Parlamentul României

Legea cooperației agricole nr. 566/2004

Modificări (7), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Prezenta lege stabilește cadrul legal al organizării și funcționării cooperației în agricultură.

Art. 2. - Modificări (1)

Cooperativa agricolă reprezintă o asociație autonomă de persoane fizice și/sau juridice, după caz, persoană juridică de drept privat, constituită pe baza consimțământului liber exprimat de părți, în scopul promovării intereselor membrilor cooperatori, în conformitate cu principiile cooperatiste, care se organizează și funcționează potrivit prevederilor prezentei legi.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Cooperativa agricolă este o asociație autonomă cu un număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care exercită o activitate economică, tehnică și socială pentru a furniza bunuri, servicii și locuri de muncă exclusiv sau preponderent membrilor săi.

Art. 4. -

(1) Cooperativele agricole pot fi de gradul 1 și 2.

(2) Cooperativele agricole de gradul 1 sunt asociații de persoane fizice. Modificări (2)

(3) Cooperativele agricole de gradul 2 sunt persoane juridice constituite din cooperative agricole de gradul 1, în majoritate, și persoane fizice sau juridice, după caz, în scopul integrării pe orizontală sau pe verticală a activității economice desfășurate de acestea și autorizate în conformitate cu prevederile prezentei legi. Modificări (3)

Art. 5. - Jurisprudență (1)

Cooperativa agricolă se constituie și funcționează cu un număr minim de 5 persoane. Capitalul social este format din părți sociale de valoare egală; valoarea nominală se stabilește prin actul constitutiv. Părțile sociale pot fi în bani și/sau în natură; aportul în numerar este obligatoriu la constituirea oricărei cooperative agricole.

Art. 6. -

Cooperația agricolă cuprinde cooperative, entități juridice pe domenii și ramuri de activitate, cum ar fi: Modificări (1)

a) cooperative agricole de servicii, care asigură în sistem cooperativ serviciile pentru micii producători;

b) cooperative agricole de achiziții și vânzări, care organizează atât cumpărările de materiale și de mijloace tehnice necesare producției agricole, cât și vânzările produselor agricole;

c) cooperative agricole de procesare a produselor agricole, care asigură produse tipice, de marcă, cu prezență permanentă;

d) cooperative agricole manufacturiere și de mică industrie în agricultură;

e) cooperative agricole de exploatare și gestionare a terenurilor agricole, silvice, piscicole și a efectivelor de animale;

f) cooperative agricole pentru finanțare, asistență mutuală și asigurare agricolă; Modificări (1)

g) cooperative agricole de tipurile mai sus menționate și de alte tipuri care se vor constitui cu respectarea dispozițiilor prezentei legi.

Art. 7. -

Cooperativa agricolă desfășoară activități comerciale, fiind producătoare de bunuri și de servicii în agricultură, urmărind în acest scop: Modificări (1)

a) asigurarea condițiilor pentru obținerea avantajelor economice de către toți membrii cooperatori;

b) asigurarea cerințelor membrilor cooperatori în aprovizionarea cu mijloace necesare producției agricole;

c) obținerea de bunuri agricole de origine vegetală, animală și piscicolă, conform standardelor de piață;

d) crearea de condiții pentru procesarea produselor agricole de origine vegetală, animală și piscicolă, obținerea de produse alimentare finite la calitatea standardelor de piață și de consum;

e) valorificarea producției realizate;

f) dezvoltarea economico-socială a spațiului rural.

Art. 8. -

Cooperativele agricole au la bază următoarele principii cooperatiste:

a) principiul asocierii voluntare și deschise;

b) principiul controlului democratic al membrilor cooperatori în cadrul cooperativei; Modificări (1)

c) principiul participării economice a membrilor cooperatori;

d) principiul autonomiei și independenței cooperativelor agricole;

e) principiul educării, instruirii și informării membrilor cooperatori;

f) principiul cooperării dintre cooperativele agricole;

g) principiul preocupării pentru dezvoltarea durabilă a comunităților.

Art. 9. -

În înțelesul prezentei legi, următorii termeni se definesc astfel:

a) membru cooperator - persoana fizică care depune o cerere de înscriere și subscrie la capitalul social al cooperativei agricole aportul prevăzut de actul constitutiv; persoanele juridice care participă la constituirea cooperativei agricole de gradul 2 sunt considerate membri cooperatori în cadrul acestor cooperative; Modificări (1)

b) membru fondator - persoana fizică sau persoana juridică care semnează actul constitutiv al cooperativei agricole; Modificări (1)

c) parte divizibilă - partea patrimoniului cooperativei agricole care cuprinde valoarea părților sociale emise în schimbul aportului adus de membrii cooperatori la capitalul social, precum și dividendele cuvenite membrilor cooperatori;

d) parte indivizibilă - partea patrimoniului cooperativei agricole acumulat de aceasta în decursul activității, mai puțin partea divizibilă, care nu poate face obiectul distribuirii sau dobândirii între membrii cooperatori;

e) părți sociale - diviziuni ale capitalului social, nominative, emise în formă materială, de valoare egală, indivizibile, nenegociabile și care nu sunt purtătoare de dobânzi.

CAPITOLUL II Înființarea, organizarea și funcționarea cooperativelor agricole

Art. 10. -

(1) Cooperativa agricolă se înființează, se organizează și funcționează pe baza actului constitutiv încheiat sub forma unui înscris autentic, care cuprinde decizia de asociere, lista membrilor fondatori, cu valoarea părților sociale subscrise de fiecare, însoțit de statut. Modificări (1)

(2) În îndeplinirea scopurilor și obiectivelor sale cooperativa agricolă poate avea sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe și alte sedii secundare.

Art. 11. -

(1) Actul constitutiv al cooperativei agricole cuprinde în mod obligatoriu:

a) denumirea, sediul și zona în care aceasta activează; Modificări (1)

b) tipul și gradul cooperativei agricole;

c) lista cu numele și prenumele, locul și data nașterii, domiciliul, codul numeric personal, cetățenia persoanelor fizice membri cooperatori, denumirea, numărul din registrul comerțului și sediul persoanelor juridice membri cooperatori. Modificări (3)

(2) Statutul cooperativei agricole cuprinde în mod obligatoriu:

a) obiectul de activitate, cu enumerarea precisă și completă a activităților;

b) durata de funcționare a cooperativei agricole;

c) condițiile în care se dobândește sau se retrage calitatea de membru cooperator al cooperativei agricole, precum și condițiile în care acesta poate fi exclus;

d) numărul și valoarea nominală a părților sociale, numărul minim și limita maximă de părți sociale subscrise și vărsate de fiecare membru cooperator, menționarea aportului fiecărui membru cooperator, în numerar și/sau în natură, valoarea aportului în natură și modul evaluării, precum și data la care se va vărsa integral capitalul social subscris;

e) modalitatea de vărsare a părților sociale subscrise și condițiile de restituire a lor;

f) reguli privind alegerea, componența și atribuțiile adunării generale, consiliului de administrație și ale cenzorilor, atribuțiile și obligațiile acestora;

g) modul de dizolvare și lichidare a cooperativei agricole;

h) modul de distribuire a profitului net sau a acoperirii pierderilor rezultate la sfârșitul exercițiului financiar, modul de formare a cotei minime a fondului de rezervă;

i) modul de convocare a adunărilor generale, a consiliului de administrație și condițiile de validitate a hotărârilor acestora;

j) evidențele contabile specifice sistemului cooperatist, altele decât cele prevăzute în legea contabilității;

k) condițiile privind înființarea de sucursale, filiale, agenții, reprezentanțe, secții, puncte de lucru;

l) drepturile și obligațiile membrilor cooperatori;

m) modul de înstrăinare sau de transmitere în folosință a terenurilor, clădirilor sau a altor bunuri aflate în patrimoniul cooperativei agricole;

n) orice alte prevederi a căror necesitate rezultă din dispozițiile prezentei legi și din alte dispoziții legale.

Art. 12. -

(1) Cooperativa agricolă va avea o denumire proprie la care se adaugă sintagma cooperativă agricolă. Modificări (1)

(2) Se interzice folosirea sintagmei cooperativă agricolă în denumirea societăților care nu au statutul de cooperativă agricolă și forma de organizare corespunzătoare.

Art. 13. -

Actul constitutiv și statutul cooperativei agricole se semnează de membrii fondatori.

Art. 14. -

(1) Cooperativa agricolă se înregistrează la oficiul registrului comerțului de pe lângă tribunalul în a cărui rază teritorială își are sediul.

(2) Cererea de înregistrare și autorizare va fi însoțită de actul constitutiv și de statutul cooperativei agricole, de dovada efectuării vărsămintelor numărului minim de părți sociale subscrise, precum și de actele privind dovada proprietății asupra bunurilor care fac obiectul aportului în natură.

(3) Cooperativa agricolă este persoană juridică de la data înregistrării.

CAPITOLUL III Capitalul social

Art. 15. -

(1) Capitalul social al cooperativei agricole este de minimum 5.000.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 1, și de minimum 100.000.000 lei, pentru cooperativele agricole de gradul 2, fiind compus din părți sociale subscrise la aderare și vărsate potrivit actului constitutiv.

(2) Numărul părților sociale vărsate inițial nu poate fi mai mic decât 1/10 din numărul părților sociale subscrise, iar valoarea unei părți sociale nu poate fi mai mică de 100.000 lei.

(3) Un membru cooperator dintr-o cooperativă agricolă poate deține părți sociale în limita și în condițiile prevăzute în actul constitutiv, fără a putea depăși 20% din capitalul social al cooperativei agricole.

(4) La intrarea în cooperativa agricolă, bunurile mobile și imobile se vor evalua pentru a se determina valoarea părților sociale subscrise în natură de către membrii cooperatori. Modificări (1)

(5) În cazul cooperativelor agricole pentru administrarea și gestionarea terenurilor agricole, bunurile care se aduc în folosință în cooperativa agricolă, precum și terenurile de orice fel rămân în proprietatea membrilor cooperatori, cooperativa agricolă având dreptul de a le folosi și de a le culege fructele. Modificări (2)

(6) Majorarea capitalului social sau reducerea acestuia, precum și primirea de noi membri cooperatori se fac pe baza hotărârii adunării generale. Modificări (1)

(7) Hotărârea adunării generale privind majorarea capitalului social sau reducerea capitalului social se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, numai dacă acestea sunt mai mari de 10% din capitalul social.

(8) Reducerea capitalului social, dacă este mai mare de 10%, se afișează la sediul cooperativei agricole. Reducerea poate fi operată numai după 30 de zile de la data afișării. Modificări (1)

(9) Părțile sociale pot fi cesionate, de regulă, între membrii cooperatori, donate și lăsate moștenire. Cesionarea și donarea părților sociale persoanelor din afara cooperativei agricole se pot face numai cu aprobarea adunării generale și numai dacă cumpărătorul sau dobânditorul, după caz, solicită înscrierea în cooperativa agricolă. Modificări (1)

(10) Cooperativa agricolă nu poate restitui valoarea părților sociale decât în caz de deces, retragere sau excludere a unui membru cooperator, precum și în cazul dizolvării cooperativei agricole.

CAPITOLUL IV Drepturile și obligațiile membrilor cooperatori

Art. 16. -

(1) Semnatarii actului constitutiv al cooperativei agricole sunt membri fondatori.

(2) Calitatea de membru cooperator se dobândește prin semnarea actului constitutiv, pentru membrii fondatori, sau pe baza unei cereri de aderare și cu declararea expresă a recunoașterii actului constitutiv, avizată de consiliul de administrație și aprobată de adunarea generală, pentru solicitanții de după înființarea cooperativei agricole. Jurisprudență (3)

(3) Poate fi membru cooperator al unei cooperative agricole orice persoană fizică sau juridică care: Modificări (2)

a) are capacitatea deplină de exercițiu, respectiv este legal constituită;

b) împărtășește scopul comun;


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...