Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 723/2014 privind punerea în aplicare a separării dintre funcțiile de politică monetară și de supraveghere ale Băncii Centrale Europene (BCE/2014/39)
Număr celex: 32014D0039

Modificări (...)

În vigoare de la 18 octombrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit, în special articolul 25 alineatele (1), (2) și (3),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 (denumit în continuare "Regulamentul privind MUS") instituie Mecanismul unic de supraveghere (MUS) compus din Banca Centrală Europeană (BCE) și autoritățile naționale competente (ANC) din statele membre participante.

(2) Articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE să își îndeplinească atribuțiile de supraveghere separat de atribuțiile sale legate de politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora. Atribuțiile de supraveghere ale BCE nu ar trebui să interfereze cu atribuțiile sale legate de politica monetară și nici să fie determinate de acestea din urmă. Totodată, aceste atribuții de supraveghere nu ar trebui să interfereze cu atribuțiile BCE referitoare la Comitetul european pentru risc sistemic (CERS) sau cu orice alte atribuții. BCE trebuie să raporteze Parlamentului European și Consiliului în legătură cu modul în care s-a conformat acestei dispoziții. Atribuțiile de supraveghere ale BCE nu impietează asupra monitorizării pe bază continuă a solvabilității contrapărților sale în contextul punerii în aplicare a politicii monetare. În plus, personalul implicat în îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere ar trebui separat din punct de vedere organizațional de personalul implicat în îndeplinirea altor atribuții conferite BCE și ar trebui să facă obiectul unei raportări ierarhice separate.

(3) Articolul 25 alineatul (3) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE, în sensul articolului 25 alineatele (1) și (2), să adopte și să publice toate normele interne necesare, inclusiv cele privind secretul profesional și schimbul de informații între cele două domenii funcționale.

(4) Articolul 25 alineatul (4) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE să asigure funcționarea complet diferențiată a Consiliului guvernatorilor în ceea ce privește atribuțiile monetare și, respectiv, de supraveghere. O astfel de diferențiere cuprinde o separare strictă a reuniunilor și ordinilor de zi.

(5) Pentru a asigura separarea atribuțiilor de politică monetară de cele de supraveghere, articolul 25 alineatul (5) din Regulamentul privind MUS prevede ca BCE să instituie un grup de mediere pentru a soluționa diferențele de opinii exprimate de autoritățile competente din statele membre participante vizate cu privire la o anumită obiecție a Consiliului guvernatorilor la un proiect de decizie a Consiliului de supraveghere. Acesta va include câte un membru din partea fiecărui stat membru participant, ales de fiecare stat membru dintre membrii Consiliului guvernatorilor și ai Consiliului de supraveghere. Deciziile sale se adoptă cu majoritate simplă, fiecare membru având dreptul la câte un vot. BCE este obligată să adopte și să publice un regulament de instituire a grupului de mediere și regulamentul de procedură al acestuia; în acest context, BCE a adoptat Regulamentul (UE) nr. 673/2014 al Băncii Centrale Europene (BCE/2014/26).

(6) Regulamentul de procedură al BCE a fost modificat pentru a adapta organizarea internă a BCE și a organelor de decizie ale acesteia la noile cerințe care decurg din Regulamentul privind MUS și pentru a clarifica interacțiunile dintre organismele implicate în procesul de pregătire și adoptare a deciziilor în materie de supraveghere.

(7) Articolele 13g-13j din Regulamentul de procedură al BCE oferă detalii privind adoptarea deciziilor Consiliului guvernatorilor în chestiuni legate de Regulamentul privind MUS. În special, articolul 13g se referă la adoptarea deciziilor în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la articolul 4 din Regulamentul privind MUS, iar articolul 13h se referă la adoptarea deciziilor în scopul îndeplinirii atribuțiilor prevăzute la articolul 5 din Regulamentul privind MUS, punând în aplicare cerințele prevăzute la articolul 26 alineatul (8) din Regulamentul privind MUS.

(8) Articolul 13k din Regulamentul de procedură al BCE prevede că BCE trebuie să își îndeplinească atribuțiile de supraveghere separat de atribuțiile sale legate de politica monetară și de orice alte atribuții și fără să aducă atingere acestora. În această privință, BCE trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a asigura separarea între funcțiile de politică monetară și cele de supraveghere. Totodată, separarea funcțiilor de politică monetară și de supraveghere nu ar trebui să împiedice schimbul de informații între aceste două domenii funcționale, necesar pentru îndeplinirea atribuțiilor BCE și ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC).

(9) Articolul 13l din Regulamentul de procedură al BCE prevede că reuniunile Consiliului guvernatorilor referitoare la atribuțiile de supraveghere trebuie să se desfășoare separat de reuniunile obișnuite ale Consiliului guvernatorilor și să aibă ordini de zi separate.

(10) În conformitate cu articolul 13m din Regulamentul de procedură al BCE privind structura internă în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere, competența Comitetului executiv în ceea ce privește structura internă a BCE și personalul BCE include atribuțiile de supraveghere. Comitetul executiv trebuie să consulte președintele și vicepreședintele Consiliului de supraveghere cu privire la această structură internă. Consiliul de supraveghere, de comun acord cu Comitetul executiv, poate înființa și dizolva substructuri de natură temporară, precum grupuri de lucru sau grupuri operative. Acestea furnizează asistență în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere și sunt subordonate Consiliului de supraveghere. De asemenea, articolul 13m prevede desemnarea secretarului Consiliului de supraveghere și al comitetului director de către președintele BCE, după consultarea președintelui Consiliului de supraveghere. Secretarul trebuie să coopereze cu secretarul Consiliului guvernatorilor pentru pregătirea reuniunilor Consiliului guvernatorilor în ceea ce privește atribuțiile de supraveghere și este responsabil de întocmirea proceselor-verbale ale acestor reuniuni.

(11) Considerentul 66 din Regulamentul privind MUS prevede că separarea personalului din punct de vedere organizațional ar trebui să vizeze toate serviciile necesare unei politici monetare independente și ar trebui să asigure faptul că exercitarea atribuțiilor de supraveghere este pe deplin supusă controlului democratic și monitorizării prevăzute de Regulamentul privind MUS. Personalul implicat în îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere ar trebui să fie subordonat președintelui Consiliului de supraveghere. În acest cadru, pentru a îndeplini cerințele prevăzute la articolul 25 alineatul (2) din Regulamentul privind MUS (1), BCE a înființat o structură de patru direcții generale pentru îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere și un secretariat al Consiliului de supraveghere, subordonat funcțional președintelui și vicepreședintelui Consiliului de supraveghere. De asemenea, BCE a identificat câteva departamente care vor acorda asistență atât pentru funcția de politică monetară, cât și pentru funcția de supraveghere ale BCE, fiind considerate servicii comune, acolo unde această asistență nu va conduce la conflicte de interese între obiectivele de supraveghere și cele de politică monetară ale BCE. În cadrul câtorva departamente considerate servicii comune au fost înființate servicii dedicate atribuțiilor de supraveghere.

(1) A se vedea și considerentul O din Acordul interinstituțional între Parlamentul European și Banca Centrală Europeană privind modalitățile practice de exercitare a controlului democratic și de monitorizare a exercitării atribuțiilor conferite Băncii Centrale Europene în cadrul mecanismului unic de supraveghere (2013/694/UE); și considerentul G din Memorandumul de înțelegere între Consiliul Uniunii Europene și Banca Centrală Europeană privind cooperarea în procedurile legate de Mecanismul unic de supraveghere (MUS).

(12) Articolul 37 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene stabilește obligația păstrării secretului profesional pentru membrii organelor de conducere și personalul BCE și al băncilor centrale naționale. Potrivit considerentului 74 din Regulamentul privind MUS, Consiliul de supraveghere, comitetul director și personalul BCE care îndeplinește atribuții de supraveghere ar trebui să facă obiectul unor cerințe corespunzătoare privind secretul profesional. Articolul 27 din Regulamentul privind MUS extinde obligația păstrării secretului profesional asupra membrilor Consiliului de supraveghere și personalului detașat de statele membre participante care îndeplinește sarcini de supraveghere.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...