Comisia Europeană

Decizia de punere în aplicare nr. 825/2014 de stabilire a structurii organizaționale și a modului de funcționare ale rețelei europene pentru dezvoltare rurală și ale rețelei Parteneriatului european pentru inovare și de abrogare a Deciziei 2008/168/CE
Număr celex: 32014D0825

Modificări (...)

În vigoare de la 24 noiembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului, în special articolul 52 alineatul (4) și articolul 53 alineatul (4),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 52 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, a fost înființată o rețea europeană de dezvoltare rurală, în scopul interconectării rețelelor, a organizațiilor și a administrațiilor naționale care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale la nivelul Uniunii.

(2) În conformitate cu articolul 53 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, a fost instituită o rețea a Parteneriatului european pentru inovare (PEI), pentru a sprijini PEI privind productivitatea și durabilitatea agriculturii menționate la articolul 55 din regulamentul respectiv și pentru a permite interconectarea grupurilor operaționale, a serviciilor de consiliere și a cercetătorilor.

(3) Prin urmare, este necesar să se adopte norme prin care să se stabilească structura organizațională și modul de funcționare ale rețelei europene pentru dezvoltare rurală ("REDR") și ale rețelei PEI.

(4) Pentru îndeplinirea obiectivelor interconectării prin rețele rurale la nivel european prevăzute la articolul 52 alineatul (2) și la articolul 53 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 și pentru îndeplinirea sarcinilor prevăzute la articolul 52 alineatul (3) și la articolul 53 alineatul (3) din regulamentul menționat în cazul REDR și, respectiv, în cazul rețelei PEI, este necesar să se instituie o "Adunare a rețelelor rurale" și să se definească sarcinile și structura acesteia, în conformitate cu Cartea albă a Comisiei privind guvernanța europeană(1) și cu Comunicarea președintelui către Comisie intitulată "Cadru pentru grupurile de experți ale Comisiei: reguli orizontale și registru public"(2) ("Cadrul grupurilor de experți ale Comisiei").

(1) Cartea albă a Comisiei privind guvernanța europeană, 25 iulie 2001, COM(2001) 428 final.

(2) Comunicarea președintelui către Comisie intitulată "Cadru pentru grupurile de experți ale Comisiei: reguli orizontale și registru public", 10 noiembrie 2012, C(2010) 7649 final.

(5) În special, adunarea ar trebui să promoveze schimburile și interconectarea dintre entitățile publice și private care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale și în cel al inovării pentru productivitatea și durabilitatea agriculturii. Adunarea ar trebui să asigure coordonarea dintre REDR și rețeaua PEI, să creeze cadrul strategic pentru activitatea lor, inclusiv pentru activitatea tematică, să asigure monitorizarea și evaluarea adecvate ale aceleiași activități și să propună membrii grupului de coordonare.

(6) Adunarea ar trebui să fie constituită din rețele rurale naționale, autorități de management, agenții de plăți, organizații care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale la nivelul Uniunii, grupuri de acțiune locală LEADER, prestatori de servicii de consiliere agricolă care oferă servicii de susținere a inovării legate de grupuri operaționale și institute de cercetare care desfășoară activități de inovare legate de grupuri operaționale.

(7) Pentru a se garanta o reprezentare deschisă, transparentă și echilibrată, membrii adunării care sunt organizații ce își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale la nivelul Uniunii ar trebui să fie cei numiți în cadrul grupului de dialog civil privind dezvoltarea rurală, în conformitate cu Decizia 2013/767/UE a Comisiei ("grupul de dialog civil privind dezvoltarea rurală").

(8) Pentru a se asigura o organizare eficace și eficientă a activității REDR și a rețelei PEI, în conformitate cu avizele adoptate de adunare, este necesar să se instituie un grup de coordonare a rețelelor rurale și să se definească sarcinile și structura acestuia.

(9) Grupul de coordonare ar trebui, în special, să pregătească, să implementeze și să monitorizeze activitățile REDR și ale rețelei PEI. Grupul ar trebui să coordoneze activitatea tematică a rețelelor și să asigure coordonarea activității adunării cu cea a altor grupuri și comitete de experți instituite în contextul dezvoltării rurale și al fondurilor structurale și de investiții europene.

(10) Grupul de coordonare ar trebui să fie alcătuit din autorități de management și/sau rețele rurale naționale, organizații din întreaga UE care își desfășoară activitatea în domeniul dezvoltării rurale, autorități naționale responsabile cu evaluarea programelor de dezvoltare rurală, prestatori de servicii de consiliere agricolă și/sau institute de cercetare agricolă.

(11) În vederea menținerii unui schimb liber și regulat între REDR, rețeaua PEI și grupul de dialog civil privind dezvoltarea rurală, președintele și vicepreședinții grupului de dialog civil ar trebui să poată lua parte la reuniunile grupului de coordonare, în calitate de observatori.

(12) Ar trebui stabilite norme privind divulgarea informațiilor de către membrii adunării și cei ai grupului de coordonare.

(13) Datele cu caracter personal ar trebui prelucrate în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...