Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Orientarea nr. 280/2015 privind instituirea Sistemului pentru achiziții și producție din Eurosistem (BCE/2014/44)
Număr celex: 32015O0280

Modificări (...)

În vigoare de la 12 martie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 128 alineatul (1),

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 12.1, articolul 14.3 și articolul 16,

întrucât:

(1) Articolul 128 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare "tratatul") și articolul 16 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") acordă Consiliului guvernatorilor Băncii Centrale Europene (BCE) dreptul exclusiv de a autoriza emiterea de bancnote euro în Uniune. Acest drept exclusiv include competența de a stabili cadrul juridic pentru producția și achiziția de bancnote euro. BCE poate atribui responsabilitatea de a produce bancnote euro băncilor centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN") în conformitate cu cotele procentuale deținute de BCN în capitalul subscris al BCE pentru exercițiul financiar relevant, calculate utilizând ponderile din grila de repartiție menționată la articolul 29.1 din Statutul SEBC (denumită în continuare "grila de repartiție pentru capital"). Cadrul juridic pentru producția și achiziția de bancnote euro trebuie, pe de o parte, să respecte cerința prevăzută la articolul 127 alineatul (1) din tratat și la articolul 2 din Statutul SEBC potrivit căreia Eurosistemul trebuie să acționeze în conformitate cu principiul unei economii de piață deschise, în care concurența este liberă, favorizând alocarea eficientă a resurselor, și, pe de altă parte, să țină seama de natura specifică a bancnotelor euro, care sunt produse pentru a fi emise de Eurosistem ca mijloace de plată sigure. Cadrul juridic pentru producția și achiziția de bancnote euro trebuie, de asemenea, să țină seama de faptul că anumite BCN dispun de propria imprimerie internă pentru producția de bancnote euro.

(2) Având în vedere principiile menționate mai sus, Consiliul guvernatorilor a decis la 10 iulie 2003 că, pentru achiziția de bancnote euro, de la 1 ianuarie 2012 ar trebui să se aplice o abordare competitivă comună la nivelul Eurosistemului pentru licitații (denumită în continuare "procedura unică de licitație din Eurosistem"), astfel cum este prevăzut în Orientarea BCE/2004/18. În martie 2011, Consiliul guvernatorilor a decis să amâne începerea aplicării procedurii unice de licitație din Eurosistem până la 1 ianuarie 2014, cu excepția cazului în care între timp ar fi fost stabilită o dată de începere diferită și sub rezerva unei examinări ulterioare a situației. În decembrie 2013, din cauza modificării premiselor care au stat la baza stabilirii datei preconizate pentru începerea aplicării procedurii unice de licitație din Eurosistem, Consiliul guvernatorilor a decis că aplicarea procedurii unice de licitație din Eurosistem va începe la o dată care urmează a fi stabilită de acesta.

(3) Ținând seama de faptul că piața a devenit mult mai competitivă decât era în 2004 și utilizarea procedurii unice de licitație din Eurosistem în locul mecanismelor actuale nu prezintă niciun avantaj, Consiliul guvernatorilor a decis că ar trebui avut în vedere, ca o posibilă alternativă, un sistem pentru achiziții și producție din Eurosistem (denumit în continuare "SAPE").

(4) Pentru a asigura continuitatea aprovizionării, menține know-how-ul intern în cadrul Eurosistemului, promova concurența și reduce costurile la nivelul Eurosistemului, precum și pentru a profita de inovația din sectoarele privat și public, SAPE ar trebui să fie compus din doi piloni: un grup de BCN care produc bancnotele euro utilizând o imprimerie internă (denumite în continuare "BCN din grupul cu imprimerii interne") și un grup de BCN care desfășoară proceduri de achiziții publice pentru bancnotele euro (denumite în continuare "BCN din grupul cu licitație"). SAPE ar trebui să promoveze producția eficientă de bancnote euro în Eurosistem. De asemenea, SAPE va implica alinierea suplimentară a cerințelor legale aplicabile BCN din grupul cu licitație, de exemplu în ceea ce privește utilizarea criteriilor de eligibilitate în procesul de licitație și clauzele și condițiile contractuale. Cerințele stabilite în legătură cu SAPE ar trebui să vizeze asigurarea de condiții de concurență echitabile în licitațiile pentru producția de bancnote euro.

(5) BCN din grupul cu licitație vor rămâne responsabile pentru producția și achiziția bancnotelor euro care le-au fost alocate în conformitate cu grila de repartiție pentru capital. Pentru a-și îndeplini obligațiile, aceste BCN vor organiza licitații pentru atribuirea producerii de bancnote euro și vor desfășura proceduri de licitație în mod individual sau în comun cu alte BCN, în conformitate cu normele aplicabile privind achizițiile. Pentru a asigura condiții de concurență echitabile, BCN din grupul cu licitație ar trebui să urmărească să-și armonizeze cerințele privind licitațiile, în conformitate cu cerințele legislației naționale și a Uniunii în materie de achiziții.

(6) BCN din grupul cu imprimerii interne vor rămâne responsabile pentru producția bancnotelor euro care le-au fost alocate în conformitate cu grila de repartiție pentru capital. Ținând seama de necesitatea de a asigura condiții de concurență echitabile între toate imprimeriile, aceste BCN ar trebui să se asigure că imprimeriile interne nu participă la proceduri de licitație pentru producția de bancnote euro organizate și desfășurate în Uniune și nu acceptă comenzi pentru producția de bancnote euro de la terți din afara BCN din grupul cu imprimerii interne.

(7) În cazul în care acestea inițiază o formă de cooperare, BCN din grupul cu imprimerii interne trebuie să respecte legislația națională și a Uniunii aplicabilă. Atunci când pentru a realiza această cooperare se constituie o persoană juridică separată, o BCN poate deveni o BCN din grupul cu imprimerii interne în cazul în care controlează în comun această persoană juridică în sensul prezentei orientări.

(8) Bancnotele euro au un caracter sensibil și avansat din punct de vedere tehnologic. Prin urmare, acestea trebuie produse într-un mediu pe deplin sigur, controlat și confidențial, care garantează livrări fiabile, sustenabile și de calitate ridicată de-a lungul timpului. În plus, Eurosistemul trebuie să acorde atenția cuvenită posibilului impact al producerii de bancnote euro asupra sănătății și siguranței publice, precum și asupra mediului.

(9) Consiliul guvernatorilor va monitoriza evoluțiile referitoare la toate materiile prime și factorii de producție cheie implicați în achiziția și producția de bancnote euro și, dacă este necesar, va lua măsuri corespunzătoare pentru a se asigura că acestea sunt selectate și/sau achiziționate astfel încât să asigure continuitatea livrării de bancnote euro și, fără să aducă atingere dreptului Uniunii în domeniul concurenței și competențelor Comisiei Europene, pentru a preveni abuzul de poziție dominantă pe piață din partea oricărui contractant sau furnizor.

(10) Dispozițiile prezentei orientări ar trebui interpretate, dacă este necesar, în conformitate cu normele cuprinse în Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European și a Consiliului și, de la 18 aprilie 2016, în Directiva 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului.

ADOPTĂ PREZENTA ORIENTARE:

TITLUL I DISPOZIȚII GENERALE

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...