Parlamentul României

Legea nr. 371/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare

Modificări (2), Referințe (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) În scopul asigurării ordinii și liniștii publice, cât și pentru creșterea eficienței pazei obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat se înființează, la nivelul municipiilor, orașelor și sectoarelor municipiului București, Poliția Comunitară pentru ordine publică, ca serviciu public local, specializat, denumită în continuare Poliția Comunitară. Modificări (1)

(2) Poliția Comunitară se poate înființa și la nivelul comunelor.

(3) Poliția Comunitară se constituie prin reorganizarea Corpului gardienilor publici pe unități administrativ-teritoriale. Modificări (1)

Art. 2. -

(1) Activitatea Poliției Comunitare se realizează în interesul persoanei, al comunității, al asigurării pazei și protecției obiectivelor de interes public local și privat, precum și în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

(2) În îndeplinirea misiunilor care îi revin, Poliția Comunitară cooperează cu Poliția Română și Jandarmeria Română, cu alte instituții ale statului și colaborează cu asociațiile și organizațiile neguvernamentale, precum și cu persoanele fizice și juridice, în limitele legii.

Art. 3. -

Activitatea Poliției Comunitare se desfășoară pe baza Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare, denumit în continuare Regulament, aprobat prin hotărâre a Guvernului.

CAPITOLUL II Organizare și funcționare

Art. 4. - Jurisprudență (2)

(1) Poliția Comunitară se înființează prin hotărâre a consiliilor locale ale municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor, după caz, și se subordonează primarilor acestora. Jurisprudență (3)

(2) La nivelul municipiilor, sectoarelor municipiului București, orașelor și comunelor Poliția Comunitară se organizează, după caz, ca serviciu public sau structură fără personalitate juridică - direcție, serviciu, birou sau compartiment - în cadrul aparatului propriu de specialitate al consiliilor locale, în condițiile legii. Jurisprudență (2)

(3) Nivelul de organizare, structura organizatorică și categoriile de personal se stabilesc anual de consiliile locale, cu consultarea unităților teritoriale ale Poliției Române, în funcție de bugetul alocat, numărul populației, întinderea fiecărui municipiu, oraș, comună, respectiv sector al municipiului București, și de starea infracțională și contravențională înregistrată pe raza lor.

Art. 5. -

(1) La nivelul fiecărui municipiu, oraș, comună, precum și la nivelul sectoarelor municipiului București se organizează și funcționează Comisia locală de ordine publică, denumită în continuare Comisia locală, organism cu rol consultativ.

(2) Comisia locală este constituită, după caz, din: primar, șeful poliției locale, reprezentantul unității de jandarmi competente teritorial, șeful poliției comunitare, 2-4 consilieri și 2-5 reprezentanți ai comunității, desemnați de consiliul local, și este condusă de primar.

Art. 6. -

(1) Comisia locală are următoarele atribuții:

a) analizează periodic și face propuneri privind necesarul de resurse materiale și umane;

b) organizează consultări cu membrii comunităților locale și cu organizațiile neguvernamentale cu privire la prioritățile în activitatea Poliției Comunitare;

c) trimestrial și ori de câte ori se solicită, prezintă informări în ședința consiliului local privind eficiența activității desfășurate de Poliția Comunitară și propune măsuri pentru îmbunătățirea activității acesteia;

d) în baza concluziilor desprinse din analizele periodice efectuate asupra modului de asigurare a ordinii și liniștii publice și pazei obiectivelor și bunurilor de interes public local de pe teritoriul localității, propune consiliului local adoptarea unor hotărâri prin care să prevină anumite fapte care afectează climatul social.

(2) Comisia locală propune consiliului local stabilirea unui număr de funcționari publici din numărul de posturi aprobat Poliției Comunitare, care să asigure, în condiții optime, menținerea ordinii și liniștii publice la nivelul fiecărui municipiu, oraș, comună, precum și la nivelul sectoarelor municipiului București.

CAPITOLUL III Atribuțiile Poliției Comunitare

Art. 7. - Jurisprudență (3)

Poliția Comunitară are următoarele atribuții:

a) asigură ordinea și liniștea publică în zonele și locurile stabilite prin planul de pază și ordine publică, previne și combate încălcarea normelor legale privind curățenia localităților și comerțul stradal, precum și alte fapte stabilite prin hotărâri ale consiliului local; Jurisprudență (1)

b) asigură paza obiectivelor și a bunurilor de interes public și privat stabilite de consiliul local, conform planurilor de pază și ordine publică;

c) asigură însoțirea și protecția reprezentanților primăriei ori a altor persoane cu funcții în instituțiile publice locale la executarea unor controale sau acțiuni specifice; Jurisprudență (1)

d) participă, după caz, la asigurarea fluenței traficului rutier, cu ocazia efectuării unor lucrări de modernizare și reparații ale arterelor de circulație;

e) asigură supravegherea parcărilor auto, a unităților școlare, a zonelor comerciale și de agrement, a piețelor, a cimitirelor și a altor locuri stabilite prin planurile de pază și ordine publică;

f) constată contravenții și aplică sancțiuni contravenționale, conform legii, pentru încălcarea prevederilor legale referitoare la tulburarea ordinii și liniștii publice, curățenia localităților, comerțul stradal, protecția mediului înconjurător, precum și pentru faptele care afectează climatul social, stabilite prin lege, hotărâri ale consiliului local sau dispoziții ale primarului; Jurisprudență (1)

g) participă la asigurarea măsurilor de ordine, cu ocazia adunărilor publice, mitingurilor, manifestărilor cultural-artistice și sportive organizate la nivel local;

h) intervine, împreună cu organele abilitate, la solicitarea cetățenilor, pentru aplanarea stărilor conflictuale, prinderea unor făptuitori, rezolvarea unor cazuri sociale, stabilirea situațiilor de fapt sesizate și rezolvarea acestora;

i) acționează, împreună cu poliția, jandarmeria, pompierii, protecția civilă și alte autorități prevăzute de lege, la activitățile de salvare și evacuare a persoanelor și bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, epidemii, calamități naturale și catastrofe, precum și de limitare și înlăturare a urmărilor provocate de astfel de evenimente;

j) controlează modul de depozitare a deșeurilor menajere, industriale sau de orice fel și de respectare a igienizării zonelor periferice și a malurilor cursurilor de apă, sesizând primarul cu privire la situațiile de fapt constatate și la măsurile ce trebuie luate în vederea îmbunătățirii stării de curățenie a localității;

k) comunică, în cel mai scurt timp posibil, organelor abilitate datele cu privire la aspectele de încălcare a legii, altele decât cele stabilite în competența sa, despre care a luat la cunoștință cu ocazia îndeplinirii misiunilor specifice;

l) însoțește, în condițiile stabilite prin regulament, funcționarii primăriei la executarea unor controale și la punerea în executare a unor hotărâri ale consiliului local sau, după caz, ale Consiliului General al Municipiului București, asigurând protecția acestora și prevenirea oricăror acte de tulburare a ordinii publice;

m) verifică și soluționează, în limitele legii, sesizările asociațiilor de proprietari sau locatari privind săvârșirea unor fapte prin care se încalcă normele legale, altele decât cele cu caracter penal;

n) sprijină Poliția Română în activitățile de depistare a persoanelor care se sustrag urmăririi sau executării pedepselor, precum și a persoanelor dispărute;

o) în localitățile de frontieră sprijină unitățile Poliției de Frontieră Române în activități de prevenire și combatere a migrației ilegale;

p) îndeplinește orice alte atribuții stabilite prin lege.

Art. 8. -

(1) Organizarea și executarea activității de pază a bunurilor și asigurare a ordinii și liniștii publice se realizează în baza planurilor de pază și ordine publică.

(2) Planurile de pază și ordine publică se aprobă de primari cu avizul consultativ al poliției locale.

(3) Poliția Comunitară poate asigura și contra cost paza unor obiective, pe bază de contracte de prestări de servicii, încheiate de aceasta cu beneficiarii serviciilor prestate.

CAPITOLUL IV Personalul Poliției Comunitare

Art. 9. - Jurisprudență (1)

(1) Personalul Poliției Comunitare se compune din funcționari publici și personal contractual.

(2) Funcționarilor publici din Poliția Comunitară li se aplică reglementările prevăzute în Statutul funcționarilor publici, iar personalului contractual, reglementările din legislația muncii. Jurisprudență (1)

Art. 10. -

În timpul serviciului funcționarii publici din Poliția Comunitară poartă obligatoriu uniformă și exercită atribuțiile stabilite prin prezenta lege.

Art. 11. -

(1) Șeful Poliției Comunitare și, după caz, adjuncții acestuia se numesc în funcție în condițiile legii.

(2) Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească personalul Poliției Comunitare pentru ocuparea diferitelor funcții, precum și modul de selectare și pregătire a acestuia se stabilesc prin regulament.

Art. 12. -

(1) La încadrare personalul Poliției Comunitare va semna un angajament de serviciu; forma și conținutul angajamentului se stabilesc prin regulament.

(2) Destituirea din funcție sau demisia personalului Poliției Comunitare înainte de expirarea unei perioade de 3 ani atrage plata de către acesta a unei despăgubiri reprezentând cheltuielile de școlarizare în condițiile stabilite prin regulament, cu respectarea art. 9.

Art. 13. -

Personalul Poliției Comunitare este dotat cu uniformă, însemne distinctive, arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant-lacrimogene, cătușe și alte mijloace de apărare și intervenție autorizate prin lege, conform normelor stabilite prin regulament.

CAPITOLUL V Drepturile și obligațiile funcționarilor publici din Poliția Comunitară

Art. 14. - Jurisprudență (1)

(1) În realizarea atribuțiilor ce îi revin potrivit legii, funcționarul public din Poliția Comunitară are următoarele drepturi și obligații principale:

a) să legitimeze persoanele care au încălcat dispozițiile legale ori despre care are indicii că se pregătesc să comită sau au comis o faptă ilicită;

b) să solicite sprijinul cetățenilor pentru urmărirea, prinderea, identificarea și conducerea la unitățile teritoriale ale poliției a persoanelor care au comis fapte penale;

c) în cazul infracțiunilor flagrante, conduce și predă unităților locale ale Poliției Române pe făptuitori, bunurile și valorile rezultate ca urmare a încălcării legii și ia măsurile ce se impun pentru conservarea și paza locului faptei, dacă este cazul, până la sosirea autorităților abilitate; Jurisprudență (1)

d) să constate contravențiile și să aplice, în condițiile legii, sancțiunile pentru contravențiile privind ordinea și liniștea publică, curățenia localităților, regulile de comerț stradal sau alte contravenții pentru care li se stabilesc asemenea competențe, prin legi, hotărâri ale Guvernului sau ale consiliilor locale;

e) să poarte și să folosească, în condițiile legii, numai în timpul serviciului armamentul și muniția, precum și celelalte mijloace de apărare și intervenție;

f) să conducă la sediul poliției locale orice persoană care, prin acțiunile ei, periclitează viața altor persoane, ordinea publică sau alte valori sociale, precum și persoanele suspecte de săvârșirea unor fapte ilegale, a căror identitate nu a putut fi stabilită în condițiile legii, și să prezinte un raport scris în legătură cu motivele conducerii persoanei respective la sediul poliției; în cazul nerespectării dispozițiilor pe care le-a dat, este îndreptățit să folosească forța, în condițiile legii;

g) în exercitarea atribuțiilor de serviciu, este obligat să poarte la uniformă insigna cu număr distinctiv de identificare și să prezinte legitimația de serviciu, cu excepția situațiilor în care lipsește timpul necesar pentru această formalitate; după încheierea oricărei acțiuni sau intervenții, acesta se legitimează și își declară funcția pe care o deține în unitatea din care face parte;

h) să folosească gratuit mijloacele de transport local aflate în proprietatea primăriei, pentru executarea, în timpul serviciului, a unor misiuni în zona de competență.

(2) În exercitarea drepturilor conferite de prezenta lege, funcționarul pubic din Poliția Comunitară are obligația să respecte întocmai drepturile fundamentale ale omului, prevăzute de lege și de Convenția europeană a drepturilor omului.

Art. 15. - Jurisprudență (1)

În îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege, funcționarul public din Poliția Comunitară își exercită competența pe raza unității administrativ-teritoriale unde își desfășoară activitatea.

CAPITOLUL VI Atribuțiile primarului privind înființarea, organizarea
și funcționarea Poliției Comunitare

Art. 16. - Jurisprudență (1)

Principalele atribuții ale primarului privind înființarea, organizarea și funcționarea Poliției Comunitare sunt următoarele:

a) propune consiliului local spre aprobare, în condițiile legii, organigrama, statul de funcții, numărul de personal și Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare;

b) face propuneri consiliului local în legătură cu numirea și destituirea din funcție a șefului Poliției Comunitare și, după caz, a adjunctului/adjuncților acestuia, în condițiile legii;

c) îndrumă, supraveghează și controlează activitatea Poliției Comunitare, conform atribuțiilor stabilite acesteia prin lege; Jurisprudență (1)

d) aprobă anual planul de pază și ordine al localității;

e) asigură repartizarea spațiilor necesare funcționării Poliției Comunitare, pe baza hotărârii consiliului local;

f) propune spre aprobare consiliului local bugetul Poliției Comunitare;

g) informează, trimestrial și ori de câte ori se solicită, consiliul local în legătură cu activitatea Poliției Comunitare;

h) dispune de îndată măsuri, conform competenței, cu privire la situațiile de fapt cu care este sesizat de Poliția Comunitară și urmărește realizarea în practică a acestora.

CAPITOLUL VII Asigurarea logistică, materială și financiară

Art. 17. -

(1) Poliția Comunitară poate deține în folosință imobile, mijloace de transport, armament, muniție, echipamente și aparatură tehnică specifică, necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor prevăzute de lege.

(2) Imobilele, armamentul, muniția, aparatura tehnică specifică și mijloacele de transport necesare dotării Poliției Comunitare se preiau, acolo unde este cazul, de la Corpul gardienilor publici, iar necesarul suplimentar se asigură în condițiile legislației referitoare la achizițiile publice.

Art. 18. -

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Poliției Comunitare se asigură din bugetul local și din veniturile proprii obținute din serviciile prestate.

CAPITOLUL VIII Dispoziții tranzitorii și finale

Art. 19. - Jurisprudență (1)

Angajarea funcționarilor publici în Poliția Comunitară, la înființare, se face din cadrul personalului gardienilor publici sau al altor persoane care îndeplinesc condițiile stabilite prin regulament.

Art. 20. - Modificări (2), Jurisprudență (2)

Patrimoniul Corpului gardienilor publici se preia, conform legii, de către consiliile județene, respectiv de către Consiliul General al Municipiului București, care au obligația de a-l repartiza, în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, autorităților administrației publice locale, pentru înființarea Poliției Comunitare.

Art. 21. - Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (2)

Drepturile și obligațiile născute din contractele încheiate de Corpul gardienilor publici se preiau conform art. 20. Modificări (1)

Art. 22. -

Actele normative în care sunt prevăzute drepturi și obligații, precum și orice alte norme juridice care vizează activitatea Corpului gardienilor publici se modifică în mod corespunzător.

Art. 23. -

Pentru reprezentarea propriilor interese în relațiile cu administrația publică locală și instituțiile statului, funcționarii publici și personalul contractual din Poliția Comunitară se pot asocia în condițiile legii.

Art. 24. -

Uniforma funcționarului public din Poliția Comunitară, forma și conținutul insignei și ale documentelor de legitimare ale acestuia se stabilesc prin regulament aprobat prin hotărâre a Guvernului.

Art. 25. -

Prezenta lege intră în vigoare la 1 ianuarie 2005.

Art. 26. -

În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei legi, Ministerul Administrației și Internelor va prezenta Guvernului pentru aprobare Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a Poliției Comunitare.

Art. 27. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr. 26/1993 privind înființarea, organizarea și funcționarea Corpului gardienilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 28 mai 1993, Hotărârea Guvernului nr. 518/1993 pentru aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Corpului gardienilor publici, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 24 din 14 februarie 1997, precum și orice alte dispoziții contrare prezentei legi.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR PREȘEDINTELE SENATULUI
VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

București, 20 septembrie 2004.

Nr. 371.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...