Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1333/2014 privind statisticile referitoare la piețele monetare (BCE/2014/48)
Număr celex: 32014R1333

Modificări (...)

În vigoare de la 16 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene,

întrucât:

(1) În vederea îndeplinirii misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) este necesară elaborarea de statistici privind tranzacțiile de pe piețele monetare, respectiv privind tranzacțiile de pe piețele monetare care sunt garantate, negarantate și cu anumite instrumente financiare derivate, astfel cum se detaliază în prezentul regulament, încheiate de instituțiile financiare monetare (IFM), cu excepția băncilor centrale și a fondurilor de piață monetară (FPM), cu alte IFM și între IFM și alte instituții financiare, administrația publică sau societăți nefinanciare, cu excluderea tranzacțiilor intragrup.

(2) Principalul obiectiv al colectării unor astfel de statistici este de a furniza Băncii Centrale Europene (BCE) informații statistice cuprinzătoare, detaliate și armonizate cu privire la piețele monetare din zona euro. Datele derivate din tranzacțiile colectate cu privire la segmentele de piață sus-menționate furnizează informații cu privire la mecanismul de transmitere a deciziilor de politică monetară. Prin urmare, acestea reprezintă un set de statistici necesar pentru politica monetară din zona euro.

(3) Colectarea datelor statistice este, de asemenea, necesară pentru a da BCE posibilitatea de a furniza asistență analitică și statistică Mecanismului unic de supraveghere (MUS) în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului. În acest cadru, colectarea datelor statistice este, de asemenea, necesară pentru susținerea atribuțiilor BCE în domeniul stabilității financiare.

(4) Băncile centrale naționale (BCN) ar trebui să informeze BCE în cazul în care BCN hotărăște să nu colecteze datele prevăzute de prezentul regulament, caz în care BCE va prelua atribuția de colectare a datelor direct de la agenții raportori.

(5) În conformitate cu Tratatele și în condițiile prevăzute în Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC"), BCE trebuie să adopte reglementările necesare pentru punerea în aplicare a misiunilor SEBC definite în Statutul SEBC și, în anumite cazuri, stabilite în dispozițiile adoptate de Consiliu în temeiul articolului 129 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

(6) Pentru a minimiza sarcina de raportare a IFM, asigurând totodată existența unor statistici de calitate și oportune, BCE va solicita ca inițial datele să fie raportate de cele mai mari IFM din zona euro, pe baza dimensiunii totalului principalelor active bilanțiere ale acestora prin comparație cu totalul principalelor active bilanțiere pentru toate IFM din zona euro. De la 1 ianuarie 2017 Consiliul guvernatorilor BCE poate extinde numărul de IFM raportoare prin luarea în considerare și a altor criterii, precum importanța activităților IFM pe piețele monetare și relevanța acesteia pentru stabilitatea și funcționarea sistemului financiar. BCE va asigura că există cel puțin trei IFM raportoare pentru fiecare stat membru a cărui monedă este euro (denumit în continuare "stat membru din zona euro") pentru a asigura un nivel minim de reprezentare geografică. BCN pot colecta date și de la IFM care nu fac parte din unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare pe baza cerințelor naționale de raportare statistică corespunzătoare, caz în care aceste date vor fi raportate și verificate în temeiul prezentului regulament.

(7) Pentru a diminua și mai mult sarcina de raportare a IFM prin evitarea duplicării cerințelor de raportare care le sunt aplicabile, asigurându-se în același timp existența unor statistici de calitate și oportune, BCE ar trebui să le poată scuti de raportarea de date referitoare la tranzacții de finanțare prin titluri de valoare sau contracte cu instrumente derivate, dacă astfel de date au fost deja raportate unui registru central de tranzacții, cu condiția ca BCE să aibă acces efectiv la date actualizate și standardizate în conformitate cu cerințele prevăzute în acest regulament

(8) Articolul 5 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE poate adopta regulamente pentru a defini și impune obligațiile de raportare ce revin unităților de observare statistică efective cu obligații de raportare din statele membre din zona euro. Articolul 6 alineatul (4) prevede că BCE poate adopta regulamente care să specifice condițiile în care poate fi exercitat dreptul de a verifica sau de a efectua colectarea obligatorie de informații statistice.

(9) Articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede ca statele membre să se organizeze în domeniul statistic și să coopereze pe deplin cu SEBC pentru a asigura îndeplinirea obligațiilor care decurg din articolul 5 din Statutul SEBC.

(10) În măsura în care datele colectate în temeiul prezentului regulament conțin informații statistice confidențiale, standardele aplicabile pentru protecția și utilizarea unor astfel de informații vor fi cele prevăzute la articolele 8 și 8c din Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

(11) Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competența de a aplica sancțiuni agenților raportori care nu respectă cerințele de raportare statistică prevăzute de regulamentele și deciziile BCE.

(12) În timp ce este recunoscut faptul că regulamentele adoptate de BCE în temeiul articolului 34.1 din Statutul SEBC nu conferă drepturi și nici nu impun obligații statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare "state membre din afara zonei euro"), articolul 5 din Statutul SEBC se aplică atât statelor membre din zona euro, cât și celor din afara zonei euro. Regulamentul (CE) nr. 2533/98 arată că articolul 5 din Statutul SEBC, coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, implică obligația de elaborare și aplicare la nivel național a tuturor măsurilor pe care statele membre din afara zonei euro le consideră potrivite pentru realizarea colectării informațiilor statistice necesare îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE și pentru efectuarea în timp util a pregătirilor din domeniul statistic pentru ca aceste state să devină state membre din zona euro.

(13) Cerințele de raportare prevăzute de prezentul regulament nu aduc atingere cerințelor de raportare prevăzute de alte acte juridice și instrumente ale BCE, care ar putea acoperi, cel puțin parțial, și raportarea tranzacție cu tranzacție sau raportarea agregată a informațiilor statistice privind piețele monetare,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...