Colegiile Consilierilor Juridici din România

Statutul profesiei de consilier juridic din 06.03.2004

Modificări (1), Acțiuni admise (1), Acțiuni respinse (1), Reviste (2), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 06 martie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

 •  

În temeiul Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003, al prevederilor art. 9, 40, 41 și 45 din Constituție, republicată,

Congresul Extraordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici din România adoptă prezentul statut.

I. DISPOZIȚII GENERALE Reviste (1)

Art. 1. -

Profesia de consilier juridic face parte din categoria profesiilor juridice, se organizează ca un corp profesional și se exercită conform prevederilor Legii nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic și prevederilor prezentului statut.

Art. 2. -

Profesia de consilier juridic este independentă și organizată autonom, fiind exercitată integrat în sistemul de justiție românesc.

Art. 3. -

Profesia de consilier juridic se exercită personal de către consilierul juridic înscris pe Tabloul profesional al consilierilor juridici definitivi sau stagiari, denumit în continuare Tablou, ținut de către Colegiile Consilierilor Juridici din România.

Art. 4. - Reviste (1)

Consilierul juridic, în exercitarea profesiei, se supune numai Constituției, legii, codului de deontologie profesională și prezentului statut al profesiei.

Art. 5. -

În exercitarea profesiei și în legătură cu aceasta, consilierul juridic este independent profesional și nu poate fi supus nici unei îngrădiri sau presiuni de orice tip, acesta fiind protejat de lege împotriva acestora.

Art. 6. -

Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor și intereselor legitime ale statului, ale autorităților publice centrale și locale, ale instituțiilor publice și de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum și ale persoanelor juridice de drept privat și ale celorlalte entități interesate în conformitate cu Constituția și cu legile țării.

Art. 7. - Reviste (1)

Relația profesională dintre consilierul juridic și beneficiarul serviciilor sale se bazează pe onestitate, probitate, corectitudine, confidențialitate și independența opiniilor profesionale.

Art. 8. -

În activitatea sa, consilierul juridic asigură:

- consultanța, asistența și reprezentarea autorității sau a instituției publice ori a persoanei juridice în favoarea căreia exercită profesia, apără drepturile și interesele legitime ale acestora în raporturile lor cu autoritățile publice, instituțiile de orice natură, precum și cu orice persoană juridică sau fizică, română ori străină;

- avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic în condițiile legii.

Art. 9. -

Activitatea de consilier juridic este considerată vechime în muncă juridică în funcțiile de magistrat, avocat, notar public sau în alte funcții juridice, potrivit dispozițiilor legale specifice fiecăreia dintre aceste profesii.

II. CONSILIERUL JURIDIC

1. Realizarea profesiei

Art. 10. - Jurisprudență (1)

a) Activitatea profesională a consilierului juridic se realizează prin:

- consultații și cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;

- redactarea de opinii juridice cu privire la aspecte legale ce privesc activitatea acesteia;

- redactarea proiectelor de contracte, precum și negocierea clauzelor legale contractuale;

- asistența, consultanța și reprezentarea juridică a persoanelor juridice și a altor entități interesate;

- redactarea de acte juridice, atestarea identității părților, a consimțământului, a conținutului și a datei actelor încheiate, care privesc persoana juridică în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia;

- avizarea și contrasemnarea actelor cu caracter juridic;

- verificarea legalității actelor cu caracter juridic și administrativ primite spre avizare;

- semnarea la solicitarea conducerii, în cadrul reprezentării, a documentelor cu caracter juridic emanate de la persoana juridică sau de la instituția publică reprezentată;

b)

1. avizele pentru legalitate și conformitate vor fi însoțite de semnătura și parafa profesională;

2. parafa profesională individuală va cuprinde în mod obligatoriu următoarele elemente:

- denumirea "COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI" (teritorial - JUDEȚ);

- sigla "COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI" (teritorial - JUDEȚ);

- numele și prenumele consilierului juridic, însoțite de mențiunea S (stagiar) sau D (definitiv), după caz;

- codul unic de identificare, format din 2+4 (patru) cifre, alocat în ordinea înscrierii în Tablou, cod unic de înregistrare ce nu va mai putea fi realocat (primele două cifre reprezintă județul);

c) în condițiile în care actul juridic supus avizării pentru legalitate nu este conform legii, consilierul juridic va formula un raport de neavizare în care va indica neconcordanța acestuia cu normele legale, în vederea refacerii actului;

d) consilierul juridic, indiferent de forma în care își desfășoară activitatea profesională, se subordonează, numai pe linie administrativă, persoanei juridice în favoarea căreia își exercită profesia. Reviste (1)

Art. 11. - Reviste (1)

Dreptul la opinie profesională a consilierului juridic este garantat.

Art. 12. -

Consilierul juridic poate reprezenta gratuit în justiție rudele sale, ale soțului/soției, până la gradul IV inclusiv.

Art. 13. - Jurisprudență (1)

a) În exercitarea profesiei și în legătură cu aceasta, consilierul juridic este obligat să păstreze secretul profesional privitor la cauza ce i-a fost încredințată, cu excepția cazurilor prevăzute expres de lege.

b) Pentru activitatea depusă, consilierul juridic are dreptul să fie remunerat conform prevederilor formei scrise a raportului juridic care stă la baza exercitării profesiei față de beneficiar. Jurisprudență (2)

c) În scopul asigurării secretului profesional, actele și lucrările cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic sau la locul de exercitare a profesiei sunt inviolabile. Percheziționarea consilierului juridic, a domiciliului ori a biroului său nu poate fi făcută decât de procuror, în temeiul unui mandat emis în condițiile legii. Nu vor putea fi ascultate și înregistrate, cu nici un fel de mijloace tehnice, convorbirile telefonice ale consilierului juridic și nici nu va putea fi interceptată și înregistrată corespondența cu caracter profesional, decât în condițiile și cu procedura prevăzute de lege.

2. Dobândirea calității de consilier juridic

A. Primirea în profesie

Art. 14. - Jurisprudență (1)

Poate fi consilier juridic persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) este cetățean român și are domiciliul în România;

b) are exercițiul drepturilor civile și politice;

c) este licențiată a unei facultăți de drept;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; această condiție se dovedește cu certificat medical eliberat în condițiile legii;

e) nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de Legea nr. 514/2003.

Art. 15. -

Înscrierea în profesia de consilier juridic se face în mod individual, pe baza unei cereri adresate Colegiului Consilierilor Juridici pe a cărui rază teritorială domiciliază, conform regulamentului și statutului fiecărui colegiu teritorial.

Art. 16. - Jurisprudență (1)

(1) Cererea de înscriere în profesie va fi însoțită de acte care să ateste îndeplinirea condițiilor prevăzute de art. 8, 9 și 10 din Legea nr. 514/2003, respectiv: copii ale actului de identitate, ale actelor de stare civilă, ale certificatului de naștere, copie legalizată a diplomei de studii, cazierul judiciar, certificatul medical, două fotografii color pentru "Legitimația de consilier juridic" și declarație pe propria răspundere că îndeplinește condițiile legale pentru dobândirea și exercitarea profesiei de consilier juridic și că nu este înscris în alt colegiu sau asociație profesională a consilierilor juridici.

(2) Colegiul teritorial verifică îndeplinirea condițiilor generale și speciale prevăzute de legea și statutul profesiei și avizează admiterea în colegiul respectiv.

(3) După aprobarea cererii, solicitantului i se va elibera decizia de înscriere în profesie, conform vechimii sale în activități juridice.

(4) Taxele de înscriere se vor stabili de către fiecare colegiu teritorial.

Art. 17. -

La primirea în corpul profesional, consilierul juridic depune următorul jurământ:

"În numele Legii, Onoarei și Adevărului
jur
să respect Constituția și legile țării, să-mi exercit profesia
independent, cu demnitate și probitate și să păstrez
secretul profesional.
Așa să-mi ajute Dumnezeu!"

B. Demnitatea profesională

Art. 18. -

Este nedemn de a fi consilier juridic acela care:

a) a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni de natură a aduce atingere profesiei de consilier juridic;

b) în exercitarea profesiei de consilier juridic a săvârșit abuzuri prin care au fost încălcate drepturi și libertăți fundamentale ale omului, stabilite prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

c) este declarat nedemn, pentru alte cauze, de lege.

C. Incompatibilitate și compatibilitate

Art. 19. -

Exercitarea profesiei de consilier juridic este incompatibilă cu:

a) calitatea de avocat;

b) activitățile care lezează demnitatea și independența profesiei de consilier juridic sau bunele moravuri;

c) alte profesii autorizate sau salarizate;

d) funcția și activitatea de administrator sau de lichidator în cadrul procedurilor de reorganizare și lichidare judiciară;

e) activitatea publicistică salarizată;

f) alte incompatibilități prevăzute de lege sau rezultate din situația de conflict de interese, în condițiile legii.

Art. 20. -

Exercitarea profesiei de consilier juridic este compatibilă cu:

a) activitatea didactică universitară și de cercetare;

b) funcția de arbitru, mediator sau expert, în condițiile legii și cu respectarea prevederilor legale privind conflictul de interese;

c) participarea la comisii de studii, de întocmire a proiectelor de reglementări juridice;

d) orice altă activitate profesională care nu încalcă situațiile de incompatibilitate și de nedemnitate;

e) calitatea de asociat, acționar, administrator, cenzor la oricare dintre formele de organizare juridică prevăzute de lege.

D. Situații speciale cumulative. Societatea profesională

Art. 21. - Jurisprudență (2)

Persoana juridică înființată în baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, constituită de către unul sau mai mulți consilieri juridici înscriși în Tabloul ținut de colegiile teritoriale, are caracter de societate profesională. În conformitate cu normele deontologice și de etică profesională și cu prezentul statut, aceste societăți profesionale nu pot funcționa în lipsa avizului de principiu dat de colegiul teritorial pe a cărui rază își au sediul, care va verifica, în principal, următoarele:

- calitatea de consilier juridic, conform legii și statutului profesiei, a asociatului unic/asociaților/acționarilor;

- obiectul de activitate să fie unic, respectiv activități juridice (consultanță și reprezentare juridică, exclusiv activități atribute speciale ale altor profesii juridice) cod CAEN 7411. În urma dobândirii personalității juridice și a obținerii autorizațiilor de funcționare, a avizului Colegiului, societatea profesională, prin grija acestuia, va fi înregistrată obligatoriu în partea cu destinație specială, respectiv Societăți Profesionale, din Tabloul ținut de colegiul teritorial.

Orice modificare adusă actelor constitutive ale acestor societăți va trebui adusă la cunoștință colegiului teritorial în a cărui rază acestea își au sediul.

E. Dovedirea calității de consilier juridic

Art. 22. -

(1) Calitatea de consilier juridic - cu drept de exercitare a profesiei se dovedește cu "Legitimația de consilier juridic" și insigna profesiei, eliberate de fiecare colegiu consilierului juridic înscris în Tabloul Colegiului.

(2) Actele juridice redactate și contrasemnate de consilierul juridic vor purta parafa acestuia, iar cele avizate pentru legalitate vor purta parafa și semnătura acestuia.

(3) Modelul legitimației de consilier juridic, cu însemnele corpului profesional, insigna și parafa de avizare pentru legalitate sunt adoptate de Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din România.

F. Stagiul profesional

Art. 23. - Jurisprudență (1)

(1) La debutul exercitării profesiei, consilierul juridic efectuează, în mod obligatoriu, un stagiu de pregătire profesională, perioadă în care are calitatea de consilier juridic stagiar.

(2) Stagiul reprezintă perioada premergătoare definitivării în profesia de consilier juridic și are drept scop pregătirea profesională a consilierului juridic la începutul exercitării profesiei.

(3) Stagiul la debutul în profesie este obligatoriu și efectiv.

(4) În timpul stagiului, consilierul juridic va avea calitatea de consilier juridic stagiar.

(5) Durata stagiului este de 2 ani. Consiliul colegiului teritorial, în mod excepțional și numai după verificarea raportului făcut de șeful Biroului de îndrumare profesională, împreună cu consilierul juridic îndrumător, precum și cu consilierul juridic care sprijină cererea de admitere în colegiu pe baza unei activități profesionale meritorii, poate aproba reducerea perioadei de stagiu. Această reducere nu poate fi mai mare de 6 (șase) luni calendaristice.

(6) Stagiul se suspendă în perioada neexercitării profesiei.

(7) Perioada de stagiu efectuată înainte de data suspendării se ia în calcul pentru îndeplinirea stagiului.

(8) Drepturile și obligațiile administrative ale consilierului juridic stagiar sunt prevăzute în actul de decizie în baza căruia exercită profesia, beneficiind de toate celelalte drepturi ale funcției pe perioada stagiului.

(9) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecătorie și la tribunale ca instanță de fond, la organele de urmărire penală, precum și la celelalte organe administrative cu atribuții jurisdicționale.

(10) Consilierul juridic îndrumător este obligat să prezinte Consiliului colegiului teritorial, la sfârșitul perioadei de stagiu, un raport de activitate asupra modului în care stagiarul și-a îndeplinit în mod efectiv îndatoririle profesionale.

(11) Asigurarea consilierului juridic îndrumător

Poate îndeplini calitatea de consilier juridic îndrumător numai consilierul juridic definitiv și care se bucură de o reputație profesională neștirbită.

(12) Definitivarea

După efectuarea stagiului consilierul juridic stagiar va susține examenul de definitivare.

Comisia de examinare după definitivat eliberează candidatului "Certificatul de promovare a examenului de definitivat" în baza căruia acesta este înscris pe Tablou cu mențiunea "definitiv".

Taxa pentru susținerea examenului de definitivat se stabilește de către fiecare colegiu teritorial.

(13) Definitivarea în profesia de consilier juridic pe baza vechimii în celelalte funcții juridice

Poate fi primit în profesie, în calitate de consilier juridic definitiv, cel care anterior sau la data primirii a îndeplinit funcția de avocat, magistrat ori notar definitiv sau a îndeplinit alte funcții juridice, potrivit dispozițiilor legale specifice fiecăreia dintre aceste profesii, cel puțin 5 ani.

(14) Raportul dintre consilierul juridic definitiv - îndrumător și consilierul juridic stagiar este de conlucrare profesională, în baza unui contract de îndrumare în formă scrisă.

Condițiile efectuării stagiului și ale definitivatului sunt conform Legii nr. 514/2003 și vor fi prevăzute în regulamentele Comisiei metodologice a Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România (U.C.C.J.R.). Modificări (1)

G. Interdicții

Art. 24. -

(1) Consilierul juridic nu poate asista sau reprezenta părți cu interese contrare în aceeași cauză sau în cauze conexe și nu poate pleda împotriva părții care l-a consultat mai înainte în legătură cu aspectele litigioase ale pricinii.

(2) Consilierul juridic nu poate fi ascultat ca martor și nu poate furniza relații nici unei autorități sau persoane cu privire la cauza care i-a fost încredințată, decât dacă are dezlegarea prealabilă, expresă și scrisă din partea părții în cauză, în condițiile legii.

(3) Calitatea de martor are întâietate față de calitatea de consilier juridic, cu privire la faptele și împrejurările pe care acesta le-a cunoscut înainte de a fi devenit apărător al vreunei părți în cauză.

(4) Dacă a fost ascultat ca martor, consilierul juridic nu mai poate desfășura nici o activitate profesională în acea cauză.

(5) Consilierul juridic nu poate îndeplini funcția de expert, interpret sau traducător în cauza în care este angajat.

3. Exercitarea profesiei

Art. 25. -

În scopul asigurării, garantării și protejării dreptului neîngrădit la muncă, conform art. 3 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii și art. 41 și 45 din Constituție, republicată, consilierul juridic își poate exercita profesia la alegere, în oricare dintre formele prevăzute de lege și de statutul profesiei, cu respectarea prevederilor privind compatibilitatea și incompatibilitatea în exercitarea acesteia.

Art. 26. -

(1) Consilierul juridic este liber să aleagă și să schimbe în orice moment opțiunea sa pentru exercitarea profesiei.

(2) Consilierul juridic definitiv sau stagiar, în vederea exercitării profesiei, se va înscrie pe Tabloul ținut de colegiul teritorial.

(3) Consilierul juridic este obligat să anunțe în scris conducerea colegiului teritorial din care face parte despre orice intenție de modificare a opțiunii sale privind exercitarea profesiei.

Art. 27. -

Tabloul anual

(1) Colegiul teritorial are obligația să întocmească anual Tabloul, cu menționarea numelui și a prenumelui, codului unic de înregistrare, a poziției profesionale, respectiv stagiar sau definitiv, precum și a situației în ceea ce privește exercitarea profesiei (exclus, suspendat etc.).

(2) Prin grija colegiului teritorial, Tabloul anual și modificările intervenite sunt comunicate U.C.C.J.R. și instituțiilor prevăzute de lege. Modificări (1)

Art. 28. -

(1) Consiliul colegiului teritorial emite hotărâri de trecere pe Tablou a consilierilor juridici incompatibili, la cerere sau din oficiu, iar reînscrierea pe Tablou se face la cerere, după încetarea stării de incompatibilitate.

(2) Taxele de reînscriere pe Tablou se stabilesc de Consiliul colegiului teritorial.

Art. 29. -

(1) Consilierii juridici care la data intrării în vigoare a Legii nr. 514/2003 au debutat în profesie, indiferent de vechimea în activitatea juridică, sunt trecuți pe Tablou cu mențiunea "definitiv". Jurisprudență (1)

(2) Consilierii juridici care de la data intrării în vigoare a Legii nr. 514/2003 nu pot face dovada debutului în profesie anterior acestei date sunt trecuți pe Tablou cu mențiunea "stagiar".

(3) Licențiatul unei facultăți de drept care solicită înscrierea în profesia de consilier juridic și are o vechime de minimum 5 ani în alte profesii juridice va fi trecut pe Tablou cu mențiunea "definitiv".

Art. 30. -

Încetarea calității de consilier juridic

(1) Încetarea exercitării profesiei de consilier juridic are loc în următoarele situații:

a) prin renunțare scrisă la exercitarea profesiei;

b) prin deces;

c) dacă împotriva consilierului juridic s-a luat măsura excluderii din profesie.

(2) În toate situațiile de încetare a exercitării profesiei de consilier juridic, acesta nu va mai putea folosi legitimația de consilier juridic, insigna, ștampilele și roba.

Art. 31. -

Suspendarea exercitării profesiei de consilier juridic

(1) Exercitarea profesiei de consilier juridic se suspendă în următoarele situații:

a) în caz de incompatibilitate;

b) pe perioada de interdicție de a exercita activitățile profesionale, dispusă prin hotărâre judecătorească sau disciplinară;

c) în caz de neplată a taxelor și a contribuțiilor profesionale timp de 3 luni de la scadența acestora până la lichidarea lor integrală;

d) în condițiile în care consilierul juridic îndeplinește alte funcții juridice sau profesii salarizate.

(2) În toate situațiile de suspendare a exercitării profesiei de consilier juridic, precizate la alineatul anterior, pe Tablou se vor face mențiunile corespunzătoare.

Art. 32. -

Transferul

(1) Consilierul juridic care, din motive justificate, solicită transferarea într-un alt colegiu va notifica atât colegiul în care este înscris, cât și colegiul în care urmează să se înscrie.

(2) Cererea de transfer trebuie să fie însoțită de actele pe care se întemeiază și de un certificat eliberat de colegiul de la care se solicită transferul, certificat eliberat ulterior înregistrării cererii de transfer, prin care se constată că solicitantul nu a fost exclus, nu a devenit nedemn sau incompatibil, nu se află în curs de judecată penală ori disciplinară și că a achitat la zi taxele și contribuțiile profesionale către colegiu.

(3) Consiliul colegiului de la care se solicită transferul va aviza cererea, pe care o va înainta, împreună cu dosarul de înscriere în profesie, colegiului la care se solicită transferul.

Art. 33. -

(1) Consiliul colegiului la care se solicită transferul va soluționa cererea, potrivit raportului întocmit de un consilier delegat, care va verifica dosarul de înscriere în profesie al celui care solicită transferul, înaintat de colegiul de la care se solicită transferul o dată cu certificatul menționat în articolul precedent, va aviza înscrierea în Tablou în mod corespunzător și va elibera acestuia decizia de înscriere în Tablou, legitimația, insigna și ștampilele.

(2) Consiliul colegiului de la care consilierul juridic se transferă va dispune prin decizie radierea consilierului juridic transferat din Tabloul ținut de colegiul respectiv.

Art. 34. -

Consilierul juridic transferat are obligația de a preda colegiului de la care se transferă legitimația, insigna și ștampilele.

III. DREPTURILE ȘI ÎNDATORIRILE CONSILIERULUI JURIDIC

Art. 35. -

Drepturile consilierului juridic

(1) Consilierul juridic are dreptul să fie înscris în Tablou, cu drept de exercitare a profesiei, și are dreptul să acorde consultanță juridică, să redacteze, să contrasemneze, să avizeze pentru legalitate acte juridice, să asiste și să reprezinte orice instituție, autoritate publică, persoană juridică sau orice entitate interesată în toate domeniile de drept, în condițiile Legii nr. 514/2003 și ale prezentului statut.

(2) Consilierul juridic stagiar poate pune concluzii la judecătorie și tribunale, ca instanță de fond, la organele de urmărire penală, precum și la celelalte organe administrative cu atribuții jurisdicționale.

(3) Consilierul juridic definitiv poate pune concluzii la instanțele judecătorești de toate gradele, la organele de urmărire penală, precum și la toate autoritățile și organele administrative cu atribuții jurisdicționale.

Art. 36. -

Consilierii juridici au dreptul de a alege și de a fi aleși în organele de conducere ale colegiilor și ale U.C.C.J.R, în condițiile prevăzute de statutele acestor organizații profesionale. Modificări (1)

Art. 37. -

În scopul asigurării secretului profesional, actele și lucrările cu caracter profesional aflate asupra consilierului juridic, la domiciliul acestuia și la locul unde își exercită profesia sunt inviolabile.

Art. 38. -

Raportul dintre consilierul juridic și persoana juridică pe care o asistă sau o reprezintă nu poate fi stânjenit sau controlat.

Art. 39. -

Consilierii juridici nu răspund penal, material, administrativ sau disciplinar pentru susținerile făcute oral ori în scris în fața instanței de judecată sau a altor organe, dacă acestea sunt în legătură cu apărarea și necesare cauzei ce i-a fost încredințată.

Art. 40. -

Îndatoririle consilierului juridic

(1) Consilierul juridic apără drepturile și interesele legitime ale instituției, persoanei juridice, autorității sau entității pentru care exercită profesia, asigură consultanță și reprezentare juridică, avizează și contrasemnează actele cu caracter juridic emise de acestea.

(2) Consilierul juridic acordă consultanță, opinia sa fiind consultativă. Reviste (1)

Consilierul juridic formulează punctul său de vedere potrivit prevederilor legale și a crezului său profesional.

Consilierul juridic manifestă independență în relația cu organele de conducere ale persoanei juridice unde exercită profesia, precum și cu orice alte persoane din cadrul acesteia; punctul de vedere formulat de către consilierul juridic în legătură cu aspectul juridic al unei situații nu poate fi schimbat sau modificat de către nici o persoană, consilierul juridic menținându-și opinia legală formulată inițial, indiferent de împrejurări.

În exercitarea profesiei, consilierul juridic nu poate fi supus nici unei presiuni din partea persoanei juridice unde își exercită profesia sau din partea oricărei alte persoane juridice de drept public ori privat.

Consilierul juridic, în exercitarea profesiei, se supune numai Constituției, legii, statutului profesiei și regulilor eticii profesionale.

(3) Consilierul juridic va aviza și va semna acte cu caracter juridic, avizul pozitiv sau negativ, precum și semnătura sa fiind aplicate numai pentru aspectele strict juridice ale documentului respectiv.

Consilierul juridic nu se pronunță asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul avizat ori semnat de acesta.

Consilierii juridici sunt obligați să respecte solemnitatea ședințelor de judecată și să nu folosească expresii jignitoare față de completul de judecată, față de ceilalți consilieri juridici, avocați sau față de părțile din proces.

Art. 41. -

Consilierii juridici sunt datori să studieze temeinic cauzele în care asistă sau reprezintă instituțiile, autoritățile ori entitățile interesate, să se prezinte la termene la instanțele de judecată sau la organele de urmărire penală ori la alte instituții, să manifeste conștiinciozitate și probitate profesională, să pledeze cu demnitate față de judecător și de părțile în proces, să depună concluzii orale sau note de ședință ori de câte ori consideră necesar acest lucru sau instanța de judecată dispune în acest sens.

Art. 42. -

(1) Consilierii juridici sunt obligați să participe la ședințele convocate de Consiliul Colegiului, la activitățile profesionale și la ședințele organelor de conducere din care fac parte.

(2) Absentarea repetată și în mod nejustificat constituie abatere disciplinară.

Art. 43. -

(1) Consilierii juridici sunt obligați să țină evidențele cerute de lege și pe cele prevăzute în regulamentele corpului profesional, adoptate de Consiliul U.C.C.J.R. - cu privire la cauzele în care asistă sau reprezintă, să avizeze pentru legalitate actele juridice și să achite cu regularitate taxele și contribuțiile stabilite pentru formarea bugetului Colegiului și bugetului U.C.C.J.R. Modificări (1)

(2) La înscrierea sau reînscrierea în colegiu, fiecare consilier juridic va achita o taxă stabilită de Consiliul U.C.C.J.R., ce se face venit atât la bugetul colegiului respectiv, cât și la bugetul U.C.C.J.R. Modificări (1)

Art. 44. -

Consilierii juridici sunt obligați să restituie actele ce le-au fost încredințate instituției, autorității sau entității interesate de la care le-au primit.

Art. 45. - Jurisprudență (2)

(1) Obligația de a păstra secretul profesional, prevăzută în art. 16 din Legea nr. 514/2003 este absolută și limitată în timp, conform clauzei de confidențialitate. Ea se extinde asupra tuturor activităților consilierului juridic.

(2) Consilierul juridic nu poate fi obligat în nici o circumstanță și de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional.

(3) Aceeași obligație revine organelor de conducere ale colegiilor teritoriale și angajaților acestora cu privire la informațiile cunoscute de către aceștia în funcțiile pe care le dețin.

Art. 46. -

(1) După 90 de zile de la publicarea prezentului statut, consilierii juridici sunt obligați să poarte robă în fața tuturor instanțelor judecătorești.

(2) Caracteristicile robei sunt identice cu cele ce privesc exercitarea profesiei de avocat, diferențiindu-se prin însemnele proprii ale corpului profesional și prin combinațiile culorilor negru cu galben-auriu.

(3) Purtarea robei în afara incintei instanței judecătorești este interzisă.

Art. 47. -

Evidențele activității consilierului juridic

(1) Evidențele activității consilierului juridic, actele și documentele sunt ținute de acesta, potrivit reglementărilor privind activitatea persoanei juridice, entității în favoarea căreia își exercită profesia.

(2) Consilierul juridic ține evidența în cazurile litigioase sau nelitigioase în care a fost sesizat.

(3) Indiferent de reglementările persoanei juridice sau entității în favoarea căreia își exercită profesia, consilierul juridic va ține evidența următoarelor activități:

- intrările și ieșirile de corespondență juridică numerotate și datate;

- registrul de evidență privind orice situație litigioasă cu care a fost sesizat;

- registrul de evidență privind avizele scrise - datate și numerotate;

- registrul de înregistrare a actelor juridice atestate de consilierul juridic cu privire la identitatea părților, a conținutului și a datei actelor.

Modelele acestor registre se adoptă de Comisia metodologică a U.C.C.J.R. și se comunică tuturor colegiilor. Modificări (1)

(4) La încetarea raporturilor juridice care stau la baza exercitării profesiei față de o persoană juridică publică sau privată, entitate interesată, română ori străină, consilierul juridic va preda, pe bază de proces-verbal, în vederea arhivării, toate documentele aferente activității depuse.

(5) Predarea pe bază de proces-verbal, numerotat și datat, a documentelor menționate mai sus îl descarcă în totalitate, de orice răspundere, pe consilierul juridic.

Art. 48. -

Consilierul juridic răspunde pentru încălcarea obligațiilor profesionale, potrivit legii și prezentului statut.

Art. 49. -

Activitatea desfășurată de consilierul juridic este o activitate de mijloace și nu de rezultat.

Art. 50. -

La încetarea raportului juridic care stă la baza exercitării profesiei de consilier juridic față de beneficiarul prestației, consilierul juridic va informa în scris colegiul din care face parte. În situația în care consilierul juridic nu va face informarea mai sus menționată imediat și continuă să își exercite profesia, va răspunde potrivit reglementărilor care sancționează exercitarea fără drept a unei profesii. În acest caz, la constatare, Colegiul va sancționa disciplinar consilierul juridic, în funcție de gravitatea situației.

Art. 51. -

Consilierul juridic înscris în Colegiu, dar care nu își va putea exercita profesia, se consideră suspendat.

Art. 52. -

Consilierului juridic, funcționar public, îi sunt aplicabile și beneficiază și de prevederile legii funcționarului public.

Art. 53. -

Protecția drepturilor profesionale, economice și sociale ale consilierului juridic

(1) Conform art. 23 din Legea nr. 514/2003, în activitatea sa profesională consilierul juridic se bucură de protecția legii, în condițiile prevăzute de Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Percheziționarea consilierului juridic, a domiciliului ori a locului său de muncă sau ridicarea de înscrisuri ori de bunuri de la acesta nu poate fi făcută decât de procuror în baza unui mandat emis de judecător.

Art. 54. -

Exercitarea activităților specifice profesiei de consilier juridic: consultanță, asistență, reprezentare juridică, avizare pentru legalitate și contrasemnare de acte juridice de către persoane neautorizate prin nerespectarea condițiilor prevăzute de lege și de prezentul statut reprezintă exercitare fără drept a profesiei de consilier juridic și se sancționează conform legii penale.

Art. 55. -

(1) Toți consilierii juridici asociați, membri ai colegiilor teritoriale, au îndatorirea de a participa la activitățile profesionale, stagiile de pregătire profesională, conferințele, simpozioanele și la orice alte manifestări organizate de colegiile teritoriale și U.C.C.J.R. potrivit statutelor și regulamentelor acestora. Modificări (1)

(2) Colegiile și U.C.C.J.R. au obligația să acționeze prin toate mijloacele legale pentru organizarea și exercitarea unitară și specializată a profesiei. Modificări (1)

(3) Lipsa nejustificată a consilierului juridic asociat de la formele de pregătire profesională sau neabsolvirea acestora constituie abatere disciplinară, fiind sancționată cu suspendarea din profesie pentru o perioadă cuprinsă între o lună și 6 luni.

Art. 56. -

Colegiile și U.C.C.J.R. pot colabora în scopul realizării și promovării politicilor și strategiilor de formare profesională a consilierilor juridici cu Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților (C.N.F.P.A.), înființat în temeiul prevederilor Legii nr. 132/1999, republicată. Modificări (1)

Art. 57. -

(1) În temeiul art. 38, art. 39 alin. (1) lit. g), art. 188 alin. (1) lit. c), e) și g), art. 189 lit. a, c), e) și f), art. 190 și 193 din Legea nr. 53/2003, cu modificările ulterioare, coroborate cu art. 41 alin. (2) din Constituție, republicată, beneficiarii serviciilor profesionale ale consilierilor juridici angajați sau numiți vor iniția participarea atât la stagiile de formare profesională, cât și la toate formele de pregătire profesională specifică profesiei de consilier juridic, prin acte adiționale la actele de angajare a serviciilor profesionale sau în actele de numire, asigurând plata cheltuielilor ocazionate de aceste forme de pregătire profesională. Jurisprudență (1)

(2) În scopul formării profesionale a consilierilor juridici angajați sau numiți în funcție, beneficiarii serviciilor profesionale ale acestora vor suporta cheltuielile pentru reorganizarea profesiei ocazionate de: înscrierea în colegiu, achiziționarea robei, a legitimației de consilier juridic, a insignei, ștampilelor profesionale, precum și a tuturor registrelor de evidență profesională. Jurisprudență (2)

(3) Cheltuielile avansate de consilierul juridic, ocazionate de reorganizarea profesiei precizate la alineatul precedent, se vor deconta acestuia de către autoritatea sau instituția publică ori de către persoana juridică în favoarea căreia acesta exercită profesia de consilier juridic.

Art. 58. - Jurisprudență (1)

(1) Autoritățile, instituțiile și persoanele juridice la care consilierii juridici își exercită profesia în mod permanent sunt obligate să asigure acestora spații distincte și corespunzătoare atât pentru buna desfășurare a activităților profesionale, cât mai ales pentru asigurarea confidențialității și secretului profesional stabilite de lege.

(2) În același scop, pentru exercitarea corespunzătoare a profesiei de consilier juridic, acestea vor asigura baza tehnico-materială necesară, birotica și orice alte utilități necesare îndeplinirii serviciului profesional.

Art. 59. -

Autoritățile administrative județene și locale vor asigura sprijin pentru identificarea de spații corespunzătoare funcționării organizațiilor profesionale, colegiilor consilierilor juridici și pentru asigurarea formării profesionale a membrilor săi, care exercită un serviciu profesional specializat, de interes general.

Art. 60. - Jurisprudență (5)

(1) Pentru activitatea sa profesională consilierul juridic are dreptul la o remunerație de bază, stabilită prin negociere pentru consilierul juridic ce are statut de salariat, sau conform legilor speciale pentru cel numit în funcție. Acțiuni admise (1), Jurisprudență (9)

(2) Deosebit de remunerația de bază astfel stabilită, în considerarea specificului muncii și a importanței sociale a serviciilor profesionale, în temeiul art. 25 și 26 din Legea nr. 53/2003, cu modificările ulterioare, consilierul juridic poate negocia prestații suplimentare în bani reprezentând clauza de mobilitate și clauza de confidențialitate. Acțiuni admise (1), Jurisprudență (14)

(3) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a Statutului profesiei de consilier juridic, autoritățile publice, instituțiile și celelalte persoane juridice de drept public sau privat vor opera modificările prevăzute de prezentul statut cu privire la încadrarea, salarizarea, stabilirea statutului, a drepturilor și obligațiilor consilierilor juridici pe care i-au numit sau i-au angajat. Jurisprudență (2)

IV. ORGANIZAREA PROFESIEI DE CONSILIER JURIDIC

A. Organizarea și funcționarea Colegiului Consilierilor Juridici

Art. 61. -

(1) Colegiul teritorial este organizația profesională creată pentru toți consilierii juridici asociați în această formă de organizare dintr-un județ sau din municipiul București, indiferent de ramura, domeniul de activitate ori locul exercitării profesiei, ce asigură organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic în mod unitar și apără drepturile și interesele legitime ale consilierilor juridici.

(2) Colegiul teritorial este persoană juridică de interes general și are sediul în orașul de reședință al județului, respectiv în municipiul București.

(3) Colegiul teritorial are patrimoniu și buget propriu. Patrimoniul Colegiului poate fi folosit în activități producătoare de venituri, în condițiile dreptului comun.

(4) Contribuția consilierilor juridici la realizarea bugetului propriu este stabilită de fiecare colegiu.

(5) Colegiul teritorial activează în baza statutului propriu.

Art. 62. -

Organele de conducere ale colegiilor teritoriale sunt stabilite în statutele proprii.

Art. 63. -

Atribuțiile și răspunderile organelor de conducere ale colegiilor teritoriale sunt stabilite în statutele proprii.

Art. 64. -

În cadrul fiecărui colegiu funcționează un secretar general și un trezorier, o comisie de cenzori compusă din 3-5 membri și o comisie de disciplină formată din 3-5 membri, a căror atribuții sunt stabilite prin regulamentele proprii de funcționare aprobate de Adunarea generală a Colegiului, în baza hotărârilor Consiliului U.C.C.J.R. Modificări (1)

Art. 65. -

Colegiile teritoriale înființate după constituirea U.C.C.J.R. devin membre cu drepturi și obligații egale prin asociere. Modificări (1)

Art. 66. -

Decanii acestor colegii sunt de drept membri în Consiliul U.C.C.J.R. Modificări (1)

B. Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România Modificări (1)

Art. 67. -

(1) U.C.C.J.R. este formată din toate colegiile consilierilor juridici din România și cuprinde toți consilierii juridici înscriși în Tabloul acestora, cu drept de exercitare a profesiei de consilier juridic și are drept scop organizarea unitară a exercitării profesiei de consilier juridic în România. Modificări (1)

(2) U.C.C.J.R. este persoană juridică de interes general, are patrimoniu și buget propriu. Modificări (1)

(3) Bugetul U.C.C.J.R. se formează din contribuțiile colegiilor în cotele stabilite de Congresul U.C.C.J.R. Modificări (1)

(4) Patrimoniul U.C.C.J.R. poate fi folosit în activități producătoare de venituri, în condițiile dreptului comun. Modificări (1)

Art. 68. - Modificări (1)

(1) Organele de conducere ale U.C.C.J.R. sunt:

a) Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din România;

b) Consiliul U.C.C.J.R.;

c) biroul executiv;

d) președintele;

e) prim-vicepreședintele;

f) vicepreședinții.

(2) În structura centrală a U.C.C.J.R. funcționează:

a) secretarul general;

b) Comisia centrală de cenzori;

c) Comisia centrală de disciplină;

d) Comisia metodologică de organizare și exercitare a profesiei de consilier juridic;

e) aparatul tehnic administrativ.

Art. 69. -

(1) Congresul Colegiilor Consilierilor Juridici din România este constituit din câte un delegat pentru 100 de consilieri juridici din fiecare colegiu și decanii colegiilor.

(2) Congresul ordinar se întrunește anual, la convocarea Consiliului U.C.C.J.R. sau la convocarea președintelui U.C.C.J.R. Modificări (1)

(3) La cererea a cel puțin unei treimi din numărul colegiilor, Consiliul U.C.C.J.R. este obligat să convoace congresul în ședință extraordinară, în maximum 10 zile de la solicitarea acestora. Modificări (1)

Art. 70. -

(1) Convocarea congresului ordinar se face cu cel puțin o lună înainte de data stabilită, prin înștiințarea în scris a colegiilor și prin publicarea într-un ziar central.

(2) Consiliile colegiilor sunt obligate să afișeze data convocării și ordinea de zi la sediul colegiului și la instanțele judecătorești din raza teritorială a acestora.

(3) Colegiile teritoriale sunt obligate să își aleagă delegații cu cel puțin 10 zile înainte de congres.

(4) Congresul este legal constituit în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri cu votul majorității membrilor prezenți.

(5) Fiecare colegiu are drept la un singur vot în Congresul U.C.C.J.R. Modificări (1)

Art. 71. -

Congresul U.C.C.J.R. are competențele prevăzute în Statutul U.C.C.J.R. Modificări (1)

Art. 72. -

(1) Consiliul U.C.C.J.R. este constituit din decanii colegiilor teritoriale. Modificări (1)

(2) Mandatul membrilor Consiliului U.C.C.J.R. este de 4 ani. În cazul încetării mandatului unuia dintre ei, înlocuitorul său execută diferența de mandat. Înlocuitorul este desemnat de adunarea generală a colegiului teritorial. Modificări (1)

(3) Consiliul U.C.C.J.R. se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea președintelui U.C.C.J.R. Convocarea se face cu cel puțin 10 zile înainte de data ședinței. Modificări (1)

(4) La cererea a cel puțin unei treimi din numărul membrilor consiliului sau în situații excepționale, președintele U.C.C.J.R. va convoca consiliul în ședință extraordinară în cel mult 5 zile de la data solicitării sau a evenimentului justificativ. Modificări (1)

(5) Consiliul U.C.C.J.R. lucrează în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi și adoptă hotărâri valabile cu votul majorității membrilor prezenți. Modificări (1)

(6) Fiecare colegiu teritorial are drept la un singur vot în ședințele Consiliului U.C.C.J.R. Modificări (1)

Art. 73. -

Consiliul U.C.C.J.R. are atribuții și competențe stabilite prin Statutul U.C.C.J.R. Modificări (1)

Art. 74. -

Biroul Executiv al U.C.C.J.R. este format din președintele și prim-vicepreședintele U.C.C.J.R., precum și din cei 3 vicepreședinți aleși de Congresul U.C.C.J.R. dintre membrii săi pentru un mandat de 4 ani. Unul dintre vicepreședinți, stabilit la propunerea președintelui, îndeplinește funcția de secretar al Biroului executiv al U.C.C.J.R. Modificări (1)

Art. 75. -

Biroul executiv al U.C.C.J.R. are atribuțiile și competențele stabilite prin Statutul U.C.C.J.R. Modificări (1)

Art. 76. -

Președintele U.C.C.J.R. are următoarele atribuții: Modificări (1)

a) reprezintă U.C.C.J.R. în relațiile cu persoanele fizice și juridice din țară și din străinătate; Modificări (1)

b) încheie convenții și contracte în numele U.C.C.J.R., cu autorizarea Biroului executiv al U.C.C.J.R. Modificări (1)

c) convoacă și conduce ședințele Consiliului U.C.C.J.R. și ale Biroului executiv; Modificări (1)

d) ordonanțează cheltuielile bugetare și extrabugetare ale U.C.C.J.R. Modificări (1)

e) semnează actele consiliului și ale Biroului executiv. Modificări (1)

Art. 77. -

Prim-vicepreședintele U.C.C.J.R. este înlocuitorul de drept al președintelui U.C.C.J.R. și are următoarele atribuții: Modificări (1)

a) coordonează și organizează activitatea curentă a departamentelor profesionale și administrative ale U.C.C.J.R.; Modificări (1)

b) supraveghează relațiile dintre structurile centrale ale profesiei și colegiile teritoriale, precum și relațiile dintre acestea din urmă;

c) acordă sprijin și ajutor colegiilor în relațiile lor cu autoritățile centrale și locale.

Art. 78. - Modificări (1)

Vicepreședinții U.C.C.J.R. sunt în număr de 3 și sunt înlocuitori ai președintelui, în lipsa prim-vicepreședintelui, în ordinea stabilită de către acesta.

Art. 79. - Modificări (1)

Vicepreședinții U.C.C.J.R. coordonează și îndrumă activitatea curentă a colegiilor.

Art. 80. -

Secretarul general al U.C.C.J.R. este ales de Congresul U.C.C.J.R. și îndeplinește sarcinile stabilite de Biroul executiv al U.C.C.J.R. Mandatul acestuia este de 4 ani. Modificări (1)

Art. 81. -

În structurile centrale de conducere ale profesiei de consilier juridic: Consiliul U.C.C.J.R., Biroul executiv al U.C.C.J.R., președintele, prim-vicepreședintele și vicepreședinții U.C.C.J.R. durata mandatului în funcție este de 4 ani și orice titular de mandat poate fi reales în aceeași sau în altă funcție din aceste structuri centrale de conducere. Modificări (1)

Art. 82. -

(1) Comisia centrală de cenzori a U.C.C.J.R. se compune din 3-5 membri aleși de către Congresul U.C.C.J.R., pentru un mandat de 4 ani, dintre care unul are calitatea de contabil autorizat sau de expert contabil. Modificări (1)

(2) Comisia centrală de cenzori are obligația verificării trimestriale a activităților economico-financiare ale U.C.C.J.R. și dispunerii măsurilor necesare bunei administrări a patrimoniului U.C.C.J.R. Modificări (1)

(3) Comisia centrală de cenzori funcționează în baza regulamentului propriu, validat de Congresul U.C.C.J.R. Modificări (1)

Art. 83. -

(1) Comisia centrală de disciplină a U.C.C.J.R. este alcătuită din 5-9 membri, aleși de Congresul U.C.C.J.R. pentru un mandat de 4 ani. Modificări (1)

(2) Membrii Comisiei centrale de disciplină se aleg dintre consilierii juridici cu o vechime mai mare de 10 ani în activități juridice. Modificări (1)

(3) Comisia centrală de disciplină își organizează, își ține evidențele, își desfășoară lucrările și funcționează în baza regulamentului propriu, validat de Congresul U.C.C.J.R. Modificări (1)

Art. 84. -

Comisia metodologică de organizare și exercitare a profesiei de consilier juridic este alcătuită din 7-9 membri aleși de Congresul U.C.C.J.R. și funcționează în baza regulamentului propriu, validat de Congresul U.C.C.J.R. Modificări (1)

Art. 85. -

Cheltuielile necesare participării membrilor Consiliului U.C.C.J.R., a membrilor Biroului executiv al U.C.C.J.R. și a membrilor comisiilor centrale de cenzori, de disciplină și comisiei metodologice la ședințele acestor organe se suportă de fiecare colegiu. Modificări (1)

V. DISPOZIȚII FINALE

Art. 86. -

Prezentul statut va fi pus în aplicare astfel:

a) în termen de 30 de zile de la adoptarea prezentului statut, conducerile colegiilor vor înainta U.C.C.J.R. datele și documentele necesare înscrierii în evidențe a consilierilor juridic definitivi și stagiari; Modificări (1)

b) în termen de 45 de zile de la adoptarea statutului, Consiliul U.C.C.J.R. și comisiile U.C.C.J.R. vor adopta regulamentele profesionale care vor fi comunicate colegiilor teritoriale; Modificări (1)

c) prezentul statut va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 514/2003.

Art. 87. -

După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului statut, consultanța, redactarea, avizarea pentru legalitate și contrasemnarea actelor juridice, asistența și reprezentarea juridică a instituțiilor, autorităților publice, a persoanelor juridice se vor realiza numai de către consilierii juridici înscriși în Tablou.

Art. 88. - Modificări (1)

Însemnele corpului profesional, insigna și legitimația consilierului juridic, modelul ștampilelor colegiilor și ale consilierilor juridici, precum și modelul împuternicirilor de reprezentare juridică sunt cuprinse în anexele nr. 1-7*) care fac parte integrantă din prezentul statut.

Anexele nr. 1-7 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, împreună cu prezentul statut.

*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.

Art. 89. -

Depășirea termenelor de plată a taxelor și cotizațiilor profesionale atrage obligația de plată a majorărilor de întârziere în cuantum de 0,5% aplicat la suma datorată pentru fiecare zi de întârziere.

Art. 90. -

Consilierul juridic este dator să își decline calitatea și să își probeze identitatea cu actul "Legitimație de consilier juridic" în fața tuturor instanțelor judecătorești de orice grad, instituțiilor și autorităților statului și a altor consilieri juridici și avocați cu care intră în contact cu prilejul îndeplinirii actelor specifice profesiei.

Art. 91. -

Conflictele de orice natură dintre consilierii juridici sau dintre consilierul juridic și avocați, magistrați ori alte autorități publice se aduc de îndată la cunoștință, în scris, decanului colegiului, de către consilierul juridic în cauză, care va decide asupra măsurilor ce trebuie luate.

Art. 92. -

Prezentul statut a fost adoptat de Congresul Extraordinar al Colegiilor Consilierilor Juridici din România din data de 6 martie 2004, prin reprezentanții legali, și intră în vigoare la data adoptării, urmând a fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

ANEXA Nr. 1 Model Modificări (1)

SIGLA
Uniunii Colegiilor Consilierilor Juridici din România

ANEXA Nr. 2 Model

!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§    UNIUNEA COLEGIILOR CONSILIERILOR    §                       §
§       JURIDICI DIN ROMÂNIA       §                       §
§                       §                       §
§                    §                       §
§                       §                       §
§    COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI    §                       §
§         BUCUREȘTI          §                       §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§      LEGITIMAȚIA DE MEMBRU       § UNIUNEA COLEGIILOR CONSILIERILOR JURIDICI  §
§                       §         DIN ROMÂNIA         §
§  Legitimația colegiului consilierului membru§    COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI    §
§al Colegiului Consilierilor Juridici București§         BUCUREȘTI          §
§reprezintă actul prin care acesta se     §                       §
§identifică în calitatea pe care o are în   §       !||||||||||||||||||¬       §
§exercitarea atribuțiilor de serviciu și    §       §         §       §
§reprezintă o modalitate de identificare a   §       §         §       §
§acestuia alături de insigna de consilier   §       §         §       §
§juridic.                   §       §         §       §
§  Este obligatorie prezentarea legitimației §       ¡||||||||||||||||||±       §
§la cererea persoanelor cu care consilierul  §                       §
§juridic intră în contact ca urmare a     §Numele:......................................§
§îndeplinirii îndatoririlor de serviciu.    §Prenumele:...................................§
§  Legitimația de membru al Colegiului    §Număr Tablou:  |__|__|__|__|__|__|__|__|  §
§Consilierilor Juridici București nu ține loc §Data: înscrierii               §
§de act de identitate.             §   pe tablou: |__|__|__|__|__|__|__|__|  §
§  Utilizarea legitimației de membru în afara §                       §
§scopului pentru care acesta a fost eliberată §   Secretar General        Decan   §
§atrage după sine sancțiuni disciplinare.   §                       §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||±
!||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||`||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¬
§    COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI    §    COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI    §
§         BUCUREȘTI          §         BUCUREȘTI          §
§     Consilier Juridic Stagiar      §                       §
§ (Poate pune concluzii la instanțe de fond, §        VIZE SEMESTRIALE        §
§  organe de urmărire penală și la celelalte §                       §
§   organe administrative cu atribuții   §   !||||||||||¬      !||||||||||¬   §
§        jurisdicționale)        §   §  L.S.  §      §     §   §
§         !||||||||||¬         §   §     §      §     §   §
§         §     §         §   ¡||||||||||±      ¡||||||||||±   §
§         §     §         § Anul |__|__|__|__|   Anul |__|__|__|__| §
§         ¡||||||||||±         §   Semestrul 1       Semestrul 2   §
§     Consilier Juridic Definitiv     §                       §
§   (Poate pune concluzii la instanțe    §   !||||||||||¬      !||||||||||¬   §
§ judecătorești de toate gradele, la organe de §   §     §      §     §   §
§   urmărire penală, precum și la toate   §   §     §      §     §   §
§ autoritățile și organele administrative cu §   ¡||||||||||±      ¡||||||||||±   §
§     atribuții jurisdicționale)     § Anul |__|__|__|__|   Anul |__|__|__|__| §
§         !||||||||||¬         §   Semestrul 1       Semestrul 2   §
§         §     §         §                       §
§         §     §         §                       §
§         ¡||||||||||±         §                       §
—||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||˜||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||¯
§    COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI    §    COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI    §
§         BUCUREȘTI          §         BUCUREȘTI          §
§                       §                       §
§        VIZE SEMESTRIALE        §    Jurământul Consilierului Juridic    §
§                       §                       §
§   !||||||||||¬      !||||||||||¬   §  ÎN NUMELE LEGII, ONOAREI ȘI ADEVĂRULUI,  §
§   §  L.S.  §      §     §   §                       §
§   §     §      §     §   §           JUR           §
§   ¡||||||||||±      ¡||||||||||±   §                       §
§ Anul |__|__|__|__|   Anul |__|__|__|__| §  ș să respect Constituția și legile țării, §
§   Semestrul 1       Semestrul 2   §  ș să-mi exercit profesia independent cu  §
§                       §demnitate și probitate și să păstrez secretul §
§   !||||||||||¬      !||||||||||¬   §profesional                  §
§   §     §      §     §   §                       §
§   §     §      §     §   §     Așa să-mi ajute Dumnezeu!      §
§   ¡||||||||||±      ¡||||||||||±   §        ........................   §
§ Anul |__|__|__|__|   Anul |__|__|__|__| §                       §
§   Semestrul 1       Semestrul 2   §                       §
¡||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||°||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||+

ANEXA Nr. 3

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI
_______________________________

                     ÎMPUTERNICIRE
                       DE
                   REPREZENTARE JURIDICĂ

  Dl. (D-na) consilier juridic _____________________________ înregistrat pe tabloul Colegiului
Consilierilor Juridici _____________ sub nr. _________/__________ este împuternicit(ă) de către
(autoritatea, instituția, persoana juridică) _______________________ în baza art. 4 din Legea
nr. 514/2003 să o reprezinte în fața __________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
în dosarul nr. __________/___________, să formuleze și să susțină apărările necesare și să pună
concluzii orale sau scrise în această cauză.

         Beneficiar                 Consilier juridic
...............................................................................................

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI
_______________________________
       S.C.
_______________________________

                     ÎMPUTERNICIRE
                       DE
                   REPREZENTARE JURIDICĂ

  S.C. ___________________________ prin Dl. (D-na) consilier juridic _________________________
înregistrat pe tabloul Colegiului Consilierilor Juridici ____________ sub nr. _________/_______
se împuternicește de către __________________________ în baza contractului de prestări servicii
juridice nr. ____________ din _____________ să îl (o) reprezinte în fața ______________________
_______________________________________________________________________________________________
în dosarul nr. __________/___________, să formuleze și să susțină apărările necesare și să pună
concluzii orale și scrise în această cauză.

         Beneficiar                     S.C. _____________________
...............................................................................................

COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI
_______________________________
       S.C.
_______________________________

                     ÎMPUTERNICIRE
                       DE
                   REPREZENTARE JURIDICĂ
                     (Substituire)

  S.C. __________________________ înregistrată pe tabloul special al Colegiilor Consilierilor
Juridici ____________ sub nr. _________/________ prin Dl. (D-na) consilier juridic ____________
înregistrat pe tabloul Colegiului Consilierilor Juridici _________ sub nr. __________/_________
substituie S.C. __________________ împuternicită de către ________________ în baza contractului
de prestări servicii juridice nr. ________ din ________ să îl (o) reprezinte în fața __________
_______________________________________________________________________________________________
în dosarul nr. _______/______, să formuleze, să susțină apărările necesare și să pună concluzii
orale în această cauză.

    S.C. __________________________         S.C.__________________________
    (titulară)                   (substituită)

ANEXA Nr. 4 Model Modificări (1)

ȘTAMPILA COLEGIILOR CONSILIERILOR JURIDICI

ANEXA Nr. 5 Model

PARAFA CONSILIERULUI JURIDIC

UNIUNEA COLEGIILOR CONSILIERILOR
JURIDICI DIN ROMÂNIA
COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI
________________________________

Consilier juridic ...........................................................

În conformitate cu dispozițiile art. 4 din Legea nr. 514/2003 și art. 10 din Statutul profesiei de consilier juridic atest data, identitatea părților și conținutul prezentului act.

Nr. ............ Data ................ Semnătura ............................

ANEXA Nr. 6 Model Modificări (1)

ȘTAMPILA PERSONALIZATĂ A CONSILIERULUI JURIDIC

ANEXA Nr. 7 Model Modificări (1)

INSIGNA CONSILIERULUI JURIDIC

;
se încarcă...