Guvernul României

Ordonanța de urgență nr. 77/2014 privind procedurile naționale în domeniul ajutorului de stat, precum și pentru modificarea și completarea Legii concurenței nr. 21/1996

Modificări (3), Puneri în aplicare (6), Acțiuni respinse (5), Referințe (11), Derogări (1), Reviste (3), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 09 decembrie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 3

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

Având în vedere necesitatea adaptării legislației naționale în domeniul ajutorului de stat cu legislația Uniunii Europene și necesitatea creării unui cadru legislativ care să garanteze îndeplinirea condiționalităților ex-ante impuse de Comisia Europeană României pentru accesarea fondurilor europene în perioada de programare 2014-2020, se impune, în regim de urgență, modificarea procedurilor naționale în domeniul ajutorului de stat. Acest aspect presupune un mai bun control al modului în care fondurile publice (naționale și europene), destinate mediului de afaceri, sunt folosite.

Prin reforma europeană în domeniul ajutorului de stat se intenționează ca marea majoritate a facilităților de natura ajutorului de stat să fie verificată, cu preponderență, la nivel național, Comisia Europeană urmând să realizeze doar un control ex-post al modului în care sunt respectate condițiile impuse de normele Uniunii Europene în domeniu.

Prin adoptarea prezentei ordonanțe de urgență se dorește implementarea unui mecanism de control, la nivel național, prin care să se stabilească atribuțiile și obligațiile furnizorilor, beneficiarilor și ale Consiliului Concurenței în implementarea măsurilor de natura ajutorului de stat și de minimis pentru a se facilita absorbția fondurilor europene și a se evita recuperarea acestora.

Considerând că se impune luarea unor măsuri urgente în vederea creării unui cadru legislativ la nivel național care să răspundă solicitărilor Comisiei Europene atât în domeniul ajutorului de stat, cât și în domeniul fondurilor europene, este necesară adoptarea prezentei ordonanțe de urgență care să reglementeze modul în care fondurile publice (naționale și europene), destinate mediului de afaceri, sunt folosite.

Întrucât toate aceste aspecte vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată, impunând adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanței de urgență,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. -

Prezenta ordonanță de urgență are ca scop reglementarea procedurilor naționale în materia ajutorului de stat, în vederea aplicării prevederilor art. 106-109 din Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, denumit în continuare TFUE, și a legislației secundare adoptate în baza acestora.

Art. 2. -

(1) În înțelesul prezentei ordonanțe de urgență, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:

a) activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii și lucrări pe o piață;

b) administrator - orice entitate deținută sau delegată de stat ori deținută sau delegată de către o unitate administrativ-teritorială, care administrează resurse ale statului sau, după caz, ale unei unități administrativ-teritoriale și care pune în aplicare măsuri de ajutor de stat/de minimis în numele furnizorului; Modificări (1)

c) ajutor de minimis - ajutor limitat conform normelor Uniunii Europene la un nivel care nu distorsionează concurența și/sau comerțul cu statele membre;

d) ajutor de stat - un avantaj acordat, sub orice formă, în mod selectiv de către stat, inclusiv de către unitățile administrativ-teritoriale, sau din resurse de stat sau, după caz, din resurse ale unității administrativ-teritoriale unei întreprinderi sau anumitor categorii de întreprinderi, care distorsionează sau amenință să distorsioneze concurența și afectează comerțul cu statele membre; Modificări (1)

e) ajutor exceptat - măsură de ajutor de stat care îndeplinește criteriile precizate în regulamentul prevăzut la lit. u);

f) ajutor ilegal - ajutorul acordat fără respectarea procedurilor naționale și ale Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat;

g) ajutor utilizat abuziv - ajutorul utilizat de beneficiar fără respectarea condițiilor de acordare;

h) alocarea specifică de ajutor - acordarea unui ajutor individual în baza unei scheme de ajutor de stat/de minimis;

i) beneficiar - orice întreprindere căreia i se acordă un ajutor de stat sau de minimis;

j) clauza suspensivă - interdicția de a aproba o măsură de ajutor de stat/de minimis înaintea verificării compatibilității cu regulile în domeniu;

k) documentație - proiectul de act normativ sau administrativ prin care se instituie măsura de sprijin, precum și orice alt act relevant pentru analiza compatibilității măsurii cu regulile Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat;

l) finalizarea etapei de prenotificare - reprezintă poziția transmisă de Comisia Europeană cu privire la prenotificarea transmisă;

m) furnizor - orice entitate deținută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, după caz, deținută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unei unități administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilități de natura ajutorului de stat sau de minimis;

n) inițiator - orice entitate publică care inițiază o măsură de ajutor de stat sau de minimis prin intermediul unui act normativ sau administrativ, după caz;

o) informarea - formularul specific ce urmează să fie transmis Comisiei Europene în conformitate cu prevederile regulamentului de exceptare pe categorii, însoțit de documentația aferentă;

p) întreprindere - orice entitate, indiferent de statutul juridic și de modul de finanțare, inclusiv entitățile nonprofit, care desfășoară o activitate economică;

q) notificare - formularul specific însoțit de documentația aferentă ce urmează să fie transmisă Comisiei Europene în vederea stabilirii caracterului de ajutor de stat și analizării compatibilității proiectelor măsurilor de sprijin cu legislația europeană;

r) prenotificare - notificarea prealabilă către Comisia Europeană a unui proiect de măsuri de sprijin în scopul clarificării aspectelor legate de caracterul de ajutor de stat sau de compatibilitatea măsurii de sprijin;

s) procedura de informare - procedura de comunicare către Comisia Europeană a unei fișe de prezentare a măsurii de natura ajutorului de stat, prin intermediul sistemului interactiv de notificare a ajutoarelor de stat SANI (state aid notification interactive);

ș) procedura de notificare - procedura de comunicare către Comisia Europeană, prin intermediul sistemului interactiv de notificare a ajutoarelor de stat SANI, a unei măsuri susceptibile să reprezinte ajutor de stat în vederea analizării compatibilității acesteia cu legislația în domeniul ajutorului de stat;

t) regulament de exceptare pe categorii - act cu caracter normativ al Comisiei Europene, cu aplicabilitate directă, care permite instituirea unei măsuri de natura ajutorului de stat fără a fi necesară o autorizare prealabilă din partea Comisiei Europene.

(2) Definițiile prevăzute la alin. (1), utilizate în prezenta ordonanță de urgență, se completează cu definițiile din Regulamentul (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 83 din 27 martie 1999, cu modificările și completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (CE) nr. 659/1999.

Art. 3. -

(1) Cu excepția cazului în care se prevede altfel în regulamentele Uniunii Europene adoptate în temeiul art. 108 din TFUE sau în temeiul altor dispoziții relevante din acesta, orice intenție de instituire a unei măsuri de ajutor de stat nou se notifică Comisiei Europene.

(2) Ajutorul de stat nou, supus obligației de notificare, poate fi adoptat și acordat numai după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (6) din Regulamentul (CE) nr. 659/1999. Jurisprudență (2)

(3) Ajutorul de stat care nu este supus obligației de notificare poate fi acordat numai cu respectarea prevederilor legislației Uniunii Europene și naționale în domeniul ajutorului de stat.

(4) Instituirea măsurilor de ajutor de stat sau de minimis se va face în urma unor analize de oportunitate și impune inițiatorului/furnizorului, după caz, elaborarea, în condițiile legii, a unor acte normative sau administrative, după caz, prin care se instituie scheme de ajutor de stat sau de minimis sau ajutoare de stat individuale sau de minimis, care trebuie să prevadă cel puțin următoarele elemente: obiectivul, modalitatea acordării ajutorului de stat sau de minimis, beneficiari, perioada de aplicare, cuantumul fondurilor alocate în acest scop din bugetul furnizorului, prevederea europeană aplicabilă în temeiul căreia a fost instituită măsura de ajutor de stat sau de minimis, în conformitate cu legislația în domeniu. Puneri în aplicare (3), Referințe (1)

Art. 4. -

(1) Alocările specifice din cadrul unei scheme de ajutor autorizate de Comisia Europeană, în urma unui proces de notificare în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (3) din TFUE, sau acoperite de prevederile regulamentului de exceptare pe categorii pot fi acordate numai dacă sunt îndeplinite condițiile stabilite în respectiva schemă de ajutor.

(2) Ajutoarele de stat individuale, fie autorizate de Comisia Europeană ca urmare a unei notificări individuale sau a unei scheme, fie cele inițiate în baza prevederilor regulamentului de exceptare pe categorii, pot fi acordate numai dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de actul de aprobare a acordării ajutorului.

Art. 5. -

(1) Ajutorul de stat regional poate fi acordat în conformitate cu reglementările în domeniu elaborate de Comisia Europeană și cu Harta ajutorului regional aprobată de Guvern.

(2) Harta ajutorului regional se notifică Comisiei Europene conform procedurii prevăzute de art. 108 alin. (3) din TFUE, în vederea autorizării, și aprobată prin hotărâre a Guvernului. Modificări (1)

CAPITOLUL II Rolul Consiliului Concurenței

Art. 6. -

(1) Consiliul Concurenței îndeplinește rolul de autoritate națională de contact în raporturile dintre Comisia Europeană și autoritățile și instituțiile publice, alți furnizori de ajutor de stat și beneficiarii de ajutor de stat, implicați în procedurile din domeniul ajutorului de stat. Jurisprudență (1)

(2) Consiliul Concurenței acordă asistență de specialitate în domeniul ajutorului de stat autorităților, altor furnizori și beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea îndeplinirii obligațiilor asumate de România în acest domeniu, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat/de minimis.

(3) Consiliul Concurenței, la cererea furnizorului/inițiatorului, poate iniția consultări cu Comisia Europeană și prenotificări având ca obiect proiecte de măsuri de sprijin susceptibile să reprezinte ajutor de stat.

(4) Consiliul Concurenței asigură informarea autorităților, altor furnizori/administratori de ajutor de stat, a beneficiarilor și a publicului privind reglementările Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat, prin intermediul paginii de internet proprii dedicate ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative și de jurisprudență și alte materiale informative, precum și prin organizarea de seminare, mese rotunde, conferințe și altele asemenea.

(5) Consiliul Concurenței prezintă semestrial Guvernului o informare asupra activității sale în domeniul ajutorului de stat.

(6) Consiliul Concurenței colaborează cu instituțiile publice, alți furnizori/administratori și beneficiarii de ajutor de stat și îi sprijină în vederea aplicării corespunzătoare a normelor Uniunii Europene în domeniul ajutorului de stat.

(7) Consiliul Concurenței colaborează cu autoritatea competentă să reprezinte România în fața instanțelor de judecată competente de la nivelul Uniunii Europene în cazurile privind ajutorul de stat.

CAPITOLUL III Procedura în fața Consiliului Concurenței

SECȚIUNEA 1 Dispoziții prealabile

Art. 7. - Modificări (1), Derogări (1)

(1) Orice proiect de măsură susceptibilă a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis instituită de autoritățile publice centrale trebuie să fie însoțit de un memorandum aprobat de Guvern privind încadrarea măsurilor în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român. Referințe (2)

(2) În cazul proiectelor de măsuri susceptibile a reprezenta ajutor de stat sau ajutor de minimis inițiate de autoritățile publice locale, pentru asigurarea coerenței cu politicile economico-bugetare și financiare ale statului român, acestea trebuie să fie însoțite și de dovada informării Instituției Prefectului și a consiliului județean, precum și a autorității publice centrale responsabile de autoritățile locale, cu privire la intenția de a institui respectiva măsură de sprijin.

(3) Orice documentație, inclusiv în faza consultărilor prealabile, va fi analizată de Consiliul Concurenței numai dacă este însoțită de documentele prevăzute la alin. (1) și (2), după caz.

(4) Măsurile finanțate din fonduri europene nu necesită obținerea memorandumului prevăzut la alin. (1).

(5) Cererea de avizare a măsurilor susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, întocmite de furnizor/inițiator, după caz, se transmite în fază de proiect Consiliului Concurenței, care emite un aviz privind conformitatea, corectitudinea și îndeplinirea obligațiilor prevăzute de legislația europeană în domeniul ajutorului de stat.

(6) Avizele Consiliului Concurenței vor fi publicate pe pagina de internet a instituției imediat după adoptare.

SECȚIUNEA a 2-a Consultări prealabile

Art. 8. -

(1) Autoritățile publice centrale și locale, precum și alte entități controlate de stat pot iniția consultări prealabile cu Consiliul Concurenței pentru a stabili încadrarea măsurilor ce se intenționează a fi instituite prin respectivele acte în categoria de ajutor de stat sau de minimis, precum și condițiile în care respectiva măsură poate fi implementată. Modificări (1)

(2) Inițiatorii proiectelor de acte menționate la alin. (1) transmit Consiliului Concurenței în timp util documentația cu privire la proiectele prin care se instituie măsuri susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau de minimis.

(3) Consiliul Concurenței se pronunță cu privire la documentația primită și, dacă este cazul, invită autoritățile și furnizorii/inițiatorii, după caz, să transmită cererile de avizare a proiectelor privind măsurile susceptibile să reprezinte ajutor de stat sau ajutor de minimis, într-un termen cuprins între 10-20 de zile lucrătoare de la momentul în care documentația este completă. Modificări (1)

(4) Pe parcursul consultărilor prealabile cu Consiliul Concurenței, autoritățile române pot iniția consultări prealabile și cu Comisia Europeană, prin procedura de prenotificare, conform prevederilor art. 6 alin. (3).

SECȚIUNEA a 3-a Procedura de avizare

Art. 9. -

(1) Consiliul Concurenței colaborează cu inițiatorul/furnizorul, după caz, pentru completarea și îmbunătățirea notificărilor, a informărilor și a documentației referitoare la măsurile de minimis în scopul respectării regulilor Uniunii Europene.

(2) În situația în care notificările, informările sau documentația referitoare la măsurile de minimis sunt modificate după emiterea avizului Consiliului Concurenței, dar înainte de transmiterea către Comisia Europeană sau adoptare, după caz, modificările trebuie transmise Consiliului Concurenței în vederea emiterii unui nou aviz.

Art. 10. - Derogări (1)

(1) În scopul avizării, Consiliul Concurenței poate solicita date și informații suplimentare inițiatorului/furnizorului, după caz.

(2) Dacă informațiile solicitate nu sunt transmise în termenul stabilit de Consiliul Concurenței, acesta emite avizul în baza datelor care i-au fost puse la dispoziție și indică în aviz acest lucru.

Art. 11. -

(1) Consiliul Concurenței emite avizul prevăzut la art. 7 alin. (5) într-un termen cuprins între 10 și 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu excepția cazurilor în care inițiatorul sau furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau a informării. Modificări (1)

(2) În cazul în care au fost finalizate consultările prealabile în condițiile art. 8 și a fost finalizată procedura de prenotificare în fața Comisiei Europene, Consiliul Concurenței emite avizul în termen de maximum 15 zile de la primirea cererii de avizare, cu excepția cazurilor în care inițiatorul/furnizorul, după caz, cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau a informării.

Art. 12. -

(1) În situația în care prin aviz nu au fost propuse modificări sau recomandări, Consiliul Concurenței, la solicitarea inițiatorului/furnizorului, după caz, transmite notificarea Comisiei Europene, în forma avizată, după comunicarea avizului către acesta.

(2) În situația în care prin aviz nu au fost propuse modificări asupra informării sau a documentației referitoare la măsurile de minimis, furnizorul/inițiatorul, după caz, poate implementa măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare.

Art. 13. -

(1) Pentru măsurile de ajutor de stat care necesită autorizarea Comisiei Europene, în situația în care prin avizul Consiliului Concurenței au fost propuse modificări, dacă inițiatorul sau furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va înainta Consiliului Concurenței notificarea modificată conform avizului, în scopul transmiterii la Comisia Europeană.

(2) În situația în care, prin avizul Consiliului Concurenței, au fost propuse modificări asupra informării sau a documentației referitoare la măsurile de minimis, dacă inițiatorul/furnizorul, după caz, este de acord cu acestea, va putea implementa măsura de ajutor de stat sau de minimis, cu îndeplinirea prevederilor legale în vigoare.

Art. 14. -

(1) În situația în care inițiatorul sau furnizorul, după caz, nu este de acord cu modificările propuse de către Consiliul Concurenței, în baza normelor Uniunii Europene și a legislației naționale, transmite Consiliului Concurenței o motivare privind neacceptarea modificărilor propuse, în termen de 20 de zile de la primirea avizului.

(2) Consiliul Concurenței va analiza documentele transmise de inițiator/furnizor, după caz, și va emite un nou aviz, într-un termen de maximum 30 de zile de la primirea documentului prevăzut la alin. (1).

Art. 15. - Modificări (1)

Orice modificare a actelor normative/administrative și a documentelor subsecvente care implementează ajutoare de stat sau de minimis se va face cu respectarea prevederilor art. 9-14.

SECȚIUNEA a 4-a Procedura de notificare și informare

Art. 16. -

(1) Forma finală a notificării sau a informării va fi înaintată Consiliului Concurenței de către inițiator/furnizor, după caz, în vederea transmiterii la Comisia Europeană.

(2) Notificările se transmit Comisiei Europene prin intermediul Consiliului Concurenței și al Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană în formatul stabilit în legislația europeană în domeniu.

(3) Informările se transmit Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurenței și al Reprezentanței Permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, în formatul stabilit în legislația europeană în domeniu, în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea actului normativ sau administrativ prin care sunt instituite măsurile de ajutor de stat.

(4) Dacă inițiatorul/furnizorul, după caz, nu solicită, într-un termen de 30 de zile de la primirea avizului, transmiterea notificării sau a informării, în conformitate cu dispozițiile alin. (1), se consideră că a renunțat la aceasta.

(5) În cazul în care, după expirarea termenului prevăzut la alin. (4), inițiatorul sau, după caz, furnizorul dorește transmiterea notificării sau a informării la Comisia Europeană, se va relua procedura prevăzută de prezenta ordonanță de urgență.

SECȚIUNEA a 5-a Procedura în cazul ajutoarelor de minimis

Art. 17. -


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...