Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Decizia nr. 676/2002 privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană (decizia privind spectrul de frecvențe radio)
Număr celex: 32002D0676

Modificări (...)

În vigoare de la 24 aprilie 2002

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social, hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat(1),

(1) Avizul Parlamentului European din 5 iulie 2001 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), Poziția comună a Consiliului din 16 octombrie 2001 și Decizia Parlamentului European din 12 decembrie 2001 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial). Decizia Consiliului din 14 februarie 2002.

întrucât:

(1) La 10 noiembrie 1999, Comisia a prezentat Parlamentului European, Consiliului, Comitetului Economic și Social și Comitetului Regiunilor o comunicare în care propunea etapele următoare ale politicii în domeniul spectrului de frecvențe radio pe baza rezultatelor consultării publice referitoare la cartea verde privind politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în contextul politicilor Comunității Europene precum telecomunicațiile, radiodifuziunea, transporturile și cercetarea și dezvoltarea (R & D). Comunicarea a fost salutată de Parlamentul European într-o rezoluție din 18 mai 2000. Trebuie subliniată oportunitatea unei armonizări mai avansate a politicii comunitare de gestionare a spectrului de frecvențe radio pentru servicii și aplicații, în special pentru serviciile și aplicațiile care au ca obiect Comunitatea Europeană, precum și necesitatea de a garanta că statele membre aplică în mod adecvat anumite decizii luate în cadrul Conferinței Europene a Administrațiilor Poștei și Telecomunicațiilor (CEAPT).

(2) Prin urmare, trebuie stabilit un cadru comunitar politic și legal pentru a se asigura coordonarea politicilor și, după caz, armonizarea condițiilor referitoare la disponibilitatea și gestionarea eficace a spectrului de frecvențe radio necesar pentru crearea și funcționarea pieței interne în domenii ale politicii comunitare precum comunicațiile electronice, transportul, precum și cercetarea și dezvoltarea (R & D). Abordarea politicii privind gestionarea spectrului de frecvențe radio trebuie coordonată și, după caz, armonizată la nivel comunitar, pentru a îndeplini în mod eficient obiectivele politicii comunitare. Coordonarea și armonizarea la nivel comunitar pot contribui, de asemenea, în anumite cazuri, la armonizarea și coordonarea gestionării spectrului de frecvențe radio la nivel global. În același timp, se poate asigura un sprijin tehnic adecvat la nivel național.

(3) Politica comunitară de gestionare a spectrului de frecvențe radio trebuie să contribuie la libertatea de exprimare, inclusiv la libertatea de opinie și libertatea de obținere și diseminare a informațiilor și ideilor fără să țină seama de frontiere, precum și la libertatea și pluralismul mijloacelor de comunicare în masă.

(4) Prezenta decizie se bazează pe principiul conform căruia, în cazul în care Parlamentul European și Consiliul convin cu privire la o politică comunitară dependentă de spectrul de frecvențe radio, procedurile comitetului trebuie utilizate în vederea adoptării măsurilor tehnice de aplicare aferente. Măsurile tehnice de aplicare trebuie să asigure, în special, armonizarea condițiilor referitoare la disponibilitatea și utilizarea eficace a spectrului de frecvențe radio, precum și disponibilitatea informațiilor privind utilizarea spectrului de frecvențe radio. Trebuie adoptate măsurile necesare punerii în aplicare a prezentei decizii în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a modalităților de exercitare a competențelor de punere în aplicare conferite Comisiei.

(5) Orice nouă inițiativă politică comunitară dependentă de spectrul de frecvențe radio trebuie adoptată de Parlamentul European și Consiliu, în conformitate cu modalitățile aplicabile, pe baza unei propuneri a Comisiei. Fără să aducă atingere dreptului de inițiativă al Comisiei, propunerea trebuie să includă, inter alia, informații cu privire la impactul politicii propuse asupra comunităților existente de utilizatori ai spectrului de frecvențe, precum și indicații referitoare la orice realocare generală a frecvențelor radio pe care o implică respectiva nouă politică.

(6) Pentru a dezvolta și a adopta măsurile tehnice de aplicare și pentru a contribui la formularea, elaborarea și punerea în aplicare a politicii comunitare în domeniul spectrului de frecvențe radio, Comisia trebuie să fie asistată de un comitet, denumit Comitetul pentru spectrul de frecvențe radio, compus din reprezentanți ai statelor membre și prezidat de un reprezentant al Comisiei. Comitetul trebuie să analizeze propunerile de măsuri tehnice de aplicare privind spectrul de frecvențe radio. Respectivele propuneri pot fi formulate pe baza unor discuții desfășurate în cadrul Comitetului și, în cazuri speciale, pot necesita desfășurarea unor activități tehnice preparatorii de către autoritățile naționale responsabile cu gestionarea spectrului de frecvențe radio. În cazul în care, pentru adoptarea măsurilor tehnice de aplicare, sunt folosite procedurile comitetului, Comitetul trebuie să țină seama, de asemenea, de opiniile industriei și ale tuturor utilizatorilor în cauză, cu caracter atât comercial cât și necomercial, precum și de cele ale tuturor părților interesate, cu privire la evoluțiile tehnice, comerciale și normative care pot afecta utilizarea spectrului de frecvențe radio. Utilizatorii spectrului de frecvențe radio trebuie să aibă libertatea de a furniza toate informațiile pe care le consideră necesare. Comitetul poate decide să audieze, după caz, reprezentanții comunităților de utilizatori ai spectrului de frecvențe radio în cadrul reuniunilor sale, pentru a înțelege situația dintr-un anumit sector.

(7) În cazul în care, pe lângă măsurile tehnice de aplicare, este necesară adoptarea unor măsuri de armonizare în vederea punerii în aplicare a politicilor comunitare, Comisia poate prezenta Parlamentului European și Consiliului o propunere în temeiul tratatului.

(8) Politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio nu se poate baza exclusiv pe parametrii tehnici, ci trebuie să țină seama și de considerentele economice, politice, culturale, sanitare și sociale. Mai mult, cererea în permanentă creștere de frecvențe ale spectrului de frecvențe radio, disponibile în număr limitat, va provoca presiuni conflictuale pentru a răspunde nevoilor diverselor grupuri de utilizatori ai spectrului de frecvențe radio în sectoare precum telecomunicațiile, radiodifuziunea, transporturile, aplicarea legii, forțele armate și comunitatea științifică. Prin urmare, politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio trebuie să țină seama de toate sectoarele și să răspundă în mod echilibrat nevoilor acestora.

(9) Prezenta decizie nu trebuie să aducă atingere dreptului statelor membre de a lua măsurile restrictive necesare în vederea menținerii ordinii publice și a siguranței publice, precum și în scopul apărării. În cazul în care o măsură tehnică de apărare afectează, inter alia, benzile de frecvențe radio utilizate exclusiv și direct de un stat membru în scopuri de siguranță publică și apărare, Comisia poate autoriza, în cazul în care statul membru prezintă o cerere în acest sens pe baza unor motive întemeiate, perioade tranzitorii și/sau mecanisme de partajare, pentru a facilita aplicarea integrală a respectivei măsuri. În acest sens, statele membre pot notifica Comisiei, de asemenea, benzile naționale de frecvențe radio utilizate exclusiv și direct în scopuri de siguranță publică și apărare.

(10) Pentru a ține seama de opiniile statelor membre, ale instituțiilor comunitare, ale industriei și ale tuturor utilizatorilor în cauză, cu caracter atât comercial, cât și necomercial, precum și de opiniile celorlalte părți interesate, cu privire la evoluțiile tehnologice, comerciale și normative care pot afecta utilizarea spectrului de frecvențe radio, Comisia poate organiza consultări în afara cadrului prezentei decizii.

(11) Gestionarea tehnică a spectrului de frecvențe radio include armonizarea și alocarea frecvențelor spectrului de frecvențe radio. Armonizarea trebuie să reflecte cerințele care rezultă din principiile politicii generale adoptate la nivel comunitar. Cu toate acestea, gestionarea tehnică a spectrului de frecvențe radio nu include procedurile de atribuire și de acordare a licențelor, nici decizia de utilizare a procedurilor competitive de selecție în vederea alocării frecvențelor radio.

(12) În vederea adoptării măsurilor tehnice de aplicare care urmăresc armonizarea alocării frecvențelor radio și a disponibilității informațiilor, Comitetul trebuie să coopereze cu experții în spectrul de frecvențe radio din cadrul autorităților naționale responsabile cu gestionarea spectrului de frecvențe radio. Bazându-se pe experiența procedurilor de atribuire a mandatelor acumulată în sectoare speciale, de exemplu ca urmare a punerii în aplicare a Deciziei nr. 710/97/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 martie 1997 privind abordarea coordonată a autorizațiilor în domeniul serviciilor de comunicații personale prin satelit în Comunitate și a Deciziei nr. 128/1999/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 1998 privind introducerea coordonată în Comunitate a sistemului de comunicații radio mobile și fără fir de generație a treia (UMTS), trebuie adoptate măsuri tehnice de aplicare ca rezultat al mandatelor conferite CEAPT. În cazul în care, în vederea punerii în aplicare a politicilor comunitare, este necesară adoptarea unor măsuri armonizate care nu fac obiectul mandatului CEAPT, Comisia poate adopta măsurile de aplicare cu sprijinul Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio.

(13) CEAPT reunește 44 de țări europene. Aceasta elaborează măsuri tehnice de armonizare în vederea armonizării utilizării spectrului de frecvențe radio dincolo de frontierele comunitare, măsuri deosebit de importante pentru statele membre în care utilizarea spectrului de frecvențe radio poate fi afectată de utilizarea de către membrii CEAPT care nu sunt membri ai UE. Deciziile și măsurile adoptate în conformitate cu prezenta decizie trebuie să țină seama de situația specială a statelor membre cu frontiere externe. După caz, Comisia trebuie să poată impune rezultatele mandatelor conferite CEAPT ca fiind obligatorii pentru statele membre, și în cazul în care rezultatele respectivelor mandate nu sunt disponibile sau nu sunt considerate acceptabile, să ia măsurile care se impun. Acest lucru va permite în special armonizarea utilizării frecvențelor radio în întreaga Comunitate, în conformitate cu Directiva 2002/21/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind un cadru comun de reglementare pentru rețelele și serviciile de comunicații electronice (directivă-cadru) (8) și ținând seama de dispozițiile prevăzute de Directiva 2002/20/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 7 martie 2002 privind autorizarea rețelelor și serviciilor de comunicații electronice (directiva privind autorizarea).

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...