate prin actele Comunității, în special cele menționate în anexa nr. XVI, inclusiv mijloace comparabile de aplicare a acestor drepturi.

ARTICOLUL 38 (Articolul 94 paragraful 3 din Acordul european)

Între autoritățile administrative vamale ale părților va avea loc o asistență reciprocă, în conformitate cu prevederile Protocolului nr. 6.

TITLUL IV - PREVEDERI INSTITUȚIONALE, GENERALE ȘI FINALE

ARTICOLUL 39 (Articolul 188 din Acordul european)

Comisia mixtă creată prin Acordul privind comerțul și cooperarea comercială și economică semnat între România, pe de o parte, și Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice, pe de altă parte, la 22 octombrie 1990, va îndeplini competențele conferite ei prin prezentul acord, până când Consiliul de Asociere prevăzut la art. 106 al Acordului european va fi constituit.

ARTICOLUL 40 (Articolul 108 din Acordul european)

În scopul atingerii obiectivelor acestui acord, Comisia mixtă va avea dreptul să ia decizii cu privire la domeniile expres prevăzute în acest acord. Deciziile luate vor fi obligatorii pentru părți care vor lua măsurile necesare în vederea aducerii la îndeplinire a deciziilor luate. Comisia mixtă poate, de asemenea, să facă recomandări în acest sens.

Aceasta va adopta deciziile și recomandările sale cu acordul celor două părți.

ARTICOLUL 41 (Articolul 109 din Acordul european)

1. Oricare dintre cele două părți poate supune Comisiei mixte orice diferend legat de aplicarea sau interpretarea prezentului acord.

2. Comisia mixtă poate soluționa diferendul printr-o decizie.

3. Fiecare parte este obligată să ia măsurile necesare pentru aducerea, la îndeplinire a deciziei prevăzute în paragraful 2.

4. În cazul în care nu e posibilă rezolvarea unui diferend în conformitate cu cele prevăzute în paragraful 2, fiecare parte poate notifica celeilalte părți numirea unui arbitru; cealaltă parte trebuie ca, în 2 luni, să numească și ea un al doilea arbitru.

Comisia mixtă va numi un al treilea arbitru.

Deciziile arbitrilor se vor lua cu majoritate de voturi.

Fiecare parte implicată în diferend trebuie să ia măsurile necesare pentru aducerea la îndeplinire a deciziilor arbitrilor.

ARTICOLUL 42 (Articolul 115 din Acordul european)

În cadrul acestui acord, fiecare parte se obligă să asigure ca persoanele fizice și juridice ale celeilalte părți să aibă acces liber, fără discriminare în raport cu proprii cetățeni, la tribunalele competente și organele administrative ale părților, în vederea apărării drepturilor lor individuale, a dreptului de proprietate, inclusiv a acelora privind proprietatea intelectuală, industrială și comercială.

ARTICOLUL 43 (Articolul 116 din Acordul european)

Nici o prevedere din prezentul acord nu va împiedica o parte contractantă să ia măsuri de natura:

a) celor pe care le consideră necesare să prevină scurgerea de informații contrare intereselor sale majore de securitate;

b) celor care se referă la producția și/sau comercializarea de arme, muniții sau materiale de război, la cercetarea, dezvoltarea sau producția indispensabilă scopurilor de apărare, cu condiția ca aceste măsuri să nu impieteze asupra condițiilor de concurență la produsele care nu sunt destinate unor scopuri militare specifice;

c) celor pe care le consideră esențiale pentru propria securitate, în cazul unor serioase tulburări interne ce pot afecta menținerea legii și ordinii pe timp de război sau în cazul unor serioase tensiuni internaționale ce constituie amenințarea cu războiul sau pentru a îndeplini obligațiile pe care și le-a asumat în vederea menținerii păcii și securității internaționale.

ARTICOLUL 44 (Articolul 117 din Acordul european)

Pentru domeniile cuprinse în acest acord și fără a afecta vreo prevedere specială conținută în el:

- aranjamentele aplicate de România față de Comunitate nu vor da naștere nici unei discriminări între statele membre, cetățenii acestora sau companiile ori firmele lor;

- aranjamentele aplicate de Comunitate față de România nu vor da naștere nici unei discriminări între cetățenii români sau companiile ori firmele acesteia.

ARTICOLUL 45 (Articolul 118 din Acordul european)

Produsele originare din România nu se vor bucura, la importul în Comunitate, de un tratament mai favorabil decât cel pe care statele membre îl aplică între ele.

ARTICOLUL 46 (Articolul 119 din Acordul european)

1. Părțile vor lua orice măsuri generale sau specifice necesare pentru a-și îndeplini obligațiile ce decurg din acest acord. Ele vor veghea ca obiectivele expuse în acest acord să fie îndeplinite.

2. Dacă vreuna dintre părți consideră că cealaltă parte nu și-a îndeplinit vreo obligație înscrisă în acest acord, ea poate lua măsuri adecvate. Înainte de a proceda astfel, cu excepția cazurilor de urgență deosebită, va furniza Comisiei mixte toate informațiile necesare cerute de o examinare aprofundată și completă a situației, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru părți.

La alegerea măsurilor, se va da prioritate acelora care impietează cel mai puțin funcționarea acestui acord. Aceste măsuri vor fi imediat notificate Comisiei mixte și vor forma obiectul consultărilor în cadrul Comisiei mixte, dacă cealaltă parte cere acest lucru.

ARTICOLUL 47 (Articolul 121 din Acordul european)

Protocoalele*) nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 și anexele*) nr. I-XVI fac parte integrantă din acest acord.

*) Protocoalele nr. 1-7 și anexele nr. I-XVI se vor publica ulterior.

ARTICOLUL 48 (Articolul 122 din Acordul european)

Prezentul acord va fi aplicabil până la intrarea în vigoare a Acordului european semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993.

Fiecare parte poate denunța prezentul acord prin notificare către cealaltă parte. Acest acord își va înceta aplicabilitatea la 6 luni după data unei asemenea notificări.

ARTICOLUL 49 (Articolul 123 din Acordul european)

Acest acord se va aplica, pe de o parte, teritoriului României și, pe de altă parte, teritoriilor cărora li se aplică tratatele de înființare a Comunității Economice Europene și a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, în condițiile cuprinse în aceste tratate.

ARTICOLUL 50 (Articolul 124 din Acordul european)

Acest acord este redactat, în dublu exemplar, în limbile română, daneză, olandeză, engleză, franceză, germană, italiană, spaniolă, greacă și portugheză, fiecare din aceste texte fiind egal autentice.

ARTICOLUL 51 (Articolul 125 din Acordul european)

Acest acord va fi aprobat de părți în conformitate cu propriile lor proceduri.

Acest acord va intra în vigoare în prima zi a celei de-a doua luni ce urmează datei la care părțile își notifică, una celeilalte, că procedurile menționate în primul paragraf au fost îndeplinite.

La intrarea sa în vigoare, art. 2, art. 3 paragraful 1 și art. 4-16 ale Acordului dintre România și Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice cu privire la comerțul și cooperarea economică și comercială, semnat la Luxemburg la 22 octombrie 1990, vor fi suspendate.

ARTICOLUL 52 (Articolul 126 din Acordul european)

1. În cazul în care prezentul acord intră în vigoare după 1 ianuarie, însă înainte de 30 iunie 1993, în scopurile titlurilor II și III ale prezentului acord și ale protocoalelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7 anexate, termenul data intrării în vigoare a acordului va însemna:

- data intrării în vigoare în ce privește obligațiile care au efect la acea dată; și

- 1 ianuarie 1993 în ce privește obligațiile care au efect după data intrării în vigoare, cu referire la data intrării în vigoare.

2. În cazul intrării în vigoare după 1 ianuarie, se vor aplica prevederile Protocolului nr. 7.

;
se încarcă...