Comunitatea Economică Europeană

Acordul interimar privind comerțul și aspectele legate de comerțul dintre România, pe de o parte, și Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, pe de altă parte din 01.02.1993

Modificări (2), Referințe (5)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 martie 1993

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

România, pe de o parte,

Comunitatea Economică Europeană și Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului, denumite în cele ce urmează Comunitatea, pe de altă parte,

constatând că Acordul european stabilind o asociere între România și Comunitățile Europene și statele sale membre a fost semnat la 1 februarie 1993,

având în vedere că scopul Acordului european este să asigure un cadru adecvat pentru dialogul politic, să reglementeze relațiile comerciale și economice dintre părți și să includă prevederi referitoare la cooperarea și asistența financiară și la promovarea cooperării privind aspectele culturale,

ținând cont că Acordul european este menit să stabilească relații strânse și de durată, bazate pe reciprocitate, care vor permite României să participe la procesul de integrare europeană,

având în vedere că este necesar să se asigure dezvoltarea de legături comerciale prin întărirea și lărgirea relațiilor stabilite în trecut, în special prin Acordul privind comerțul și cooperarea comercială și economică, semnat la 22 octombrie 1990,

considerând că, pentru atingerea acestor scopuri, este necesar să se pună în aplicare, cât mai repede posibil, prin intermediul unui acord interimar, prevederile Acordului european privind comerțul și aspectele legate de comerț,

apreciind că este necesar să se asigure că până la intrarea în vigoare a Acordului european și instituirea Consiliului de Asociere, Comisia mixtă creată prin Acordul privind comerțul și cooperarea comercială și economică poate exercita competențele conferite prin Acordul european Consiliului de Asociere, care sunt necesare în vederea punerii în aplicare a acordului interimar,

au hotărât să încheie acest acord și, pentru aceasta au desemnat drept plenipotențiari:

România:

Comunitatea Economică Europeană:

Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului:

care, după procedarea la schimbul deplinelor puteri, în mod oficial și în bună și cuvenită formă,

au convenit asupra celor ce urmează:

TITLUL I - PRINCIPII GENERALE

ARTICOLUL 1 (Articolul 6 din Acordul european)

Respectarea principiilor democratice și a drepturilor omului stabilite în Actul final de la Helsinki și Carta de la Paris pentru o nouă Europă, a principiilor economiei de piață, ca și sprijinul acordat de Comunitate prin acest acord inspiră politicile interne și externe ale părților și constituie elemente esențiale ale prezentului acord.

TITLUL II - LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

ARTICOLUL 2 (Articolul 8 din Acordul european)

1. România și Comunitatea vor stabili gradual o zonă de comerț liber bazată pe obligații reciproce și echilibrate, în decursul unei perioade de tranziție cu o durată de maximum 10 ani, începând cu intrarea în vigoare a prezentului acord (denumit în cele ce urmează acord), în concordanță cu prevederile prezentului acord și în conformitate cu cele ale Acordului general pentru tarife vamale și comerț (GATT).

2. Nomenclatura combinată a mărfurilor va fi aplicată clasificării mărfurilor în comerțul dintre părți.

3. Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază, la care se vor aplica, reducerile succesive prevăzute în prezentul acord, va fi cea aplicată efectiv "erga omnes" în ziua care precede intrarea în vigoare a acordului.

4. Dacă, după intrarea în vigoare a acordului, se vor aplica reduceri tarifare pe o bază "erga omnes", taxele vamale astfel reduse vor înlocui taxele vamale de bază la care se face referire în paragraful 3, începând cu data de la care asemenea reduceri se aplică.

5. România și Comunitatea își vor comunica reciproc taxele vamale de bază respective.

CAPITOLUL I - PRODUSE INDUSTRIALE

ARTICOLUL 3 (Articolul 9 din Acordul european)

1. Prevederile prezentului capitol se aplică produselor originare din România și din Comunitate incluse în capitolele 25-97 din Nomenclatura combinată, cu excepția produselor cuprinse în anexa nr. I.

2. Prevederile art. 4-8 inclusiv nu se aplică produselor menționate în art. 10 și 11.

ARTICOLUL 4 (Articolul 10 din Acordul european)

1. Taxele vamale de import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, altele decât cele cuprinse în anexele nr. II a, II b și III, vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului.

2. Taxele vamale de import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, care sunt cuprinse în anexa nr. II a, vor fi abolite progresiv în concordanță cu următorul calendar:

- la data intrării în vigoare a acordului fiecare taxă vamală va fi redusă la 50% din taxa vamală de bază;

- la un an de la data intrării în vigoare a acordului taxele vamale, care mai rămân, vor fi eliminate.

Taxele vamale la import, aplicabile în Comunitate produselor originare din România, cuprinse în anexa nr. II b, vor fi reduse progresiv, de la data intrării în vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 20% din taxa vamală de bază, astfel încât să se ajungă la abolirea lor totală până la sfârșitul celui de-al patrulea an de la data intrării în vigoare a acordului. Modificări (1)

3. Produsele, de origine română cuprinse în anexa nr. III vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la import în limita unor contingente sau plafoane tarifare anuale ale Comunității, care vor crește progresiv conform condițiilor definite în acea anexă, astfel încât să se ajungă la abolirea totală a taxelor vamale la importul produselor respective cel mai târziu la sfârșitul celui de-al cincilea an. Modificări (2)

În același timp, taxele vamale la import care se vor aplica după ce contingentele vor fi epuizate sau după ce nivelul taxelor vamale a fost reintrodus la produsele cuprinse în plafoanele tarifare vor fi eliminate progresiv, de la intrarea în vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 15% din taxa vamală de bază. Până la sfârșitul celui de-al cincilea an, taxele vamale remanente vor fi abolite.

4. Restricțiile cantitative și măsurile având efect echivalent restricțiilor cantitative la importurile în Comunitate ale produselor originare din România vor fi abolite la data intrării în vigoare a acordului.

ARTICOLUL 5 (Articolul 11 din Acordul european)

1. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. IV, vor fi abolite la data intrării în vigoare a acordului.

2. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. V, vor fi reduse progresiv în concordanță cu următorul calendar:

- la data intrării în vigoare a acordului, la 80% din taxa vamală de bază;

- după 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 40% din taxa vamală de bază;

- după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 0% din taxa vamală de bază.

3. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse în anexa nr. VI, vor fi abolite în concordanță cu calendarul stabilit în acea anexă.

4. Taxele vamale la import, aplicabile în România produselor originare din Comunitate, altele decât cele cuprinse în anexele nr. IV, V și VI, vor fi reduse progresiv în concordanță cu următorul calendar:

- după 3 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 80% din taxa vamală de bază;

- după 5 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 60% din taxa vamală de bază;

- după 6 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 50% din taxa vamală de bază;

- după 7 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 35% din taxa vamală de bază;

- după 8 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 20% din taxa vamală de bază;

- după 9 ani de la intrarea în vigoare a acordului, la 0% din taxa vamală de bază.

5. Produsele originare din Comunitate cuprinse în anexa nr. VII vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la importul în România, în limitele unor contingente anuale care vor fi majorate progresiv așa cum sunt prevăzute în respectiva anexă. Taxele vamale aplicabile cantităților care depășesc contingentele mai sus menționate vor fi abolite progresiv în conformitate cu calendarul menționat în paragraful 4.

6. Restricțiile cantitative la importul în România al produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului.

7. Măsurile având un efect echivalent restricțiilor cantitative la importul în România al produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea în vigoare a acordului, cu excepția celor cuprinse în anexa nr. VIII, care vor fi abolite în concordanță cu calendarul prevăzut în acea anexă.

ARTICOLUL 6 (Articolul 12 din Acordul european)

Prevederile referitoare la abolirea taxelor vamale la import se vor aplica și taxelor vamale de natură fiscală.

ARTICOLUL 7 (Articolul 13 din Acordul european)

1. Comunitatea va aboli, la importul său din România, orice taxă având un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea în vigoare a acordului.

2. România va aboli, la importul său din Comunitate, orice impunere având un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea în vigoare a acordului, cu excepția taxei de 0,5% "ad valorem" pentru formalități vamale, care va fi abolită în concordanță cu următorul calendar:

- reducerea la 0,25% "ad valorem" la sfârșitul celui de-al treilea an;

- eliminarea cel mai târziu la sfârșitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului.

ARTICOLUL 8 (Articolul 14 din Acordul european)

1. România și Comunitatea vor aboli progresiv între ele, cel mai târziu până la sfârșitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului, orice taxă vamală la export, precum și impunerile având un efect echivalent.

2. Restricțiile cantitative la exportul în România și orice măsuri având un efect echivalent vor fi abolite de Comunitate la intrarea în vigoare a acordului.

3. Restricțiile cantitative la exportul în Comunitate și orice măsuri având un efect echivalent vor fi abolite de România la intrarea în vigoare a acordului, cu excepția celor cuprinse în anexa nr. IX, care vor fi reduse progresiv și eliminate, cel mai târziu până la sfârșitul celui de-al cincilea an de la intrarea în vigoare a acordului.

ARTICOLUL 9 (Articolul 15 din Acordul european)

Fiecare parte își declară disponibilitatea de a reduce taxele sale vamale în comerțul cu cealaltă parte mai rapid decât este prevăzut în art. 14 și 15, dacă situația sa economică generală și situația sectorului economic respectiv o permit.

Comisia mixtă, menționată în art. 39 (denumită în continuare Comisia mixtă), poate face recomandări în acest scop.

ARTICOLUL 10 (Articolul 16 din Acordul european)

Protocolul nr. 1 stabilește aranjamentele aplicabile produselor textile menționate în respectivul document.

ARTICOLUL 11 (Articolul 17 din Acordul european)

Protocolul nr. 2 stabilește aranjamentele aplicabile produselor care cad sub incidența Tratatului de constituire a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului.

ARTICOLUL 12 (Articolul 18 din Acordul european)

1. Prevederile prezentului capitol nu exclud menținerea de către Comunitate a unei componente agricole în taxele aplicabile produselor cuprinse în anexa nr. X, cu referire la produsele originare din România.

2. Prevederile prezentului capitol nu exclud introducerea unei componente agricole de către România în taxele aplicabile produselor cuprinse în anexa nr. X, cu referire la produsele originare din Comunitate.

CAPITOLUL II - AGRICULTURA

ARTICOLUL 13 (Articolul 19 din Acordul european)

1. Prevederile prezentului capitol se vor aplica produselor agricole originare din România și din Comunitate.

2. Termenul produse agricole se referă la produsele cuprinse în cap. 1-24 din Nomenclatura combinată și la produsele cuprinse în anexa nr. I, cu excepția produselor piscicole definite ca atare de Reglementarea (C.E.E.) nr. 3.687/1991.

ARTICOLUL 14 (Articolul 20 din Acordul european)

Protocolul nr. 3 stabilește aranjamentele comerciale pentru produsele agricole transformate care sunt menționate în respectivul protocol.

ARTICOLUL 15 (Articolul 21 din Acordul european)

1. Comunitatea va aboli, la data intrării în vigoare a acordului, restricțiile cantitative la importul produselor agricole originare din România, menținute în virtutea Reglementării consiliului nr. 3.420/1983, în forma existentă la data semnării acordului.

2. Produsele agricole originare din România, cuprinse în anexele nr. XI a și XI b, vor beneficia, de la data intrării în vigoare a acordului, de o reducere de prelevări, în limita contingentelor Comunității sau de o reducere de taxe vamale, în condițiile stabilite în acele anexe.

3. România va aboli restricțiile cantitative la importul produselor agricole originare din Comunitate, la intrarea în vigoare a acordului.

4. Comunitatea și România își vor acorda una alteia concesiile prevăzute în anexele nr. XII a, XII b și XIII, pe o bază armonioasă și reciprocă, în concordanță cu condițiile stipulate în respectivele anexe.

5. Ținând seama de volumul comerțului reciproc cu produse agricole, de sensibilitatea deosebită a acestui sector, de regulile Politicii Agricole Comune a Comunității, de rolul agriculturii în economia României, precum și de consecințele negocierilor comerciale multilaterale desfășurate în cadrul Acordului general pentru tarife vamale și comerț, România și Comunitatea vor examina, în Comisia mixtă, produs cu produs și pe o bază ordonată și reciprocă, posibilitatea de a-și acorda noi concesii.

6. Ținând cont de necesitatea unei armonizări crescânde între politicile agricole ale României și Comunității, ca și de obiectivul României de a deveni membru al Comunității, ambele părți vor avea consultări în mod regulat, în cadrul Comisiei mixte, cu privire la strategia și modalitățile de aplicare a politicilor lor respective.

ARTICOLUL 16 (Articolul 22 din Acordul european)

Indiferent de alte prevederi ale acordului, și în special, ale art. 25, dacă, datorită sensibilității deosebite a piețelor agricole, importurile de produse originare din teritoriul uneia dintre părți, care sunt supuse concesiilor prevăzute la art. 15, cauzează perturbări serioase piețelor celeilalte părți, ambele părți vor intra imediat în consultări pentru a găsi o soluție adecvată. Până la găsirea unei astfel de soluții, partea în cauză poate lua măsurile pe care le consideră necesare.

CAPITOLUL III - PRODUSE PISCICOLE

ARTICOLUL 17 (Articolul 23 din Acordul european)

Prevederile prezentului capitol se vor aplica produselor piscicole originare din România și din Comunitate, care sunt supuse Reglementării (C.E.E.) nr. 3.687/1991 privind organizarea comună a pieței în sectorul produselor piscicole.

ARTICOLUL 18 (Articolul 24 din Acordul european)

1. Comunitatea și România își vor acorda una alteia concesiile prevăzute în anexele nr. XIV și XV, pe o bază armonioasă și reciprocă, în concordanță cu condițiile stipulate în acele anexe. Prevederile art. 15 paragraful 5 se vor aplica "mutatis mutandis" produselor piscicole.

2. Comisia mixtă va examina posibilitatea încheierii între părți a unui acord privind produsele piscicole, atunci când condițiile necesare o vor permite.

CAPITOLUL IV - PREVEDERI COMUNE

ARTICOLUL 19 (Articolul 25 din Acordul european)

Prevederile prezentului capitol se vor aplica comerțului cu toate produsele, exceptând cazurile când se stipulează altfel în prezentul acord sau în protocoalele nr. 1, 2 sau 3.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...