Act Internațional

Convenția privind Institutul Forestier European din 28.08.2003 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 24 martie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Părțile la prezenta convenție, denumite în continuare părți contractante,

amintind deciziile referitoare la pădure adoptate la Conferința Națiunilor Unite privind mediul și dezvoltarea din 1992, propunerile de acțiune ale Grupului interguvernamental privind pădurile și ale Forumului interguvernamental privind pădurile, Programul de lucru lărgit referitor la diversitatea biologică forestieră, raportat la Convenția privind diversitatea biologică, precum și rezultatul Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă,

recunoscând progresul și realizările făcute în implementarea angajamentelor conferințelor ministeriale privind protecția pădurilor în Europa,

conștiente de caracterul schimbător al pădurii europene și al problemelor forestiere, precum și de îngrijorările din cadrul societății și de nevoia de a elabora date științifice relevante în scopul unui bun proces de decizie,

considerând că Institutul Forestier European a fost înființat ca o asociație sub legislația finlandeză în 1993, care să contribuie la studiul silviculturii, pădurilor și conservării pădurii la nivel european,

atente la valoarea adăugată a introducerii silviculturii și a cercetării forestiere într-un context internațional,

dorind să continue pe o bază internațională cooperarea lor în silvicultură și cercetare forestieră, evitând în același timp dublarea eforturilor,

au convenit următoarele:

ARTICOLUL 1 Institutul

Institutul Forestier European, denumit în continuare Institutul, este înființat, prin prezenta convenție, ca o organizație internațională. Institutul va avea sediul în Joensuu, Finlanda.

ARTICOLUL 2 Scop și funcții

1. Scopul Institutului este de a întreprinde cercetări la nivel paneuropean cu privire la politica forestieră, inclusiv la aspectele sale de mediu, la ecologia, funcțiile multiple, resursele și sănătatea pădurilor europene și la oferta și cererea de lemn și alte produse și servicii forestiere, în scopul promovării conservării și managementului durabil al pădurilor din Europa.

2. Pentru realizarea scopului său Institutul:

a) oferă informații relevante pentru factorii politici și de decizie din țările europene, referitoare la pădure și la sectorul industrial forestier;

b) conduce cercetări în domeniile menționate mai sus;

c) dezvoltă metode de cercetare;

d) organizează și participă la întâlniri științifice; și

e) organizează și răspândește cunoștințele și rezultatele muncii sale.

ARTICOLUL 3 Informare

Părțile contractante sprijină activitatea Institutului cu informații referitoare la păduri, în baza unei cereri specifice, atunci când aceste date nu sunt disponibile de la alte organisme deținătoare de date și care pot fi obținute rezonabil. Pentru evitarea dublării eforturilor, Institutul își propune să asigure o coordonare corespunzătoare cu alte organizații internaționale, inclusiv cu cele care realizează colectarea datelor.

ARTICOLUL 4 Membrii, membrii asociați și afiliați ai Institutului

1. Părțile contractante sunt membre ale Institutului.

2. Calitatea de membru asociat al Institutului este deschisă pentru institute de cercetare, unități de învățământ, organizații comerciale, autorități forestiere, organizații neguvernamentale și instituții de natură similară din statele europene, denumite în continuare membri asociați. Calitatea de membru afiliat este deschisă pentru instituțiile de natură similară din statele noneuropene, denumite în continuare membri afiliați. Membrii afiliați nu participă în procesul de luare a deciziilor din Institut.

ARTICOLUL 5 Organe de conducere

Organele Institutului vor fi un consiliu, o conferință, un comitet și un secretariat condus de un director.

ARTICOLUL 6 Consiliul

1. Consiliul va fi alcătuit din reprezentanții membrilor, care se vor întâlni în sesiuni ordinare la fiecare 3 ani. O sesiune extraordinară poate fi organizată la cererea unui membru sau a Comitetului, în baza aprobării cu majoritatea simplă a membrilor.

2. Consiliul:

a) va numi membrii Comitetului în conformitate cu art. 8 paragrafele 2 a), c) și d);

b) va aproba numirea directorului în conformitate cu art. 8 paragraful 4 d);

c) va stabili cadrul politic de lucru al Institutului;

d) va decide asupra problemelor generale de natură tehnică, financiară sau administrativă, înaintate de membri, de Conferință sau de Comitet;

e) va aproba, cu majoritatea simplă a membrilor, liniile directoare necesare pentru funcționarea Institutului și a organelor sale; și

f) va aproba și va amenda, cu majoritatea simplă a membrilor, regulile de procedură.

3. Fiecare membru are un singur vot. Deciziile vor fi luate prin consens, cu excepția cazurilor contrare prevăzute de prezenta convenție.

ARTICOLUL 7 Conferința

1. Conferința va fi alcătuită din reprezentanții membrilor asociați. Conferința se va desfășura o dată pe an în sesiune plenară și va lua decizii cu majoritatea simplă a membrilor. Membrii afiliați pot participa la sesiunea plenară anuală a Conferinței. Instituțiile și organizațiile regionale sau internaționale care nu au calitatea de membru afiliat ori asociat al Institutului pot fi invitate să participe la sesiunea plenară a Conferinței conform regulilor stabilite de către Comitet.

2. Inter alia, Conferința:

a) va numi membrii Comitetului conform art. 8 paragrafele 2 b), c) și d);

b) va fixa plata cotizației pentru membrii asociați și afiliați;

c) va face recomandări pentru a iniția activități în vederea realizării scopurilor Institutului;

d) va aproba bilanțul auditului financiar;

e) va aproba planul de lucru pentru următorul an, înaintat de către Comitet;

f) va trece în revistă și va adopta raportul anual privind activitățile Institutului; și

g) va aproba și va amenda propriile reguli de procedură.

ARTICOLUL 8 Comitetul

1. Comitetul va fi compus din 8 persoane cu competențe stabilite în domeniul activităților Institutului. Acești membri ai Comitetului nu vor îndeplini mai mult de două mandate consecutive.

2.

a) Patru membri ai Comitetului vor fi numiți de către Consiliu pe o perioadă de 3 ani.

b) Patru membri ai Comitetului vor fi numiți de către Conferință pe o perioadă de 3 ani.

c) Consiliul și Conferința vor adopta reguli cu privire la procesul de numire și de rotație a membrilor pe care îi numesc.

d) Posturile vacante vor fi completate prin proceduri scrise de către Consiliu sau, respectiv, Conferință.

3. Comitetul se va întruni cel puțin o dată pe an și va lua decizii cu majoritatea simplă a membrilor.

4. Comitetul are următoarele atribuții:

a) în cadrul politicii formulate de către Consiliu, va stabili și va revizui programul administrativ și de cercetare al Institutului;

b) va adopta orice reguli interne dacă sunt necesare, în baza recomandărilor Consiliului;

c) va aproba bugetul și conturile;

d) va numi directorul, în baza încuviințării Consiliului;

e) va aproba admiterea și expulzarea membrilor afiliați și asociați;

f) va raporta Consiliului și Conferinței;

g) va aproba acordul la care se face referire în art. 12, în baza recomandărilor Consiliului;

h) va aproba și va amenda regulile sale de procedură; și

i) va stabili regulile la care se face referire în art. 7 paragraful 1.

ARTICOLUL 9 Secretariatul

1. Secretariatul, condus de către director, va fi alcătuit din personalul Institutului.

2. În conformitate cu directivele generale ale Consiliului, Conferinței și Comitetului, directorul va numi personalul de care este nevoie pentru scopurile Institutului, în termenii și pentru executarea anumitor sarcini stabilite de director.

ARTICOLUL 10 Resursele financiare

Resursele financiare necesare pentru funcționarea Institutului vor fi furnizate de:

a) membrii asociați și afiliați, prin intermediul cotizațiilor de membru;

b) membri, prin contribuții voluntare, dacă aceștia doresc; și

c) alte surse disponibile.

ARTICOLUL 11 Bugetul și conturile

Bugetul și conturile Institutului vor fi aprobate cu majoritatea simplă a membrilor de către Comitet, la propunerea directorului.

ARTICOLUL 12 Personalitate juridică, privilegii și imunități

Institutul va avea personalitate juridică națională și internațională. Pe teritoriul Finlandei se va bucura de privilegiile și imunitățile necesare pentru a-și exercita funcțiile. Aceste privilegii și imunități vor fi stabilite într-un acord între Institut și Guvernul Finlandei.

ARTICOLUL 13 Soluționarea diferendelor

Orice diferend privind interpretarea sau aplicarea prezentei convenții, care nu este soluționat prin negociere sau prin bunele oficii ale Comitetului, poate, în baza acordului mutual al părților la diferend, să fie supus concilierii pe baza Regulilor opționale de conciliere ale Curții Permanente de Arbitraj.

ARTICOLUL 14 Semnarea și exprimarea consimțământului de a fi legat prin convenție

1. Prezenta convenție va fi deschisă pentru semnare statelor europene și organizațiilor europene pentru integrare economică regională, la Joensuu, la 28 august 2003. Ulterior, ea va rămâne deschisă pentru semnare la Helsinki, la Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei, până la 28 noiembrie 2003.

2. Prezenta convenție este supusă ratificării, acceptării sau aprobării de către statele și organizațiile europene pentru integrare economică regională semnatare. Instrumentele de ratificare, de acceptare sau de aprobare vor fi depuse la Guvernul Finlandei, care va avea rolul de depozitar.

3. Prezenta convenție va fi deschisă aderării statelor europene și organizațiilor europene pentru integrare economică regională care nu au semnat-o. Instrumentele de aderare vor fi depuse la depozitar.

4. În înțelesul prezentei convenții, un stat european este un stat care este eligibil pentru calitatea de membru al Comisiei Economice pentru Europa a Națiunilor Unite ca stat european.

ARTICOLUL 15 Intrarea în vigoare

1. Prezenta convenție va intra în vigoare în a 60-a zi de la data depunerii celui de-al optulea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

2. Pentru fiecare stat și organizație pentru integrare economică regională, care a ratificat, a acceptat, a aprobat sau a aderat la prezenta convenție după depunerea celui de-al optulea instrument de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare, prezenta convenție va intra în vigoare în a 60-a zi de la data depunerii de către acel stat sau acea organizație pentru integrare economică regională a instrumentului său de ratificare, de acceptare, de aprobare sau de aderare.

ARTICOLUL 16 Dispoziții tranzitorii

1. La intrarea în vigoare a prezentei convenții, institutele de cercetare, unitățile de învățământ, organizațiile comerciale, autoritățile forestiere, organizațiile neguvernamentale și instituțiile cu un caracter similar din statele europene, care sunt membri sau membri asociați ai Institutului Forestier European fondat în 1993 ca o asociație conformă cu legislația finlandeză și care, până la acea dată, nu au înaintat o cerere de retragere, în conformitate cu statutul acestuia, vor deveni membri asociați ai Institutului. Instituțiile cu caracter similar din statele noneuropene, care sunt membri asociați ai Institutului Forestier European menționat, în absența unei notificări de retragere, vor deveni membri afiliați ai Institutului.

2. După intrarea în vigoare a prezentei convenții, Institutul va iniția negocieri cu Institutul Forestier European fondat în 1993 ca o asociație conformă cu legislația finlandeză, pentru transferul activităților, fondurilor, activului și pasivului celui din urmă către Institut.

ARTICOLUL 17 Amendamente

1. Prezenta convenție poate fi amendată prin unanimitate de voturi ale membrilor prezenți la sesiunea Consiliului sau printr-o procedură scrisă. Orice propunere de amendare va fi comunicată de către depozitar cu cel puțin 8 săptămâni înainte. În cazul unei proceduri scrise depozitarul va stabili termenul pentru răspunsuri.

2. Amendamentul va intra în vigoare în a 60-a zi de la data la care toate părțile contractante au notificat depozitarului că au îndeplinit formalitățile cerute de către legislația națională cu privire la amendamentul respectiv.

3. Cu excepția cazului în care Conferința aprobă acest lucru, amendamentele nu vor afecta poziția instituțională a membrilor afiliați sau asociați.

ARTICOLUL 18 Retragerea

O parte contractantă se poate retrage din prezenta convenție prin trimiterea unei notificări scrise de retragere la depozitar. Retragerea va fi efectivă la un an după primirea notificării de retragere de către depozitar.

ARTICOLUL 19 Dispoziții finale

Prezenta convenție își va înceta valabilitatea dacă, în orice moment după intrarea sa în vigoare, rămân mai puțin de 8 părți contractante.

Drept care subsemnații, pe deplin împuterniciți de guvernele lor, au semnat prezenta convenție.

Adoptată la Joensuu, Finlanda, la 28 august 2003, în limba engleză.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

;
se încarcă...