Colegiile Consilierilor Juridici din România

Statutul profesiei de consilier juridic din 06.03.2004

Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Reviste (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 martie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003, al prevederilor art. 9, 40, 41 și 45 din Constituție, republicată,

Congresul Extraordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici din România adoptă prezentul statut.

I. DISPOZIȚII GENERALE Reviste (1)

Art. 1. -

Profesia de consilier juridic face parte din categoria profesiilor juridice, se organizează ca un corp profesional și se exercită conform prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic și prevederilor prezentului statut.

Art. 2. -

Profesia de consilier juridic este independentă și organizată autonom, fiind exercitată integrat în sistemul de justiție românesc.

Art. 3. -

Profesia de consilier juridic se exercită personal de către consilierul juridic înscris pe Tabloul profesional al consilierilor juridici definitivi sau stagiari, denumit în continuare Tablou, ținut de către Colegiile Consilierilor Juridici din România.

Art. 4. - Reviste (1)

Consilierul juridic, în exercitarea profesiei, se supune numai Constituției, legii, codului de deontologie profesională și prezentului statut al profesiei.

Art. 5. -

În exercitarea profesiei și în legătură cu aceasta, consilierul juridic este independent profesional și nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, acesta fiind protejat de lege împotriva acestora.

Art. 6. -

Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale statului, ale autorităților publice centrale și locale, ale instituțiilor publice și de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum și ale persoanelor juridice de drept privat și ale celorlalte entități interesate în conformitate cu Constituția și cu legile țării.

Art. 7. - Reviste (1)

Relația profesională dintre consilierul juridic și beneficiarul serviciilor sale se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine, confidențialitate și independența opiniilor profesionale.

Art. 8. -

În activitatea sa, consilierul juridic asigură:

- consultanța, asistența și reprezentarea autorității sau a instituției publice ori a persoanei juridice în favoarea căreia exercită profesia, apără drepturile și interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română ori străină;

- avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii.

Art. 9. -

Activitatea de consilier juridic este considerată vechime în muncă juridică în funcțiile de magistrat, avocat, notar public sau în alte funcții juridice, potrivit dispozițiilor legale specifice fiecăreia dintre aceste profesii.

II. CONSILIERUL JURIDIC

1. Realizarea profesiei

Art. 10. - Jurisprudență (1)

a) Activitatea profesională a consilierului juridic se realizează prin:

- consultații și cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;

- redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;

- redactarea proiectelor de contracte, precum și negocierea clauzelor legale contractuale;

- asistența, consultanța și reprezentarea juridică a persoanelor juridice și a altor entități interesate;

- redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a consimțământului, a conținutului și a datei actelor încheiate, care privesc persoana juridică în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia;

- avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic;

- verificarea legalității actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;

- semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de la persoana juridică sau de la instituția publică reprezentată;

b)

1. avizele pentru legalitate și conformitate vor fi însoțite de semnătura și parafa profesională;

2. parafa profesională individuală va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

- denumirea "COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI" (teritorial - JUDEȚ);

- sigla "COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI" (teritorial - JUDEȚ);

- numele și prenumele consilierului juridic, însoțite de mențiunea S (stagiar) sau D (definitiv), după caz;

- codul unic de identificare, format din 2+4 (patru) cifre, alocat în ordinea înscrierii în Tablou, cod unic de înregistrare ce nu va mai putea fi realocat (primele două cifre reprezintă județul);

c) în condițiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanța acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului;

d) consilierul juridic, indiferent de forma în care își desfășoară activitatea profesională, se subordonează, numai pe linie administrativă, persoanei juridice în favoarea căreia își exercită profesia. Reviste (1)

Art. 11. - Reviste (1)

Dreptul la opinie profesională a consilierului juridic este garantat.

Art. 12. -

Consilierul juridic poate reprezenta gratuit în justiție rudele sale, ale soțului/soției, până la gradul IV inclusiv.

Art. 13. -

a) În exercitarea profesiei și în legătură cu aceasta, consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional privitor la cauza ce i-a fost încredințată, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege.

b) Pentru activitatea depusă, consilierul juridic are dreptul să fie remunerat conform prevederilor formei scrise a raportului juridic care stă la baza exercitării profesiei față de beneficiar. Jurisprudență (2)

c) În scopul asigurării secretului profesional, actele și lucrările cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic sau la locul de exercitare a profesiei sunt inviolabile. Percheziționarea consilierului juridic, a domiciliului ori a biroului său nu poate fi făcută decât de procuror, în temeiul unui mandat emis în condițiile legii. Nu vor putea fi ascultate și înregistrate, cu nici un fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale consilierului juridic și nici nu va putea fi interceptată și înregistrată corespondența cu caracter profesional, decât în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

2. Dobândirea calității de consilier juridic

A. Primirea în profesie

Art. 14. - Jurisprudență (1)

Poate fi consilier juridic persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) este cetățean român și are domiciliul în România;

b) are exercițiul drepturilor civile și politice;

c) este licențiată a unei facultăți de drept;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; această condiție se dovedește cu certificat medical eliberat în condițiile legii;

e) nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de Legea nr. 514/2003.

Art. 15. -

Înscrierea în profesia de consilier juridic se face în mod individual, pe baza unei cereri adresate Colegiului Consilierilor Juridici pe a cărui rază teritorială domiciliază, conform regulamentului și statutului fiecărui colegiu teritorial.

Art. 16. - Jurisprudență (1)

(1) Cererea de înscriere în profesie va fi însoțită de acte care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 8, 9 și 10 din Legea nr. 514/2003, respectiv: copii ale actului de identitate, ale actelor de stare civilă, ale certificatului de naștere, copie legalizată a diplomei de studii, cazierul judiciar, certificatul medical, două fotografii color pentru "Legitimația de consilier juridic" și declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile legale pentru dobândirea și exercitarea profesiei de consilier juridic și că nu este înscris în alt colegiu sau asociație profesională a consilierilor juridici.

(2) Colegiul teritorial verifică îndeplinirea condițiilor generale și speciale prevăzute de legea și statutul profesiei și avizează admiterea în colegiul respectiv.

(3) După aprobarea cererii, solicitantului i se va elibera decizia de înscriere în profesie, conform vechimii sale în activități juridice.

(4) Taxele de înscriere se vor stabili de către fiecare colegiu teritorial.

Art. 17. -

La primirea în corpul profesional, consilierul juridic depune următorul jurământ:

"În numele Legii, Onoarei și Adevărului
jur
să respect Constituția și legile țării, să-mi exercit profesia
independent, cu demnitate și probitate și să păstrez
secretul profesional.
Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

B. Demnitatea profesională

Art. 18. -

Este nedemn de a fi consilier juridic acela care:

a) a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

b) în exercitarea profesiei de consilier juridic a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi și libertăți fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

c) este declarat nedemn, pentru alte cauze, de lege.

C. Incompatibilitate și compatibilitate

Art. 19. -

Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu:

a) calitatea de avocat;

b) activitățile care lezează demnitatea și independența profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri;

c) alte profesii autorizate sau salarizate;

d) funcția și activitatea de administrator sau de lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare și lichidare judiciară;

e) activitatea publicistică salarizată;

f) alte incompatibilități prevăzute de lege sau rezultate din situația de conflict de interese, în condițiile legii.

Art. 20. -

Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibilă cu:

a) activitatea didactică universitară și de cercetare;

b) funcția de arbitru, mediator sau expert, în condițiile legii și cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;

c) participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de reglementări juridice;

d) orice altă activitate profesională care nu încalcă situațiile de incompatibilitate și de nedemnitate;

e) calitatea de asociat, acționar, administrator, cenzor la oricare dintre formele de organizare juridică prevăzute de lege.

D. Situații speciale cumulative. Societatea profesională

Art. 21. - Jurisprudență (2)

Persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, constituită de către unul sau mai mulți consilieri juridici înscriși în Tabloul ținut de colegiile teritoriale, are caracter de societate profesională. În conformitate cu normele deontologice și de etică profesională și cu prezentul statut, aceste societăți profesionale nu pot funcționa în lipsa avizului de principiu dat de colegiul teritorial pe a cărui rază își au sediul, care va verifica, în principal, următoarele:

- calitatea de consilier juridic, conform legii și statutului profesiei, a asociatului unic/asociaților/acționarilor;

- obiectul de activitate să fie unic, respectiv activități juridice (consultanță și reprezentare juridică, exclusiv activități atribute speciale ale altor profesii juridice) cod CAEN 7411. În urma dobândirii personalității juridice și a obținerii autorizațiilor de funcționare, a avizului Colegiului, societatea profesională, prin grija acestuia, va fi înregistrată obligatoriu în partea cu destinație specială, respectiv Societăți Profesionale, din Tabloul ținut de colegiul teritorial.

Orice modificare adusă actelor constitutive ale acestor societăți va trebui adusă la cunoștință colegiului teritorial în a cărui rază acestea își au sediul.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...