Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1300/2014 privind specificațiile tehnice de interoperabilitate referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014R1300

Modificări (...)

În vigoare de la 01 ianuarie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, în special articolul 6 alineatul (1) și articolul 8 alineatul (1),

întrucât:

(1) Conform articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, Agenția Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenția") trebuie să se asigure că specificațiile tehnice de interoperabilitate (STI) sunt adaptate la progresul tehnic, la evoluțiile pieței și la cerințele sociale și să propună Comisiei modificarea STI-urilor după cum consideră necesar.

(2) Prin Decizia C(2010) 2576, Comisia a acordat agenției un mandat de elaborare și revizuire a specificațiilor tehnice de interoperabilitate, cu scopul de a extinde domeniul acestora de aplicare la întregul sistem feroviar din Uniune. În temeiul mandatului respectiv, agenției i s-a solicitat să extindă la întregul sistem feroviar de pe întreg teritoriul Uniunii domeniul de aplicare al STI privind accesibilitatea sistemului feroviar transeuropean convențional și de mare viteză, prevăzută de Decizia 2008/164/CE a Comisiei pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele cu mobilitate redusă.

(3) La 6 mai 2013, agenția a prezentat o recomandare privind adoptarea STI referitoare la persoanele cu mobilitate redusă.

(4) Convenția Organizației Națiunilor Unite privind drepturile persoanelor cu handicap, la care Uniunea și majoritatea statelor membre sunt parte, recunoaște accesibilitatea ca unul dintre principiile sale generale. Conform articolului 9 la convenție, statele părți trebuie să ia măsurile adecvate pentru a se asigura că persoanele cu handicap au acces în condiții de egalitate cu alte persoane. Aceste măsuri trebuie să includă identificarea și eliminarea obstacolelor și a barierelor din calea accesibilității și se aplică, printre altele, domeniului transporturilor.

(5) Directiva 2008/57/CE stabilește "accesibilitatea" ca o cerință esențială a sistemului feroviar din cadrul Uniunii.

(6) Directiva 2008/57/CE prevede publicarea și actualizarea în mod regulat a unui registru de infrastructură și a unor registre de vehicule care să indice principalii parametri. Decizia 2008/164/CE definește mai în detaliu parametrii pentru STI referitoare la "persoane cu mobilitate redusă" care trebuie incluși în aceste registre. Întrucât obiectivele acestor registre sunt legate de procedura de autorizare și de compatibilitatea tehnică, se consideră că este necesară instituirea unui instrument separat pentru parametrii în cauză. Acest inventar al activelor ar trebui să permită identificarea obstacolelor și a barierelor în calea accesibilității, precum și monitorizarea eliminării lor progresive.

(7) Directiva 2008/57/CE stabilește principiul implementării treptate, stipulând în special că subsistemele-țintă indicate într-o STI pot fi implementate în mod treptat, într-un interval de timp rezonabil, și că fiecare STI ar trebui să indice o strategie de implementare, cu scopul de a realiza o tranziție treptată de la situația existentă la situația finală în care conformitatea cu STI va fi generalizată.

(8) În vederea eliminării progresive, într-un termen rezonabil, a tuturor barierelor identificate în calea accesibilității, printr-un efort coordonat de reînnoire și modernizare a subsistemelor și prin aplicarea de măsuri de exploatare, statele membre ar trebui să instituie planuri naționale de implementare. Cu toate acestea, având în vedere că planurile naționale de implementare respective nu pot fi suficient de detaliate și că sunt supuse unor modificări

(9) Uniunea ar trebui să adopte priorități și criterii comune pe care statele membre ar trebui să le integreze în planurile lor naționale de implementare. Acest lucru va contribui la realizarea progresivă a implementării STI într-un termen rezonabil.

(10) Pentru a ține seama de evoluțiile tehnologice și pentru a încuraja modernizarea, ar trebui ca soluțiile inovatoare să fie promovate, iar implementarea lor să fie, în anumite condiții, permisă. Atunci când se propune o soluție inovatoare, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia ar trebui să precizeze modul în care aceasta se abate de la secțiunea relevantă a STI, iar soluția inovatoare ar trebui evaluată de Comisie. Dacă această evaluare este pozitivă, agenția ar trebui să definească specificațiile funcționale și de interfață corespunzătoare ale soluției inovatoare și să elaboreze metodele de evaluare corespunzătoare.

(11) Pentru a evita o sarcină administrativă și costuri suplimentare inutile și pentru a nu afecta contractele existente, Decizia 2008/164/CE ar trebui să se aplice în continuare subsistemelor și proiectelor menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/57/CE și după abrogarea sa.

(12) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în temeiul articolului 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Obiect

Prezentul regulament stabilește specificația tehnică de interoperabilitate (STI) referitoare la accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și pentru persoanele cu mobilitate redusă, prevăzută în anexă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...