Parlamentul României

Legea nr. 495/2004 privind salarizarea și alte drepturi bănești ale personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și de la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate

Modificări (10), Referințe (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege reglementează, potrivit art. 24 alin. (2) din Legea nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, cu modificările ulterioare, și art. 20 alin. (1) din Legea nr. 356/2003 privind înființarea, organizarea și funcționarea Institutului Cultural Român, cu modificările și completările ulterioare, salarizarea și alte drepturi bănești ale persoanelor care au calitatea de membru al Corpului diplomatic și consular al României și îndeplinesc funcții diplomatice și consulare, precum și ale personalului care ocupă funcții de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe, în administrația centrală sau la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Salarizarea membrilor Corpului diplomatic și consular al României se face ținându-se seama de rolul, răspunderea, complexitatea și importanța socială a funcției exercitate, de specificul activității de promovare a politicii externe a României, de pregătirea și competența profesională a diplomaților, precum și de incompatibilitățile și interdicțiile prevăzute pentru diplomați de legislația în vigoare.

Art. 3. - Jurisprudență (2)

(1) Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular al României și pentru personalul care îndeplinește funcții de execuție specifice în centrala Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc pe baza valorii de referință sectorială, prevăzută în anexele nr. 1 și 2. Această valoare se actualizează periodic, potrivit dispozițiilor legale.

(2) Valoarea de referință sectorială prevăzută la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului salariului de bază lunar. Jurisprudență (1)

(3) Ordonatorul principal de credite calculează nivelurile salariilor de bază lunare ce corespund coeficienților de multiplicare prevăzuți în anexa nr. 1 și valorii de referință sectorială stabilite potrivit alin. (1), rotunjite din o mie în o mie de lei, în favoarea personalului.

Art. 4. -

Condițiile de încadrare și promovare a personalului din administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale românești din străinătate în funcțiile de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe, prevăzute în anexa nr. 2, se stabilesc prin ordin al ministrului afacerilor externe.

Art. 5. - Jurisprudență (1)

(1) Personalul trimis în misiune permanentă la misiunile diplomatice, la oficiile consulare și la institutele culturale românești din străinătate de către Ministerul Afacerilor Externe, precum și de către celelalte ministere, organe și instituții de specialitate ale administrației publice centrale, denumite în continuare unități trimițătoare, are dreptul, în condițiile prevăzute de prezenta lege, la:

a) salariul lunar în valută;

b) o indemnizație lunară în valută pentru îndeplinirea funcției de însărcinat cu afaceri, însărcinat cu afaceri ad interim sau gerant interimar ori a unor atribuții, altele decât cele specifice funcției pe care este încadrat;

c) o indemnizație lunară în valută pentru șefii de misiune acreditați în mai multe țări;

d) o indemnizație lunară în valută pentru îndeplinirea atribuțiilor de prim-colaborator;

e) o indemnizație lunară în valută pentru soția/soțul aflată/aflat în întreținere permanentă în străinătate;

f) o indemnizație lunară în valută pentru copiii minori aflați în întreținere permanentă în străinătate;

g) o indemnizație lunară în valută pentru plata taxei de școlarizare pentru fiecare copil care urmează studii elementare, gimnaziale, liceale și universitare în străinătate, în țara în care își desfășoară activitatea părintele;

h) o indemnizație lunară în valută pentru desfășurarea activității în străinătate în zone de risc, insecuritate și de conflict armat;

i) o indemnizație de reprezentare;

j) premii în valută pentru rezultate deosebite în activitatea desfășurată la misiune;

k) o indemnizație lunară în lei pentru soția/soțul aflată/aflat în întreținere în țară;

l) o indemnizație lunară în lei pentru copiii minori și pentru cei care urmează studii universitare până la vârsta de 25 de ani, aflați în întreținere în țară; Modificări (2)

m) o indemnizație lunară în lei, pe familie, pentru acoperirea cheltuielilor de întreținere a locuinței în țară.

(2) În sensul prezentei legi, sunt considerați membri de familie aflați în întreținere permanentă la misiune în străinătate soția/soțul și copiii minori care însoțesc, pe o perioadă continuă de minimum 12 luni, personalul angajat la misiunile diplomatice, oficiile consulare și institutele culturale. Modificări (1)

Art. 6. - Jurisprudență (1)

Pe lângă drepturile prevăzute la art. 5, unitățile trimițătoare suportă costul transportului în trafic internațional, cheltuielile de chirie, întreținere și de dotare a locuinței din străinătate, costul asigurărilor sociale de sănătate, precum și cheltuielile medicale pentru cazurile și în condițiile stabilite de legislația în vigoare, indemnizația pentru concediul de odihnă în lei sau în valută, după caz, prima de concediu de odihnă în lei și costul cazării la hotel pentru șefii de misiuni diplomatice care nu au locuința în București, pe perioada venirii în țară în interes de serviciu.

Art. 7. -

Gestiunea sistemului de salarizare a personalului reglementat prin prezenta lege se asigură de către ordonatorul principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual și în numărul de posturi, aprobate potrivit legii.

CAPITOLUL II Salarizarea și alte drepturi ale personalului din administrația
centrală a Ministerului Afacerilor Externe

SECȚIUNEA 1 Salarizarea

Art. 8. - Jurisprudență (1)

Pentru activitatea depusă, membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul la salariu, care se compune dintr-o parte fixă, reprezentând salariul de bază, și o parte variabilă, constând din sporuri, indemnizații, premii, prime și alte drepturi bănești.

Art. 9. -

(1) Salariile de bază ale membrilor Corpului diplomatic și consular și ale personalului care ocupă funcții de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe se stabilesc pe baza coeficientului de multiplicare, aplicat la valoarea de referință sectorială prevăzută în anexele nr. 1 și 2, care se aplică, de drept, pentru funcțiile diplomatice și consulare și funcțiile de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe.

(2) Coeficienții de multiplicare pe baza cărora se stabilește salariul de bază lunar pentru personalul diplomatic și consular sunt prevăzuți în anexa nr. 1, iar pentru personalul care îndeplinește funcții de execuție specifice Ministerului Afacerilor Externe sunt prevăzuți în anexa nr. 2.

Art. 10. -

(1) Salariile de bază pentru membrii Corpului diplomatic și consular și personalul care ocupă funcții de execuție specifice în administrația centrală a Ministerului Afacerilor Externe și care exercită funcții de conducere sunt cele corespunzătoare funcției îndeplinite, la care se adaugă o indemnizație de conducere care face parte din salariul de bază, diferențiată în raport cu răspunderea pe care o implică funcția de conducere.

(2) Indemnizațiile pentru funcțiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază și sunt prevăzute în anexa nr. 3.

(3) Indemnizația de conducere se acordă și membrilor Corpului diplomatic și consular al României, încadrați pe funcții diplomatice sau consulare de execuție din cadrul compartimentelor cu un număr de până la 5 posturi, în cuantum de până la 20% din salariul de bază al membrului Corpului diplomatic și consular al României, pe perioada în care conduce sau coordonează programe/proiecte prevăzute în programul de activitate al ministerului. Indemnizația este stabilită de ministrul afacerilor externe în raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.

Art. 11. -

(1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază de un spor de vechime în muncă de până la 25% calculat la salariul de bază, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:

Tranşe de vechime în muncă Cota din salariul de bază
între 3 şi 5 ani 5%
de la 5 la 10 ani 10%
de la 10 la 15 ani 15%
de la 15 la 20 de ani 20%
peste 20 de ani 25%

(2) Sporul de vechime în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la tranșa respectivă.

Art. 12. -

Membrii Corpului diplomatic și consular al României care au titlul științific de doctor beneficiază, la cerere, de un spor de 15% calculat asupra salariului de bază corespunzător funcției de încadrare, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

Art. 13. - Jurisprudență (6)

Pentru păstrarea confidențialității în legătură cu faptele, informațiile sau documentele de care iau cunoștință în exercitarea funcției, membrii Corpului diplomatic și consular al României primesc lunar un spor de confidențialitate de 15%, calculat asupra salariului de bază corespunzător funcției de încadrare.

Art. 14. - Modificări (1), Jurisprudență (7)

Membrii Corpului diplomatic și consular al României care lucrează în centrala Ministerului Afacerilor Externe și cunosc două sau mai multe limbi străine, pe care le folosesc în exercitarea funcției diplomatice sau consulare, beneficiază de un spor de 10% calculat asupra salariului de bază corespunzător funcției de încadrare.

Art. 15. - Jurisprudență (3)

(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României care sunt delegați, detașați sau trecuți temporar în altă funcție își păstrează salariul de încadrare brut lunar și celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detașarea sau trecerea temporară în altă activitate se face la o funcție la care este stabilit un salariu de bază mai mare, membrii Corpului diplomatic și consular detașați sau trecuți temporar în altă funcție beneficiază de acest salariu și de celelalte drepturi ce se acordă personalului de la locul de muncă respectiv. Dacă trecerea temporară în altă activitate are caracter de sancțiune disciplinară, prevederile prezentului alineat nu se aplică. Jurisprudență (1)

(2) Drepturile ce se acordă pe timpul detașării sau trecerii temporare într-o altă funcție se suportă de instituțiile în care persoana în cauză își desfășoară activitatea.

Art. 16. -

Membrii Corpului diplomatic și consular al României, numiți temporar într-o funcție de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipsește din minister pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice și nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă sau este suspendat din funcție, potrivit legii, primesc, pe lângă salariul de bază al funcției de execuție în care sunt încadrați, și indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preiau.

Art. 17. -

(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României pot fi numiți temporar într-o funcție de conducere vacantă, numai până la ocuparea acesteia, prin concurs, potrivit legii.

(2) Pe această perioadă, membrii personalului diplomatic și consular, numiți în condițiile prevăzute la alin. (1), beneficiază de salariul de bază al funcției de execuție în care sunt încadrați și de indemnizația corespunzătoare funcției de conducere pe care o preiau.

SECȚIUNEA a 2-a Alte drepturi bănești

Art. 18. -

(1) Pentru activitatea desfășurată, personalul salarizat potrivit prezentei legi beneficiază de un premiu anual, egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului, premiul se acordă proporțional cu perioada lucrată, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfășurat activitate, raportată la întregul an.

(3) Ministrul afacerilor externe poate reduce sau anula premiul în cazul persoanelor care, în cursul anului, au fost sancționate disciplinar sau au obținut calificativul "satisfăcător" ori "slab" în aprecierea activității.

Art. 19. -

(1) Personalul salarizat potrivit prezentei legi, care a obținut rezultate deosebite în activitate, poate beneficia de premii lunare în cursul anului, dintr-un fond constituit în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente acestei categorii de personal, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinație Ministerului Afacerilor Externe, prin legea anuală a bugetului de stat. Cuantumul premiilor individuale se aprobă de ministrul afacerilor externe. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare în cadrul aceluiași an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ministrul afacerilor externe poate aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente acestei categorii de personal, în condițiile legii, fără a depăși valoarea economiilor realizate.

Art. 20. -

(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul la concediu de odihnă anual, plătit, de 30 de zile lucrătoare și alte concedii, în condițiile legii.

(2) La determinarea indemnizației de concediu de odihnă se vor lua în calcul, pe lângă salariul de bază, și sporurile de care beneficiază, potrivit legii, membrii Corpului diplomatic și consular al României, în luna plecării în concediu.

Art. 21. - Jurisprudență (2)

(1) La plecarea în concediul de odihnă, membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul, în condițiile legii, pe lângă indemnizația de concediu, la o primă egală cu salariul de bază în lei din luna anterioară plecării în concediu.

(2) În cazul în care concediul de odihnă se efectuează fracționat, potrivit legii, prima prevăzută la alin. (1) se acordă integral, o dată cu indemnizația de concediu cuvenită pentru fracțiunea cea mai mare, dar nu mai mică de 15 zile lucrătoare. Jurisprudență (1)

(3) Membrii Corpului diplomatic și consular al României care, în cursul anului calendaristic, nu au efectuat concediul de odihnă, integral sau parțial, îl pot efectua în anul următor, în condițiile legii.

(4) Membrii Corpului diplomatic și consular al României ale căror raporturi de muncă au încetat, precum și moștenitorii celor care au decedat înainte de a fi efectuat concediul de odihnă beneficiază de compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat, calculată potrivit art. 20 alin. (2) din luna în care a avut loc încetarea raporturilor de muncă, respectiv decesul, corespunzător perioadei lucrate.

Art. 22. -

În afara concediului de odihnă, membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul, în condițiile legii, la zile de concediu plătit, în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria - 5 zile lucrătoare;

b) nașterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

c) decesul soțului/soției sau al unei rude ori afin până la gradul al III-lea inclusiv - 3 zile lucrătoare. Modificări (1)

Art. 23. -

(1) Membrii Corpului diplomatic și consular al României au dreptul la concedii de studii pentru susținerea examenelor postuniversitare și a examenelor sau a tezei de doctorat, în cazul în care nu beneficiază de burse de doctorat.

(2) Concediul de studii se acordă pentru o perioadă de maximum 30 de zile lucrătoare anual.

(3) Concediul de studii se plătește în cazul în care Ministerul Afacerilor Externe apreciază că studiile sunt utile și dacă diplomatul se angajează în scris că va lucra cel puțin 3 ani în minister. În cazul nerespectării acestui angajament, acesta va restitui sumele de care a beneficiat, proporțional cu timpul rămas până la împlinirea termenului de 3 ani.

(4) Pe perioada concediului de studii se plătește salariul de bază corespunzător funcției deținute și, după caz, sporul de vechime.

Art. 24. -

Membrii Corpului diplomatic și consular au dreptul la concedii fără plată, acordate pentru interese personale, pe durate stabilite cu acordul părților.

Art. 25. - Jurisprudență (2)

(1) Pentru condiții deosebite de muncă - grele, vătămătoare sau periculoase -, se acordă un spor de 15% din salariul de bază corespunzător funcției de încadrare, proporțional cu timpul efectiv lucrat în aceste condiții. Jurisprudență (1)

(2) Locurile de muncă cu condiții deosebite - grele, vătămătoare sau periculoase -, categoriile de persoane și condițiile de acordare a sporului, stabilite conform legii, se aprobă conform legislației în vigoare. Modificări (1)

Art. 26. -

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată se poate acorda anual, în limita a 20% din numărul total al personalului salarizat potrivit prezentei legi, prevăzut în statul de funcții, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta și care constituie baza de calcul pentru sporuri și alte drepturi ce se acordă în raport cu salariul de bază.

(2) Numărul maxim de beneficiari de salarii de merit se stabilește o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, potrivit legislației aplicabile în sectorul bugetar, pe baza rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în perioada anterioară. În cazul în care, pe parcursul anului, se întrerup sau se modifică raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, începând cu data de întâi a lunii următoare, altor persoane salarizate potrivit prezentei legi, pe perioada rămasă.

(3) În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcției deținute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare a salariului de merit, inclusiv modificarea funcției prin promovare, salariul de merit acordat se menține până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit.

(4) Salariul de merit se poate acorda după cel puțin un an de la încadrare.

(5) Salariul de merit se retrage în cursul anului, în cazul aplicării uneia dintre sancțiunile disciplinare prevăzute de Regulamentul de organizare și funcționare a Ministerului Afacerilor Externe.

Art. 27. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...