Parlamentul României

Legea nr. 395/2004 privind activitatea hidrografică maritimă

Modificări (...), Puneri în aplicare (1), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 13 decembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta lege stabilește normele generale aplicabile, precum și specificul activităților hidrografice maritime, condițiile și modul lor de desfășurare în zona de competență națională a României la Marea Neagră, în porturile sale maritime și instituie autoritatea națională cu atribuții și responsabilități în domeniul hidrografiei maritime.

Art. 2. -

(1) Prin activități hidrografice maritime se înțelege totalitatea acțiunilor care au ca scop cunoașterea condițiilor de navigație în zona maritimă de competență națională, inclusiv a acțiunilor de desfășurare în condiții de siguranță a navigației în afara porturilor maritime.

(2) Activitățile hidrografice maritime cuprind acțiuni specifice privind cunoașterea naturii și topografiei marine, a geodeziei ariei marine și a regiunii de coastă învecinată, a aspectului liniei de țărm, a condițiilor oceanografice și climatologice marine cu impact asupra navigației, precum și acțiuni de asigurare cu faruri. În activitățile hidrografice maritime sunt cuprinse și acțiunile de balizaj și alte categorii de acțiuni necesare asigurării navigației, efectuate în afara porturilor maritime.

Art. 3. -

Scopul activităților hidrografice maritime este crearea condițiilor necesare pentru desfășurarea în siguranță a navigației, în scopul protejării navelor, mărfurilor, echipajelor și pasagerilor, bunurilor acestora, precum și de protecție a mediului.

Art. 4. -

Datele obținute prin activitatea hidrografică maritimă reprezintă baza sistemului național de informații hidrografice maritime.

CAPITOLUL II Desfășurarea activității hidrografice

Art. 5. -

(1) Autoritatea națională în domeniul activității hidrografice maritime este Ministerul Apărării Naționale prin Direcția hidrografică maritimă, care are ca atribuții realizarea, gestionarea și ținerea la zi a fondului de date și informații privind cartografia, geodezia marină și navigația maritimă, conform reglementărilor naționale și siguranței navigației maritime și convențiilor internaționale la care România este parte sau conform acordurilor și înțelegerilor bilaterale semnate cu statele maritime cu care România are frontieră.

(2) Direcția hidrografică maritimă desfășoară, în principal, următoarele activități:

a) cercetarea batimetrică a mării, cercetarea geodezică și de altă natură a obiectelor din zona costieră, din mare, de pe solul submarin și din zona submarină, geofizica mării și oceanografia în partea relevantă pentru hidrografie;

b) punerea la dispoziție navelor și ambarcațiunilor a informațiilor hidrografice, prin emiterea avizelor pentru navigatori, culegerea, analiza și schimbul de avize hidrografice și de navigație cu instituții similare din alte state, în scopul actualizării hărților maritime oficiale și a documentelor nautice proprii;

c) elaborarea, producția și actualizarea hărților de navigație oficiale și a documentelor nautice românești, corelarea lor cu recomandările organizațiilor internaționale la care România este parte, precum și păstrarea și actualizarea originalelor;

d) descrierea și marcarea pe documentele elaborate a limitei suveranității pe mare a României, definită geodezic, luând în considerare documentele naționale, tratatele, acordurile și înțelegerile bilaterale care reglementează frontierele maritime;

e) actualizarea și gestionarea bazei oficiale de date hidrografice maritime pe baza informațiilor rezultate din activitățile sale specifice sau obținute de la alte instituții/organizații naționale, civile sau militare, cu care colaborează;

f) reprezentarea României la organizațiile internaționale cu care aceasta cooperează în domeniul hidrografiei maritime;

g) gestionarea sistemului național de informații hidrografice maritime;

h) organizarea serviciului de supraveghere hidrografică, realizarea rețelei de stații sau substații permanente ori temporare de culegere a datelor;

i) distribuția și vânzarea hărților de navigație și a documentelor nautice românești, a căror utilizare este obligatorie pentru siguranța navigației.

Art. 6. -

(1) Activitatea hidrografică maritimă definită conform art. 2 poate fi desfășurată și de alte instituții, organisme sau organizații publice ori private, române sau străine, care au prevăzute în statutul propriu astfel de activități specifice, numai cu autorizarea expresă a Direcției hidrografice maritime. Referințe (1)

(2) Autorizația prevăzută la alin. (1) se eliberează în mod gratuit de Direcția hidrografică maritimă, la cererea celor interesați, cu cel puțin 30 de zile înainte de începerea activităților.

(3) Direcția hidrografică maritimă este abilitată să colaboreze direct cu instituțiile, organismele și organizațiile publice sau private prevăzute la alin. (1), să solicite sau să primească, conform legii, datele și informațiile necesare activităților sale specifice, utilizându-le cu respectarea dreptului de autor al colaboratorului sau colaboratorilor respectivi.

(4) Direcția hidrografică maritimă poate colabora, pentru promovarea și derularea unor cercetări oceanografice, în cadrul programelor naționale, sectoriale, precum și în cadrul programelor internaționale, cu unități și instituții de drept public și privat din sistemul național de cercetare-dezvoltare.

(5) Prevederile alin. (1) nu se aplică administrațiilor de porturi și de căi navigabile care au în obiectul de activitate executarea de lucrări în Marea Neagră pentru accesul navelor din mare în Canalul Sulina și în porturile maritime românești, precum și institutelor naționale de cercetare-dezvoltare care desfășoară activități specifice de cercetare marină și costieră, potrivit competențelor legale.

(6) Direcția hidrografică maritimă anulează autorizația eliberată în situația în care nu sunt respectate prevederile prezentei legi și informează organele competente române, pentru aplicarea măsurilor legale necesare.

Art. 7. -

Instituțiile, organismele sau organizațiile publice ori private autorizate să desfășoare activități hidrografice maritime sunt obligate să respecte prevederile tratatelor și convențiilor din domeniul hidrografic la care România este parte.

Art. 8. -

Instituțiile, organismele sau organizațiile publice ori private, autorizate potrivit prevederilor art. 6 alin. (1), trimit Direcției hidrografice maritime, în cel mult 30 de zile de la data terminării lucrărilor, câte o copie a fiecărui raport, studiu, proiect, precum și întregul volum de date colectate.

Art. 9. -

(1) Direcția hidrografică maritimă colectează și analizează datele obținute în activitatea hidrografică maritimă și, în funcție de rezultat, le declară date oficiale.

(2) Datele cercetărilor, colectate și analizate de instituțiile, organismele ori organizațiile publice sau private prevăzute la art. 6 alin. (1), nu sunt considerate oficiale.

(3) Direcția hidrografică maritimă stochează datele oficiale și le publică în hărți oficiale, documente nautice și avize pentru navigatori, potrivit solicitărilor și nevoilor.

(4) În publicațiile speciale Direcția hidrografică maritimă face cunoscute modificările și amendamentele la hărțile care privesc apărarea națională.

Art. 10. -

Navele care navighează în apele din zona de competență națională a României sunt obligate să aibă la bord hărțile oficiale și documentele nautice actualizate pentru această zonă, publicate de Direcția hidrografică maritimă.

Art. 11. -

(1) Originalele documentelor hidrografice, cartografice și geodezice, precum și datele primare privind natura și topografia fundurilor marine, aspectul de linie de țărm, condițiile oceanografice și climatologice marine cu impact asupra navigației în zona Mării Negre, în care România are sau dobândește drepturi suverane, sunt păstrate la Direcția hidrografică maritimă.

(2) Cedarea originalelor prevăzute la alin. (1) pentru uzul altor instituții, organisme, organizații publice sau private ori persoane fizice nu este permisă.

Art. 12. -

Copierea parțială sau integrală a hărților și documentelor nautice, studiilor și a altor ediții publicate de Direcția hidrografică maritimă și distribuirea acestora sunt permise numai cu acordul prealabil, în scris, al Direcției hidrografice maritime.

Art. 13. -

Datele obținute din activitatea hidrografică maritimă pot fi făcute publice, cu respectarea prevederilor legale privind protecția informațiilor clasificate.

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

(1) Datele publice obținute din activitatea hidrografică maritimă se pun la dispoziție utilizatorilor, contra cost. La solicitarea instituțiilor, organismelor sau organizațiilor publice ori private prevăzute la art. 6 alin. (1), Direcția hidrografică maritimă poate desfășura, contra cost, activități hidrografice, cartografice și de publicare.

(2) Datele prevăzute la alin. (1), precum și tarifele practicate se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naționale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. -

Finanțarea cheltuielilor curente și de capital pentru desfășurarea activității Direcției hidrografice maritime se asigură din fonduri de la bugetul de stat, pe baza unor programe anuale și multianuale, în condițiile legii.

Art. 16. -

Datele care urmează a fi publicate în avizele către navigatori și care se referă la posturile maritime românești sunt transmise Direcției hidrografice maritime numai de Autoritatea Navală Română și de administrațiile portuare.

CAPITOLUL III Sancțiuni

Art. 17. -

Constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000.000 lei la 200.000.000 lei desfășurarea activității hidrografice maritime de către instituțiile, organismele sau organizațiile publice ori private prevăzute la art. 6 alin. (1), fără obținerea autorizării legale, cu excepția celor prevăzute la art. 6 alin. (5).

Art. 18. -

Nerespectarea prevederilor art. 12 constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 10.000.000 lei la 100.000.000 lei pentru persoanele juridice și cu amendă de la 2.000.000 lei la 12.000.000 lei pentru persoanele fizice.

Art. 19. -

(1) Împiedicarea desfășurării activității hidrografice maritime, autorizată conform legii, precum și deteriorarea cu bună știință a echipamentului specific constituie contravenții și se sancționează cu amendă de la 5.000.000 lei la 40.000.000 lei pentru persoanele juridice și cu amendă de la 1.000.000 lei la 10.000.000 lei pentru persoanele fizice.

(2) În situația deteriorării echipamentului specific, contravenientul suportă și contravaloarea pagubelor produse.

Art. 20. -

Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute la art. 17-19 se fac de către personalul Direcției hidrografice maritime împuternicit de conducătorul acesteia.

Art. 21. -

Contravențiilor prevăzute la art. 17-19 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL IV Dispoziții finale

Art. 22. -

Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
VALER DORNEANU DORU IOAN TĂRĂCILĂ

București, 11 octombrie 2004.

Nr. 395.

;
se încarcă...