Guvernul României

Ordonanța nr. 67/2004 privind instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole

Modificări (1), Puneri în aplicare (1), Referințe (1)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 01 ianuarie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituție, republicată, și al art. 1 pct. II.1 din Legea nr. 291/2004 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Instituirea la nivel național a Rețelei de informații contabile agricole

Art. 1. -

(1) Se înființează, pentru a răspunde nevoilor politicii agricole românești, Rețeaua de informații contabile agricole, denumită în continuare RICA. Modificări (1)

(2) Scopul RICA este de a culege informații contabile necesare pentru: Modificări (1)

a) stabilirea anuală a veniturilor exploatațiilor agricole din câmpul de observare definit la art. 2 alin. (1) lit. f);

b) efectuarea unei analize a activității economice a exploatațiilor agricole din câmpul de observare.

(3) Datele obținute în conformitate cu prezenta ordonanță stau la baza întocmirii de către autoritatea competentă a rapoartelor privind situația agriculturii și a piețelor produselor agricole, precum și a celor privind veniturile realizate de exploatațiile agricole în România, rapoarte prezentate anual Guvernului și Parlamentului.

Art. 2. -

(1) În sensul prezentei ordonanțe, expresiile de mai jos au următorul înțeles: Modificări (1)

a) șeful exploatației - reprezintă persoana fizică răspunzătoare de gestiunea curentă a unei exploatații agricole;

b) clasa exploatației - reprezintă un ansamblu de exploatații agricole care aparțin acelorași clase de orientare tehnico-economică și de dimensiune economică;

c) exploatație participantă - reprezintă orice exploatație agricolă care furnizează informații pentru RICA;

d) regiune RICA - reprezintă teritoriul sau o parte a teritoriului României delimitată pentru selectarea exploatațiilor participante;

e) informații contabile - reprezintă orice date tehnice, economice și financiare referitoare la o exploatație agricolă, care constau în înregistrări efectuate în mod sistematic și cronologic pe întreaga perioadă a exercițiului financiar;

f) câmp de observare - reprezintă acele exploatații agricole care au o mărime economică egală sau mai mare decât un prag exprimat în unități de dimensiune economică.

(2) Clasele de orientare tehnico-economică și de dimensiune economică menționate la alin. (1) lit. b), regiunea RICA menționată la alin. (1) lit. d) și câmpul de observare și pragul menționate la alin. (1) lit. f) vor fi prevăzute în normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe.

CAPITOLUL II Stabilirea veniturilor exploatației agricole Modificări (1)

Art. 3. -

(1) Pentru a putea fi selectată ca exploatație participantă o exploatație agricolă trebuie: Modificări (1)

a) să aibă o mărime economică egală sau mai mare decât pragul care a fost menționat la art. 2 alin. (1) lit. f);

b) să aibă evidență contabilă și să fie condusă de o persoană dispusă să permită punerea informațiilor contabile la dispoziția autorității competente;

c) să fie reprezentativă alături de alte exploatații la nivelul fiecărei regiuni RICA a câmpului de observare.

(2) Numărul exploatațiilor participante în fiecare an la RICA se stabilește prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Art. 4. -

(1) Autoritatea competentă pentru organizarea, implementarea și funcționarea RICA este Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(2) Autoritatea responsabilă pentru selectarea exploatațiilor participante este Comitetul Național pentru RICA.

(3) Autoritatea care efectuează, sub coordonarea metodologică a Institutului Național de Statistică, ancheta anuală necesară colectării informațiilor contabile de la exploatațiile agricole selectate este Agenția de Legătură.

Art. 5. - Modificări (1)

(1) Comitetul Național pentru RICA, denumit în continuare Comitet Național, se constituie prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

(2) Sarcinile Comitetului Național prevăd aprobarea:

a) planului pentru selectarea exploatațiilor participante, cu specificarea distribuirii pe categorii de exploatații și a regulilor detaliate pentru selectarea acestora;

b) raportului de implementare a planului de selectare a exploatațiilor participante.

(3) Președintele Comitetului Național este numit de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale dintre membrii acestui comitet. Comitetul Național ia decizii în unanimitate. În cazul în care unanimitatea nu este întrunită, deciziile se iau de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Președintele Comitetului Național convoacă ședințele acestuia. Serviciile de secretariat sunt asigurate de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Comitetul Național își adoptă propriul regulament de procedură.

(4) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale poate înființa pentru fiecare dintre regiunile RICA, definite la art. 2 alin. (1) lit. d), un comitet regional pentru RICA, denumit în continuare Comitet regional. Comitetul regional va avea obligația să coopereze cu Agenția de Legătură, pentru selectarea exploatațiilor participante.

(5) Comitetul Național este consultat pentru:

a) verificarea conformității cu dispozițiile art. 3, privind planul de selectare a exploatațiilor participante;

b) examinarea critică și aprecierea rezultatelor anuale ponderate ale RICA, ținând seama, în special, de informațiile provenite din alte surse statistice agricole și din conturile naționale.

Art. 6. -

(1) Agenția de Legătură se organizează prin transformarea compartimentului RICA existent în cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale în serviciu independent, în cadrul aceluiași minister.

(2) Agenția de Legătură are următoarele obligații principale: Modificări (1)

a) să informeze Comitetul Național, structurile teritoriale ale autorității competente, birourile de contabilitate și alte organizații/instituții implicate în RICA asupra regulilor detaliate de aplicare și să se asigure că aceste reguli sunt implementate complet;

b) să alcătuiască și să trimită Comitetului Național pentru aprobare planul pentru selectarea exploatațiilor participante care trebuie alcătuit pe baza celor mai recente date statistice și raportul de implementare a planului de selectare a exploatațiilor participante;

c) să stabilească lista exploatațiilor participante și lista birourilor de contabilitate și a altor organizații/instituții implicate în RICA, dispuse și capabile să completeze fișele exploatațiilor participante în conformitate cu clauzele contractelor prevăzute la art. 9 și 14;

d) să colecteze fișele exploatațiilor participante transmise de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, birourile de contabilitate și alte organizații/instituții implicate în RICA și să verifice corectitudinea informațiilor completate;

e) să prezinte Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în termen de 9 luni de la încheierea exercițiului financiar anterior, fișele exploatațiilor participante, completate corect;

f) să transmită către Comitetul Național, structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, birourile de contabilitate și către toate organizațiile/instituțiile implicate în RICA cererile de informare menționate la art. 16 și să înainteze Guvernului răspunsurile relevante.

Art. 7. -

(1) Fiecare exploatație participantă constituie subiectul unei fișe individuale și anonime.

(2) Informațiile contabile furnizate de fiecare fișă a exploatației participante trebuie să asigure: Modificări (1)

a) caracterizarea exploatației participante din punct de vedere al factorilor de producție ai acesteia;

b) evaluarea venitului exploatației participante în diversele sale forme;

c) verificarea corectitudinii completării.

(3) Tipul de informații contabile care urmează să fie furnizate printr-o fișă a exploatației, forma în care astfel de informații urmează să fie prezentate, definițiile și instrucțiunile referitoare la acestea sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Art. 8. - Modificări (1)

Șeful unei exploatații agricole selectate ca exploatație participantă alege dintr-o listă alcătuită în acest scop de către Agenția de Legătură un birou de contabilitate sau o organizație/instituție care poate să completeze fișa exploatației în conformitate cu clauzele contractului prevăzut la art. 9.

Art. 9. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale încheie cu fiecare dintre birourile de contabilitate, organizațiile/instituțiile alese în conformitate cu art. 8 un contract prin care acestea din urmă se angajează, în schimbul unui onorariu standard, să completeze fișele exploatațiilor participante într-un mod care să respecte dispozițiile art. 7.

(2) Clauzele acestui contract, care trebuie să fie aceleași în toate regiunile RICA, sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale. Modificări (1)

(3) Până la încheierea contractelor menționate anterior, îndatoririle birourilor de contabilitate, organizațiilor/instituțiilor contractante sunt îndeplinite de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Modificări (1)

CAPITOLUL III Culegerea de informații contabile în scopul unei analize
a activității economice a exploatațiilor agricole

Art. 10. -

Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale gestionează întreaga activitate din acest domeniu și pune în practică angajamentele asumate prin Documentul de poziție pentru cap. 7 - Agricultura (CONF-RO 01-02) și Documentul de poziție complementar II pentru același capitol.

Art. 11. - Modificări (1)

În conformitate cu procedura prevăzută în art. 19 se stabilesc:

a) obiectul analizelor menționate la art. 1 alin. (2) lit. b);

b) modalitățile de selectare și numărul exploatațiilor participante, în funcție de obiectivele fiecărei analize.

Art. 12. -

(1) Fiecare exploatație selectată în conformitate cu dispozițiile art. 11 lit. b) face obiectul unei fișe speciale care este individuală și anonimă. Această fișă a exploatației include informațiile contabile solicitate conform art. 7 alin. (2) și toate informațiile și detaliile contabile suplimentare ce sunt necesare pentru fiecare analiză.

(2) Tipul de informații contabile furnizate printr-o fișă specială a exploatației, forma în care astfel de informații sunt prezentate, definițiile și instrucțiunile referitoare la acestea sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

(3) Fișele speciale ale exploatațiilor sunt completate de birouri de contabilitate, organizații/instituții, alese în conformitate cu prevederile art. 13.

Art. 13. - Modificări (1)

Șeful unei exploatații agricole, a cărui exploatație este selectată în conformitate cu dispozițiile art. 11 lit. b), alege dintr-o listă alcătuită în acest scop de către Agenția de Legătură un birou de contabilitate sau o organizație/instituție care poate să completeze fișa specială a exploatației în conformitate cu clauzele contractului prevăzut în art. 14.

Art. 14. -

(1) Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale încheie cu fiecare dintre birourile de contabilitate, organizațiile/instituțiile alese în conformitate cu prevederile art. 13 un contract prin care acestea din urmă se angajează, în schimbul unui onorariu standard, să completeze fișele speciale ale exploatațiilor participante într-un mod care să respecte dispozițiile art. 12.

(2) Clauzele acestui contract, care trebuie să fie aceleași în toate regiunile RICA, sunt stabilite prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale. Modificări (1)

(3) Până la încheierea contractelor menționate anterior, îndatoririle birourilor de contabilitate, organizațiilor/instituțiilor contractante sunt îndeplinite de către structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale. Modificări (1)

CAPITOLUL IV Sancțiuni

Art. 15. -

(1) Se interzice utilizarea în scopuri de impozitare a oricăror informații contabile sau a altor detalii individuale obținute de la exploatațiile participante, divulgarea sau folosirea de astfel de informații pentru alte scopuri decât cele specificate în art. 1.

(2) Se interzice oricărei persoane care participă sau a participat la RICA să divulge orice informații contabile individuale sau orice alte detalii individuale, de care a luat cunoștință în timpul exercitării îndatoririlor sau cu altă ocazie în acest context.

(3) Încălcarea prevederilor alin. (1) și (2) constituie contravenții și se sancționează cu amendă contravențională de la 30.000.000 lei la 70.000.000 lei.

(4) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale prin persoanele anume împuternicite.

(5) Contravențiilor prevăzute în prezentul articol le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.

CAPITOLUL V Dispoziții finale

Art. 16. -

(1) Comitetul Național, Agenția de Legătură, structurile teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și birourile de contabilitate, organizațiile/instituțiile contractante sunt obligate, în cadrul zonelor respective de responsabilitate, să furnizeze Guvernului orice informație pe care acesta ar putea-o solicita din partea lor cu privire la îndeplinirea îndatoririlor ce le revin în aplicarea prezentei ordonanțe.

(2) Astfel de solicitări făcute Comitetului Național, structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale sau birourilor de contabilitate, organizațiilor/instituțiilor contractante și răspunsurile corespunzătoare vor fi înaintate în scris, prin intermediul Agenției de Legătură. Modificări (1)

(3) În cazul în care informațiile sunt insuficiente sau nu ajung la timp, Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale și Agenția de Legătură trimit experți pentru a lucra la fața locului.

Art. 17. - Modificări (1)

Comitetul Național examinează în fiecare an, în luna octombrie, evoluția veniturilor exploatațiilor agricole din România, în special pe baza rezultatelor RICA actualizate. Comitetul Național este informat în mod regulat asupra activității RICA.

Art. 18. -

Pentru a extinde baza de colectare a informațiilor contabile necesare RICA și în scopul stabilirii efectelor sprijinului financiar acordat de statul român producătorilor agricoli se vor lua în studiu exploatațiile agricole cu sau fără personalitate juridică, care beneficiază de sprijin financiar.

Art. 19. -

(1) Atunci când trebuie urmată procedura prevăzută în prezentul articol, problemele sunt supuse spre examinare Comitetului Național de către președinte. Modificări (1)

(2) Oricare dintre membrii Comitetului Național poate supune acestuia spre aprobare un proiect de măsuri care trebuie îndeplinite, iar în funcție de urgența problemei, Comitetul Național emite un aviz cu privire la acest proiect de măsuri, într-un termen stabilit de către președinte. Președintele nu are drept de vot.

(3) Agenția de Legătură inițiază măsuri care se vor aplica imediat; cu toate acestea, dacă măsurile respective nu sunt în conformitate cu opinia Comitetului Național, acestea vor fi comunicate imediat Guvernului de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

(4) În situația prevăzută la alin. (3) Agenția de Legătură poate amâna punerea în aplicare a măsurilor pe care le-a inițiat, pentru cel mult o lună de la data acestei comunicări, Guvernul putând lua o altă decizie în termen de o lună.

(5) Normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe se elaborează în termen de 6 luni de la data intrării acesteia în vigoare și se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale.

Art. 20. -

(1) Fondurile pentru acoperirea costurilor de organizare, implementare și funcționare a RICA, pentru ca aceasta să devină operațională în anul 2006, și costurile privind Agenția de Legătură, plata onorariilor standard pentru îndeplinirea îndatoririlor menționate la art. 9 și 14 vor fi incluse în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, în secțiunea aferentă Integrării europene - construcție instituțională.

(2) Costurile privind funcționarea Comitetului Național, a birourilor de contabilitate și a organizațiilor/instituțiilor contractante nu sunt incluse în bugetul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale.

Art. 21. -

Prezenta ordonanță transpune prevederile Regulamentului 79/65/CEE de creare a unei rețele de culegere de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Europeană, text consolidat cu modificările prevăzute de regulamentele 2.910/73/CEE, 2.143/81/CEE, 2.801/95/CEE și 1.256/97/CEE.

Art. 22. -

Prezenta ordonanță intră în vigoare pe data de 1 ianuarie 2005.

PRIM-MINISTRU
ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:
Ministrul agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale,
Petre Daea
p. Ministrul finanțelor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

București, 13 august 2004.

Nr. 67.

;
se încarcă...