Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 62/2004 privind regimul de organizare și funcționare a parcurilor turistice

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 03 septembrie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere Planul de acțiuni pe anul 2004 al Programului de guvernare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 30/2004, care prevede că unul dintre principalele obiective avute în vedere pentru revigorarea turismului românesc îl reprezintă reglementarea cuprinzătoare a principiilor de dezvoltare a acestui sector, ca domeniu prioritar al economiei naționale, și în condițiile în care turismul românesc nu a beneficiat în ultimul timp de investiții la nivelul potențialului existent, se impune luarea de urgență a unor măsuri pentru completarea cadrului legislativ în scopul creșterii competitivității produselor turistice pe plan intern și internațional și al încurajării investitorilor,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Modificări (1)

(1) Prezenta ordonanță de urgență reglementează regimul de organizare și funcționare a parcurilor turistice, zone turistice speciale.

(2) Parcul turistic reprezintă o zonă delimitată în care se desfășoară activități de turism și servicii specifice, în vederea valorificării potențialului turistic existent. Puneri în aplicare (1)

Art. 2. - Modificări (1)

Terenul aferent parcului turistic trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

a) să fie situat într-o zonă cu potențial turistic complex, identificat printr-un studiu de oportunitate;

b) să fie delimitat pe baza unor documentații de amenajare a teritoriului și/sau de urbanism, după caz, avizate și aprobate conform legii.

Art. 3. - Modificări (1)

Organul de specialitate al administrației publice centrale care coordonează organizarea și funcționarea parcurilor turistice din România, zone turistice speciale, este Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului, denumit în continuare autoritate centrală pentru turism.

Art. 4. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Titlul de parc turistic, zonă turistică specială, se acordă sau se retrage, pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului, în urma analizei și evaluării documentației de către autoritatea centrală pentru turism, depusă de autoritățile administrației publice locale.

Art. 5. - Puneri în aplicare (1)

(1) În vederea obținerii titlului de parc turistic, zonă turistică specială, autoritățile administrației publice locale vor întocmi documentația care va cuprinde următoarele: Modificări (1)

a) dovada îndeplinirii condițiilor prevăzute la art. 2 cu privire la terenul destinat parcului turistic, zonă turistică specială;

b) studiul de fezabilitate pentru realizarea parcului turistic, zonă turistică specială, inclusiv descrierea infrastructurii în interiorul acestuia și a sistemelor de conectare la utilitățile din exteriorul parcului turistic ce urmează a fi realizate;

c) strategia de funcționare și dezvoltare a parcului turistic, zonă turistică specială.

(2) Documentația prevăzută la alin. (1), însoțită de solicitarea expresă a autorităților administrației publice locale, se depune la autoritatea centrală pentru turism care, în urma analizării și evaluării documentației, va iniția proiectul de hotărâre a Guvernului de acordare a titlului de parc turistic.

Art. 6. -

(1) Titlul de parc turistic este valabil pe durata, în perimetrul și în condițiile stabilite prin hotărârea Guvernului prevăzută la art. 4.

(2) Durata de funcționare a parcului turistic va fi acordată, la cererea autorităților administrației publice locale, pe o perioadă de cel puțin 20 de ani.

(3) Hotărârea Guvernului prevăzută la alin. (1) va specifica, pentru fiecare caz, tipul activităților turistice și al serviciilor ce urmează a se desfășura, potrivit zonei și condițiilor de atragere a unui număr maxim de turiști, tipul investițiilor privind realizarea infrastructurii (rețele de apă, canalizare și de drumuri publice, rețele de alimentare cu gaze, energie electrică și de telecomunicații etc.), precum și sursele de finanțare a acestora. Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 7. - Modificări (1), Puneri în aplicare (1)

Administrarea parcului turistic se realizează de către un comitet de administrare ale cărui atribuții vor fi stabilite, în principal, prin normele de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență. Pentru fiecare caz, prin hotărâre a Guvernului se vor stabili componența comitetului de administrare, precum și alte atribuții ale acestuia.

Art. 8. - Puneri în aplicare (1)

Titlul de parc turistic poate fi retras prin hotărâre a Guvernului, în situația în care în parcul turistic nu se realizează activitățile prevăzute la art. 1 alin. (2) sau nu mai sunt îndeplinite condițiile de acordare a titlului, cu un preaviz minim de 3 ani.

Art. 9. -

Pentru organizarea și funcționarea parcurilor turistice sursele de finanțare sunt asigurate astfel:

a) din bugetul local al unității administrativ-teritoriale în a cărei rază funcționează parcul turistic;

b) din credite interne și/sau externe;

c) sponsorizări;

d) investiții private interne și internaționale, investiții mixte;

e) alte surse legal constituite.

Art. 10. -

(1) În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Ministerul Transporturilor, Construcțiilor și Turismului și Ministerul Administrației și Internelor vor elabora și vor supune spre adoptare Guvernului normele privind punerea în aplicare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Normele metodologice prevăzute la alin. (1) vor cuprinde, în principal, prevederi referitoare la acordarea/retragerea titlului de parc turistic, zonele în care pot funcționa parcurile turistice, modalitățile de delimitare a zonelor ce vor fi declarate parcuri turistice, atribuțiile comitetului de administrare a parcului turistic.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Miron Tudor Mitrea
p. Ministrul de stat, ministrul administrației și internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administrația publică,
Gheorghe Emacu
Ministrul mediului și gospodăririi apelor,
Speranța Maria Ianculescu
Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu

București, 26 august 2004.

Nr. 62.

;
se încarcă...