Comisia Europeană

Decizia nr. 746/2014 de stabilire pentru perioada 2015-2019, în temeiul Directivei 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului, a listei sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon [notificată cu numărul C(2014) 7809] (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014D0746

Modificări (...)

În vigoare de la 18 noiembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 octombrie 2003 de stabilire a unui sistem de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul Comunității și de modificare a Directivei 96/61/CE a Consiliului, în special articolul 10a alineatul (13),

întrucât:

(1) Directiva 2003/87/CE prevede că licitația trebuie să fie principiul de bază pentru alocarea, începând din 2013, a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră către operatorii instalațiilor care intră sub incidența Schemei Uniunii de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră ("EU ETS"). Cu toate acestea, în perioada 2013-2020, operatorii eligibili continuă să primească certificate gratuite, în conformitate cu normele stabilite în Directiva 2003/87/CE și în Decizia 2011/278/UE a Comisiei.

(2) Lipsa unui acord internațional ambițios privind schimbările climatice, care să urmărească limitarea creșterii temperaturii globale la 2 °C, poate submina efectele benefice ale acțiunilor întreprinse de Uniune. Lipsa unor măsuri obligatorii la nivel internațional poate conduce la o creștere a emisiilor de gaze cu efect de seră în țările terțe în care industria nu este supusă unor restricții comparabile în ceea ce privește carbonul ("relocarea emisiilor de dioxid de carbon"). Pentru a preveni riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon, Directiva 2003/87/CE prevede că, sub rezerva rezultatului negocierilor internaționale, Comisia trebuie să stabilească o listă a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon ("lista sectoarelor și subsectoarelor"). Aceste sectoare și subsectoare ar trebui să primească certificate gratuite reprezentând 100% din cantitatea stabilită conform Directivei 2003/87/CE și Deciziei 2011/278/UE, sub rezerva aplicării factorului de corecție transsectorial menționat la articolul 10a alineatul (5) din Directiva 2003/87/CE și stabilit în anexa II la Decizia 2013/448/UE a Comisiei.

(3) În acest sens, Comisia a analizat măsura în care țările terțe ce dețin o cotă decisivă din producția globală în sectoarele și subsectoarele incluse în lista referitoare la riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon se angajează ferm să reducă emisiile de gaze cu efect de seră în sectoarele respective, precum și dacă aceste angajamente sunt comparabile cu cele ale Uniunii și sunt îndeplinite în aceleași termene. În plus, a fost examinată și măsura în care eficiența instalațiilor situate în țările respective este comparabilă cu eficiența instalațiilor situate în Uniune. Comisia a concluzionat că, în ceea ce privește angajamentul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, nu se poate stabili o comparabilitate suficientă și, prin urmare, comparabilitatea eficienței de reducere a emisiilor de dioxid de carbon nu este relevantă.

(4) Prima listă a sectoarelor și subsectoarelor considerate a fi expuse unui risc semnificativ de relocare a emisiilor de dioxid de carbon a fost elaborată în 2009 pentru anii 2013 și 2014, prin Decizia 2010/2/UE a Comisiei.

(5) Evaluarea ar trebui să se bazeze pe o serie de criterii cantitative și calitative și pe datele din ultimii trei ani. În acest sens, Comisia a utilizat date din anii 2009, 2010 și 2011, deoarece datele din 2012 erau disponibile numai pentru o parte din parametri.

(6) Pentru a întocmi lista sectoarelor și subsectoarelor, Comisia a evaluat riscul de relocare a emisiilor de dioxid de carbon din sectoare și subsectoare la nivelul NACE-4 al Nomenclatorului statistic al activităților economice din Uniune stabilit de Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului. NACE-4 este nivelul care definește sectoarele cu precizie, corespunzând unei disponibilități optime a datelor. Sectoarele sunt identificate la nivelul Nomenclatorului NACE printr-un cod de 4 cifre, iar subsectoarele sunt identificate la nivelul CPA sau Prodcom printr-un cod de 6 cifre sau, respectiv, de 8 cifre, corespunzând nomenclatorului bunurilor utilizat pentru statisticile privind producția industrială în Uniune, care derivă direct din Nomenclatorul NACE.

(7) Sectoarele au fost evaluate mai întâi pe baza criteriilor cantitative stabilite la articolul 10a alineatele (15) și (16) din Directiva 2003/87/CE. Pentru a aplica aceste criterii cantitative, Comisia a trebuit să determine suma costurilor suplimentare directe și indirecte generate de punerea în aplicare a Directivei 2003/87/CE.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...