Organizația Națiunilor Unite - ONU

Acordul cu privire la privilegiile și imunitățile Curții Penale Internaționale din 09.09.2002 *)

Modificări (...), Referințe (2)

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 12 iulie 2005

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

*) Traducere.

Statele părți la prezentul acord,

luând în considerare faptul că Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale adoptat la 17 iulie 1998 de Conferința Diplomatică a Plenipotențiarilor Organizației Națiunilor Unite a înființat Curtea Penală Internațională care poate să își exercite jurisdicția asupra persoanelor pentru crimele cele mai grave care aduc atingere comunității internaționale,

având în vedere că, în temeiul art. 4 din Statutul de la Roma, Curtea Penală Internațională are personalitate juridică internațională și capacitatea juridică necesară pentru exercitarea funcțiilor și îndeplinirea obiectivelor sale,

ținând cont de faptul că art. 48 din Statutul de la Roma dispune că, pe teritoriul statelor părți la Statutul de la Roma, Curtea Penală Internațională se bucură de privilegiile și imunitățile necesare îndeplinirii obiectivelor sale,

au convenit după cum urmează:

ARTICOLUL 1 Definirea termenilor

În sensul prezentului acord:

a) prin statut se înțelege Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale adoptat la 17 iulie 1998 de Conferința Diplomatică a Plenipotențiarilor Organizației Națiunilor Unite cu privire la înființarea unei Curți Penale Internaționale;

b) prin Curte se înțelege Curtea Penală Internațională înființată prin statut;

c) prin state părți se înțelege statele părți la prezentul acord;

d) prin reprezentanții statelor părți se înțelege delegații, delegații adjuncți, consilierii, experții tehnici și secretarii delegațiilor;

e) prin Adunare se înțelege Adunarea statelor părți la statut;

f) prin judecători se înțelege judecătorii Curții;

g) prin președinție se înțelege organul format din președinte și din primul vicepreședinte și al doilea vicepreședinte ai Curții;

h) prin procuror se înțelege procurorul ales de Adunare conform art. 42 paragraful 4 din statut;

i) prin procurori adjuncți se înțelege procurorii adjuncți aleși de către Adunare conform art. 42 paragraful 4 din statut;

j) prin grefier se înțelege grefierul ales de către Curte conform art. 43 paragraful 4 din statut;

k) prin grefier adjunct se înțelege grefierul adjunct ales de către Curte conform art. 43 paragraful 4 din statut;

l) prin apărător se înțelege avocatul și reprezentanții legali ai victimei;

m) prin secretar general se înțelege secretarul general al Organizației Națiunilor Unite;

n) prin reprezentanții organizațiilor interguvernamentale se înțelege șefii executivi ai organizațiilor interguvernamentale, inclusiv orice reprezentant oficial care acționează în numele acestora;

o) prin Convenția de la Viena se înțelege Convenția de la Viena cu privire la relațiile diplomatice din 18 aprilie 1961;

p) prin Regulamentul de procedură și probă se înțelege Regulamentul de procedură și probă adoptat conform art. 51 din statut.

ARTICOLUL 2 Statutul juridic și personalitatea juridică a Curții

Curtea va avea personalitate juridică internațională și capacitatea juridică necesară pentru exercitarea funcțiilor și pentru îndeplinirea obiectivelor sale. Are, în special, capacitatea de a contracta, de a dobândi și de a dispune de bunuri imobiliare și mobiliare și de a sta în justiție.

ARTICOLUL 3 Dispoziții generale cu privire la privilegiile și imunitățile Curții

Curtea se bucură pe teritoriul statelor părți de privilegiile și imunitățile necesare pentru îndeplinirea obiectivelor sale.

ARTICOLUL 4 Inviolabilitatea localurilor Curții

Localurile Curții sunt inviolabile.

ARTICOLUL 5 Steagul, emblema și însemnele

Curtea are dreptul să arboreze steagul, emblema și însemnele proprii în localurile sale și pe vehicule și alte mijloace de transport utilizate în scop oficial.

ARTICOLUL 6 Imunitatea Curții, proprietatea, fondurile și bunurile

1. Curtea și patrimoniul, fondurile și bunurile sale, oriunde s-ar afla și oricine le-ar deține, se bucură de imunitate de jurisdicție absolută, cu excepția situației și în măsura în care Curtea a renunțat expres la imunitatea sa într-un caz particular. Se înțelege însă că renunțarea la imunitate nu se extinde și la măsurile executorii.

2. Patrimoniul, fondurile și bunurile Curții, oriunde s-ar afla și oricine le-ar deține, nu pot face obiectul percheziției, sechestrului, rechiziției, confiscării, exproprierii sau oricărei alte forme de intervenție ca urmare a unei decizii administrative, judiciare, legislative ori de executare.

3. În măsura necesară îndeplinirii funcțiilor Curții, patrimoniul, fondurile și bunurile Curții, oriunde s-ar afla și oricine le-ar deține, nu pot face obiectul restricțiilor, reglementărilor, controalelor sau blocării de orice natură.

ARTICOLUL 7 Inviolabilitatea arhivelor și a documentelor

Arhivele Curții, toate hârtiile și documentele, sub orice formă, și materialele trimise către sau de către Curte, păstrate de către Curte ori aparținând acesteia, oriunde s-ar afla și oricine le-ar deține, sunt inviolabile. Încetarea sau absența acestei inviolabilități nu afectează măsurile de protecție pe care le poate dispune Curtea conform statutului și Regulamentului de procedură și probă cu privire la documentele și materialele puse la dispoziția sa sau utilizate de către Curte.

ARTICOLUL 8 Scutiri de impozite, taxe vamale și restricții la import sau export

1. Curtea, patrimoniul său, venitul și alte bunuri, precum și operațiile și tranzacțiile sale sunt scutite de toate impozitele directe, care includ, între altele, impozitul pe venit, impozitul pe capital și impozitul pe societate, precum și impozitele directe percepute de autoritățile locale sau regionale. Totuși, Curtea nu va pretinde scutirea de acele taxe care sunt, de fapt, plăți pentru servicii de utilitate publică furnizate la un tarif fix, în funcție de cantitatea de servicii furnizate, și care pot fi identificate, descrise și detaliate cu precizie.

2. Curtea este scutită de toate taxele vamale, de impozitele pe cifra de afaceri la import și de interdicțiile și restricțiile la import și export cu privire la articolele importate sau exportate de către Curte pentru uzul său oficial, precum și cu privire la publicațiile sale.

3. Bunurile astfel importate sau cumpărate în franciză nu pot fi vândute sau înstrăinate în alt mod pe teritoriul unui stat parte decât cu respectarea condițiilor convenite cu autoritățile competente ale statului parte respectiv.

ARTICOLUL 9 Rambursarea taxelor

1. Curtea nu va pretinde, în principiu, nici scutirea de acele taxe care sunt incluse în prețul bunurilor mobile sau imobile și al serviciilor furnizate. Cu toate acestea, atunci când Curtea, pentru uzul său oficial, efectuează achiziții importante de bunuri și articole sau de servicii al căror preț include ori poate include taxe și impozite identificabile, statele părți vor lua măsurile administrative necesare pentru a o exonera de aceste taxe sau pentru a-i rambursa taxele și impozitele plătite.

2. Bunurile astfel cumpărate în franciză sau pentru care Curtea a obținut rambursări nu pot fi vândute ori înstrăinate sub altă formă decât în condițiile stabilite de statul parte care a acordat scutirea sau rambursarea. Nu se acordă nici o scutire sau rambursare a taxelor plătite de Curte pentru utilizarea serviciilor publice.

ARTICOLUL 10 Fondurile și absența restricțiilor în materia schimburilor valutare

1. Fără a fi îngrădită de nici un control, reglementare sau moratoriu financiar în îndeplinirea activităților sale, Curtea:

a) poate să dețină fonduri, devize sau aur și să gestioneze conturi în orice monedă;

b) poate să își transfere liber fondurile, aurul sau devizele sale dintr-o țară în alta sau în interiorul aceleiași țări și să își convertească devizele deținute în orice altă monedă;

c) poate primi, deține, negocia, transfera, converti sau poate efectua orice alte operațiuni legate de titluri ori alte valori mobiliare;

d) se va bucura de un tratament cel puțin la fel de favorabil ca cel acordat de către statul parte respectiv oricărei organizații interguvernamentale sau misiuni diplomatice cu privire la ratele de schimb pentru tranzacțiile sale financiare.

2. În exercitarea drepturilor prevăzute la paragraful 1, Curtea va ține cont de observațiile făcute de orice stat parte în măsura în care apreciază că poate da curs acestora fără a prejudicia propriile interese.

ARTICOLUL 11 Facilități de comunicare

1. Curtea se bucură pe teritoriul fiecărui stat parte, pentru comunicările și corespondența sa oficială, de un tratament cel puțin la fel de favorabil ca cel acordat de către statul parte respectiv oricărei organizații interguvernamentale sau misiuni diplomatice în ceea ce privește prioritățile, tarifele și taxele aplicabile în cazul transmiterii prin poștă sau prin diverse forme de comunicare ori corespondență.

2. Comunicările și corespondența oficială ale Curții nu pot fi supuse nici unei forme de cenzură.

3. Curtea poate folosi toate mijloacele corespunzătoare de comunicare, inclusiv mijloacele electronice, și are dreptul de a-și codifica sau cifra comunicările și corespondența oficială. Comunicările și corespondența oficială ale Curții sunt inviolabile.

4. Curtea are dreptul de a expedia și de a primi corespondență și alte materiale sau comunicări prin curier sau în valize sigilate, care se vor bucura de aceleași privilegii, imunități și facilități ca ale curierilor și valizelor diplomatice.

5. Curtea va avea dreptul de a utiliza echipamente radio și de telecomunicații pe orice frecvență alocată de către statele părți, conform procedurilor lor interne. Statele părți vor depune toate diligențele pentru a-i aloca, în măsura posibilă, frecvențele solicitate de către Curte.

ARTICOLUL 12 Exercitarea funcțiilor Curții în afara sediului său

În situația în care Curtea consideră potrivit, conform art. 3 paragraful 3 din statut, să își desfășoare activitatea în altă parte decât la sediul său de la Haga, Olanda, poate încheia cu statul respectiv un acord privind acordarea de către acesta a facilităților corespunzătoare pentru exercitarea funcțiilor sale.

ARTICOLUL 13 Reprezentanții statelor participante în cadrul Adunării și al organelor
sale subsidiare și reprezentanții organizațiilor interguvernamentale

1. Reprezentanții statelor părți la statut care participă la reuniunile Adunării și ale organelor sale subsidiare, reprezentanții altor state care pot participa la reuniunile Adunării și ale organelor subsidiare în calitate de observator conform art. 112 paragraful 1 din statut și reprezentanții statelor și ai organizațiilor interguvernamentale invitate la reuniunile Adunării și ale organelor sale subsidiare se bucură, pe durata exercitării funcțiilor lor oficiale și a călătoriei la și de la locul întrunirii, de următoarele privilegii și imunități:

a) imunitate în ceea ce privește arestarea sau detenția;

b) imunitate absolută de jurisdicție pentru declarații sau înscrisuri, precum și pentru toate actele îndeplinite de către aceștia în calitate oficială; această imunitate subzistă chiar dacă persoanele în cauză au încetat să își exercite funcțiile de reprezentanți;

c) inviolabilitatea hârtiilor și documentelor sub orice formă;

d) dreptul de a utiliza coduri sau cifruri, de a primi hârtii și documente sau corespondență prin curier ori în valize sigilate și de a primi sau de a expedia comunicări electronice;

e) scutiri de la restricțiile de imigrare, cerințele de înregistrare a străinilor și de la obligațiile de efectuare a serviciului național în statele părți pe care le vizitează sau pe care le tranzitează în exercitarea funcțiilor lor;

f) aceleași facilități monetare și de schimb ca cele acordate reprezentanților guvernelor străine în misiuni oficiale temporare;

g) aceleași imunități și facilități cu privire la bagajul personal de care se bucură trimișii diplomatici potrivit Convenției de la Viena;

h) aceeași protecție și aceleași facilități de repatriere ca cele acordate agenților diplomatici în situații de crize internaționale, conform Convenției de la Viena;

i) alte asemenea privilegii, imunități și facilități care nu sunt incompatibile cu cele menționate anterior și de care se bucură agenții diplomatici, cu excepția dreptului de a pretinde scutiri de taxe vamale pentru bunurile importate (care nu fac parte din bagajul lor personal), scutiri de accize sau de taxe de vânzare.

2. Întrucât orice formă de taxare se aplică în funcție de reședință, perioadele în care reprezentanții descriși la paragraful 1, care participă la reuniunile Adunării sau ale organelor sale subsidiare, sunt prezenți pe teritoriul unui stat parte pentru îndeplinirea funcțiilor lor nu vor fi considerate perioade de reședință.

3. Dispozițiile paragrafelor 1 și 2 nu se aplică în raporturile dintre un reprezentant și autoritățile statului parte al cărui cetățean este sau ale statului parte ori organizației interguvernamentale al cărei reprezentant a fost sau este.

ARTICOLUL 14 Reprezentanții statelor participante la lucrările Curții

Reprezentanții statelor care participă la lucrările Curții se bucură, în timpul exercitării funcțiilor oficiale și în timpul călătoriei la și de la locul unde se desfășoară lucrările, de privilegiile și imunitățile prevăzute la art. 13.

ARTICOLUL 15 Judecătorii, procurorul, procurorii adjuncți și grefierul

1. Judecătorii, procurorul, procurorii adjuncți și grefierul se bucură, în exercitarea funcțiilor lor în serviciul Curții sau în legătură cu acestea, de aceleași privilegii și imunități care sunt acordate șefilor de misiuni diplomatice și vor continua să se bucure de imunitate absolută de jurisdicție pentru declarațiile, înscrisurile și actele îndeplinite în exercitarea funcției lor oficiale și după expirarea mandatului.

2. Judecătorii, procurorul, procurorii adjuncți și grefierul, precum și membrii familiilor lor cu care gospodăresc împreună vor beneficia de toate facilitățile pentru părăsirea țării în care se găsesc și pentru intrarea și părăsirea țării în care Curtea își desfășoară activitatea. În timpul călătoriilor legate de exercitarea funcțiilor lor, judecătorii, procurorul, procurorii adjuncți și grefierul se bucură, în toate statele părți prin care tranzitează, de toate privilegiile, imunitățile și facilitățile acordate de aceste state părți agenților diplomatici în împrejurări asemănătoare, potrivit Convenției de la Viena.

3. Dacă un judecător, procurorul, un procuror adjunct sau grefierul, pentru a rămâne la dispoziția Curții, are reședința în alt stat parte decât cel al cărui cetățean sau rezident permanent este, se bucură, împreună cu membrii de familie cu care gospodărește împreună, de facilități, imunități și privilegii diplomatice pe toată durata șederii.

4. Judecătorilor, procurorului, procurorilor adjuncți și grefierului, precum și membrilor familiilor lor cu care gospodăresc împreună li se vor acorda aceleași facilități de repatriere în timpul crizelor internaționale ca cele prevăzute de Convenția de la Viena pentru agenții diplomatici.

5. Paragrafele 1-4 se vor aplica judecătorilor Curții chiar și după expirarea mandatului lor dacă vor continua să își exercite funcțiile conform art. 36 paragraful 10 din statut.

6. Salariile, beneficiile și indemnizațiile plătite judecătorilor, procurorului, procurorilor adjuncți sau grefierului de către Curte sunt scutite de taxe. Întrucât orice formă de taxare se aplică în funcție de reședință, perioadele în care judecătorii, procurorul, procurorii adjuncți și grefierul sunt prezenți pe teritoriul unui stat parte pentru îndeplinirea funcțiilor lor nu vor fi considerate perioade de reședință în scopul impozitării. Statele părți pot lua în considerare aceste salarii, beneficii și indemnizații pentru evaluarea taxelor care vor fi percepute pentru venitul provenind din alte surse.

7. Statele părți nu sunt obligate să acorde scutiri de la impozitul pe venit pentru pensiile sau anuitățile plătite foștilor judecători, procurori și grefieri și persoanelor aflate în întreținerea lor.

ARTICOLUL 16 Grefierul adjunct, personalul Biroului procurorului și personalul Grefei

1. Grefierul adjunct, personalul Biroului procurorului și personalul Grefei se vor bucura de privilegiile, imunitățile și facilitățile necesare pentru îndeplinirea independentă a funcțiilor lor. Aceștia beneficiază de:

a) imunitate în ceea ce privește arestarea sau detenția și controlul ori reținerea bagajului personal;

b) imunitate absolută de jurisdicție pentru declarațiile, înscrisurile și actele îndeplinite în calitate oficială, această imunitate continuând să le fie acordată și după ce nu mai sunt angajați de către Curte;

c) inviolabilitatea tuturor hârtiilor și documentelor oficiale sub orice formă și a materialelor oficiale;

d) scutirea de la impozitele percepute asupra salariilor, beneficiilor și indemnizațiilor care le sunt plătite de către Curte. Statele părți pot lua în considerare aceste salarii, beneficii și indemnizații pentru evaluarea impozitelor care să fie percepute asupra venitului provenind din alte surse;

e) scutirea de la obligația de efectuare a serviciului național;

f) scutirea, pentru ei și pentru membrii familiei cu care gospodăresc împreună, de la restricțiile de imigrare și de la formalitățile de înregistrare a străinilor;

g) scutirea de la percheziționarea bagajului personal, cu excepția cazurilor în care există temeiuri serioase pentru a crede că bagajul conține articole al căror import sau export este interzis ori supus reglementărilor privind carantina din statul parte respectiv; în acest caz percheziția se va face în prezența oficialului respectiv;

h) aceleași facilități valutare, monetare și de schimb care sunt acordate oficialilor de rang comparabil ai misiunilor diplomatice stabilite în statul parte respectiv;

i) aceleași facilități de repatriere, pentru ei și pentru membrii familiilor lor cu care gospodăresc împreună, care sunt prevăzute în timpul crizelor internaționale de Convenția de la Viena pentru agenții diplomatici;

j) dreptul de a importa, fără a plăti taxe vamale, cu excepția plăților pentru servicii, mobilă și efecte cu ocazia primei instalări în funcție în statul parte respectiv și de a le exporta fără taxe vamale către țara de domiciliu.

2. Statele părți nu sunt obligate să acorde scutiri de la impozitul pe venit pentru pensiile sau anuitățile plătite foștilor grefieri adjuncți, membrilor personalului Biroului procurorului, membrilor personalului Grefei și persoanelor aflate în întreținerea acestora.

ARTICOLUL 17 Personalul recrutat local căruia nu i se aplică prezentul acord

Personalul recrutat local de către Curte și care nu intră în sfera de aplicare a prezentului acord se bucură de imunitate de jurisdicție cu privire la declarațiile sau înscrisurile și toate actele îndeplinite în calitate oficială pentru Curte și va continua să se bucure de această imunitate și după încetarea raporturilor de muncă pentru acele activități realizate în numele Curții. Pe durata angajării se bucură și de toate celelalte facilități ce îi sunt necesare pentru exercitarea independentă a funcțiilor sale.


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...