Comisia Europeană

Recomandarea nr. 724/2014 privind modelul de evaluare a impactului asupra protecției datelor pentru rețelele inteligente și sistemele de contorizare inteligentă
Număr celex: 32014H0724

Modificări (...)

În vigoare de la 18 octombrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 292,

întrucât:

(1) Rețelele inteligente facilitează punerea în aplicare a politicilor energetice fundamentale. În contextul cadrului de politică pentru 2030, rețelele inteligente, în calitate de coloană vertebrală a viitorului sistem energetic fără emisii de carbon, sunt recunoscute ca un element care facilitează transformarea infrastructurii energetice pentru a găzdui cote mai mari de energie din surse regenerabile diverse, a îmbunătăți eficiența energetică și a asigura securitatea aprovizionării. Rețelele inteligente oferă o oportunitate de a stimula competitivitatea furnizorilor de tehnologie din UE, precum și o platformă pentru companiile energetice tradiționale și noii participanți pe piață pentru dezvoltarea de servicii și produse energetice inovatoare în sectorul infrastructurii de rețea și al tehnologiei informației și comunicațiilor (TIC) aferente, al domoticii și al aparaturii electrocasnice.

(2) Sistemele de contorizare inteligentă sunt o piatră de temelie pentru rețelele inteligente. Acestea oferă instrumentele necesare pentru a încuraja participarea activă a consumatorilor pe piața energiei și asigură flexibilitatea sistemului prin intermediul unor sisteme de răspuns la cerere și alte servicii inovatoare. În conformitate cu Directiva 2009/72/CE a Parlamentului European și a Consiliului și cu Directiva 2009/73/CE a Parlamentului European și a Consiliului, statele membre au obligația să asigure punerea în aplicare a sistemelor de contorizare inteligentă care contribuie la participarea activă a consumatorilor pe piețele furnizării de energie electrică și de gaze naturale.

(3) Funcționarea sistemelor de contorizare inteligentă - și, a fortiori, orice dezvoltare de rețele și dispozitive inteligente - are potențialul de a prelucra date referitoare la o persoană, și anume date cu caracter personal în sensul articolului 2 din Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

(4) Avizul 12/2011(1) emis de Grupul de lucru pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, instituit în conformitate cu articolul 29 din Directiva 95/46/CE, prevede că sistemele de contorizare inteligentă și rețelele inteligente au potențialul de a prelucra cantități tot mai mari de date cu caracter personal și de a pune la dispoziție respectivele date cu caracter personal unui cerc mai larg de destinatari decât în prezent, creând astfel noi riscuri pentru persoanele vizate, care erau anterior necunoscute în sectorul energetic.

(1) Grupul de lucru instituit prin articolul 29 pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Avizul 12/2011 privind contorizarea inteligentă, 00671/11/EN, WP183, 4 aprilie 2011.

(5) Avizul 4/2013 (2) al grupului de lucru prevede că sistemele de contorizare inteligentă și rețelele inteligente prefigurează "Internetul obiectelor", care este iminent, și că riscurile potențiale asociate colectării de date detaliate privind consumul sunt de natură să crească în viitor, atunci când sunt combinate cu date din alte surse, cum ar fi datele de geolocalizare, de urmărire și cele furnizate de profilele de pe internet, de sistemele de supraveghere video și de sistemele de identificare prin frecvențe radio (RFID) (3).

(2) Grupul de lucru instituit prin articolul 29 pentru protecția persoanelor în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Avizul 4/2013 privind modelul de evaluare a impactului asupra protecției datelor pentru rețele inteligente și sisteme de contorizare inteligentă (denumit în continuare "modelul DPIA"), elaborat de grupul de experți 2 din cadrul grupului operativ pentru rețele inteligente al Comisiei, 00678/13/EN, WP205, 22 aprilie 2013.

(3) Ibid. și Recomandarea CM/Rec(2010)13 din 23 noiembrie 2010 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către statele membre privind protecția persoanelor față de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal în contextul creării unor tipologii pe baza unor criterii specifice ("profiling").

(6) Creșterea gradului de conștientizare cu privire la caracteristicile și beneficiile substanțiale ale rețelelor inteligente ar trebui să sprijine această tehnologie să își folosească potențialul maxim, reducând în același timp riscurile ca aceasta să fie utilizată în detrimentul interesului public și sporindu-i, prin urmare, acceptabilitatea.

(7) Drepturile și obligațiile prevăzute de Directiva 95/46/CE și de Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului sunt pe deplin aplicabile sistemelor de contorizare inteligentă și mediilor de rețele inteligente, atunci când sunt prelucrate date cu caracter personal.

(8) Pachetul adoptat de Comisie pentru reformarea Directivei 95/46/CE include o "propunere de regulament privind protecția datelor"(4) care, odată adoptată, se va aplica sistemelor de contorizare inteligentă și mediilor de rețele inteligente, atunci când sunt prelucrate date cu caracter personal.

(4) COM(2012) 11 final.

(9) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 12 aprilie 2011 privind "Rețelele inteligente: de la inovare la punerea în aplicare" (5) a descris protecția și securitatea datelor ca fiind una dintre cele cinci provocări pentru punerea în aplicare a rețelelor inteligente și a identificat o serie de măsuri pentru a accelera punerea lor în aplicare, inclusiv principiul de "protecție a datelor încă din faza de concepție" (privacy by design) și evaluarea securității și a rezilienței rețelelor și a informațiilor.

(5) COM(2011) 202 final.

(10) Agenda digitală pentru Europa prevede o serie de măsuri adecvate, în special cu privire la protecția datelor în Uniune, referitoare la securitatea rețelelor și a informațiilor și la atacuri cibernetice. "Strategia de securitate cibernetică a Uniunii Europene: Un spațiu cibernetic deschis, sigur și securizat" (6) și propunerea de directivă a Comisiei privind măsurile de asigurare a unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a informațiilor în întreaga Uniune din 7 februarie 2013 (7) prevăd măsuri legale și stabilesc stimulente pentru a încuraja investițiile, transparența și informarea utilizatorilor, cu scopul de a face mediul online al UE mai sigur. Statele membre, în colaborare cu industria, Comisia și alte părți interesate, ar trebui să ia măsuri adecvate pentru a asigura o abordare coerentă în domeniul securității și protecției datelor cu caracter personal.

(6) Comunicare comună către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, "Strategia de securitate cibernetică a Uniunii Europene: un spațiu cibernetic deschis, sigur și securizat", 7 februarie 2013, JOIN(2013) 1 final.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...