Parlamentul României

Legea nr. 263/2004 privind asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență

Modificări (7), Acțiuni respinse (1), Referințe (4)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (1)

Prezenta lege reglementează asigurarea continuității asistenței medicale primare a colectivităților locale arondate, denumite în continuare centre de permanență.

Art. 2. - Modificări (1)

Centrele de permanență sunt unități sanitare, fără personalitate juridică, care funcționează în afara programului normal de lucru al cabinetelor medicale individuale, deservite de medici de familie și care asigură continuitatea asistenței medicale primare. Modificări (1)

Art. 3. - Modificări (1)

Centrele de permanență se organizează în zone izolate sau greu accesibile ori în localitățile care nu pot asigura continuitatea asistenței medicale primare.

Art. 4. - Modificări (1)

Zonele în care se înființează centre de permanență sunt stabilite de direcțiile de sănătate publică, cu acordul caselor de asigurări sociale de sănătate și al consiliilor locale. Modificări (1)

CAPITOLUL II Înființarea, organizarea și funcționarea centrelor de permanență

Art. 5. - Modificări (2)

(1) Atribuțiile direcțiilor de sănătate publică privind funcționarea centrelor de permanență sunt următoarele:

a) arondarea teritorială a localităților la centrele de permanență;

b) asigurarea dotării truselor de urgență cu medicamente și materiale sanitare;

c) instruirea personalului medico-sanitar cu privire la acordarea asistenței medicale de urgență;

d) controlul organizării și desfășurării activității. Modificări (1)

(2) Costurile medicamentelor și ale materialelor sanitare necesare pentru trusele de urgență ale centrelor de permanență se suportă din fondurile alocate programului național de sănătate privind reabilitarea serviciilor de urgență prespitalicească.

Art. 6. - Modificări (1)

Atribuțiile consiliilor locale privind funcționarea centrelor de permanență constau în:

a) asigurarea spațiilor necesare desfășurării activității centrelor de permanență;

b) asigurarea personalului auxiliar;

c) asigurarea dotării minimale necesare funcționării centrelor de permanență, stabilită prin ordin al ministrului sănătății;

d) asigurarea utilităților necesare funcționării centrelor de permanență.

Art. 7. - Modificări (3)

Continuitatea asistenței medicale primare este asigurată de:

a) medicii de familie asociați din mai multe localități în centre de permanență, care vor funcționa în regim de cameră de gardă, în conformitate cu reglementările legale în vigoare, rezolvând situațiile de urgență și acordând, după caz și cu precădere, solicitanților din teritoriul arondat, servicii medicale în pachetul de servicii medicale de bază prevăzut în normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind condițiile acordării asistenței medicale primare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate în asistența medicală primară;

b) medicii de familie care domiciliază în localitatea respectivă în zonele în care nu există posibilitatea asocierii medicilor în vederea organizării unui centru de permanență, precum localități izolate, greu accesibile, cu un număr mic de locuitori și cu număr redus de medici. Modificări (1)

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Centrele de permanență vor funcționa cu un număr de minimum 5 medici de familie, care își desfășoară activitatea în cabinetele medicale din teritoriul arondat centrului respectiv. Modificări (2)

(2) În situația în care medicii de familie nu pot fi asigurați din unitățile administrativ-teritoriale respective, pot participa la asociere medici din unitățile școlare și/sau de la unitățile administrativ-teritoriale, altele decât cele arondate centrului.

(3) Direcțiile de sănătate publică numesc pentru fiecare centru de permanență un medic coordonator dintre medicii de familie asociați.

Art. 9. - Modificări (1)

(1) Personalul mediu sanitar este asigurat de medicii de familie asociați, conform unui grafic stabilit de comun acord. Modificări (1)

(2) Plata personalului mediu sanitar prevăzut la alin. (1) se face de către medicul de familie, prin tariful orar stabilit în funcție de salariul negociat pentru orele efectiv prestate în afara programului de lucru stabilit, finanțat din fondul special prevăzut în contractul-cadru pentru acoperirea cheltuielilor asistenței medicale în regim de continuitate. Modificări (2)

Art. 10. - Modificări (1)

Centrul de permanență este deservit de ambulanțele celei mai apropiate substații a serviciului județean de ambulanță. Modificări (2), Acțiuni respinse (1)

Art. 11. -

Programul de funcționare a centrelor de permanență se stabilește între orele 15,00-8,00 în zilele lucrătoare și permanent, în zilele nelucrătoare.

CAPITOLUL III Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 12. - Modificări (1)

Medicii de familie asociați în centre de permanență au obligația de a afișa la cabinetul medical individual în care își desfășoară activitatea în timpul programului de lucru următoarele date:

a) centrul de permanență care asigură rezolvarea situațiilor de urgență în afara programului de activitate;

b) numărul de telefon al centrului de permanență;

c) programul fiecăruia dintre medicii asociați;

d) numărul de telefon al substației serviciului județean de ambulanță. Modificări (2)

Art. 13. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(1) În situația în care nu există spațiu disponibil pentru organizarea unui centru de permanență independent, rezolvarea situațiilor de urgență în afara programului de activitate poate fi asigurată prin rotație de către medicii de familie asociați în acest scop, la sediul fiecărui cabinet medical individual. Modificări (1)

(2) În situațiile prevăzute la alin. (1) fiecare medic de familie are obligația de a afișa la cabinetul medical individual programarea și locul unde se asigură rezolvarea situațiilor de urgență, numele medicului, numărul de telefon al cabinetului medical individual programat, precum și numărul de telefon la care poate fi apelată substația serviciului județean de ambulanță.

Art. 14. -

Centrele de permanență înființate până la data intrării în vigoare a prezentei legi își vor reorganiza activitatea conform prevederilor acesteia.

Art. 15. -

Până la data intrării în vigoare a prezentei legi se vor elabora de către Ministerul Sănătății, împreună cu Ministerul Administrației și Internelor, normele metodologice cu privire la asigurarea continuității asistenței medicale primare prin centrele de permanență și se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2005.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei legi, orice dispoziții contrare se abrogă.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 16 iunie 2004.

Nr. 263.

;
se încarcă...