Parlamentul României

Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naționale a României

Modificări (...), Puneri în aplicare (4), Referințe (118), Derogări (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 30 iulie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

ARTICOLUL 1 Statutul legal Jurisprudență (3)

(1) Banca Națională a României este banca centrală a României, având personalitate juridică.

(2) Banca Națională a României este o instituție publică independentă, cu sediul central în municipiul București și poate avea sucursale și agenții atât în municipiul București, cât și în alte localități din țară.

ARTICOLUL 2 Obiectivul fundamental și principalele atribuții Jurisprudență (3)

(1) Obiectivul fundamental al Băncii Naționale a României este asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

(2) Principalele atribuții ale Băncii Naționale a României sunt:

a) elaborarea și aplicarea politicii monetare și a politicii de curs de schimb;

b) autorizarea, reglementarea și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, promovarea și monitorizarea bunei funcționări a sistemelor de plăți pentru asigurarea stabilității financiare; Jurisprudență (2)

c) emiterea bancnotelor și a monedelor ca mijloace legale de plată pe teritoriul României;

d) stabilirea regimului valutar și supravegherea respectării acestuia; Jurisprudență (1)

e) administrarea rezervelor internaționale ale României.

(3) Banca Națională a României sprijină politica economică generală a statului, fără prejudicierea îndeplinirii obiectivului său fundamental privind asigurarea și menținerea stabilității prețurilor.

ARTICOLUL 3 Colaborarea cu alte autorități

(1) În îndeplinirea atribuțiilor, Banca Națională a României și membrii organelor sale de conducere nu vor solicita sau primi instrucțiuni de la autoritățile publice sau de la orice altă instituție sau autoritate.

(2) Orice proiect de act normativ al autorităților publice centrale, care privește domeniile în care Banca Națională a României are atribuții, va fi adoptat după ce în prealabil s-a solicitat avizul Băncii Naționale a României. Avizul va fi transmis în termen de cel mult 30 de zile de la solicitare. Jurisprudență (1)

(3) Banca Națională a României colaborează cu Ministerul Finanțelor Publice în vederea stabilirii indicatorilor macroeconomici în baza cărora se va elabora proiectul anual de buget.

(4) Pentru necesitățile proprii, Banca Națională a României elaborează studii și analize privind moneda, cursul de schimb, creditul și operațiunile sistemelor de plăți și ale instituțiilor de credit.

(5) Pentru îndeplinirea angajamentelor rezultate din acorduri, tratate, convenții la care România este parte, Banca Națională a României colaborează cu autoritățile din țară și din străinătate prin furnizarea de informații, adoptarea de măsuri corespunzătoare sau în orice alt mod compatibil cu prezenta lege.

(6) În scopul aplicării prevederilor din legislația privind activitatea bancară, referitoare la colaborarea cu autoritățile competente din statele membre ale Uniunii Europene, denumite în continuare state membre, Banca Națională a României va asigura condițiile necesare pentru realizarea schimbului de informații cu aceste autorități. Informațiile care vor fi furnizate autorităților competente din statele membre vor face obiectul cerințelor referitoare la secretul profesional, prevăzute la art. 52 alin. (1).

(7) Banca Națională a României poate încheia acorduri de colaborare care se referă la schimbul de informații și cu autoritățile competente din terțe țări sau cu alte autorități sau organisme din terțe țări, prevăzute la alin. (8), în condițiile în care informațiile furnizate sunt supuse unor cerințe referitoare la păstrarea secretului profesional, potrivit art. 52. Schimbul de informații trebuie să fie circumscris exclusiv scopului îndeplinirii sarcinilor care le revin autorităților și organismelor respective în domeniul supravegherii. Informațiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autorității competente de la care au fost obținute și numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obținut.

(8) În exercitarea funcției de supraveghere, Banca Națională a României va asigura schimbul de informații cu:

a) autoritățile responsabile cu supravegherea altor instituții financiare și a societăților de asigurări și autoritățile responsabile cu supravegherea piețelor financiare din România și din statele membre; Jurisprudență (1)

b) organismele și instituțiile, din România și din statele membre, implicate în falimentul și lichidarea instituțiilor de credit, precum și în alte proceduri similare;

c) persoanele din România și din statele membre, responsabile cu realizarea auditului financiar al instituțiilor de credit și al altor instituții financiare;

d) organismele care administrează scheme de garantare a depozitelor din România și din statele membre.

(9) Banca Națională a României poate colabora, inclusiv prin schimb de informații, cu autorități din România și din statele membre, responsabile cu:

a) supravegherea instituțiilor sau organismelor implicate în falimentul și lichidarea instituțiilor de credit și în alte proceduri similare;

b) supravegherea persoanelor care realizează auditul financiar al instituțiilor de credit, al societăților de servicii de investiții financiare, al societăților de asigurări și al altor instituții financiare.

(10) Schimbul de informații prevăzut la alin. (9) se va realiza cu respectarea următoarelor cerințe minime:

a) informațiile vor fi utilizate de către aceste autorități, exclusiv în scopul îndeplinirii sarcinilor de supraveghere prevăzute la alin. (9);

b) informațiile primite sunt supuse cerințelor referitoare la păstrarea secretului profesional, prevăzute la art. 52;

c) informațiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autorității competente de la care au fost obținute și numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obținut.

(11) În scopul întăririi stabilității financiare și păstrării integrității sistemului financiar, Banca Națională a României poate să colaboreze, inclusiv prin realizarea schimbului de informații, cu autoritățile sau organismele cu competențe legale în domeniul depistării și investigării încălcărilor legislației privind societățile comerciale. Schimbul de informații se va realiza cu respectarea următoarelor cerințe minime:

a) informațiile vor fi utilizate de către aceste autorități, exclusiv în scopul îndeplinirii atribuțiilor;

b) informațiile primite sunt supuse cerințelor referitoare la păstrarea secretului profesional, prevăzute la art. 52;

c) informațiile primite de la un stat membru pot fi furnizate numai cu acordul expres al autorității competente de la care au fost obținute și numai pentru scopurile pentru care acordul a fost obținut.

(12) Banca Națională a României va comunica Comisiei Europene și statelor membre numele autorităților din România care pot primi informații, conform prevederilor alin. (9)- (11).

(13) În scopul exercitării competențelor Băncii Naționale a României în domeniul autorizării, reglementării și supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit și îndeplinirii atribuțiilor care revin autorităților monetare, băncilor centrale sau organismelor cu funcții similare, precum și altor autorități publice responsabile cu monitorizarea sistemelor de plăți, Banca Națională a României poate realiza schimb de informații cu aceste autorități.

(14) În scopul asigurării funcționării corespunzătoare a sistemelor de plăți, Banca Națională a României poate transmite informații de natura secretului profesional caselor de compensare sau altor structuri similare, constituite în conformitate cu prevederile legii, în vederea asigurării serviciilor de compensare și decontare pentru orice piață din România sau dintr-un stat membru.

(15) Informațiile primite de Banca Națională a României de la autoritățile competente din statele membre pot fi furnizate caselor de compensare sau altor structuri similare numai cu acordul expres al autorităților competente de la care au fost obținute.

(16) Entitățile cărora le-au fost transmise informații, în situațiile prevăzute la alin. (8)- (11) și alin. (13) și (14), sunt obligate să asigure păstrarea secretului profesional.

(17) Instituțiile și autoritățile publice vor furniza Băncii Naționale a României informațiile pe care le consideră necesare sau care sunt solicitate de aceasta, în scopul realizării unei supravegheri eficiente și al îndeplinirii obiectivului fundamental și atribuțiilor Băncii Naționale a României.

(18) Până la data aderării României la Uniunea Europeană, schimburile de informații prevăzute în prezentul articol se realizează numai în condiții de reciprocitate.

(19) Prevederile alin. (18) se mențin și după data aderării României la Uniunea Europeană, pentru schimbul de informații cu entități din terțe țări.

ARTICOLUL 4 Cooperarea internațională

(1) Din împuternicirea Parlamentului, Banca Națională a României poate participa la organizații internaționale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plăți și poate să devină membru al acestora.

(2) Începând cu data aderării României la Eurosistem, Banca Națională a României poate participa la organizații internaționale cu caracter financiar, bancar, monetar sau de plăți și poate să devină membru al acestora, fără a contraveni prevederilor art. 6 alin. (2) din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

(3) Banca Națională a României poate participa, în nume propriu sau în numele statului, la tratative și negocieri externe în probleme financiare, monetare, de curs de schimb și de plăți, precum și în domeniul autorizării, reglementării și supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit.

(4) Banca Națională a României exercită drepturi și îndeplinește obligații care revin României, în calitate de membru al Fondului Monetar Internațional, inclusiv utilizarea facilităților acestei instituții de finanțare pe termen mediu și lung, pentru nevoile balanței de plăți și consolidarea rezervelor internaționale ale țării.

(5) Banca Națională a României poate negocia și încheia acorduri, convenții sau alte înțelegeri privind împrumuturi pe termen scurt și alte operațiuni financiar-bancare cu instituții financiare internaționale, bănci centrale, societăți bancare și nebancare, cu condiția rambursării acestora în termen de 1 an.

(6) Banca Națională a României poate încheia, în nume propriu sau în numele statului, acorduri de decontare și de plăți sau orice alte convenții de decontare și de plăți cu instituții publice sau private care își au sediul în străinătate.

CAPITOLUL II Politica monetară, politica de curs de schimb și regimul valutar Referințe (1)

ARTICOLUL 5 Politica monetară Puneri în aplicare (1)

În cadrul politicii monetare pe care o promovează, Banca Națională a României utilizează proceduri și instrumente specifice pentru operațiuni de piață monetară și de creditare a instituțiilor de credit, precum și mecanismul rezervelor minime obligatorii.

ARTICOLUL 6 Operațiuni de piață monetară

(1) Se interzice Băncii Naționale a României achiziționarea de pe piața primară a creanțelor asupra statului, autorităților publice centrale și locale, regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și altor societăți cu capital majoritar de stat.

(2) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, interdicția prevăzută la alin. (1) se extinde și la creanțele asupra altor organisme și companii de drept public din statele membre.

(3) Banca Națională a României poate efectua pe piața secundară, cu respectarea prevederilor alin. (1), operațiuni reversibile, cumpărări/vânzări directe sau poate lua în gaj, pentru acordarea de credite colateralizate, creanțe asupra sau titluri ale statului, autorităților publice centrale și locale, regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și altor societăți cu capital majoritar de stat, instituțiilor de credit sau altor persoane juridice, poate efectua swap-uri valutare, emite certificate de depozit și atrage depozite de la instituții de credit, în condițiile pe care le consideră necesare pentru a realiza obiectivele politicii monetare.

ARTICOLUL 7 Operațiuni de creditare

(1) Banca Națională a României poate acorda credite instituțiilor de credit eligibile, în condiții care se stabilesc prin reglementări proprii.

(2) Se interzice Băncii Naționale a României creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a statului, autorităților publice centrale și locale, regiilor autonome, societăților naționale, companiilor naționale și altor societăți cu capital majoritar de stat.

(3) Prin excepție, prevederile alin. (2) nu se aplică instituțiilor de credit cu capital majoritar de stat. Acestea beneficiază de tratamentul acordat instituțiilor de credit, conform prevederilor alin. (1).

(4) Începând cu data aderării României la Uniunea Europeană, interdicția prevăzută la alin. (2) se extinde la creditarea pe descoperit de cont sau orice alt tip de creditare a altor organisme guvernate de legea publică și companii publice din statele membre.

ARTICOLUL 8 Rezerve minime obligatorii Puneri în aplicare (1)

(1) Banca Națională a României stabilește regimul rezervelor minime obligatorii pe care instituțiile de credit trebuie să le mențină în conturi deschise la aceasta.

(2) Pentru resursele în valută, rezervele minime obligatorii se constituie numai în valută.

(3) La rezervele minime obligatorii, Banca Națională a României va bonifica dobânzi cel puțin la nivelul ratei dobânzii medii la depunerile la vedere practicate de instituțiile de credit.

(4) Pentru neîndeplinirea cerințelor privind nivelul rezervelor minime obligatorii se calculează și se percep dobânzi penalizatoare la nivelul stabilit de Banca Națională a României.

ARTICOLUL 9 Politica de curs de schimb

(1) Banca Națională a României elaborează și aplică politica de curs de schimb.

(2) Banca Națională a României este abilitată:

a) să elaboreze balanța de plăți și alte lucrări privind poziția investițională internațională a țării;

b) să stabilească cursurile de schimb pentru operațiunile proprii pe piața valutară, să calculeze și să publice cursurile medii pentru evidența statistică;

c) să păstreze și să administreze rezervele internaționale ale statului.

ARTICOLUL 10 Regimul valutar Jurisprudență (1)

(1) Banca Națională a României poate elabora reglementări privind monitorizarea și controlul tranzacțiilor valutare pe teritoriul țării și emite autorizații pentru operațiuni valutare de capital, tranzacții pe piețele valutare și alte operațiuni specifice.

(2) Reglementările Băncii Naționale a României se referă în principal la:

a) autorizarea și retragerea autorizației, precum și supravegherea persoanelor care au obținut autorizația de a efectua tranzacții valutare;

b) stabilirea de plafoane și alte limite pentru deținerea de active externe și operațiuni cu acestea, pentru persoane juridice și fizice;

c) stabilirea plafonului și a condițiilor îndatorării externe a persoanelor juridice și fizice care intră sub incidența regimului valutar.

ARTICOLUL 11 Monitorizare și raportare

Pentru monitorizarea tranzacțiilor valutare, persoanele juridice autorizate să desfășoare operațiuni valutare raportează Băncii Naționale a României asupra tranzacțiilor efectuate, prin documente ale căror formă și conținut se stabilesc de către aceasta.

CAPITOLUL III Emisiunea monetară Jurisprudență (1)

ARTICOLUL 12 Dreptul exclusiv de emisiune

Banca Națională a României este unica instituție autorizată să emită însemne monetare, sub formă de bancnote și monede, ca mijloace legale de plată pe teritoriul României.

ARTICOLUL 13 Unitatea monetară

Moneda națională este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.

ARTICOLUL 14 Însemnele monetare

(1) Banca Națională a României este singura în drept să stabilească valoarea nominală, dimensiunile, greutatea, desenul și alte caracteristici tehnice ale bancnotelor și monedelor.

(2) Bancnotele poartă semnătura guvernatorului Băncii Naționale a României și a casierului central.

(3) Falsificarea sau contrafacerea bancnotelor și monedelor se pedepsește conform legii.

(4) Dispozițiile legale privitoare la titlurile la purtător pierdute sau furate nu sunt aplicabile bancnotelor și monedelor emise de Banca Națională a României.

(5) Grafica bancnotelor și a monedelor este protejată prin înregistrarea la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci din România. Orice reproducere color a acestora, la scara1/1, parțială sau integrală, în scop publicitar, de informare sau în alte scopuri comerciale se poate face numai cu acordul prealabil, scris, al Băncii Naționale a României.

ARTICOLUL 15 Programul de emisiune monetară

(1) Banca Națională a României elaborează programul de emisiune a bancnotelor și monedelor, astfel încât să se asigure necesarul de numerar, în strictă concordanță cu nevoile reale ale circulației bănești.

(2) Suma totală a bancnotelor și monedelor în circulație, care exclude rezerva de numerar, se evidențiază ca element de pasiv în contabilitatea Băncii Naționale a României.

ARTICOLUL 16 Mijloace legale de plată


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...