Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1301/2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemul "energie" al sistemului feroviar din Uniune (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014R1301

Modificări (...)

În vigoare de la 01 ianuarie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, în special articolul 6 alineatul (1),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, Agenția Europeană a Căilor Ferate (agenția) trebuie să se asigure că specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI-urile) sunt adaptate progresului tehnic, tendințelor pieței și cerințelor sociale și trebuie să propună Comisiei modificarea STI-urilor după cum consideră necesar.

(2) Prin Decizia C(2010) 2576 din 29 aprilie 2010, Comisia a acordat agenției un mandat de elaborare și de revizuire a STI-urilor în vederea extinderii domeniului de aplicare al acestora la întregul sistem feroviar din Uniune. În baza mandatului respectiv, agenției i s-a solicitat să extindă la întregul sistem feroviar din Uniune domeniul de aplicare al STI referitoare la subsistemul "energie".

(3) La 24 decembrie 2012, agenția a emis o recomandare de modificare a STI referitoare la subsistemul "energie" (ERA/REC/11-2012/INT).

(4) Pentru a ține pasul cu progresul tehnologic și a încuraja modernizarea, ar trebui promovate soluții inovatoare, a căror implementare ar trebui permisă în anumite condiții. În cazul în care se propune o soluție inovatoare, producătorul sau reprezentantul său autorizat ar trebui să descrie modul în care aceasta se abate de la secțiunea relevantă din STI sau modul în care o completează, iar Comisia ar trebui să evalueze soluția inovatoare. Dacă rezultatul acestei evaluări este pozitiv, agenția ar trebui să elaboreze specificațiile funcționale și de interfață corespunzătoare pentru soluția inovatoare și să stabilească metodele de evaluare pertinente.

(5) STI privind subsistemul "energie" stabilită prin prezentul regulament nu tratează toate cerințele esențiale. În conformitate cu articolul 5 alineatul (6) din Directiva 2008/57/CE, aspectele tehnice care nu sunt reglementate de aceasta ar trebui să fie identificate drept "puncte deschise" care intră sub incidența normelor de drept intern aplicabile în fiecare stat membru.

(6) În conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, statele membre trebuie să notifice Comisiei și celorlalte state membre procedurile de evaluare a conformității și de verificare care urmează să fie utilizate pentru cazurile specifice, precum și organismele responsabile de aplicarea procedurilor respective. Aceeași obligație ar trebui să fie introdusă și în ceea ce privește punctele deschise.

(7) În prezent, traficul feroviar se desfășoară în temeiul unor acorduri naționale, bilaterale, multinaționale sau internaționale existente. Este important ca aceste acorduri să nu constituie un obstacol în calea progreselor actuale și viitoare în ceea ce privește realizarea interoperabilității. Prin urmare, statele membre ar trebui să notifice aceste acorduri Comisiei.

(8) În conformitate cu articolul 11 alineatul (5) din Directiva 2008/57/CE, STI referitoare la subsistemul "energie" ar trebui să permită, pe o perioadă limitată de timp, încorporarea fără certificare a elementelor constitutive de interoperabilitate în subsisteme, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții.

(9) În consecință, Deciziile 2008/284/CE și 2011/274/UE ale Comisiei ar trebui să fie abrogate.

(10) Pentru a se preveni apariția unor costuri și a unor sarcini administrative suplimentare inutile, Deciziile 2008/284/CE și 2011/274/UE ar trebui să se aplice în continuare, și după abrogare, în cazul subsistemelor și al proiectelor menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/57/CE.

(11) Pentru a asigura interoperabilitatea subsistemului "energie", ar trebui să se traseze un plan de implementare progresivă.

(12) Întrucât sistemul de colectare a datelor culege date din sistemele de măsurare a energiei la bord, statele membre ar trebui să asigure realizarea unui sistem capabil să recepționeze astfel de date și să le accepte în scopuri de facturare.

(13) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Obiect

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...