Parlamentul României

Legea nr. 502/2004 privind asociațiile pensionarilor

Referințe (1), Cărți (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Pensionarii, indiferent de sistemul de asigurări sociale căruia îi aparțin, în vederea apărării drepturilor și a promovării intereselor lor economice, sociale, culturale, sportive și altele, fără nici o îngrădire sau autorizare prealabilă, pot constitui asociații proprii, prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare, ori pot adera la astfel de asociații.

(2) Asociația pensionarilor este persoană juridică de drept privat, autonomă, neguvernamentală, fără scop patrimonial și apolitică.

(3) Un pensionar nu poate face parte în același timp din mai multe asociații ale pensionarilor.

Art. 2. -

Asociația pensionarilor se constituie în scopul:

a) apărării dreptului fiecăruia dintre membrii săi la o pensie calculată și acordată în condițiile legii, precum și a altor drepturi de asigurări sociale, potrivit legii;

b) reprezentării membrilor asociației în raporturile cu instituțiile administrației publice locale și centrale, în vederea obținerii, în condițiile legii, a drepturilor cuvenite acestora;

c) organizării de activități recreative, culturale și sportive, pentru pensionari și familiile acestora;

d) organizării unor activități de ajutorare și asistență socială pentru pensionari, în colaborare cu instituțiile specializate ale administrației publice.

CAPITOLUL II Înființarea și înscrierea asociațiilor pensionarilor

Art. 3. -

(1) Asociația pensionarilor este subiectul de drept constituit din cel puțin 25 de pensionari care, pe baza înțelegerii, pun în comun contribuția materială și intelectuală pentru realizarea unor activități în interesul acestora.

(2) Asociațiile pensionarilor se constituie corespunzător unităților administrativ-teritoriale: județ, oraș, comună.

(3) Pensionarii proveniți din același domeniu de activitate își pot constitui organizații proprii.

Art. 4. -

Asociația pensionarilor dobândește personalitate juridică prin înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, aflat la grefa judecătoriei în a cărei rază teritorială aceasta își are sediul, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2000, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 5. -

(1) În vederea dobândirii personalității juridice, membrii fondatori încheie, în formă autentică, sub sancțiunea nulității, actul constitutiv și aprobă statutul asociației pensionarilor.

(2) Actul constitutiv cuprinde:

a) datele de identificare a membrilor fondatori: numele și prenumele, cetățenia și domiciliul acestora;

b) exprimarea voinței de asociere și a scopului propus;

c) denumirea asociației;

d) sediul asociației;

e) durata de funcționare a asociației pe termen determinat, cu indicarea expresă a termenului, sau, după caz, pe termen nedeterminat;

f) patrimoniul inițial al asociației, activul patrimonial, în valoare de cel puțin salariul minim pe economie, la data constituirii asociației, care este alcătuit din aportul în natură și/sau în bani al membrilor fondatori;

g) componența nominală a primelor organe de conducere, administrare și control ale asociației;

h) datele persoanei/persoanelor împuternicite să desfășoare procedura de dobândire a personalității juridice a asociației pensionarilor;

i) semnăturile membrilor fondatori.

(3) Statutul cuprinde, sub sancțiunea nulității absolute:

a) elementele prevăzute la alin. (2), cu excepția celor prevăzute la lit. g) și h);

b) explicitarea scopului și a obiectivelor asociației;

c) modul de dobândire și de pierdere a calității de membru al asociației;

d) drepturile și obligațiile membrilor asociației;

e) categoriile de resurse patrimoniale ale asociației;

f) atribuțiile organelor de conducere, administrative și de control ale asociației;

g) destinația bunurilor, în cazul dizolvării asociației, cu respectarea prevederilor legale aplicabile;

h) modul de stabilire și încasare a cotizației.

Art. 6. -

(1) Cererea pentru înscrierea asociației pensionarilor în Registrul asociațiilor și fundațiilor aflat la grefa judecătoriei în a cărei circumscripție teritorială urmează să își aibă sediul se depune la judecătorie de persoana împuternicită, în condițiile prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. h).

(2) Cererea de înscriere va fi însoțită de următoarele documente:

a) actul constitutiv;

b) statutul asociației;

c) acte doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial;

d) dovada eliberată de Ministerul Justiției privind disponibilitatea denumirii noii asociații.

Art. 7. -

(1) Asociația devine persoană juridică din momentul înscrierii ei în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) În termen de 3 zile de la data depunerii cererii de înscriere și a documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2), judecătorul desemnat de președintele instanței verifică legalitatea acestora și dispune, prin încheiere, înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(3) O dată cu efectuarea înscrierii, încheierea prin care s-a dispus înscrierea se comunică, din oficiu, organului fiscal local în a cărui rază teritorială se află sediul asociației, pentru evidența fiscală, cu menționarea numărului de înscriere în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

Art. 8. -

(1) În cazul în care cerințele legale pentru constituirea asociației nu sunt îndeplinite, judecătorul, la expirarea termenului prevăzut la art. 7 alin. (2), îl va cita în camera de consiliu pe reprezentantul asociației, punându-i în vedere, în scris, să remedieze neregulile constatate până la termenul următor, care nu va fi mai mare de o săptămână.

(2) Dacă încălcarea cerințelor legale constatată privește dispozițiile art. 40 alin. (2) din Constituția României, republicată, pentru termenul fixat va fi citat și parchetul de pe lângă instanța sesizată, căruia i se vor comunica, în copie, cererea de înscriere, împreună cu actul constitutiv și statutul asociației. În acest caz, punerea concluziilor de către procuror este obligatorie.

Art. 9. -

(1) În situația în care, la termenul fixat, neregulile sunt înlăturate, judecătorul, ascultând și concluziile procurorului, dacă este cazul, va lua act despre aceasta prin încheiere, dispunând înscrierea asociației în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) În cazul în care neregulile nu au fost înlăturate sau, deși legal citat, reprezentantul asociației lipsește în mod nejustificat, judecătorul va respinge cererea de înscriere, prin încheiere motivată.

(3) Încheierile prevăzute la alin. (1) și (2) se vor pronunța în cel mult 24 de ore de la încheierea dezbaterilor și se vor redacta în termen de cel mult 48 de ore de la pronunțare.

Art. 10. -

(1) Încheierea de admitere sau de respingere a cererii de înscriere este supusă numai recursului.

(2) În cazul în care procurorul nu a participat la soluționarea cererii, parchetului de pe lângă instanța sesizată i se vor comunica și copii de pe actul constitutiv și statutul asociației, împreună cu încheierea de admitere ori de respingere a cererii de înscriere, după caz.

(3) Termenul de recurs este de 10 zile și curge de la data pronunțării, pentru cei prezenți, și de la data comunicării, pentru cei care au lipsit.

(4) Recursul se soluționează cu citarea părților, în camera de consiliu, de urgență și cu precădere. Dispozițiile art. 9 alin. (3) cu privire la pronunțarea și redactarea hotărârii se aplică în mod corespunzător.

Art. 11. -

(1) Înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, în conformitate cu prevederile art. 7, se efectuează în ziua rămânerii irevocabile a încheierii de admitere, eliberându-se reprezentantului asociației, la cerere, un certificat de înscriere, care va cuprinde: denumirea asociației, sediul acesteia, durata de funcționare, numărul și data înscrierii în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(2) În relațiile cu terții, dovada personalității juridice se face cu certificatul de înscriere.

Art. 12. -

(1) Asociația județeană a pensionarilor își poate constitui filiale, cu structuri teritoriale, cu un număr minim de 20 de membri, organe de conducere proprii și un patrimoniu distinct de cel al asociației.

(2) Filialele sunt entități cu sau fără personalitate juridică, putând încheia, în nume propriu, acte juridice de administrare și de conservare, în condițiile stabilite de asociație.

(3) Filiala se constituie prin hotărâre a comitetului asociației. Personalitatea juridică, unde este cazul, se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(4) În vederea înscrierii filialei asociației pensionarilor, reprezentantul acesteia va depune cererea de înscriere, împreună cu hotărârea de constituire a filialei și cu actele doveditoare ale sediului și patrimoniului inițial, la judecătoria în a cărei circumscripție teritorială urmează să-și aibă sediul filiala. Dispozițiile art. 8-11 sunt aplicabile în mod corespunzător.

CAPITOLUL III Organizarea și funcționarea asociației pensionarilor

Art. 13. -

Organele asociației pensionarilor sunt:

a) adunarea generală;

b) comitetul asociației;

c) comisia de cenzori;

d) biroul executiv, în cadrul asociațiilor cu peste 3.000 de membri.

Art. 14. -

(1) Adunarea generală este organul de conducere al asociației, alcătuit din totalitatea membrilor săi.

(2) În exercitarea competenței sale, adunarea generală are următoarele atribuții:

a) stabilirea obiectivelor generale ale asociației pensionarilor;

b) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a bilanțului contabil;

c) alegerea și revocarea membrilor comitetului asociației;

d) alegerea și revocarea membrilor comisiei de cenzori;

e) modificarea statutului;

f) dizolvarea și lichidarea asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor rămase după lichidare;

g) orice alte atribuții prevăzute în prezenta lege și în statut.

(3) Schimbarea sediului poate fi hotărâtă de către comitetul asociației.

(4) Adunarea generală se întrunește o dată pe an și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art. 13 lit. b) și c).

(5) Regulile privind organizarea și funcționarea adunării generale se stabilesc prin statut și regulamente.

Art. 15. -

(1) Comitetul asociației asigură punerea în executare a hotărârilor adunării generale.

(2) Pot fi aleși în comitetul asociației sau în comisia de cenzori pensionarii care au capacitate deplină de exercițiu și nu au antecedente penale.

(3) În exercitarea competenței sale comitetul asociației are următoarele atribuții principale:

a) prezintă adunării generale raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri și cheltuieli, bilanțul contabil, proiectul bugetului de venituri și cheltuieli și proiectul programelor asociației;

b) încheie acte juridice în numele asociației și pentru aceasta;

c) îndeplinește orice alte atribuții prevăzute în statut sau stabilite de adunarea generală.

(4) Regulile generale privind organizarea și funcționarea comitetului asociației se stabilesc prin statut. Comitetul asociației își poate elabora un regulament intern de funcționare.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...