Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 37/2004 privind măsuri de diminuare a arieratelor din economie

Modificări (1), Puneri în aplicare (2), Acțiuni respinse (4), Referințe (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 28 mai 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituție, republicată,

având în vedere necesitatea stringentă de reducere imediată a arieratelor, de aplicare imediată a măsurilor de restructurare în vederea redresării economice și financiare și de finalizare a procesului de privatizare a unor societăți din domeniul distribuției gazelor naturale și energiei electrice,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

Art. 1. - Jurisprudență (1)

(1) Persoanele juridice consumatoare de energie electrică, energie termică, apă și gaze naturale, care nu achită obligațiile curente și cele rezultate din graficele de eșalonare către furnizorii de utilități, vor fi și rămân deconectate până în momentul achitării acestora.

(2) Graficele de eșalonare a obligațiilor restante pot fi încheiate de către furnizorii de utilități, conform criteriilor de performanță economico-financiară și de disciplină financiară prevăzute în anexa nr. 1, numai cu consumatorii care se confruntă cu o lipsă temporară de lichidități și care au plătit în ultimele 24 de luni cel puțin echivalentul consumului curent pe perioada respectivă.

(3) Nu se vor încheia grafice de eșalonare cu agenții economici declarați insolvabili.

(4) Persoanele juridice prevăzute la alin. (1), care plătesc integral contravaloarea facturilor reprezentând obligațiile curente și restante pentru consumul de energie electrică, energie termică, apă și gaze naturale până la 30 iunie 2004, beneficiază de anularea penalităților și majorărilor de întârziere. Acțiuni respinse (3), Jurisprudență (3)

(5) Pentru agenții economici care nu achită la termen obligațiile curente, precum și cele rezultate din graficele de eșalonare vor fi luate măsuri de restructurare sau lichidare.

Art. 2. -

(1) Prin hotărâri ale autorităților administrației publice locale se pot aproba consumatorii persoane juridice, beneficiari ai serviciilor de alimentare cu apă și furnizare de energie termică și apă caldă, la care trebuie asigurat un minim de consum tehnologic pentru evitarea accidentelor tehnologice sau cu impact ecologic, pentru asigurarea sănătății publice, precum și pentru evitarea unor probleme sociale deosebite.

(2) În cazul neachitării facturilor cu scadență în luna curentă, precum și a sumelor prevăzute în graficele de eșalonare de către consumatorii aprobați potrivit alin. (1), aceștia vor fi alimentați la nivelul minim necesar, stabilit împreună cu furnizorul de utilități, iar facturile aferente consumurilor respective vor fi suportate din bugetele locale.

(3) În cazuri excepționale, prin hotărâri ale Guvernului se poate aproba continuarea furnizării utilităților la un nivel minim, stabilit de către ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat împreună cu furnizorul, unor consumatori, alții decât cei prevăzuți la alin. (1), pentru a se evita declanșarea unor accidente tehnologice sau cu impact ecologic, pentru asigurarea sănătății publice, în cazul în care nu se achită integral obligațiile curente și cele rezultate din graficele de eșalonare.

(4) Prin hotărârile de aprobare prevăzute la alin. (1) și (3) vor fi precizate:

a) motivele care au condus la necesitatea furnizării în continuare de utilități;

b) consecințele întreruperii furnizării acestora;

c) ordonatorul principal de credite al bugetului de stat sau al bugetului local, în funcție de autoritatea care aprobă continuarea furnizării de utilități, respectiv Guvernul sau autoritatea administrației publice locale;

d) sursa de acoperire a consumului respectiv;

e) măsurile concrete de sancționare a celor vinovați, precum și acțiunile ce urmează a fi întreprinse în perioada imediat următoare pentru a putea face posibilă plata consumurilor și, respectiv, restituirea sumelor avansate de la bugetele locale sau, după caz, de la bugetul de stat.

(5) Sumele suportate în condițiile alin. (2) și (3) din cheltuielile bugetelor locale sau ale bugetului de stat se recuperează de către ordonatorii de credite care le-au acordat de la persoanele juridice care aveau obligația plății acestora, în termen de cel mult 12 luni, cu excepția sumelor aprobate sub formă de subvenții, în condițiile dispozițiilor legale în vigoare.

Art. 3. - Puneri în aplicare (1)

(1) Agenții economici din domeniul minier, al energiei termice și al transporturilor feroviare, prevăzuți în anexa nr. 2, aflați în proces de restructurare, beneficiază de amânare în vederea scutirii la plată, în condițiile prevederilor art. 4, a obligațiilor fiscale reprezentând impozite, taxe, contribuții și alte venituri ale bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat, bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate și bugetului asigurărilor pentru șomaj, datorate de către aceștia la data de 31 decembrie 2003, inclusiv dobânzi și penalități de orice fel, aferente obligațiilor fiscale, calculate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu excepția obligațiilor cu reținere la sursă și a taxei pe valoarea adăugată suspendate în vamă, nestinse prin modalitățile prevăzute de lege până la data eliberării certificatelor de obligații fiscale. Jurisprudență (1)

(2) Sumele ce fac obiectul amânării la plată sunt stabilite prin certificate de obligații fiscale eliberate de organele fiscale teritoriale competente.

(3) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru obligațiile fiscale prevăzute la alin. (1) nu se mai datorează dobânzi și penalități de orice fel.

(4) Obligațiile prevăzute la alin. (1) se evidențiază în contabilitatea agenților economici în conturi extrabilanțiere până la data prevăzută la alin. (1) al art. 4.

(5) Eventualele profituri rezultate în urma aplicării prevederilor prezentului articol nu se impozitează, acestea utilizându-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, potrivit legii.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (1)

(1) Obligațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) se scutesc la plată, total sau parțial, la data transferului dreptului de proprietate în cazul privatizării, în condițiile legii, ori la data de 31 decembrie 2006, în situația în care agenții economici prevăzuți în anexa nr. 2 își achită lunar obligațiile fiscale curente cu termene de plată începând cu data de 1 ianuarie 2004.

(2) Pentru perioada 1 ianuarie 2004 și până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, obligațiile curente pot fi reeșalonate și achitate până la data de 25 noiembrie 2004.

(3) În situația în care nu sunt îndeplinite prevederile alin. (1), obligațiile fiscale evidențiate în conturi extrabilanțiere se înregistrează în conturi bilanțiere, iar calculul accesoriilor se continuă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, aplicându-se sancțiunile prevăzute la art. 14, precum și alte măsuri privind răspunderea materială prevăzute de dispozițiile legale în vigoare.

Art. 5. -

(1) Agenții economici din domeniul minier beneficiază de amânare în vederea scutirii la plată a obligațiilor comerciale față de Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., precum și față de filialele acesteia, reprezentând contravaloarea facturilor, inclusiv majorările de tarif, aferente minelor și carierelor pentru care deciziile de închidere au fost aprobate prin hotărâri ale Guvernului, datorate până la data de 31 decembrie 2003 și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Obligațiile comerciale prevăzute la alin. (1) se scutesc la plată în momentul închiderii efective a minelor și carierelor, fără a se mai calcula penalități sau majorări de întârziere aferente de la data intrării în vigoare a hotărârilor Guvernului pentru aprobarea închiderii acestora.

(3) Pentru minele închise efectiv la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență scutirea la plată a obligațiilor comerciale prevăzute la alin. (1) se aprobă prin ordin al ministrului economiei și comerțului, în termen de 30 de zile.

(4) Obligațiile prevăzute la alin. (1) se evidențiază în contabilitatea agenților economici în conturi extrabilanțiere până la data prevăzută la alin. (2).

(5) În limita sumelor scutite conform prevederilor alin. (1) obligațiile Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. și ale filialelor acesteia către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A., inclusiv majorările de întârziere și penalitățile de întârziere, datorate până la data de 31 decembrie 2003 și neachitate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se scutesc la plată.

(6) În limita sumelor scutite conform prevederilor alin. (5) datoriile restante ale Societății Comerciale de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. către Fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe, reprezentând debite și accesorii aferente, cu excepția celor prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78/2002 privind asigurarea condițiilor de funcționare a unor centrale termice și electrice de termoficare aflate în proprietatea consiliilor județene sau locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 643/2002, se scutesc la plată.

Art. 6. -

(1) Creanțele comerciale restante ale Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. și ale Societății Comerciale de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. asupra consumatorilor de gaze naturale, cu excepția consumatorilor individuali rezidențiali casnici individuali și colectivi, în limita sumei de 6.100 miliarde lei, se preiau prin protocol în vederea recuperării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

(2) Creanțele comerciale restante ale Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A. și ale Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., în limita sumei de 1.977 miliarde lei, se preiau prin protocol în vederea recuperării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență. Jurisprudență (1)

(3) Creanțele comerciale restante cuprind inclusiv eșalonările acordate în baza prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2002 pentru recuperarea arieratelor către principalii furnizori de resurse energetice și apă, aprobată cu modificări prin Legea nr. 639/2002, și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel, datorate de consumatorii de gaze naturale, cu excepția consumatorilor individuali rezidențiali casnici individuali și colectivi, către Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. și Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., calculate până la data preluării creanțelor comerciale prevăzute la alin. (1) de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, se anulează.

(5) Dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel, datorate de consumatorii de energie electrică ale căror creanțe se preiau conform alin. (2) de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, calculate până la data preluării, se anulează. Modificări (1)

Art. 7. -

(1) Ministerul Finanțelor Publice, în baza protocolului de preluare a creanțelor comerciale, conform art. 6, comunicat de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, va proceda, în termen de maximum 45 de zile de la data comunicării, la lansarea de titluri de stat de pe piața internă, în lei sau în valută, în valoare nominală totală egală cu valoarea creanțelor comerciale preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului.

(2) Termenele de scadență, datele de emisiune și celelalte caracteristici ale titlurilor de stat vor fi stabilite prin prospectul de emisiune aprobat prin ordin al ministrului finanțelor publice.

(3) Sumele rezultate ca urmare a lansării emisiunilor titlurilor de stat vor fi virate de Ministerul Finanțelor Publice în conturile societăților comerciale prevăzute la art. 6 alin. (1), precum și în contul Societății Comerciale de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., corespunzător datoriilor către aceasta ale Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A. și Societății Comerciale Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea" - S.A., în prima zi lucrătoare de la data emisiunii. Modificări (1)

(4) Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A., Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A., Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Banat" - S.A. și Societatea Comercială Filiala de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica Dobrogea"-S.A., precum și Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului răspund de realitatea și corectitudinea datelor și informațiilor cuprinse în protocoalele de predare-preluare prevăzute la art. 6. Modificări (1)

Art. 8. -

(1) Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. și Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. vor utiliza, pe măsura încasării, sumele virate conform art. 7 alin. (3) pentru achitarea datoriilor restante către Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. și Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A.

(2) Dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel pe care Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. și Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. le datorează către Societatea Națională de Gaze Naturale "Romgaz" - S.A., Societatea Națională de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. și Societatea Națională a Petrolului "Petrom" - S.A. se anulează.

(3) Dobânzile, majorările de întârziere și penalitățile de orice fel, pretinse de producătorii de energie electrică de la Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A., aferente filalelor Societății Comerciale "Electrica Banat" - S.A. și ale Societății Comerciale "Electrica Dobrogea" - S.A., calculate până la data preluării de către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului a creanțelor prevăzute la art. 6 alin. (2), se anulează. Modificări (1), Acțiuni respinse (1)

(4) Societatea Comercială de Distribuție și Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A. va utiliza, pe măsura încasării, sumele virate în conformitate cu art. 7 alin. (3) pentru achitarea datoriilor restante către Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. în valoare de 400 miliarde lei și către Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. în valoare de 1.577 miliarde lei. Modificări (1)

(5) Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice și Termice "Termoelectrica" - S.A. și Societatea Națională "Nuclearelectrica" - S.A. vor utiliza sumele încasate potrivit alin. (4) pentru plata datoriilor restante către Fondul de risc pentru garanții de stat pentru împrumuturi externe. Modificări (1)

Art. 9. - Jurisprudență (1)

Sumele încasate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului din recuperarea creanțelor comerciale preluate conform art. 6 se virează în contul curent general al Trezoreriei Statului și vor fi utilizate pentru răscumpărarea titlurilor de stat în vederea diminuării datoriei publice interne.

Art. 10. -

Prin derogare de la prevederile Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome, aprobată cu modificări prin Legea nr. 769/2001, pentru dividendele aferente exercițiului financiar 2001, datorate Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie de către Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Nord" - S.A. și Societatea Comercială de Distribuție a Gazelor Naturale "Distrigaz Sud" - S.A. și achitate la bugetul de stat, nu se percep penalități, majorări și dobânzi penalizatoare calculate până la data creditării contului Oficiului Participațiilor Statului și Privatizării în Industrie.

Art. 11. -

(1) Eliberarea sumelor rămase disponibile din conturile de disponibilități ale agenților economici monitorizați conform prevederilor art. 11 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare și alte dispoziții cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002, cu completările ulterioare, deschise la unitățile Trezoreriei Statului, se efectuează conform prevederilor art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin Trezoreria Statului, aprobată cu modificări prin Legea nr. 201/2003, cu condiția ca aceștia să facă dovada achitării obligațiilor către furnizorii de utilități, cu confirmarea acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(2) Eliberarea subvențiilor alocate de la bugetul de stat și bugetele locale din conturile agenților economici prevăzuți la alin. (1) și serviciilor publice de subordonare locală, deschise la unitățile Trezoreriei Statului, se efectuează pe baza declarației pe propria răspundere, din care să rezulte că și-au achitat obligațiile curente către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, bugetul asigurărilor pentru șomaj și bugetele locale, precum și a dovezii privind achitarea obligațiilor către furnizorii de utilități, inclusiv a penalităților cu confirmarea acestora, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3.

(3) Fac excepție de la prevederile alin. (2), referitoare la plata obligațiilor către furnizorii de utilități, agenții economici care derulează operațiunile respective prin conturile tip ESCROW deschise la bănci comerciale, potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice și a gazelor naturale pentru populație, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 84/2002, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 12. -

Eventualele profituri rezultate în urma aplicării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligațiilor bugetare ale agenților economici din sectorul producției de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002, nu se impozitează, acestea utilizându-se pentru acoperirea pierderilor din anii precedenți, potrivit legii.

Art. 13. - Jurisprudență (3)

(1) Facilitățile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se acordă cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, după autorizarea acestora de către Consiliul Concurenței. Jurisprudență (1)

(2) Monitorizarea respectării stricte a măsurilor de restructurare și redresare economică și de reducere a arieratelor se face de către ministerele coordonatoare și de către alte autorități ale administrației publice centrale și locale, după caz.

(3) Ministerele și celelalte organe centrale și locale coordonatoare ale agenților economici beneficiari de ajutor de stat sunt mandatate să notifice Consiliului Concurenței, în vederea autorizării, măsurile de natura ajutorului de stat prevăzute în prezenta ordonanță de urgență, în conformitate cu prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 14. -

(1) Măsurile prevăzute în programele de restructurare și, respectiv, în programele de reducere a arieratelor se cuprind în contractul de performanță încheiat cu managerii, iar neîndeplinirea acestora atrage aplicarea sancțiunilor stabilite de fiecare minister coordonator și de către celelalte autorități ale administrației publice centrale și locale, după caz, și schimbarea, în condițiile legii, a conducerii executive a agenților economici respectivi, dacă se fac direct răspunzători de neîndeplinirea acestora.

(2) Ministerul Finanțelor Publice va aplica măsuri de sancționare personalului unităților Trezoreriei Statului pentru neaplicarea prevederilor art. 11.

Art. 15. -

(1) Sumele aprobate în bugetele de venituri și cheltuieli ale agenților economici prevăzuți la art. 11 alin. (1), la partea de cheltuieli, în cadrul cărora se angajează și se efectuează plăți, reprezintă limite maxime care nu pot fi depășite.

(2) Agenții economici prevăzuți la alin. (1) sunt obligați ca în cadrul prevederilor bugetare să achite cu prioritate furnizorilor de utilități facturile aferente obligațiilor curente și celor rezultate din graficele de eșalonare.

(3) Nerespectarea prevederilor alin. (1) și (2) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei.

(4) Prezenta ordonanță de urgență se completează în ceea ce privește contravențiile cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 16. - Jurisprudență (1)

După alineatul (8) al articolului IV din Ordonanța Guvernului nr. 29/2004 pentru reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 31 ianuarie 2004, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 116/2004, se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:

"

(9) Procentul prevăzut la alin. (7) poate fi majorat prin ordin comun al ministrului finanțelor publice și al ministrului sănătății, respectiv al ministrului muncii, solidarității sociale și familiei."

Art. 17. -

Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, prevederile art. 16 alin. (5) lit. a) din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 28 martie 2002, se abrogă.

Art. 18. -

Anexele nr. 1, 2 și 3 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
p. Ministrul de stat, ministrul economiei și comerțului,
Iulian Iancu,
secretar de stat
p. Ministrul de stat, ministrul administrației și internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
p. Ministrul transporturilor, construcțiilor și turismului,
Traian Panait,
secretar de stat
p. Ministrul finanțelor publice,
Mihai Nicolae Tănăsescu
Președintele Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului,
Mircea Ursache

București, 19 mai 2004.

Nr. 37.

ANEXA Nr. 1

CRITERII
de performanță economico-financiară și de disciplină financiară

1. Îndatorarea financiară calculată ca raport:
Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt și mediu)
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| x 100
             Cifra de afaceri
  - mai mic de 30% ................................................................ 10 puncte;
  - între 30 - 90% ................................................................. 5 puncte;
  - peste 90% ...................................................................... 0 puncte.

2. Lichiditatea globală calculată ca raport:
   Active circulante
  ||||||||||||||||||||||||
  Datorii totale sub un an
  - mai mare decât 1 .............................................................. 10 puncte;
  - mai mic decât 1 ................................................................ 5 puncte.

3. Solvabilitatea calculată ca raport:
  Total active
  |||||||||||||
  Total datorii
  - peste 2 ....................................................................... 10 puncte;
  - între 1 și 2 ................................................................... 5 puncte;
  - între 0 și 1 ................................................................... 0 puncte.

4. Dacă a beneficiat anterior de înlesniri acordate de furnizorii de utilități:
  - nu ......................................................................... 20 de puncte;
  - da, respectate ................................................................ 10 puncte;
  - da, nerespectate ............................................................... 0 puncte.

5. Rentabilitatea economică calculată ca raport:
  Profitul brut din exploatare
  |||||||||||||||||||||||||||| x 100
  Cifra de afaceri (fără TVA)
  - peste 10% .................................................................. 50 de puncte;
  - între 5-10% ................................................................ 30 de puncte;
  - între 0-5% .................................................................... 15 puncte.

6. Situația privind achitarea debitelor anului curent între furnizorii de utilități:
  - achitate peste 90% ......................................................... 30 de puncte;
  - achitate între 60-90% ......................................................... 15 puncte;
  - achitate între 30-60% .......................................................... 5 puncte;
  - neachitate sau achitate până la 30% ............................................ 0 puncte.

7. Impact tehnologic și ecologic:
  - unități la care procesul tehnologic impune cu necesitate asigurarea
   utilităților la limita de avarie ........................................... 20 de puncte;
  - unități la care procesul tehnologic poate fi întrerupt ......................... 0 puncte.

8. Suma totală solicitată pentru înlesniri la plată:
  Datorii + majorări
  |||||||||||||||||| x 100
  Cifra de afaceri
  - mai mic de 25% ............................................................. 20 de puncte;
  - între 25-50% .................................................................. 10 puncte;
  - între 50-100% .................................................................. 5 puncte;
  - peste 100% ..................................................................... 0 puncte.

  Punctajul minim necesar pentru a putea beneficia de eșalonare este de 65 de puncte.
  Pentru instituțiile publice, serviciile publice, precum și pentru agenții economici care
beneficiază de subvenții de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, eșalonarea se face cu
acordul ordonatorului principal de credite, fără a se aplica criteriile de mai sus. Graficele
de eșalonare pot fi încheiate cu condiția achitării în ultimele 24 de luni a cel puțin
echivalentul consumului curent pe perioada respectivă.

ANEXA Nr. 2

Agentul economic

1. Societatea Comercială pentru Închiderea și Conservarea Minelor - S.A.

2. Compania Națională a Huilei - S.A.

3. Compania Națională a Cuprului, Aurului și Fierului "Minvest" - S.A. - inclusiv filialele

4. Compania Națională a Uraniului - S.A.

5. Compania Națională a Metalelor Prețioase și Neferoase "Remin" - S.A.

6. Societatea Națională a Cărbunelui - S.A.

7. Societatea Comercială "Moldomin" - S.A.

8. Societatea Comercială "Minbucovina" - S.A.

9. Societatea Comercială Minieră "Banat - Anina" - S.A.

10. Societatea Comercială "Băița" Ștei - S.A.

11. Societatea Comercială "Cuprumin" - S.A. Abrud

12. Compania Națională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A.

13. Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători "C.F.R. Călători" - S.A.

14. Societatea Națională de Transport Feroviar de Marfă "C.F.R. Marfă" - S.A.

15. Societatea Comercială "Electrocentrale" Oradea

16. Societatea Comercială "Uzina Termică" Calafat

17. Societatea Comercială "CET" Bacău

18. Societatea Comercială "Uzina Termoelectrică" Giurgiu

19. Societatea Comercială "CET" Arad

20. Societatea Comercială "Termoficare 2000" Pitești

21. Societatea Comercială "Termica" Suceava

22. Societatea Comercială "CET" Brașov

23. Societatea Comercială "CET" Iași

24. Societatea Comercială "Termocet 2002" Timișoara

25. Societatea Comercială "Termon" Onești

26. Societatea Comercială "Energoterm" Reșița

27. Societatea Comercială "CET Govora" - S.A.

28. Societatea Comercială "CET" - S.A. Brăila

29. Societatea Comercială "Proditerm" - S.A. Bistrița

30. Societatea Comercială "Termica" - S.A. Botoșani

31. Societatea Comercială "Enet" - S.A. Focșani

ANEXA Nr. 3 - model -

CONFIRMARE
privind situația datoriilor față de furnizorii de
utilități ale consumatorului
.........................................................

1. Datorii restante aferente consumului de energie electrică
                                Furnizor ......................
                                Data ..........................
  DA    NU
  [ ]    [ ]
                                   Semnătura și ștampila
2. Datorii restante aferente consumului de energie termică
                                Furnizor ......................
                                Data ..........................
  DA    NU
  [ ]    [ ]
                                   Semnătura și ștampila
3. Datorii restante aferente consumului de gaze naturale
                                Furnizor ......................
                                Data ..........................
  DA    NU
  [ ]    [ ]
                                   Semnătura și ștampila
4. Datorii restante aferente consumului de apă
                                Furnizor ......................
                                Data ..........................
  DA    NU
  [ ]    [ ]
                                   Semnătura și ștampila
;
se încarcă...