Parlamentul României

Legea nr. 567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

Modificări (13), Puneri în aplicare (12), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (17), Referințe (19), Cărți (2), Reviste (7), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 4

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Modificări (2), Jurisprudență (8)

În înfăptuirea actului de justiție, munca personalului auxiliar de specialitate constituie un sprijin pentru magistrați, competența și îndeplinirea corectă a sarcinilor ce revin acestei categorii de personal jucând un rol important în buna desfășurare a întregii activități a instanțelor judecătorești și a parchetelor de pe lângă acestea.

Art. 2. - Modificări (2), Jurisprudență (1)

Personalul auxiliar de specialitate funcționează în cadrul compartimentelor auxiliare de specialitate ale instanțelor judecătorești și parchetelor de pe lângă acestea, organizate potrivit art. 106-108 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. Referințe (1)

Art. 3. - Modificări (1), Jurisprudență (62), Reviste (2)

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea este format din: grefieri, grefieri statisticieni, grefieri documentariști, grefieri arhivari, informaticieni, registratori. Modificări (2), Jurisprudență (68), Reviste (1)

(2) Corpul grefierilor este alcătuit din grefieri cu studii superioare și grefieri cu studii medii. Jurisprudență (5)

(3) Sunt conexe personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea funcțiile de agent procedural și aprod. Modificări (1), Jurisprudență (46)

Art. 4. - Modificări (1), Jurisprudență (9), Reviste (1)

Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, prevăzut la art. 3, este obligat ca, prin întreaga sa activitate, să respecte drepturile și libertățile persoanelor, precum și egalitatea lor în fața legii și să asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participanților la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, să respecte normele deontologice ale profesiei și să participe la formarea profesională continuă. Jurisprudență (1)

CAPITOLUL II Recrutarea personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

SECȚIUNEA 1 Recrutarea grefierilor

Art. 5. - Jurisprudență (3)

Recrutarea grefierilor se face, de regulă, prin Școala Națională de Grefieri.

Art. 6. -

(1) Concursul de admitere în Școala Națională de Grefieri se organizează anual, la nivel național, de către Școala Națională de Grefieri, sub coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.

(2) Numărul de locuri se stabilește în funcție de necesarul de personal calificat al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea.

(3) Concursul se desfășoară separat, pentru posturile de grefieri cu studii superioare și grefieri cu studii medii. Jurisprudență (1)

Art. 7. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

Modul de organizare și desfășurare a concursului de admitere se stabilește prin regulament, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

SECȚIUNEA a 2-a Recrutarea informaticienilor Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Informaticienii se recrutează prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Modificări (1), Jurisprudență (1)

(2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează la nivelul fiecărei curți de apel sau fiecărui parchet de pe lângă curtea de apel ori, după caz, la Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau Parchetul Național Anticorupție, cu sprijinul Direcției de exploatare a tehnologiei informației din cadrul Ministerului Justiției, care coordonează din punct de vedere profesional activitatea informaticienilor, sau al compartimentului informatic din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție, al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori al Parchetului Național Anticorupție, după caz. Modificări (2)

(3) Concursul se desfășoară potrivit regulamentului aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea ministrului justiției, președintelui Înaltei Curți de Casație și Justiție și a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Modificări (2), Puneri în aplicare (1)

SECȚIUNEA a 3-a Recrutarea grefierilor arhivari, a registratorilor
și a personalului conex
Modificări (1)

Art. 9. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (14)

(1) Grefierii arhivari, registratorii și personalul conex se recrutează prin concurs pentru ocuparea posturilor vacante. Modificări (1)

(2) Concursul pentru ocuparea posturilor vacante se organizează la nivelul fiecărei curți de apel sau, după caz, la Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție sau la Parchetul Național Anticorupție, cu sprijinul Școlii Naționale de Grefieri, potrivit regulametului de organizare și desfășurare a concursului, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii. Modificări (2)

Art. 10. - Modificări (1), Jurisprudență (2)

Grefierii arhivari și registratorii care promovează concursul prevăzut la art. 9 vor efectua un stagiu de specializare de două luni în cadrul Școlii Naționale de Grefieri.

CAPITOLUL III Școala Națională de Grefieri

SECȚIUNEA 1 Organizarea și funcționarea Școlii Naționale de Grefieri

Art. 11. -

(1) Școala Națională de Grefieri este o instituție publică, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii, care realizează formarea inițială a grefierilor și a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, precum și formarea profesională continuă a acestora, în condițiile legii.

(2) Școala Națională de Grefieri nu face parte din sistemul național de învățământ și educație și nu este supusă dispozițiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea instituțiilor de învățământ și recunoașterea diplomelor.

(3) Școala Națională de Grefieri are sediul în municipiul București.

(4) Școala Națională de Grefieri își poate desfășura activitatea și în teritoriu, în centre și puncte zonale de formare profesională, organizate potrivit legii. Jurisprudență (2)

Art. 12. - Jurisprudență (1)

(1) Școala Națională de Grefieri este condusă de consiliul de conducere, care este format din 9 membri, astfel:

a) un judecător și un procuror desemnați de Consiliul Superior al Magistraturii;

b) 2 reprezentanți aleși din cadrul personalului de instruire al Școlii Naționale de Grefieri;

c) directorul Institutului Național al Magistraturii;

d) un reprezentant al Direcției organizarea instanțelor și resurse umane din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii;

e) 2 reprezentanți ai cursanților, unul dintre cursanții cu studii superioare și unul dintre cursanții cu studii medii, aleși pe durata cursurilor; Jurisprudență (4)

f) directorul Școlii Naționale de Grefieri, care face parte de drept din consiliul de conducere și prezidează ședințele acestuia.

(2) Mandatul membrilor consiliului de conducere este de 4 ani, cu excepția mandatului reprezentanților cursanților, care sunt aleși pe durata studiilor.

Art. 13. -

Consiliul de conducere propune proiectul de buget și hotărăște asupra problemelor care privesc organizarea și funcționarea Școlii Naționale de Grefieri, la propunerea directorului acestei instituții.

Art. 14. - Jurisprudență (1)

(1) Școala Națională de Grefieri este finanțată de la bugetul de stat, prin bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, în condițiile legii.

(2) Directorul Școlii Naționale de Grefieri este ordonator terțiar de credite.

Art. 15. - Jurisprudență (5)

(1) Numărul maxim de posturi pentru Școala Națională de Grefieri este stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(2) Structura organizatorică, statele de funcții și statele de personal ale Școlii Naționale de Grefieri se aprobă de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 16. - Jurisprudență (2)

(1) Conducerea curentă a Școlii Naționale de Grefieri este asigurată de director, 2 directori adjuncți și un director economic. Jurisprudență (33)

(2) Directorul și directorii adjuncți sunt numiți de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul personalului de instruire care are calitatea de magistrat, pentru o perioadă de 4 ani, fără posibilitatea reînvestirii. Modificări (1), Jurisprudență (31)

Art. 17. - Puneri în aplicare (1)

Organizarea și funcționarea Școlii Naționale de Grefieri se stabilesc prin regulament aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii.

Art. 18. -

(1) Personalul de instruire al Școlii Naționale de Grefieri este numit de Consiliul Superior al Magistraturii dintre magistrați, grefieri cu studii superioare sau alți specialiști. Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență (1)

(2) Personalul prevăzut la alin. (1) poate fi numit de Consiliul Superior al Magistraturii și prin detașare în cadrul Școlii Naționale de Grefieri, în condițiile legii.

Art. 19. -

Salarizarea personalului de conducere și de instruire se face potrivit legii de salarizare a personalului din cadrul organelor autorității judecătorești.

Art. 20. -

(1) Cadrele didactice din învățământul superior juridic ce dețin funcții de conducere sau de execuție în cadrul Școlii Naționale de Grefieri sunt asimilate magistraților, pe perioada exercitării funcțiilor. Modificări (1)

(2) Grefierii cu studii superioare care desfășoară activități de instruire în cadrul Școlii Naționale de Grefieri sunt încadrați potrivit funcției corespunzătoare din cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

SECȚIUNEA a 2-a Formarea inițială a personalului auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea

Art. 21. - Jurisprudență (1)

(1) Formarea inițială se desfășoară diferit pentru grefierii cu studii superioare juridice, grefierii cu studii superioare de altă specialitate și grefierii cu studii medii.

(2) Pentru grefierii cu studii superioare juridice durata cursurilor este de un an și constă în pregătirea teoretică și stagiu practic. Modificări (1)

(3) Pentru grefierii cu studii superioare de altă specialitate sau studii medii durata cursurilor este de 2 ani și include pregătire teoretică și stagiu practic. Modificări (1)

(4) Stagiile practice se desfășoară la instanțele judecătorești și la parchetele de pe lângă acestea.

Art. 22. -

(1) La absolvirea cursurilor Școlii Naționale de Grefieri cursanții vor susține un examen final.

(2) Media de absolvire a Școlii Naționale de Grefieri este cel puțin 6.

(3) Cursanților care au promovat examenul de absolvire a Școlii Naționale de Grefieri li se eliberează atestate.

Art. 23. -

Absolvenții cu atestat ai Școlii Naționale de Grefieri vor fi repartizați, în ordinea mediilor de absolvire, pe posturile vacante de la instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea sau, după caz, la Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori la Parchetul Național Anticorupție, pentru care au susținut concursul de admitere. Modificări (2)

Art. 24. -

(1) Absolvenții care au obținut media de absolvire cel puțin 7 vor fi încadrați în treapta profesională imediat superioară celei de debutant. Jurisprudență (1)

(2) Absolvenții care au obținut medii între 6 și 7 vor fi încadrați ca debutanți.

Art. 25. - Jurisprudență (1)

(1) În perioada studiilor, Școala Națională de Grefieri acordă cursanților o indemnizație lunară de cursant, în cuantum egal cu salariul de bază brut pentru funcția de grefier debutant, în raport cu nivelul studiilor absolvite.

(2) Indemnizația prevăzută la alin. (1) are natura și regimul juridic al unui drept salarial și se plătește din fondul prevăzut în bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.

Art. 26. -

Perioada în care o persoană a avut calitatea de cursant al Școlii Naționale de Grefieri, dacă a promovat examenul de absolvire a Școlii Naționale de Grefieri, constituie vechime în muncă și vechime în specialitate.

Art. 27. -

(1) Absolvenții Școlii Naționale de Grefieri au obligația de a rămâne 5 ani în cadrul instituțiilor autorității judecătorești.

(2) În cazul în care un absolvent al Școlii Naționale de Grefieri este eliberat din funcție înainte de expirarea perioadei de 5 ani, din inițiativa sa ori din motive care îi sunt imputabile, acesta este obligat să restituie indemnizația de cursant și cheltuielile de școlarizare efectuate cu formarea sa, proporțional cu timpul rămas până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1).

Art. 28. -

Stagiul de specializare prevăzut la art. 10 are loc în cadrul instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea, pentru care au susținut concursul, sub îndrumarea personalului de instruire al Școlii Naționale de Grefieri.

SECȚIUNEA a 3-a Formarea profesională continuă

Art. 29. - Referințe în cărți (1)

(1) Personalul auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și al parchetelor de pe lângă acestea are obligația de a participa cel puțin o dată la 5 ani la o formă de pregătire profesională continuă, organizată de Școala Națională de Grefieri.

(2) În cazul informaticienilor, pregătirea profesională continuă se realizează prin participarea, cel puțin o dată pe an, la cursuri de specialitate organizate la instituții de profil, pe baza convențiilor de colaborare încheiate cu curțile de apel ori cu parchetele de pe lângă curțile de apel sau, după caz, cu Înalta Curte de Casație și Justiție, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori cu Parchetul Național Anticorupție. Modificări (2)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...