Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Regulamentul nr. 1286/2014 privind documentele cu informații esențiale referitoare la produsele de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014R1286

Modificări (...)

În vigoare de la 09 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1) Gama produselor de investiții individuale structurate și bazate pe asigurări (PRIIP) aflate la dispoziția investitorilor individuali în momentul în care aceștia intenționează să facă o investiție este din ce în ce mai largă. Unele dintre aceste produse oferă soluții de investiții specifice, adaptate nevoilor investitorilor individuali, se combină în mod frecvent cu asigurările, sau pot fi complexe și dificil de înțeles. Informațiile oferite în prezent investitorilor individuali în legătură cu aceste PRIIP nu sunt coordonate și adesea nu ajută investitorii individuali să compare diferitele produse sau să le înțeleagă caracteristicile. Ca urmare, investitorii individuali au făcut adesea investiții fără să înțeleagă riscurile și costurile asociate acestora și au suferit uneori pierderi neprevăzute.

(2) Creșterea transparenței PRIIP oferite investitorilor individuali reprezintă o măsură importantă de protecție a investitorilor și o condiție preliminară pentru recâștigarea încrederii acestora în piața financiară, în special în contextul consecințelor crizei financiare. Primele măsuri în această direcție au fost deja luate la nivelul Uniunii odată cu instituirea unui regim de informații esențiale destinate investitorilor prin Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(3) Existența unor norme diferite referitoare la PRIIP, în funcție de sectorul care oferă PRIIP și de diferențele în reglementările naționale în acest domeniu, creează condiții de concurență inegale între diferitele produse și canale de distribuție, ridicând astfel noi obstacole în calea unei piețe interne a serviciilor și produselor financiare. Statele membre au întreprins deja acțiuni divergente și necoordonate pentru a remedia deficiențele măsurilor de protecție a investitorilor, iar această tendință ar avea toate șansele să continue. Abordările diferite în materie de comunicare de informații despre PRIIP împiedică crearea unor condiții de concurență echitabile între diferiții creatori de PRIIP și cei care oferă consultanță sau vând respectivele produse, denaturând astfel concurența și generând niveluri diferite de protecție a investitorilor în Uniune. Astfel de divergențe reprezintă un obstacol în calea creării pieței interne și a bunei funcționări a acesteia.

(4) Pentru a împiedica divergențele, se impune instituirea unor norme uniforme la nivelul Uniunii în materie de transparență, care să se aplice tuturor participanților pe piața PRIIP și care să îmbunătățească astfel protecția investitorilor. Prin urmare, este necesar un regulament care să prevadă un standard comun aplicabil documentelor cu informații esențiale, într-un mod uniform care să permită armonizarea formatului și a conținutului acestora. Aplicabilitatea directă a dispozițiilor unui regulament ar trebui să asigure faptul că toți cei care oferă consultanță cu privire la PRIIP sau le vând intră sub incidența unor cerințe uniforme privind furnizarea documentelor cu informații esențiale către investitorii individuali. Prezentul regulament nu aduce atingere supravegherii documentelor publicitare. De asemenea, acesta nu aduce atingere măsurilor de intervenție asupra produselor, decât în legătură cu produsele de investiții bazate pe asigurări.

(5) Îmbunătățirea comunicării de informații despre PRIIP este esențială pentru a recâștiga încrederea investitorilor individuali în piețele financiare, însă la fel de importantă este reglementarea efectivă a proceselor de vânzare a acestor produse. Prezentul regulament vine în completarea măsurilor în materie de distribuire prevăzute în Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului. De asemenea, acesta vine în completarea măsurilor privind distribuirea produselor de asigurare prevăzute în Directiva 2002/92/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(6) Prezentul regulament ar trebui să se aplice tuturor produselor, indiferent de forma sau structura lor, create de sectorul serviciilor financiare pentru a oferi oportunități de investiții investitorilor individuali, dacă cuantumul plătibil investitorului individual este expus unor fluctuații ca urmare a expunerii la valori de referință sau la performanța unuia sau mai multor active care nu sunt cumpărate direct de investitorul individual. În sensul prezentului regulament, respectivele produse ar trebui cunoscute sub denumirea de PRIIP și ar trebui să includă, printre altele, produse de investiții cum sunt fondurile de investiții, polițele de asigurare de viață cu un element investițional, produsele structurate și depozitele structurate. Instrumentele financiare emise de vehicule investiționale care se conformează definiției unui PRIIP ar trebui să intre și ele sub incidența prezentului regulament. Investițiile în toate aceste produse nu sunt investiții directe, ca cele efectuate prin cumpărarea sau deținerea activelor în sine. În schimb, aceste produse se plasează între investitorul individual și piețe printr-un proces de "structurare" sau "restructurare", în cadrul căruia sunt puse laolaltă active pentru a crea o expunere diferită, a oferi produse cu caracteristici diferite sau a crea structuri de costuri diferite în comparație cu o participație directă. Această "structurare" le poate permite investitorilor individuali să se angajeze în strategii de investiții care altminteri ar fi inaccesibile sau nepractice, însă poate necesita totodată punerea la dispoziție a unor informații suplimentare, în special pentru a face posibile comparațiile între diferitele moduri de structurare a investițiilor.

(7) Așadar, pentru a garanta faptul că prezentul regulament se aplică exclusiv acestor PRIIP, produsele de asigurare care nu oferă oportunități de investiții și depozitele cu expunere numai la ratele dobânzii ar trebui excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. În cazul produselor de asigurare de viață, termenul "capital" desemnează capitalul investit la cererea investitorului individual. În plus, orice depozit sau certificat care reprezintă un depozit tradițional, diferit de depozitele structurate definite la articolul 4 alineatul (1) punctul 43 din Directiva 2014/65/UE, ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Activele care sunt deținute direct, cum sunt acțiunile corporative sau obligațiunile guvernamentale, nu sunt PRIIP și, prin urmare, ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament. Fondurile de investiții dedicate investitorilor instituționali sunt excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, deoarece nu sunt propuse spre vânzare investitorilor individuali. Produsele de pensii individuale și ocupaționale, care sunt recunoscute de legislația națională ca având ca scop principal să ofere investitorului un venit în perioada când se află la pensie, ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament, date fiind caracteristicile și obiectivele acestora, în timp ce alte produse individuale de acumulare sau de economisire bazate pe asigurări care oferă oportunități de investiții ar trebui să intre sub incidența prezentului regulament.

(8) Prezentul regulament nu aduce atingere dreptului statelor membre de a reglementa furnizarea informațiilor esențiale referitoare la produsele care nu intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament. În conformitate cu mandatele lor privind protecția consumatorului în temeiul articolului 9 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului și din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului, autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Bancară Europeană) ("ABE"), autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale) ("EIOPA") și autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare și Piețe) ("ESMA"), instituite prin regulamentele respective, ("ESA") ar trebui să monitorizeze produsele excluse din domeniul de aplicare al prezentului regulament și, după caz, să emită orientări adecvate pentru a răspunde oricărei probleme care ar putea fi identificată. Astfel de orientări ar trebui să fie luate în considerare în reexaminarea care va avea loc după patru ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, cu privire la posibila extindere a domeniului de aplicare și la eliminarea anumitor excluderi.

(9) Pentru a clarifica relația dintre obligațiile prevăzute de prezentul regulament și cele prevăzute de alte acte legislative care impun furnizarea de informații către investitori, inclusiv Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului și Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului, fără a se limita însă la acestea, este necesar să se precizeze că actele legislative respective continuă să se aplice în paralel cu prezentul regulament.

(10) Pentru a asigura supravegherea ordonată și eficientă a respectării cerințelor prezentului regulament, statele membre ar trebui să desemneze autoritățile competente responsabile cu acea supraveghere. În multe cazuri, sunt deja desemnate autorități competente pentru supravegherea altor obligații care revin creatorilor și vânzătorilor de PRIIP, precum și consultanților privind PRIIP, care decurg din alte dispoziții de drept intern și de drept al Uniunii.

(11) Autorităților competente ar trebui să li se pună la dispoziție, la cererea acestora și chiar în prealabil, toate informațiile necesare pentru a verifica conținutul documentelor cu informații esențiale, pentru a evalua respectarea prezentului regulament și pentru a asigura protecția clienților și a investitorilor de pe piețele financiare.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...