Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 10/2004 privind Statutul personalului vamal

Modificări (4), Puneri în aplicare (1), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 23 martie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 2

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere că Autoritatea Națională a Vămilor are obligația armonizării de urgență a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal, cu modificările și completările ulterioare,

luând în considerare faptul că un nou statut al personalului vamal se impune de urgență a fi adoptat, ca urmare a cerințelor Uniunii Europene referitoare la armonizarea legislației române, inclusiv a necesității urgentării alinierii drepturilor, îndatoririlor specifice și a incompatibilităților funcționarilor vamali români cu cele ale funcționarilor din administrațiile vamale din alte țări,

în temeiul prevederilor art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prevederile prezentului statut se aplică personalului vamal din cadrul Autorității Naționale a Vămilor și reglementează:

a) funcțiile publice specifice din cadrul Autorității Naționale a Vămilor;

b) drepturile și îndatoririle specifice personalului vamal și unele sporuri specifice la salariul de bază de care acesta beneficiază;

c) incompatibilitățile și conflictele de interese specifice personalului vamal din cadrul Autorității Naționale a Vămilor.

Art. 2. - Modificări (1)

Personalul vamal, în sensul prezentei ordonanțe de urgență, cuprinde persoanele numite în funcțiile publice generale și specifice de conducere și de execuție din cadrul Autorității Naționale a Vămilor.

Art. 3. -

Ocuparea funcțiilor publice de execuție, generale și specifice se face cu respectarea condițiilor de studii și de vechime în specialitate, prevăzute de lege.

Art. 4. - Modificări (2)

Autoritatea Națională a Vămilor este condusă de un secretar de stat ajutat de un subsecretar de stat.

CAPITOLUL II Funcțiile publice generale și specifice din cadrul Autorității Naționale a Vămilor

Art. 5. -

(1) În raport cu gradul de complexitate al atribuțiilor și responsabilităților cu caracter general, îndeplinite de Autoritatea Națională a Vămilor, funcțiile publice de execuție ale personalului vamal din structura aparatului central al Autorității Naționale a Vămilor și direcțiile regionale vamale din subordine sunt:

a) funcții publice de execuție din clasa I: consilier, inspector, consilier juridic, auditor;

b) funcții publice de execuție din clasa a II-a: referent de specialitate;

c) funcții publice de execuție din clasa a III-a: referent.

(2) Gradele profesionale corespunzătoare funcțiilor publice din clasele prevăzute la alin. (1) sunt:

a) superior, ca nivel maxim;

b) principal;

c) asistent;

d) debutant.

Art. 6. -

(1) Funcțiile publice generale de conducere din aparatul central al Autorității Naționale a Vămilor sunt:

a) director;

b) director adjunct;

c) șef serviciu;

d) șef birou.

(2) Funcțiile publice generale de conducere din direcțiile regionale vamale sunt:

a) director executiv;

b) director executiv adjunct;

c) șef serviciu;

d) șef birou.

Art. 7. -

(1) În raport cu gradul de complexitate al atribuțiilor și responsabilităților cu caracter specific, îndeplinite de Autoritatea Națională a Vămilor, funcțiile publice specifice de execuție ale personalului vamal din structura birourilor vamale de frontieră și de interior sunt:

a) funcții publice de execuție din clasa I: inspector vamal;

b) funcții publice de execuție din clasa a II-a: agent vamal;

c) funcții publice de execuție din clasa a III-a: controlor vamal.

(2) Gradele profesionale corespunzătoare funcțiilor publice specifice de excepție sunt corespunzătoare celor prevăzute la art. 5 alin. (2).

Art. 8. -

(1) Funcțiile publice specifice de conducere în birourile vamale de frontieră și de interior sunt:

a) șef birou vamal;

b) șef adjunct birou vamal;

c) șef de tură.

(2) Salariile pentru funcțiile publice specifice de conducere de șef birou vamal, șef adjunct birou vamal și șef de tură se stabilesc prin aplicarea procentului prevăzut în anexa nr. III lit. C pct. 6, 11 și 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 192/2002, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 228/2003, cu modificările ulterioare, la salariile de bază corespunzătoare funcțiilor de execuție deținute anterior reîncadrării efectuate în conformitate cu dispozițiile Instrucțiunilor privind reîncadrarea funcționarilor publici, aprobate prin Ordinul președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 218/2003, astfel cum au fost majorate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar.

Art. 9. -

(1) La analiza dosarului depus pentru concurs, candidații înscriși pentru ocuparea funcțiilor publice de conducere și de execuție, generale și specifice, în oricare dintre formele prevăzute de Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare, sunt supuși testării psihologice. Rezultatele testului psihologic sunt obligatorii atât pentru candidat, cât și pentru Autoritatea Națională a Vămilor.

(2) Personalul vamal în funcție care, datorită comportării necorespunzătoare la locul de muncă, afectează activitatea normală a compartimentului de lucru din care face parte va fi supus testării psihologice. Prevederile alin. (1) privind rezultatul testului se aplică în mod corespunzător.

(3) Testarea personalului vamal în funcție se face o dată la 2 ani. Testarea psihologică se poate face și la solicitarea motivată a șefului ierarhic al funcționarului aflat în situația prevăzută la alin. (2), cu aprobarea directorului, dar nu mai devreme de 6 luni de la testarea precedentă. Refuzul nejustificat al funcționarului nominalizat de a se prezenta la testarea psihologică atrage eliberarea din funcția publică deținută, în condițiile Legii nr. 188/1999, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Testarea psihologică se efectuează de instituții specializate ori de persoane autorizate în acest sens, în condițiile legii.

CAPITOLUL III Drepturi și îndatoriri specifice

SECȚIUNEA 1 Drepturile personalului vamal

Art. 10. -

(1) Personalul vamal beneficiază de protecția legii și este apărat de orice ingerință sau amestec în activitatea sa, de natură să îi influențeze libertatea de apreciere, de execuție, de decizie sau de control, cu consecințe grave asupra îndeplinirii îndatoririlor de serviciu.

(2) Personalul vamal supus ingerințelor, influenței sau oricărei alte forme de presiune este îndreptățit să ceară șefului său direct și, în cazul în care nu este mulțumit de măsurile luate, să solicite șefului ierarhic superior înlăturarea constrângerilor care îi alterează libertatea de apreciere, de execuție, de decizie sau de control.

Art. 11. -

Personalul vamal din cadrul Autorității Naționale a Vămilor are dreptul ca, în afara serviciului, să își exprime liber ideile, opiniile sau convingerile politice, etice, religioase ori de altă natură.

Art. 12. -

(1) Pentru activitatea depusă personalul vamal beneficiază, în raport cu funcția exercitată, de drepturile de natură salarială ale funcționarilor publici și de sporuri specifice la salariul de bază stabilite prin prezentul statut. Modificări (1)

(2) Personalul vamal care își desfășoară activitatea în punctele de control pentru trecerea frontierelor beneficiază de un spor de frontieră de 20%, calculat la salariul de bază.

(3) Personalului vamal cu activitate în cadrul Autorității Naționale a Vămilor mai mare de 5 ani i se acordă un spor de stabilitate la salariul de bază, după cum urmează:

a) între 5 ani - 10 ani 3%;
b) între 10 ani - 15 ani 5%;
c) între 15 ani - 20 de ani 7%;
d) peste 20 de ani 10%.

(4) Sporul de stabilitate prevăzut la alin. (3) se acordă cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în funcție corespunzătoare tranșei cuvenite.

(5) Munca prestată de personalul vamal în zilele de repaus săptămânal sau de sărbători legale, în cadrul schimbului normal de lucru, pentru asigurarea continuității activității vamale se plătește cu un spor de 100% din salariul de bază și se aprobă de către conducătorul unității. Munca prestată și plătită în condițiile de mai sus nu se compensează și cu timp liber corespunzător.

Art. 13. -

(1) Programul de lucru al personalului vamal se stabilește prin ordin al conducătorului Autorității Naționale a Vămilor în condițiile prevăzute de lege.

(2) În birourile vamale în care activitatea se desfășoară în schimburi, durata normală a timpului de lucru pentru personalul vamal este de 12 ore consecutiv, fără a putea depăși 48 de ore pe săptămână sau media orelor de muncă, calculată, potrivit legii, pe o perioadă de maximum 3 săptămâni.

Art. 14. -

(1) În cursul programului normal de lucru, cu excepția programului desfășurat în schimburi, se poate acorda o pauză de masă de cel mult o jumătate de oră, care nu se include în durata normată a timpului de muncă.

(2) Pauza de masă nu trebuie să afecteze desfășurarea normală a activității vamale.

Art. 15. -

(1) Autoritatea Națională a Vămilor constituie un fond de stimulente, astfel:

a) prin aplicarea unui coeficient de 35% la sumele încasate pentru bugetul de stat, ca urmare a controlului, reprezentând dobânzi, penalități de întârziere și amenzi; Modificări (1)

b) prin aplicarea unui coeficient de 15% la sumele confiscate;

c) prin aplicarea unui coeficient de 8% la sumele provenite din valorificarea bunurilor rezultate din confiscări, după deducerea cheltuielilor efectuate cu valorificarea;

d) prin aplicarea unui coeficient de 5% din sumele încasate prin executare silită, cu excepția dobânzilor, penalităților și a amenzilor prevăzute la lit. a).

(2) Nivelurile de constituire pentru fiecare sursă și condițiile de utilizare, precum și categoriile de personal care beneficiază de fondul prevăzut la alin. (1) se stabilesc prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 16. -

(1) La solicitarea agenților economici, a instituțiilor publice sau a instituțiilor private de pregătire profesională, funcționarii publici din cadrul Autorității Naționale a Vămilor pot susține cursuri și alte forme de pregătire și perfecționare profesională în domeniul vamal, pentru personalul acestora.

(2) Modalitățile de participare la acțiunile solicitate se stabilesc prin protocoale între entitățile interesate și Autoritatea Națională a Vămilor.

Art. 17. -

Personalul vamal, cu excepția funcționarilor publici de conducere, poate înființa, în condițiile legii, organizații sindicale, poate adera la acestea și poate fi ales în organele de conducere legal constituite.

Art. 18. -

Organizațiile sindicale își determină liber scopul pentru care au fost create, structura organizatorică, organele de conducere, drepturile și îndatoririle membrilor. Lista cuprinzând numele membrilor aleși în organele de conducere ale organizațiilor sindicale sau în celelalte forme de asociere va fi adusă la cunoștință Autorității Naționale a Vămilor sau, după caz, direcției regionale vamale.

Art. 19. -

Reuniunile organizațiilor sindicale se desfășoară în afara programului de lucru. Organizațiile sindicale reprezentative pot organiza în timpul orelor de serviciu o reuniune lunară de informare. Durata acestei reuniuni nu poate depăși o oră. În mod excepțional, limita maximă de 3 ore pe trimestru poate fi cumulată într-o singură lună. Cumulul poate fi autorizat de conducătorul Autorității Naționale a Vămilor sau, după caz, de directorul executiv al direcției regionale vamale în a cărei rază se desfășoară reuniunea.

Art. 20. -

Spațiile cu destinație culturală, sportivă, de servire a mesei și de cazare, aflate în proprietatea Autorității Naționale a Vămilor, pot fi folosite de organizațiile sindicale, cu acordul Autorității Naționale a Vămilor, respectiv al direcțiilor regionale vamale.

Art. 21. -

Organizațiile sindicale legal constituite sunt îndreptățite să folosească mijloacele stabilite prin Legea sindicatelor nr. 54/2003 pentru apărarea drepturilor generale și a celor specifice recunoscute personalului vamal prin prezentul statut, precum și pentru realizarea scopurilor prevăzute în statutele proprii de organizare.

SECȚIUNEA a 2-a Îndatoririle personalului vamal

Art. 22. -

Personalul vamal are obligația să cunoască, să respecte și să aplice întocmai reglementările interne cu caracter general și special din domeniul vamal, precum și prevederile incidente în materie vamală din acordurile și convențiile internaționale la care România este parte.

Art. 23. - Jurisprudență (2)


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...