Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1321/2014 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014R1321

Modificări (...), Referințe (1)

În vigoare de la 06 ianuarie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 216/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 februarie 2008 privind normele comune în domeniul aviației civile și instituirea unei Agenții Europene de Siguranță a Aviației și de abrogare a Directivei 91/670/CEE a Consiliului, a Regulamentului (CE) nr. 1592/2002 și a Directivei 2004/36/CE și, în special, articolul 5 alineatul (5) și articolul 6 alineatul (3),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2042/2003 al Comisiei din 20 noiembrie 2003 privind menținerea navigabilității aeronavelor și a produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice și autorizarea întreprinderilor și a personalului cu atribuții în domeniu a fost modificat în mod substanțial și de mai multe ori(1). Dat fiind că urmează să se efectueze modificări suplimentare, ar trebui să se procedeze la reformarea acestuia, din motive de claritate.

(1) A se vedea anexa V.

(2) Regulamentul (CE) nr. 216/2008 stabilește cerințele comune esențiale pentru asigurarea unui nivel ridicat și unitar de siguranță și de protecție a mediului în domeniul aviației civile, prevede adoptarea de către Comisie a normelor necesare de punere în aplicare și înființează Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (AESA) (denumită în continuare "agenția"), care să sprijine Comisia în elaborarea normelor de punere în aplicare.

(3) Este necesar să se prevadă cerințe tehnice și proceduri administrative comune pentru a se asigura menținerea navigabilității produselor, reperelor și dispozitivelor aeronautice care fac obiectul regulamentului (CE) nr. 216/2008.

(4) Întreprinderile și persoanele care au rolul de a asigura întreținerea produselor, reperelor și dispozitivelor ar trebui să respecte anumite cerințe tehnice pentru a dovedi că au capacitatea și mijloacele de a-și îndeplini obligațiile ce le revin și prerogativele aferente; Comisia trebuie să prevadă măsuri prin care să specifice condițiile care reglementează eliberarea, menținerea, modificarea, suspendarea sau retragerea certificatelor care atestă această conformitate.

(5) Pentru a se asigura aplicarea unitară a cerințelor tehnice comune în domeniul menținerii navigabilității reperelor și dispozitivelor aeronautice, autoritățile competente trebuie să aplice anumite proceduri comune de evaluare a conformității cu cerințele tehnice; agenția ar trebui să elaboreze specificații de certificare, cu scopul de a asigura caracterul unitar al reglementărilor.

(6) Este necesar să se recunoască valabilitatea certificatelor emise înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 2042/2003, în conformitate cu articolul 69 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(7) Articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 216/2008 care vizează navigabilitatea a fost extins pentru a include elementele de evaluare a conformității operaționale în normele de punere în aplicare a certificării de tip.

(8) Agenția Europeană de Siguranță a Aviației (denumită în continuare "agenția") a considerat că este necesar să se modifice Regulamentul (UE) nr. 748/2012 al Comisiei pentru a permite agenției să aprobe datele privind conformitatea operațională în cadrul procesului de certificare de tip.

(9) Datele privind conformitatea operațională ar trebui să includă elementele de pregătire obligatorii pentru pregătirea personalului de certificare a întreținerii în domeniul calificării de tip. Aceste elemente ar trebui să constituie baza pentru elaborarea cursurilor de pregătire de tip.

(10) Cerințele referitoare la instituirea cursurilor de pregătire a personalului de certificare în domeniul calificării de tip trebuie să fie modificate pentru a face referire la datele privind conformitatea operațională.

(11) Agenția a elaborat un proiect de norme de punere în aplicare legate de conceptul de date privind conformitatea operațională, pe care l-a prezentat Comisiei sub forma unui aviz(2) în conformitate cu articolul 19 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008.

(2) Avizul nr. 07/2011 al Agenției Europene de Siguranță a Aviației din 13 decembrie 2011, disponibil la adresa: http://easa.europa.eu/agency-measures/opinions.php.

(12) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației(3), stabilit prin articolul 65 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 216/2008,

(3) Avizul Comitetului Agenției Europene de Siguranță a Aviației, 23 septembrie 2003.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...