Guvernul României

Ordonanța nr. 42/2004 privind organizarea activității veterinare

Modificări (14), Puneri în aplicare (4), Acțiuni respinse (1), Referințe (107), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 31 ianuarie 2004

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Apărarea sănătății animalelor, protecția animalelor, prevenirea transmiterii de boli de la animale la om, siguranța alimentelor de origine animală destinate consumului uman, salubritatea furajelor pentru animale și protecția mediului, în raport cu creșterea animalelor, constituie o problemă de stat și o îndatorire pentru toți locuitorii țării.

Art. 2. - Modificări (1)

Persoanele fizice și juridice proprietare sau deținătoare de animale vii ori material germinativ de origine animală, cele care produc, depozitează, colectează, transportă, procesează, intermediază, pun pe piață, importă, exportă sau comercializează animale vii ori material germinativ de origine animală, produse și subproduse de origine animală, produse medicinale veterinare, deșeuri, subproduse de origine animală care nu sunt destinate consumului uman sau agenți patogeni de origine animală, produse și materii utilizate în nutriția animalelor ori alte materii și produse ce pot influența starea de sănătate a animalelor răspund pentru aplicarea și respectarea întocmai a prevederilor legislației veterinare, în vederea asigurării și garantării sănătății animalelor, a sănătății publice, protecției animalelor, protecției mediului și a siguranței alimentelor.

Art. 3. - Modificări (1)

Statul sprijină activitatea de apărare a sănătății animalelor, de supraveghere, prevenire și control al bolilor ce se pot transmite de la animale la om, prin asigurarea cadrului instituțional și juridic, a resurselor financiare, a bazei tehnico-materiale necesare pentru desfășurarea în condiții optime a activităților din domeniul veterinar.

CAPITOLUL II Organizarea și funcționarea serviciilor veterinare Modificări (1)

Art. 4. - Modificări (2)

Serviciile veterinare se organizează și funcționează ca sistem veterinar unic și sunt structurate astfel:

a) servicii veterinare de stat - publice;

b) activități veterinare de liberă practică;

c) formațiuni de asistență veterinară ce pot funcționa în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, societăților comerciale, asociațiilor sau societăților agricole ori al altor asemenea structuri.

Art. 5. - Modificări (1), Jurisprudență (3)

Serviciile veterinare de stat se organizează după o concepție unitară, în sistem piramidal al fluxului de comandă, pe principiu teritorial, ca sector distinct și autonom, având următoarea structură:

a) Agenția Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, autoritatea veterinară centrală care coordonează tehnic și administrativ întreaga activitate a serviciilor veterinare, organizează și controlează efectuarea activităților veterinare publice; Modificări (1)

b) institutele veterinare, autorități de referință la nivel național pentru domeniile de competență specifice acestora, cu personalitate juridică, în subordinea Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;

c) direcțiile veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București, autorități veterinare județene și a municipiului București, cu personalitate juridică, în subordinea Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, care se înființează prin reorganizarea direcțiilor sanitare veterinare județene și a municipiului București, servicii publice descentralizate care funcționează în subordinea Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului; Jurisprudență (3)

d) circumscripțiile veterinare zonale și circumscripțiile veterinare și pentru siguranța alimentelor, fără personalitate juridică, organizate în structura direcțiilor veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București; Modificări (1)

e) posturile de inspecție la frontieră, fără personalitate juridică, organizate în structura Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Art. 6. - Modificări (1)

(1) Agenția Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se înființează prin reorganizarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor și a Agenției Naționale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor, Apelor și Mediului.

(2) Unitățile care funcționează în subordinea Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor sunt prevăzute în anexa nr. 2. Jurisprudență (1)

(3) Agenția Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor preia drepturile, obligațiile, competențele, personalul și resursele financiare ale Agenției Naționale Sanitare Veterinare.

Art. 7. - Modificări (1)

(1) Agenția Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor are în structura sa următoarele direcții generale:

a) Direcția generală veterinară, condusă de un director general - medic veterinar;

b) Direcția generală pentru siguranța alimentelor, condusă de un director general;

c) Direcția generală pentru inspecție, control, inspecție la frontieră și coordonarea institutelor veterinare, condusă de un director general;

d) Direcția generală economică, administrativă, juridică și relații internaționale, condusă de un director general.

(2) Directorii generali ai direcțiilor generale sunt numiți, în condițiile legii, prin ordin al președintelui Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

(3) În exercitarea atribuțiilor sale directorul general al Direcției generale veterinare emite decizii tehnice și poate dispune măsuri urgente în cazul unor situații deosebite în domeniul veterinar.

Art. 8. - Modificări (1)

(1) Medicii veterinari oficiali sunt medicii veterinari din cadrul autorității veterinare centrale, institutelor veterinare și direcțiilor veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București.

(2) Medicii veterinari care își desfășoară activitatea în structura altor ministere au atribuții și competențe de medic veterinar oficial și pot fi trecuți, cu acordul părților, în structura autorității veterinare.

CAPITOLUL III Atribuții și competențe ale serviciilor veterinare de stat Modificări (1)

Art. 9. - Modificări (1)

Domeniile de competență ale serviciilor veterinare de stat sunt:

a) stabilirea obligațiilor și responsabilităților persoanelor fizice și juridice în domeniul veterinar;

b) stabilirea obligațiilor și responsabilităților instituțiilor și organelor administrației publice în domeniul veterinar;

c) autorizarea, omologarea și acreditarea în domeniul veterinar;

d) sistemul informatic veterinar național;

e) autoevaluarea serviciilor veterinare;

f) definirea termenilor tehnici utilizați în domeniul veterinar, prevăzuți în anexa nr. 1;

g) sănătatea animalelor: calificarea statusului de sănătate a animalelor, certificarea veterinară, măsurile de protecție, notificarea veterinară, declararea bolilor, controlul bolilor la animale și prevenirea transmiterii acestora de la animale la om;

h) sănătatea publică veterinară;

i) identificarea și înregistrarea animalelor; Modificări (1)

j) stabilirea cerințelor veterinare și controlul producerii, mișcării interne, punerii pe piață, comerțului, importului, tranzitului și exportului de animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului veterinar;

k) nutriția animalelor, furajele medicamentate și aditivii furajeri;

l) stabilirea cerințelor veterinare pentru protecția și bunăstarea animalelor și controlul aplicării acestora;

m) inspecția și controalele veterinare;

n) cerințele veterinare pentru activitatea de reproducție a animalelor;

o) stabilirea cheltuielilor în domeniul veterinar;

p) elaborarea și punerea în aplicare a sistemului de instruire în domeniul veterinar;

q) stabilirea necesităților de investiții și dotare în domeniul veterinar.

Art. 10. - Modificări (1)

Autoritatea veterinară centrală are următoarele atribuții:

a) organizează activitățile veterinare publice pe întreg teritoriul țării, după o concepție unitară, pentru asigurarea sănătății animalelor, a sănătății publice, protecției animalelor, protecției mediului și a siguranței alimentelor;

b) elaborează norme veterinare care se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, pentru domeniile de competență ale serviciilor veterinare, unice și obligatorii pentru persoanele fizice și juridice prevăzute la art. 2; Referințe (1)

c) controlează aplicarea normelor veterinare;

d) stabilește responsabilitățile generale ale medicilor veterinari;

e) stabilește drepturile și obligațiile medicilor veterinari oficiali;

f) stabilește drepturile și obligațiile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți pentru efectuarea unor activități veterinare publice;

g) participă la elaborarea sau avizarea convențiilor și acordurilor privind colaborarea în domeniul veterinar; Modificări (1)

h) împreună cu Ministerul Sănătății răspunde de organizarea și aplicarea măsurilor necesare pentru prevenirea și combaterea bolilor comune omului și animalelor, precum și pentru siguranța alimentelor de origine animală;

i) organizează, coordonează, gestionează și controlează activitatea privind identificarea și înregistrarea animalelor; Modificări (1)

j) organizează, coordonează, gestionează și controlează activitatea posturilor de inspecție la frontieră;

k) organizează și asigură funcționarea sistemului informatic veterinar național și conectarea acestuia la sistemul informatic veterinar al Uniunii Europene;

l) elaborează regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor veterinare de stat și stabilește atribuțiile și responsabilitățile acestora;

m) organizează și controlează activitățile veterinare publice efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciți și controlează activitatea formațiunilor de asistență veterinară ce pot funcționa în cadrul regiilor autonome, societăților naționale, societăților comerciale, asociațiilor sau societăților agricole ori al altor asemenea structuri;

n) stabilește cerințele veterinare;

o) elaborează programele naționale în domeniul veterinar, aprobate prin ordin al președintelui Agenției Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Art. 11. - Modificări (1)

Drepturile și competențele autorității veterinare sunt următoarele:

a) are acces liber, pentru a-și exercita competențele specifice, în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1), precum și în alte locuri ce sunt supuse supravegherii și controlului veterinar;

b) solicită prezentarea și verificarea oricăror documente, date și informații relevante, referitoare la obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

c) dispune măsuri de protecție și restricție privind animalele vii, materialul germinativ de origine animală, produsele și subprodusele supuse supravegherii și controlului veterinar din obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

d) suspendă sau interzice funcționarea obiectivelor prevăzute la art. 18 alin. (1);

e) impune măsuri de restricție privind mișcarea și certificarea veterinară pentru animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului veterinar ce se află în obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

f) limitează sau interzice comerțul, importul, producerea sau punerea pe piață, exportul și tranzitul de animale vii, material germinativ de origine animală, produse și subproduse supuse supravegherii și controlului veterinar;

g) recoltează probe destinate examenelor de laborator, pentru elucidarea unor factori de risc privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;

h) verifică dacă personalul angajat al obiectivelor prevăzute la art. 18 alin. (1) respectă cerințele veterinare privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;

i) inspectează și controlează conformitatea cu cerințele veterinare pentru obiectivele prevăzute la art. 18 alin. (1);

j) dispune punerea sub sechestru veterinar sau uciderea animalelor ori punerea sub sechestru veterinar, confiscarea și distrugerea produselor și subproduselor supuse supravegherii și controlului veterinar;

k) aplică sancțiuni contravenționale în cazul săvârșirii unor fapte care constituie contravenții la legislația veterinară;

l) solicită organelor administrației publice centrale și locale aplicarea măsurilor legale în caz de necesitate sau de risc iminent pentru sănătatea animalelor, sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor.

Art. 12. - Modificări (1)

În vederea realizării activităților veterinare publice, în limitele de competență ale serviciilor veterinare de stat, autoritatea veterinară centrală colaborează cu autoritățile administrației publice centrale și locale, cu asociațiile și patronatele din domeniul agricol și industria farmaceutică, cu reprezentanții societății civile și cu organizațiile internaționale din domeniul veterinar.

CAPITOLUL IV Obligațiile medicilor veterinari

Art. 13. - Modificări (1)

În exercitarea profesiunii medicii veterinari au următoarele obligații:

a) să anunțe fără întârziere autoritatea veterinară despre orice suspiciune privind apariția unei boli supuse notificării obligatorii, conform legii, precum și a oricărui risc privind sănătatea animalelor, sănătatea publică, bunăstarea și protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;

b) să ia măsurile de urgență prevăzute de lege, pentru a preveni și a opri difuzarea unor boli transmisibile ale animalelor sau a oricărui risc de natură a afecta sănătatea animalelor și sănătatea publică, protecția animalelor, protecția mediului și siguranța alimentelor;

c) să participe, la solicitarea autorității veterinare județene, respectiv a municipiului București, sau, după caz, a autorității veterinare centrale, la acțiuni de eradicare a unor boli transmisibile ale animalelor sau la cele de control în cazul izbucnirii unor boli transmisibile emergente pentru România;

d) să dispună respectarea perioadelor de așteptare și întrerupere, referitoare la eliminarea sau prezența de reziduuri la animale vii, în produse ori subproduse de origine animală destinate consumului uman;

e) să înregistreze și să păstreze, pentru o perioadă stabilită de autoritatea veterinară centrală, un registru cu activitatea desfășurată și evidența modului de prescriere, distribuire și utilizare a produselor medicinale veterinare, a aditivilor furajeri și a furajelor medicamentate;

f) să păstreze confidențialitatea asupra oricăror fapte, informații sau documente de care iau cunoștință în exercitarea activităților, pentru care există drepturi de autor, protecție de confidențialitate comercială sau dacă utilizarea acestor date este licențiată.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...