Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 115/2004 privind salarizarea și alte drepturi ale personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar

Modificări (6), Puneri în aplicare (5), Acțiuni respinse (3), Referințe (2), Reviste (2), Comentarii expert, Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Măsurile pe care le generează prezenta ordonanță de urgență vizează interesul social, cointeresarea personalului în vederea creșterii calității serviciilor medicale acordate, buna desfășurare a activității în unitățile sanitare publice finanțate din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate și de la bugetul de stat și constituie situații de urgență de interes public.

Având în vedere că nivelul de salarizare scăzut și neadecvat al personalului din sectorul sanitar nu acoperă necesitățile unui trai decent, precum și imposibilitatea adoptării măsurii propuse pe calea procedurii legislative ordinare până la încheierea anului 2004, astfel încât personalul vizat să poată beneficia de mărirea salarială începând cu luna ianuarie 2005, se impune adoptarea de urgență a prezentei reglementări.

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

(1) Dispozițiile prezentei ordonanțe de urgență se aplică personalului din unitățile sanitare finanțate după cum urmează:

a) integral de la bugetul de stat;

b) integral din venituri proprii prin sistemul de asigurări sociale de sănătate; Jurisprudență (1)

c) din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat.

(2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanțe de urgență personalul contractual care prestează activitate în funcții de execuție și de conducere.

Art. 2. - Jurisprudență (1)

Gestiunea sistemului de salarizare a personalului contractual se asigură de fiecare ordonator de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual, potrivit legii.

Art. 3. -

Salarizarea personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar se face ținându-se seama de rolul, răspunderea, importanța socială, complexitatea sarcinilor, specificul activității fiecărei funcții, de pregătirea și competența profesională a persoanelor care exercită aceste funcții, precum și de rezultatele obținute.

CAPITOLUL II Elementele sistemului de salarizare

Art. 4. - Jurisprudență (2)

Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile și alte drepturi.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (20)

Salariile de bază pentru personalul de execuție sunt diferențiate pe funcții, grade și trepte profesionale și sunt prevăzute în anexele nr. I-IV.

Art. 6. -

(1) Salariul de bază pentru personalul cu funcții de conducere este cel corespunzător funcției de execuție, gradelor sau treptelor profesionale, la care se adaugă o indemnizație de conducere diferențiată în raport cu complexitatea și răspunderea ce revin funcției de conducere, care face parte din salariul de bază. Puneri în aplicare (1)

(2) Indemnizațiile de conducere sunt stabilite în procente din salariul de bază al funcției de execuție și sunt prevăzute în anexa nr. V. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

(3) Pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de bază, personalul beneficiază de indemnizații stabilite procentual din salariul de bază, care se adaugă la salariul de bază și fac parte din acesta.

(4) Indemnizația de conducere se acordă și personalului contractual de execuție care conduce sau coordonează programe ori proiecte prevăzute în obiectul de activitate al unității sanitare publice, în procent de până la 20% din salariul de bază, pe perioada în care conduce sau coordonează programe ori proiecte, stabilită de ordonatorul de credite în raport cu complexitatea programului/proiectului condus sau coordonat.

Art. 7. -

(1) Pentru rezultate deosebite obținute în activitatea desfășurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al posturilor prevăzute în statul de funcții, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta și care constituie baza de calcul pentru sporuri și alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.

(2) Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe funcții de execuție în proporție de cel puțin două treimi din numărul total stabilit potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabilește o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obținute în activitatea desfășurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizațiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale. În cazul în care pe parcursul anului intervin modificări ale funcției deținute, care nu sunt imputabile persoanei beneficiare de salariu de merit, inclusiv modificarea funcției prin promovare, acordarea acestuia se menține până la expirarea perioadei pentru care a fost stabilit. În cazul în care pe parcursul anului se întrerup raporturile de muncă ale unor beneficiari de salarii de merit, acestea se pot redistribui, de la data de întâi a lunii următoare, altor persoane pe perioada rămasă. Modificări (1)

(4) Pentru personalul nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel puțin 6 luni de la angajare.

(5) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit.

Art. 8. -

(1) Personalul salarizat potrivit prezentei ordonanțe de urgență beneficiază, la funcția de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului efectiv lucrat în program normal de lucru, astfel: Modificări (1), Jurisprudență (1)

Tranșa de vechime în muncă Cota din salariul de bază
- între 3 și 5 ani 5%
- de la 5-10 ani 10%
- de la 10-15 ani 15%
- de la 15-20 de ani 20%
- peste 20 de ani 25%

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă.

(3) Pentru acordarea sporului de vechime în muncă, angajatorul va lua în considerare integral și perioadele lucrate anterior în alte domenii de activitate.

(4) Pensionarii pentru limită de vârstă, care se angajează pe baza unui contract individual de muncă în sectorul sanitar, potrivit legii, beneficiază de sporul de vechime corespunzător vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate.

Art. 9. -

Personalul care, potrivit programului normal de lucru, își desfășoară activitatea în timpul nopții, între orele 22,00 și 6,00, beneficiază pentru orele lucrate în acest interval de un spor de 25% din salariul de bază, pentru munca prestată în timpul nopții, dacă efectuează cel puțin 3 ore de muncă de noapte.

Art. 10. -

(1) Munca prestată peste durata normală a timpului de lucru de către personalul încadrat în funcții de execuție sau de conducere este considerată muncă suplimentară și se compensează cu timp liber corespunzător. În cazul în care compensarea muncii suplimentare cu timp liber corespunzător nu a fost posibilă în următoarele 30 de zile după efectuarea acesteia, orele suplimentare se vor plăti în luna următoare cu un spor aplicat la salariul de bază, după cum urmează: Jurisprudență (1)

a) 75% din salariul de bază pentru primele două ore de depășire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare și pentru orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată și sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dispusă de șeful ierarhic, fără a se depăși 360 de ore anual. Jurisprudență (1)

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de lucru a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru astfel aprobat se poate face numai temporar, în situații cu totul deosebite, fiind obligatorie compensarea cu timp liber corespunzător.

Art. 11. - Jurisprudență (1)

Personalul care posedă titlul științific de doctor beneficiază de un spor pentru titlul științific de 15% din salariul de bază, dacă își desfășoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul științific respectiv, care se plătește cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat acordarea sporului.

Art. 12. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Jurisprudență (1)

(1) Personalul sanitar cu pregătire superioară care efectuează gărzi pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului normal de lucru de la funcția de bază se salarizează cu tariful orar aferent salariului de bază, cu excepția indemnizației de conducere.

(2) Gărzile efectuate de personalul sanitar cu pregătire superioară pentru asigurarea continuității asistenței medicale în afara normei legale de muncă și a programului de lucru de la funcția de bază, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează, se salarizează cu un spor de până la 100% din salariul orar al funcției de bază. Procentul concret al sporului se aprobă de conducătorul unității.

Art. 13. - Modificări (1), Acțiuni respinse (1), Referințe (1), Jurisprudență (24)

(1) În raport cu condițiile în care se desfășoară activitatea pot fi acordate, cu respectarea prevederilor legale, următoarele categorii de sporuri: Jurisprudență (4)

a) pentru condiții periculoase sau vătămătoare, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective; Jurisprudență (2)

b) pentru activități ce solicită o încordare psihică foarte ridicată sau care se desfășoară în condiții deosebite, un spor de până la 15% din salariul de bază; Jurisprudență (5)

c) pentru activitățile care se desfășoară în serviciile de ambulanță, structurile de primire a urgențelor - UPU și CPU -, în secțiile și compartimentele de ATI și care solicită o încordare psihică foarte ridicată sau se desfășoară în condiții deosebite, un spor de până la 25% din salariul de bază; Modificări (2), Jurisprudență (5)

d) pentru condiții grele de muncă, un spor de până la 15% din salariul de bază, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective;

e) pentru condiții deosebit de periculoase: leprozerii, anatomie patologică, TBC, SIDA, psihiatrie, medicină legală, epidemii deosebit de grave și altele asemenea stabilite de Ministerul Sănătății, un spor de 50-100% din salariul de bază; Modificări (2), Jurisprudență (6)

f) pentru personalul medico-sanitar din mediul rural care își desfășoară activitatea în condiții deosebite de muncă - dispensare, altitudine, căi de acces dificile, izolare sau unde atragerea personalului se face cu greutate, un spor de până la 60% din salariul de bază;

g) pentru personalul care își desfășoară activitatea cu surse de radiații sau generator de radiații, un spor pentru condiții periculoase de până la 30% din salariul de bază, diferențiat pe categorii de risc radiologic astfel: 10% la categoria I, 15% la categoria a II-a, 20% la categoria a III-a și 30% la categoria a IV-a;

h) pentru unitățile sanitare cu specific deosebit, stabilite de Ministerul Sănătății, un spor de până la 15% din salariul de bază.

(2) Localitățile din mediul rural situate în zone izolate, în zone cu condiții deosebite de muncă sau unde atragerea personalului se face cu greutate se stabilesc prin ordin al ministrului sănătății.

(3) Locurile de muncă, categoriile de personal, mărimea concretă a sporurilor prevăzute la alin. (1), precum și condițiile de acordare a acestora se stabilesc prin regulament aprobat prin ordin al ministrului sănătății, cu consultarea sindicatelor semnatare ale contractului colectiv de muncă la nivel de ramură sanitară. Pentru sporurile prevăzute la alin. (1) lit. e) este necesar și avizul Ministerului Muncii, Solidarității Sociale și Familiei și al Ministerului Finanțelor Publice. Jurisprudență (6)

Art. 14. -

Munca prestată în unitățile sanitare în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se plătește cu un spor de până la 100% din salariul de bază al funcției îndeplinite. Munca astfel prestată și plătită nu se compensează și cu timp liber corespunzător.

Art. 15. - Jurisprudență (1)

În unitățile sanitare unde activitatea se desfășoară fără întrerupere, în trei ture, personalul care lucrează lunar în toate cele trei ture, precum și personalul care lucrează în două ture în sistem de 12 cu 24 pot primi, în locul sporului pentru munca prestată în timpul nopții, prevăzut la art. 9, un spor de 15% din salariul de bază pentru orele lucrate în cele trei, respectiv două ture.

Art. 16. - Modificări (1)

(1) Personalul didactic medico-farmaceutic poate desfășura activitate integrată în unitățile sanitare în care funcționează catedra sau disciplina didactică și primește pentru această activitate o indemnizație clinică reprezentând 50% din salariul de bază corespunzător funcției și gradului profesional în care este confirmat prin ordin al ministrului sănătății, acordată în plus față de drepturile salariale acordate de instituțiile de învățământ superior cu profil medico-farmaceutic uman.

(2) Personalul didactic de la catedrele sau disciplinele care funcționează în alte unități decât cele sanitare poate fi integrat în unitățile sanitare stabilite de Ministerul Sănătății.

(3) Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) și (2), cu excepția rezidenților, pot fi integrate două pe un post în unități sanitare, în limita posturilor normate și vacante.

Art. 17. - Modificări (1), Jurisprudență (5)

Personalul contractual salarizat între limitele corespunzătoare funcției poate beneficia anual de o creștere salarială prin evaluarea performanțelor profesionale individuale realizate în anul precedent, cu condiția încadrării în nivelul alocațiilor prevăzute pentru cheltuielile cu salariile.

Art. 18. - Modificări (1), Jurisprudență (1)

Absolvenții învățământului superior de lungă sau scurtă durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrați pe funcții cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o creștere cu până la 20% a salariului de bază avut. Jurisprudență (1)

Art. 19. - Jurisprudență (1)

(1) Pentru stabilirea salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activității, persoanele angajate în unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, ori care în ultimele 12 luni au fost în concediu medical, concediu fără plată, potrivit legii, sau au avut contractele individuale de muncă suspendate, sunt evaluate printr-un examen de testare a cunoștințelor profesionale, procedându-se în același mod ca și în cazul persoanelor angajate prin concurs, pentru cei care promovează examenul de testare.

(2) Personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar care promovează examenul de testare a cunoștințelor profesionale va beneficia de o creștere a salariului de bază avut, în situația în care salariul de bază se situează între limitele prevăzute de lege pentru funcția, gradul profesional sau treapta profesională respectivă. În situația în care salariul de bază avut se situează sub salariul minim al funcției, gradului sau treptei profesionale respective, la determinarea salariului de bază se va lua în calcul salariul minim al funcției, gradului sau treptei profesionale respective.

(3) În cazul nepromovării acestui examen, persoanei respective i se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim actual al funcției avute anterior.

Art. 20. - Jurisprudență (2)

(1) Pentru activitatea desfășurată, personalul salarizat potrivit prezentei ordonanțe de urgență beneficiază, la sfârșitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază realizat în anul pentru care se face premierea. Jurisprudență (9)

(2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proporțional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare realizate în perioada în care au desfășurat activitate, raportată la perioada întregului an.

(3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu vor fi acordate în cazul persoanelor care în cursul anului au desfășurat activități profesionale nesatisfăcătoare sau au săvârșit abateri pentru care au fost sancționate disciplinar. Premiul anual nu se acordă persoanelor cărora le-a încetat contractul individual de muncă din motive imputabile lor. Jurisprudență (1)

(4) Premiul anual aferent anului 2005 se acordă începând cu luna ianuarie 2006. Modificări (1)

Art. 21. -

(1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în statul de funcții, cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate în bugetul de venituri și cheltuieli. Premiile se pot acorda în cursul anului salariaților care au realizat sau au participat direct la obținerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiași an bugetar. Jurisprudență (1)

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat, fără a se depăși valoarea economiilor realizate. Jurisprudență (1)

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinație de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizației sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentanților salariaților, acolo unde nu sunt astfel de organizații sindicale.

CAPITOLUL III Alte drepturi

Art. 22. -

(1) Pentru acoperirea unor posturi vacante pot fi angajate prin concurs, prin cumul de funcții, cu respectarea prevederilor legale, persoane care au funcția de bază în afara unității. Jurisprudență (1)

(2) Posturile vacante din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, care nu au putut fi ocupate prin concurs, pot fi ocupate prin cumul și de către persoane din aceeași unitate. Jurisprudență (1)

(3) Angajarea personalului prin cumul de funcții se face cu acordul conducerii unității la care persoana care cumulează are funcția de bază, iar cumulul de funcții se efectuează în afara programului de la norma de bază.

Art. 23. - Modificări (1), Jurisprudență (44), Reviste (2)

Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, personalul încadrat în unitățile sanitare publice finanțate integral din venituri proprii realizate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate beneficiază lunar de 20 de tichete de masă.

Art. 24. - Modificări (1)

(1) Personalul angajat în unitățile sanitare publice beneficiază de control medical gratuit, în condițiile stabilite prin contractul-cadru privind acordarea asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, precum și de gratuitate la serviciile medicale acordate contra cost, care vor fi stabilite prin ordin al ministrului sănătății. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(2) Personalul nominalizat la alin. (1) beneficiază de prioritate la acordarea consultațiilor medicale în asistența medicală primară și ambulatorie de specialitate, la efectuarea examinărilor paraclinice, la internarea în unitățile sanitare cu paturi, precum și la internarea și tratamentul ambulatoriu în unitățile de asistență medico-balneară.

CAPITOLUL IV Angajarea și promovarea în funcții

Art. 25. - Jurisprudență (1)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...