Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 296/2015 de stabilire a modalităților procedurale de cooperare între statele membre privind identificarea electronică în temeiul articolului 12 alineatul (7) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32015R0296

Modificări (...)

În vigoare de la 17 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 910/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 iulie 2014 privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă și de abrogare a Directivei 1999/93/CE, în special articolul 12 alineatul (7),

întrucât:

(1) Cooperarea dintre statele membre privind interoperabilitatea și securitatea sistemelor de identificare electronică este esențială pentru a promova un nivel ridicat de încredere și securitate corespunzător gradului de risc pe care îl prezintă astfel de sisteme.

(2) Articolul 7 litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 solicită statului membru care emite notificarea să furnizeze celorlalte state membre o descriere a sistemului respectiv cu șase luni înainte, pentru ca statele membre să poată coopera în modul descris la articolul 12 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(3) Cooperarea dintre statele membre necesită proceduri simplificate. Interoperabilitatea și securitatea sistemelor de identificare electronică nu pot decurge din proceduri derulate în limbi diferite. Utilizarea limbii engleze pe parcursul cooperării ar trebui să faciliteze interoperabilitatea și securitatea sistemelor de identificare electronică; cu toate acestea, traducerea documentelor deja existente nu ar trebui să antreneze o sarcină de lucru excesivă.

(4) În statele membre, diverse elemente ale sistemelor de identificare electronică sunt gestionate de diferite autorități sau organisme. Pentru a permite o cooperare eficace și pentru a simplifica procedurile administrative, este necesar să se asigure faptul că fiecare stat membru dispune de un ghișeu unic prin intermediul căruia se poate lua legătura cu autoritățile și organismele competente.

(5) Schimbul de informații, de experiență și de bune practici între statele membre facilitează dezvoltarea sistemelor de identificare electronică și reprezintă un instrument de realizare a interoperabilității tehnice. Necesitatea unei astfel de cooperări este justificată în mod specific atunci când este vorba de ajustări ale sistemelor de identificare electronică deja notificate, de modificări aduse sistemelor de identificare electronică referitoare la care statele membre au fost informate înainte de notificare, precum și atunci când au loc evoluții importante sau incidente care pot afecta interoperabilitatea sau securitatea sistemelor de identificare electronică. Statele membre ar trebui, de asemenea, să dispună de mijloacele necesare pentru a solicita altor state membre astfel de informații privind interoperabilitatea și securitatea sistemelor de identificare electronică.

(6) Evaluarea inter pares a sistemelor de identificare electronică ar trebui privită ca un proces de învățare reciprocă, ce contribuie la consolidarea încrederii între statele membre și asigură interoperabilitatea și securitatea sistemelor de identificare electronică notificate. Aceasta solicită statelor membre care emit notificarea să furnizeze suficiente informații cu privire la sistemele lor de identificare electronică. Cu toate acestea, necesitatea statelor membre de a menține caracterul confidențial al anumitor informații, atunci când acest lucru este de o importanță majoră pentru securitate, trebuie să fie, de asemenea, luată în considerare.

(7) Pentru a se asigura că procesul de evaluare inter pares este eficient din punctul de vedere al costurilor și produce rezultate clare și concludente, precum și pentru a evita impunerea unor sarcini inutile asupra statelor membre, statele membre ar trebui să efectueze, în mod colectiv, o evaluare inter pares unică.

(8) Atunci când cooperează în chestiuni privitoare la sistemele de identificare electronică, inclusiv cu ocazia efectuării evaluărilor inter pares, statele membre ar trebui să ia în considerare evaluările efectuate de către o parte terță independentă, dacă acestea sunt disponibile.

(9) Pentru a facilita regimul procedural în vederea atingerii obiectivelor vizate la articolul 12 alineatele (5) și (6) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014, este necesară instituirea Rețelei de Cooperare. Obiectivul este acela de a garanta existența unui forum care să includă toate statele membre și să le determine, în mod formal, să coopereze în ceea ce privește aspectele practice ale menținerii cadrului de interoperabilitate.

(10) Rețeaua de Cooperare ar trebui să examineze proiectele de formulare de notificare puse la dispoziție de statele membre în conformitate cu articolul 7 litera (g) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 și să emită avize oferind indicații în ceea ce privește conformitatea sistemelor descrise cu cerințele prevăzute la articolul 7, articolul 8 alineatele (1) și (2) și articolul 12 alineatul (1) din regulamentul respectiv și cu actul de punere în aplicare menționat la articolul 8 alineatul (3) din regulamentul respectiv. Articolul 9 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 solicită statelor membre care emit notificarea să descrie modul în care sistemul de identificare electronică notificat îndeplinește cerințele de interoperabilitate în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014. Statele membre ar trebui să ia în considerare în special avizele Rețelei de Cooperare în momentul în care se pregătesc să își achite obligațiile care le revin în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (e) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014 de a descrie modul în care sistemul de identificare electronică notificat îndeplinește cerințele de interoperabilitate în temeiul articolului 12 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 910/2014.

(11) Toate părțile implicate în notificare ar trebui să ia act de avizul Rețelei de Cooperare, ca orientare pentru procesele de cooperare deplină, de notificare și de interoperabilitate.

(12) În scopul asigurării eficacității procesului de evaluare inter pares efectuat în temeiul prezentei decizii, este necesar ca Rețeaua de Cooperare să ofere orientări statelor membre.

(13) Măsurile prevăzute în prezenta decizie sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 48 din Regulamentul (UE) nr. 910/2014,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...