Parlamentul României

Legea nr. 190/2004 privind stimularea privatizării și dezvoltării societăților comerciale din domeniul agriculturii

Modificări (3), Acțiuni respinse (4), Referințe (1), Reviste (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 29 mai 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(1) Societățile comerciale ce dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului, precum și terenuri ale altor proprietari, persoane fizice și/sau juridice, privatizate sau în curs de privatizare la data intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de următoarele facilități: Modificări (1), Acțiuni respinse (3)

a) scutirea de la plata obligațiilor bugetare restante la data de 30 a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, reprezentând: impozite, taxe, contribuții și alte venituri bugetare, precum și cele datorate fondurilor speciale; Jurisprudență (3)

b) scutirea de la plata obligațiilor restante la data de 30 a lunii în care s-a semnat contractul de privatizare, față de bugetele locale, reprezentând taxe și impozite locale; Jurisprudență (1)

c) scutirea de la plata majorărilor de întârziere și a penalităților de orice fel aferente obligațiilor bugetare restante la data la care s-a semnat contractul de privatizare; Jurisprudență (1)

d) scutirea de la plata penalităților și majorărilor de întârziere aferente redevenței datorate Agenției Domeniilor Statului, precum și reeșalonarea redevenței restante pe o perioadă de până la 5 ani, cu o perioadă de grație de un an. Jurisprudență (4)

(2) Beneficiază de înlesnirile acordate conform prevederilor prezentei legi numai concesionarii care nu înregistrează debite restante față de Agenția Domeniilor Statului pentru perioada de după privatizare, în baza contractelor de concesiune încheiate. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (1)

(3) Contractele de concesiune a terenurilor cu destinație agricolă, încheiate cu Agenția Domeniilor Statului, constituie titlu executoriu pentru plata redevenței, la termenele și modalitățile stabilite în contracte.

Art. 2. - Modificări (2), Jurisprudență (1)

(1) De la prevederile art. 1 sunt exceptate obligațiile bugetare reprezentând: contribuția pentru pensia suplimentară, contribuția individuală de asigurări sociale, contribuția angajaților de 1% la bugetul Fondului pentru plata ajutorului de șomaj, precum și contribuția de 7% a angajaților pentru asigurările sociale de sănătate, impozitul pe venitul din salarii și alte impozite cu reținere la sursă pentru care se acordă scutirea de la plata penalizărilor și majorărilor de orice fel, iar pentru debitul datorat se acordă o eșalonare de până la 5 ani, cu o perioadă de grație de până la 6 luni, cu o dobândă anuală de 10%.

(2) Sumele prevăzute la alin. (1) se eșalonează la plată de comun acord cu plătitorul, ținând cont de specificul și de ciclul de producție din agricultură.

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (12)

Nivelul obligațiilor bugetare pentru care se acordă facilitățile prevăzute la art. 1 și 2 este cel prevăzut în certificatele de obligații bugetare prin care se atestă cuantumul sumei care face obiectul înlesnirilor la plată.

Art. 4. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

Facilitățile acordate conform prevederilor art. 1 nu se aplică societăților comerciale care în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi nu își achită datoriile curente privind obligațiile bugetare, în condițiile art. 2.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Înregistrarea în contabilitate a înlesnirilor acordate contribuie la constituirea de rezerve legale care se folosesc pentru acoperirea pierderilor din perioada precedentă, diferența rămasă neutilizată constituie o sursă proprie de finanțare. Jurisprudență (1)

Art. 6. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Facilitățile prevăzute în prezenta lege se anulează în condițiile în care contractul de privatizare încetează să mai producă efecte. Jurisprudență (2)

Art. 7. - Modificări (1)

Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale este mandatat să notifice Consiliului Concurenței, în numele ministerelor și al celorlalte instituții publice, ajutoarele de stat acordate de acestea, într-un singur formular de notificare. Jurisprudență (1)

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Dispozițiile prezentei legi modifică în mod corespunzător prevederile legale privind privatizarea societăților comerciale cu capital integral sau parțial de stat din domeniul agriculturii.

(2) Prevederile contrare prezentei legi se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 22 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DAN MIRCEA POPESCU

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 4 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
VALER DORNEANU

București, 24 mai 2004.

Nr. 190.

;
se încarcă...