Parlamentul României

Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare

Modificări (2), Puneri în aplicare (3), Referințe (37)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 iulie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

Obiectul prezentei legi îl constituie stabilirea unor măsuri pentru stimularea achiziționării de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competențe în utilizarea tehnicii de calcul.

Art. 2. - Puneri în aplicare (3), Referințe (12)

(1) Beneficiare ale prevederilor prezentei legi sunt familiile cu elevi și/sau studenți ai învățământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximum 1,5 milioane lei pe membru de familie.

(2) Plafonul de 1,5 milioane lei se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcție de indicele de creștere a prețurilor de consum. Puneri în aplicare (1)

Art. 3. -

(1) Familiile beneficiare prevăzute la art. 2 primesc un ajutor financiar din partea statului pentru achiziționarea unui calculator personal nou.

(2) Familia cu elevi și/sau studenți, indiferent de numărul acestora, beneficiază de ajutor financiar pentru achiziționarea unui singur calculator.

Art. 4. -

Ajutorul financiar prevăzut la art. 3 reprezintă echivalentul în lei a 200 de euro pentru un calculator, calculat la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României pentru ultima zi a lunii precedente, fără a depăși valoarea calculatorului achiziționat.

Art. 5. -

Ajutorul financiar se acordă beneficiarilor de către Ministerul Educației și Cercetării, pe baza documentelor doveditoare prevăzute în normele metodologice.

Art. 6. -

(1) Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de 3 ani de la cumpărarea acestora este interzisă.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage răspunderea celor vinovați și se sancționează cu restituirea echivalentului în lei al ajutorului financiar acordat, calculat la cursul de schimb de la data constatării.

(3) Constatarea nerespectării prevederilor prezentei legi se efectuează de persoane împuternicite în acest scop de Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și de alte instituții abilitate de lege pentru a efectua controale în domeniul financiar-bugetar.

(4) Sumele recuperate din restituirea ajutorului financiar constituie venituri la bugetul de stat.

Art. 7. - Puneri în aplicare (3)

(1) Elevii care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator, însoțită de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii și normelor metodologice de aplicare, la unitatea de învățământ la care sunt înscriși.

(2) Unitatea de învățământ verifică eligibilitatea solicitanților și transmite documentele inspectoratelor școlare.

(3) Studenții care au dreptul de a beneficia de prevederile prezentei legi depun o cerere de acordare a ajutorului financiar pentru achiziționarea unui calculator, însoțită de documentele prin care se face dovada acestui drept, potrivit legii și normelor metodologice de aplicare, la instituțiile de învățământ.

(4) Instituțiile de învățământ verifică eligibilitatea solicitanților și transmit documentele Ministerului Educației și Cercetării.

(5) Cererile prevăzute la alin. (1) și (3) se vor depune, pentru anul 2004, până cel târziu la data de 1 septembrie 2004.

(6) Începând cu anul 2005, cererile prevăzute la alin. (1) și (3) se vor depune în fiecare an, până cel târziu la data de 31 martie. Modificări (1)

Art. 8. - Puneri în aplicare (4), Referințe (14)

(1) Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și Ministerul Educației și Cercetării vor realiza un portal în vederea publicării listei cu persoanele eligibile care pot beneficia de prevederile prezentei legi. Puneri în aplicare (1)

(2) Înregistrarea în portal a elevilor eligibili în urma evaluării este făcută de către inspectoratele școlare județene, respectiv Inspectoratul Municipiului București, care verifică și realizează centralizarea la nivel de județ pe baza documentelor primite de la unitățile de învățământ.

(3) Înregistrarea în portal a studenților eligibili în urma evaluării este făcută de către Ministerul Educației și Cercetării, care verifică și realizează centralizarea la nivel național pe baza documentelor primite de la rectoratele universitare.

(4) Pe baza înregistrărilor prevăzute la alin. (2) și (3), prin intermediul portalului va fi publicată, pentru anul 2004, la data de 1 octombrie, lista cu toate persoanele eligibile.

(5) Pentru anii următori lista va fi publicată, prin intermediul portalului, la data de 1 mai. Modificări (2)

(6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinație în bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

(7) Persoanele beneficiare ale prevederilor prezentei legi, care sunt cuprinse în lista prevăzută la alin. (4) și (5) și cărora li se acordă ajutor financiar conform alin. (6), vor primi de la unitățile de învățământ și/sau instituțiile de învățământ la care sunt înscrise un document care va face dovada că sunt beneficiari ai acestui ajutor și care va fi folosit la achiziționarea calculatorului.

(8) În termen de 30 de zile de la primirea documentului menționat la alin. (7), beneficiarii vor face dovada achiziționării calculatorului, în condițiile prezentei legi, în caz contrar urmând a-și pierde eligibilitatea pentru anul în curs. Modificări (1)

Art. 9. -

(1) Pentru anul 2004 suma aferentă ajutorului financiar acordat potrivit prevederilor prezentei legi se alocă în bugetul Ministerului Educației și Cercetării la rectificarea bugetului de stat.

(2) Începând cu anul 2005 sumele alocate pentru acordarea de ajutoare financiare potrivit prezentei legi vor fi cuprinse în bugetul Ministerului Educației și Cercetării.

Art. 10. -

În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Educației și Cercetării, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației și Ministerul Finanțelor Publice vor elabora normele metodologice de punere în aplicare a prezentei legi, ce vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 16 iunie 2004.

Nr. 269.

;
se încarcă...