Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 24/2004 privind creșterea transparenței în exercitarea demnităților publice și a funcțiilor publice, precum și intensificarea măsurilor de prevenire și combatere a corupției

Modificări (1), Referințe (1), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 27 aprilie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere necesitatea intensificării neîntârziate a luptei împotriva fenomenului corupției și a instituirii unor măsuri imediate pentru întărirea capacității Parchetului Național Anticorupție ca parchet specializat în combaterea infracțiunilor de corupție,

ținând seama de faptul că data depunerii candidaturilor pentru alegerea autorităților administrației publice locale expiră la 8 mai 2004, iar prin prezenta ordonanță de urgență se propune extinderea obligației de declarare a averii și la candidații pentru funcțiile de consilier județean, consilier local și primar,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

TITLUL I Modificarea și completarea Legii nr. 115/1996 pentru declararea și
controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu
funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici

Art. I. -

Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

"

(4) Nedepunerea declarației în termenul prevăzut la art. 3 alin. (2), neactualizarea declarației de avere, din motive imputabile, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, în situația dobândirii unor bunuri, potrivit alin. (1), sau nedepunerea unei noi declarații în termen de 15 zile de la încetarea activității ori, după caz, de la expirarea celor 4 ani de la ultima declarație conduce la declanșarea din oficiu a procedurii de control."

2. După articolul 6 se introduce un nou articol, articolul 61, cu următorul cuprins:

"

Art. 61. -

(1) Persoanele care candidează pentru funcția de Președinte al României, deputat, senator, consilier județean, consilier local sau primar au obligația să își declare averea.

(2) Declarația de avere se depune la Biroul Electoral Central sau, după caz, la biroul electoral de circumscripție, o dată cu declarația de acceptare a candidaturii, în două exemplare. Biroul electoral de circumscripție transmite un exemplar al declarațiilor de avere la consiliul județean.

(3) Declarațiile de avere ale candidaților pentru funcția de Președinte al României se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, în termen de 5 zile de la data depunerii.

(4) Declarațiile de avere ale candidaților pentru funcția de deputat, senator, consilier județean, consilier local sau primar se publică pe paginile de Internet ale consiliilor județene în termen de 5 zile de la data depunerii."

3. La articolul 9 alineatul (2), litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) procurorul general al parchetului de pe lângă curtea de apel, procurorul general al Parchetului Național Anticorupție sau conducătorul autorității publice la care a funcționat ori funcționează cel a cărui avere este supusă cercetării;"

4. Alineatul (2) al articolului 14 va avea următorul cuprins:

"

(2) Ordonanța de clasare se comunică părților și parchetului de pe lângă curtea de apel, în a cărei rază funcționează comisia sau, după caz, procurorului general al Parchetului Național Anticorupție, precum și direcției generale județene a finanțelor publice în a cărei rază domiciliază persoana a cărei avere este supusă cercetării."

5. La articolul 22, litera a) va avea următorul cuprins:

"

a) ministrul justiției, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și procurorul general al Parchetului Național Anticorupție;"

6. Anexa privind declarația de avere se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță de urgență.

Art. II. -

(1) Declarația de avere se depune în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția persoanelor prevăzute la art. 61, care vor depune declarația de avere o dată cu declarația de acceptare a candidaturii. Candidații care și-au depus candidaturile pentru alegerea autorităților administrației publice locale din 6 iunie 2004 până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență vor depune declarațiile de avere în termen de 5 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Comunicațiilor și Tehnologiei Informației va întocmi un index cuprinzând adresele paginilor de Internet ale autorităților și instituțiilor publice care au obligația să publice declarațiile de avere.

(3) Indexul prevăzut la alin. (2) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

Art. III. -

Legea nr. 115/1996 pentru declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, a unor persoane cu funcții de conducere și de control și a funcționarilor publici, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 28 octombrie 1996, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

TITLUL II Modificarea și completarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție
Jurisprudență (1)

Art. IV. -

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 244 din 11 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 503/2002, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. După alineatul (3) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: Jurisprudență (1)

"

(31) Procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție coordonează Parchetul Național Anticorupție, potrivit legii, prin intermediul procurorului general al acestui parchet. Coordonarea privește îndrumări cu caracter general referitoare la măsurile care trebuie luate pentru prevenirea și combaterea infracțiunilor de corupție, precum și solicitarea de informări asupra activității instituției." Modificări (1)

2. La articolul 3 alineatul (1), după litera c) se introduc literele c1), c2) și c3) cu următorul cuprins:

"

c1) sesizarea instanțelor judecătorești pentru luarea măsurilor prevăzute de lege și pentru judecarea cauzelor privind infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, care sunt, potrivit art. 13, în competența Parchetului Național Anticorupție;

c2) participarea, în condițiile legii, la ședințele de judecată;

c3) exercitarea căilor de atac împotriva hotărârilor judecătorești, în condițiile prevăzute de lege;"

3. La articolul 3 alineatul (1), după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:

"

g) exercitarea altor atribuții prevăzute de lege."

4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

"

Art. 4. -

(1) Parchetul Național Anticorupție este condus, potrivit prevederilor art. 1 alin. (3), de un procuror general, ajutat de 2 procurori generali adjuncți, asimilați adjunctului procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(2) În activitatea sa procurorul general al Parchetului Național Anticorupție este ajutat de 2 procurori consilieri, asimilați procurorilor consilieri ai procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.

(3) Procurorul general al Parchetului Național Anticorupție este ordonator principal de credite.

(4) Finanțarea cheltuielilor curente și de capital ale Parchetului Național Anticorupție se asigură de la bugetul de stat. Anual se constituie un depozit în valoare de 20 miliarde lei, pentru acțiuni privind organizarea și constatarea infracțiunilor flagrante de corupție, la dispoziția procurorului general al Parchetului Național Anticorupție. Această sumă este prevăzută la titlul «Cheltuieli materiale și servicii» în bugetul Parchetului Național Anticorupție, iar modul său de gestionare și utilizare se va stabili prin ordin al procurorului general al acestui parchet."

5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

"

Art. 5. -

(1) Parchetul Național Anticorupție este organizat în următoarele secții, conduse de procurori șefi secție, ajutați de procurori șefi adjuncți secție:

a) Secția de combatere a corupției;

b) Secția de combatere a infracțiunilor conexe infracțiunilor de corupție;

c) Secția de combatere a infracțiunilor de corupție săvârșite de militari;

d) Secția judiciară penală.

(2) În cadrul Parchetului Național Anticorupție se pot înființa servicii teritoriale, servicii, birouri și alte compartimente de activitate, prin ordin al procurorului general al acestui parchet.

(3) Sediul serviciilor teritoriale și circumscripția acestora se stabilesc de procurorul general al Parchetului Național Anticorupție, de regulă, în localitățile în care își au sediul parchetele de pe lângă curțile de apel și în raport cu circumscripția acestora.

(4) Serviciile teritoriale, serviciile și birourile sunt conduse de procurori-șefi.

(5) Ofițerii de poliție judiciară sunt organizați într-o brigadă condusă de un polițist, în calitate de șef de brigadă, care să aibă cel puțin gradul profesional de chestor de poliție."

6. Articolul 7 se abrogă.

7. Alineatele (3), (5) și (8) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins: Modificări (1)

"

(3) Ofițerii de poliție judiciară pot efectua numai acele acte de cercetare penală dispuse de procurorii Parchetului Național Anticorupție. Ofițerii de poliție judiciară își desfășoară activitatea sub directa conducere, supraveghere și control nemijlocit al procurorului.

............................................................................................

(5) Detașarea ofițerilor de poliție judiciară în cadrul Parchetului Național Anticorupție se face prin ordin al ministrului administrației și internelor, iar numirea acestora în funcții se face prin ordin al procurorului general al acestui parchet. Pot fi numiți în cadrul Parchetului Național Anticorupție numai ofițerii care au absolvit o formă de învățământ superior și au minimum 6 ani vechime în structuri cu atribuții de constatare, investigare și cercetare a infracțiunilor de corupție sau a celor conexe infracțiunilor de corupție. Modificări (1)

............................................................................................

(8) Ofițerii de poliție judiciară, pe perioada numirii în cadrul Parchetului Național Anticorupție, au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru ofițerii de poliție, cu excepțiile prevăzute în prezenta ordonanță de urgență. Atribuțiile prevăzute de lege pentru ministrul administrației și internelor privind drepturile și răspunderile ce revin ofițerilor de poliție judiciară se exercită de procurorul general al Parchetului Național Anticorupție. Atribuțiile privind acordarea gradelor profesionale pentru ofițerii de poliție judiciară se exercită de ministrul administrației și internelor, la propunerea procurorului general al Parchetului Național Anticorupție."

8. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

"

Art. 11. -

(1) În cadrul Parchetului Național Anticorupție sunt numiți, prin ordin al procurorului general al acestui parchet, cu avizul ministerelor de resort, specialiști cu înaltă calificare în domeniul economic, financiar, bancar, vamal, informatic, precum și în alte domenii, pentru clarificarea unor aspecte tehnice în activitatea de urmărire penală.

(2) Specialiștii prevăzuți la alin. (1) au calitatea de funcționar public și își desfășoară activitatea sub directa conducere, supraveghere și control nemijlocit al procurorilor din Parchetul Național Anticorupție. Specialiștii au drepturile și obligațiile prevăzute de lege pentru funcționarii publici, cu excepțiile menționate în prezenta ordonanță de urgență. Modificări (1)

(3) Constatarea tehnico-științifică efectuată din dispoziția scrisă a procurorului de specialiștii prevăzuți la alin. (1) constituie mijloc de probă, în condițiile legii."

9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

"

Art. 13. -

(1) Sunt de competența Parchetului Național Anticorupție infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, săvârșite în una dintre următoarele condiții:

a) dacă, indiferent de calitatea persoanelor care le-au comis, au cauzat o pagubă materială mai mare decât echivalentul în lei a 10.000 euro ori o perturbare deosebit de gravă a activității unei autorități publice, instituții publice sau oricărei alte persoane juridice ori dacă valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracțiunii de corupție este mai mare decât echivalentul în lei a 3.000 euro;

b) dacă, indiferent de valoarea pagubei materiale ori de gravitatea perturbării aduse unei autorități publice, instituții publice sau oricărei alte persoane juridice ori de valoarea sumei sau a bunului care formează obiectul infracțiunii de corupție, sunt comise de către deputați, senatori, membrii Guvernului, secretari de stat ori subsecretari de stat și asimilații acestora, judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție și ai Curții Constituționale, președintele și vicepreședintele Consiliului Legislativ, Avocatul Poporului și adjuncții săi, consilierii prezidențiali și consilierii de stat din cadrul Administrației Prezidențiale, consilierii de stat ai primului-ministru, membrii, procurorii și controlorii financiari ai Curții de Conturi și ai camerelor județene de conturi, guvernatorul și viceguvernatorul Băncii Naționale a României, președintele și vicepreședintele Consiliului Concurenței, ceilalți magistrați, ofițeri, amirali, generali și mareșali, ofițeri de poliție și agenți de poliție, indiferent de gradul profesional, președinții și vicepreședinții consiliilor județene, primarul general și viceprimarii municipiului București, primarii și viceprimarii sectoarelor municipiului București, primarii și viceprimarii municipiilor, orașelor și comunelor, consilierii județeni și locali, prefecți, subprefecți, persoane cu funcții de conducere sau de control în cadrul autorităților publice centrale și locale, notarii publici, avocații, comisarii Gărzii Financiare, membrii consiliilor de administrație și persoanele care dețin funcții de conducere, de la director inclusiv, în cadrul regiilor autonome de interes național, al companiilor și societăților naționale, al băncilor și societăților comerciale la care statul este acționar majoritar, al instituțiilor publice care au atribuții în procesul de privatizare și al unităților centrale financiar-bancare, persoanele prevăzute la art. 81 din Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, lichidatorii judiciari, personalul vamal, executorii judecătorești și executorii Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului. Modificări (1)

(2) Procurorii specializați din cadrul Parchetului Național Anticorupție efectuează în mod obligatoriu urmărirea penală pentru infracțiunile prevăzute la alin. (1).

(3) Urmărirea penală în cauzele privind infracțiunile prevăzute la alin. (1) săvârșite de militarii în activitate se efectuează de procurori militari din cadrul Parchetului Național Anticorupție, indiferent de gradul militar pe care îl au persoanele cercetate.

(4) Sunt de competența parchetelor de pe lângă instanțe, potrivit dispozițiilor Codului de procedură penală, infracțiunile prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, care nu sunt date, conform alin. (1), în competența Parchetului Național Anticorupție."

10. Articolul 131 va avea următorul cuprins:

"

Art. 131. -

Competența de judecată privind infracțiunile săvârșite de procurorii Parchetului Național Anticorupție revine Înaltei Curți de Casație și Justiție."

11. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 151, cu următorul cuprins: Jurisprudență (1)

"

Art. 151. -

Parchetul Național Anticorupție este autorizat să dețină și să folosească mijloace adecvate pentru obținerea, verificarea, prelucrarea și stocarea informațiilor privitoare la faptele de corupție prevăzute în Legea nr. 78/2000, cu modificările ulterioare, în condițiile legii. Orice informație cu valoare operativă de altă natură se transmite de îndată autorităților abilitate prin lege, pentru verificarea și valorificarea acesteia."

12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

"

Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...