Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Decizia nr. 541/2014 privind măsuri legate de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (BCE/2014/34)
Număr celex: 32014D0034

Modificări (...)

În vigoare de la 29 august 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
Consiliul guvernatorilor Băncii Centrale Europene,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (2) prima liniuță,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 3.1 prima liniuță, articolul 12.1, articolul 18.1 a doua liniuță și articolul 34.1 a doua liniuță,

având în vedere Orientarea BCE/2011/14 din 20 septembrie 2011 privind instrumentele și procedurile de politică monetară ale Eurosistemului,

având în vedere Orientarea BCE/2013/4 din 20 martie 2013 privind măsuri suplimentare temporare legate de operațiunile de refinanțare din Eurosistem și eligibilitatea colateralului și de modificare a Orientării BCE/2007/9,

întrucât:

(1) În temeiul articolului 18.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, Banca Centrală Europeană (BCE) și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "BCN") pot desfășura operațiuni de creditare cu instituțiile de credit și cu alți participanți pe piață pe baza unor garanții corespunzătoare.

(2) La 5 iunie 2014, în urmărirea mandatului său de stabilitate a prețurilor, Consiliul guvernatorilor a decis să introducă măsuri de îmbunătățire a funcționării mecanismului de transmitere al politicii monetare prin sprijinirea creditării acordate economiei reale. O măsură specifică anunțată de Consiliul guvernatorilor în raport cu acest obiectiv a fost decizia sa de a desfășura o serie de operațiuni țintite de refinanțare pe termen mai lung (targeted longer-term refinancing operation - TLTRO) pe o perioadă de doi ani. În desfășurarea TLTRO, Consiliul guvernatorilor urmărește să sprijine creditarea bancară acordată sectorului privat nefinanciar, respectiv gospodăriile populației și societățile nefinanciare, în statele membre a căror monedă este euro. Această măsură nu intenționează să acopere creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației. Creditarea eligibilă acordată sectorului privat nefinanciar în contextul acestei măsuri exclude astfel creditele pentru locuințe acordate gospodăriilor populației.

(3) Pentru a facilita participarea instituțiilor care, din motive organizatorice, se împrumută de la Eurosistem prin utilizarea unei structuri de grup, se preconizează că participarea la TLTRO va fi posibilă pe bază de grup atunci când există o bază instituțională pentru tratamentul de grup. Participarea pe bază de grup se va desfășura printr-un anumit membru al grupului și în confomitate cu condițiile stabilite. De asemenea, pentru a se aborda chestiunile referitoare la distribuția lichidității intragrup, se asigură că, în cazul grupurilor care sunt înființate pe baza legăturilor strânse dintre membri, toți membrii grupului vor trebui să confirme în mod oficial în scris participarea acestora la grup.

(4) Participanții la TLTRO vor face obiectul limitelor de creditare. Aceștia vor avea dreptul la o alocare inițială de creditare pentru cele două TLTRO efectuate în septembrie și decembrie 2014. Suma care poate fi împrumutată pe baza acestei alocări inițiale va fi determinată pe baza soldului total de credite eligibile acordate sectorului privat nefinanciar al unui participant la 30 aprilie 2014. Indiferent dacă au participat la TLTRO efectuate în 2014, participanții vor avea dreptul la alocări suplimentare de creditare pentru următoarele șase TLTRO efectuate în 2015 și 2016. Sumele care pot fi împrumutate pe baza acestor alocări suplimentare se vor determina pe baza valorii creditării nete eligibile acordate sectorului privat nefinanciar a unui participant, calculată în conformitate cu criteriile stabilite într-o perioadă de timp determinată, care depășește un anumit prag. La stabilirea pragului aplicabil, Consiliul guvernatorilor urmărește să echilibreze necesitatea de a menține natura specifică a măsurii cu scopul de a facilita o participare suficientă la aceste operațiuni pentru a crea un impact semnificativ asupra mecanismului de transmitere al politicii monetare.

(5) Cu începere la 24 de luni după fiecare TLTRO, participanții vor avea posibilitatea de a rambursa sumele alocate în conformitate cu procedurile stabilite.

(6) Obiectivele TLTRO sunt întărite printr-o cerință de rambursare anticipată obligatorie în septembrie 2016 în cazul în care creditarea netă eligibilă a participantului care s-a împrumutat în cadrul TLTRO, calculată în conformitate cu criteriile stabilite pe o perioadă de timp determinată, este sub pragul aplicabil.

(7) Instituțiile care doresc să participe la TLTRO vor face obiectul anumitor cerințe de raportare. Datele raportate vor fi utilizate pentru a determina alocările inițiale și suplimentare de creditare, pentru calcularea pragului aplicabil, pentru calcularea oricăror rambursări anticipate obligatorii și pentru monitorizarea impactului TLTRO. De asemenea, se preconizează că BCN care primesc datele raportate pot să le comunice în cadrul Eurosistemului, în măsura și la nivelul necesar pentru punerea corespunzătoare în aplicare, precum și pentru analiza eficacității cadrului TLTRO. Pentru validarea corespunzătoare a datelor furnizate, datele statistice colectate pot fi puse în comun în cadrul Eurosistemului.

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentei decizii, se aplică următoarele definiții:

1. "lună de referință pentru alocare" înseamnă cea mai recentă lună pentru care sunt disponibile date privind creditarea netă eligibilă pentru fiecare alocare TLTRO;

2. "instituție de credit" înseamnă o instituție de credit definită în apendicele 2 (Glosar) din anexa I la Orientarea BCE/2011/14;

3. "credite eligibile" înseamnă credite acordate societăților nefinanciare și gospodăriilor populației (inclusiv instituții fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor populației) rezidente în statele membre a căror monedă este euro, cu excepția creditelor pentru locuințe acordate gospodăriilor populației, iar "rezident" în acest sens înseamnă termenul definit la articolul 1 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului;

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...