Comisia Europeană

Regulamentul nr. 1303/2014 privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la "siguranța în tunelurile feroviare" a sistemului feroviar din Uniunea Europeană (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014R1303

Modificări (1)

În vigoare de la 01 ianuarie 2015

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate, în special articolul 6 alineatul (1) al doilea paragraf,

întrucât:

Conform articolului 12 din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului, Agenția Europeană a Căilor Ferate (denumită în continuare "agenția") trebuie să se asigure că specificațiile tehnice de interoperabilitate (denumite în continuare "STI-uri") sunt adaptate la progresul tehnic, la evoluția pieței și la cerințele sociale și să propună Comisiei orice modificare a STI-urilor pe care o consideră necesară.

(2) Prin Decizia C(2010)2576 din 29 aprilie 2010, Comisia a acordat agenției un mandat de elaborare și revizuire a STI-urilor cu scopul de a extinde sfera lor de aplicare la întregul sistem feroviar din Uniune. În temeiul mandatului respectiv, agenției i s-a solicitat să extindă în mod corespunzător sfera de aplicare a STI referitoare la "siguranța în tunelurile feroviare".

(3) La 21 decembrie 2012, agenția a emis o recomandare cu privire la versiunea revizuită a STI referitoare la "siguranța în tunelurile feroviare".

(4) Pentru a ține pasul cu evoluțiile tehnologice și pentru a încuraja modernizarea, ar trebui promovate soluții inovatoare și ar trebui să se permită punerea lor în aplicare, în anumite condiții. În cazurile în care se propune o soluție inovatoare, fabricantul sau reprezentantul autorizat al acestuia ar trebui să precizeze modul în care respectiva soluție se abate de la secțiunea relevantă a STI sau modul în care o completează, iar soluția inovatoare în cauză ar trebui evaluată de către Comisie. Dacă evaluarea este pozitivă, agenția ar trebui să definească specificațiile funcționale și de interfață corespunzătoare pentru respectiva soluție inovatoare și să dezvolte metodele de evaluare relevante.

(5) În conformitate cu articolul 17 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE, statele membre trebuie să notifice Comisiei și celorlalte state membre normele tehnice și procedurile de evaluare a conformității și de verificare care trebuie utilizate în anumite cazuri, precum și organismele responsabile cu executarea procedurilor respective.

(6) În prezent, materialul rulant este exploatat în temeiul unor acorduri naționale, bilaterale, multinaționale sau internaționale în vigoare. Acordurile respective nu ar trebui să împiedice progresul actual și viitor către interoperabilitate. Prin urmare, statele membre ar trebui să notifice astfel de acorduri Comisiei.

(7) Prezentul regulament ar trebui să se aplice tunelurilor, indiferent de volumul lor de trafic.

(8) Unele state membre dispun deja de norme de siguranță care impun un nivel de siguranță mai ridicat decât cel dispus de prezenta STI. Prezentul regulament ar trebui să permită statelor membre să mențină astfel de norme numai în ceea ce privește subsistemele infrastructură, energie și exploatare. Asemenea norme deja existente trebuie considerate norme de siguranță naționale în sensul articolului 8 din Directiva 2004/49/CE al Parlamentului European și al Consiliului. În plus, în conformitate cu articolul 4 din directiva menționată, statele membre se asigură că siguranța căilor ferate este în general menținută și, când este rezonabil din punct de vedere practic, îmbunătățită în mod continuu, ținând seama de evoluția legislației Uniunii și de progresul tehnic și științific și acordând prioritate prevenirii accidentelor grave. Cu toate acestea, nu ar trebui să se prevadă măsuri suplimentare pentru materialul rulant.

(9) Statele membre dispun de capacitatea de a defini rolul și responsabilitatea serviciilor de salvare. Pentru tunelurile care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, statele membre ar trebui să asigure accesul în scopuri de salvare, coordonându-se cu serviciile de salvare. Este important să se specifice măsuri în domeniul salvării care să se bazeze pe ipoteza că serviciile de salvare ce intervin în cazul unui accident într-un tunel trebuie să protejeze vieți, nu valori materiale, precum vehicule sau structuri.

(10) Decizia 2008/163/CE a Comisiei privind specificația tehnică de interoperabilitate referitoare la "siguranța în tunelurile feroviare" ar trebui abrogată.

(11) Pentru a evita o sarcină administrativă și costuri suplimentare inutile, Decizia 2008/163/CE ar trebui să se aplice în continuare, și după abrogarea sa, în cazul subsistemelor și proiectelor menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Directiva 2008/57/CE.

(12) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit în conformitate cu articolul 29 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Se adoptă specificația tehnică de interoperabilitate (STI) referitoare la "siguranța în tunelurile feroviare" a sistemului feroviar al întregii Uniuni Europene, prevăzută în anexă.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...