Parlamentul României

Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție

Modificări (...), Puneri în aplicare (4), Referințe (1), Cărți (4), Reviste (11), Jurisprudență

Text publicat în M.Of. al României.

În vigoare de la 21 ianuarie 1992
Formă aplicabilă de la 19 august 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pagina 1 din 5

Cumpără forma actualizată

sau autentifică-te

  •  

CAPITOLUL I Dispoziții generale

Art. 1. - Jurisprudență (3), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

(1) Drepturile asupra unei invenții sunt recunoscute și apărate pe teritoriul României prin acordarea unui brevet de invenție de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în condițiile prevăzute de lege. Jurisprudență (1), Reviste (1)

(2) Sunt, de asemenea, recunoscute și apărate drepturile decurgând din brevetul european, conform legii.

Art. 2. - Jurisprudență (3), Referințe în cărți (2)

În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) brevet european - brevetul acordat conform Convenției brevetului european;

b) cerere internațională - cererea de protecție a unei invenții, înregistrată conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor; Jurisprudență (1), Reviste (1)

c) consilier în proprietate industrială - persoana specializată în acordarea asistenței în domeniul proprietății industriale (invenții, mărci, desene, modele etc.), care desfășoară legal această activitate;

d) Convenția brevetului european - Convenția privind brevetul european, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, astfel cum a fost amendată prin Actul de revizuire a art. 63 din Convenția din 17 decembrie 1991 și prin deciziile Consiliului de administrație al Organizației Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996 și 10 decembrie 1998, precum și prin Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000;

e) Convenția de la Paris - Convenția pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, Paris, astfel cum a fost revizuită și modificată;

f) descriere - prezentarea în scris a invenției;

g) inventator - persoana care a creat invenția; Jurisprudență (1), Reviste (1)

h) mandatar autorizat - consilierul în proprietate industrială, care poate avea și calitate de reprezentare în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci;

i) OSIM - Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;

j) predecesor - persoana fizică sau juridică îndreptățită la brevet anterior depunerii cererii de brevet;

k) publicare - difuzarea informației într-un mod accesibil publicului; Jurisprudență (1)

l) solicitant - persoana fizică sau juridică care cere acordarea unui brevet de invenție;

m) succesor în drepturi - orice persoană fizică sau juridică căreia i s-a transmis fie dreptul la acordarea brevetului de invenție, fie drepturile care decurg dintr-un brevet de invenție eliberat; Jurisprudență (1)

n) revendicare - partea de brevet care cuprinde obiectul protecției solicitate și al cărei conținut determină întinderea protecției; Jurisprudență (1), Reviste (1)

o) titularul brevetului - persoana fizică sau juridică căreia îi aparține dreptul conferit prin brevet;

p) unitate - persoana juridică care funcționează legal;

q) persoana care exploatează invenția - persoana fizică sau juridică care o pune în aplicare în mod legal. Persoana care exploatează invenția poate să fie identică cu titularul brevetului. Jurisprudență (1)

Art. 3. - Jurisprudență (7), Referințe în cărți (1)

Dreptul la brevet de invenție aparține inventatorului sau succesorului său în drepturi.

Art. 4. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (4)

(1) În cazul în care invenția a fost creată împreună de mai mulți inventatori, fiecare dintre aceștia are calitatea de coautor al invenției, iar dreptul aparține în comun acestora. Jurisprudență (1)

(2) Dacă două sau mai multe persoane au creat aceeași invenție, independent una de alta, dreptul la brevet aparține aceleia care a depus o cerere de brevet a cărei dată de depozit este cea mai veche. Jurisprudență (2)

Art. 5. - Jurisprudență (1), Referințe în cărți (1)

Persoanele fizice sau juridice străine având domiciliul sau sediul în afara teritoriului României beneficiază de dispozițiile prezentei legi, în condițiile tratatelor și convențiilor internaționale privind invențiile, la care România este parte.

CAPITOLUL II Invenția brevetabilă

Art. 6. - Jurisprudență (9), Referințe în cărți (2)

(1) Un brevet poate fi acordat pentru orice invenție având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiția ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă și să fie susceptibilă de aplicare industrială. Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2), Reviste (2)

(2) Invențiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile dacă se referă la: Puneri în aplicare (1)

a) un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice procedeu tehnic, chiar dacă înainte se producea în natură;

b) plante sau animale, dacă posibilitatea tehnică de realizare a invenției nu se limitează la un anumit soi de plante sau la o anumită rasă de animale;

c) un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic ori un produs, altul decât un soi de plante sau o rasă de animale, obținut prin acest procedeu;

d) un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secvența sau secvența parțială a unei gene, chiar dacă structura acelui element este identică cu structura unui element natural.

Art. 7. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (7), Reviste (2), Referințe în cărți (1)

(1) Nu sunt considerate invenții, în sensul art. 6, în special: Jurisprudență (1)

a) descoperirile, teoriile științifice și metodele matematice;

b) creațiile estetice;

c) planurile, principiile și metodele în exercitarea de activități mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activităților economice, și nici programele de calculator; Reviste (1)

d) prezentările de informații.

(2) Prevederile alin. (1) nu exclud brevetabilitatea obiectelor sau activităților prevăzute în acest alineat decât în măsura în care cererea de brevet de invenție ori brevetul de invenție se referă la astfel de obiecte sau activități considerate în sine. Jurisprudență (1)

Art. 8. - Jurisprudență (2), Reviste (1), Referințe în cărți (1)

(1) Nu se acordă brevet de invenție, potrivit prezentei legi, pentru:

a) invențiile a căror exploatare comercială este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri, inclusiv pentru cele dăunătoare sănătății și vieții persoanelor, animalelor ori plantelor, și care sunt de natură să aducă atingeri grave mediului, cu condiția ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă printr-o dispoziție legală; Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

b) soiurile de plante și rasele de animale, și nici pentru procedeele esențial biologice pentru obținerea plantelor sau animalelor. Prevederea nu se aplică procedeelor microbiologice și produselor obținute prin aceste procedee; Puneri în aplicare (1)

c) invențiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării și dezvoltării sale, și nici pentru simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvența sau secvența parțială a unei gene; Puneri în aplicare (1)

d) metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie, și metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(2) Dispozițiile alin. (1) lit. d) nu se aplică produselor, în special substanțe sau compoziții pentru utilizare în oricare dintre aceste metode. Puneri în aplicare (1)

Art. 9. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (5), Reviste (1)

(1) O invenție este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.

(2) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoștințele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă ori orală, prin folosire sau în orice alt mod, până la data depozitului cererii de brevet de invenție. Jurisprudență (1)

(3) Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, conținutul cererilor depuse la OSIM și al cererilor internaționale pentru care s-a deschis fază națională în România sau al celor europene desemnând România, așa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit anterioară celei prevăzute la alin. (2) și care au fost publicate la sau după această dată, potrivit legii.

(4) Prevederile alin. (2) și (3) nu vor exclude brevetabilitatea oricărei substanțe sau compoziții cuprinse în stadiul tehnicii, pentru utilizarea acesteia într-o metodă dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d), dacă utilizarea sa în oricare dintre aceste metode nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.

(5) Prevederile alin. (2) și (3) nu vor exclude brevetabilitatea oricărei substanțe sau compoziții prevăzute la alin. (4), pentru orice altă utilizare specifică în orice metodă dintre cele prevăzute la art. 8 alin. (1) lit. d), dacă această utilizare nu este cuprinsă în stadiul tehnicii.

Art. 10. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2)

(1) În aplicarea art. 9, divulgarea invenției nu este luată în considerare dacă a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de brevet și dacă rezultă direct sau indirect ca urmare a:

a) unui abuz evident în privința solicitantului sau predecesorului în drepturi al acestuia;

b) faptului că solicitantul sau predecesorul în drepturi al acestuia a expus invenția într-o expoziție internațională oficială sau oficial recunoscută, în sensul Convenției privind expozițiile internaționale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, cu revizuirile ulterioare.

(2) Prevederile alin. (1) lit. b) sunt aplicabile numai dacă la înregistrarea cererii de brevet de invenție solicitantul declară că invenția a fost expusă efectiv și dacă, în termenul și în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi, depune un document în susținerea declarației sale. Puneri în aplicare (1)

Art. 11. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (2)

(1) O invenție este considerată ca implicând o activitate inventivă dacă, pentru o persoană de specialitate, ea nu rezultă în mod evident din cunoștințele cuprinse în stadiul tehnicii.

(2) Cererile de brevet prevăzute la art. 9 alin. (3), deși fac parte din stadiul tehnicii, nu sunt luate în considerare pentru aprecierea activității inventive.

Art. 12. - Puneri în aplicare (1), Jurisprudență (6), Referințe în cărți (1)

(1) O invenție este considerată ca fiind susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi fabricat sau utilizat într-un domeniu industrial, inclusiv în agricultură. Jurisprudență (1)

(2) Aplicabilitatea industrială a unei secvențe sau a unei secvențe parțiale a unei gene trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet de invenție. Puneri în aplicare (1)

CAPITOLUL III Înregistrarea, publicarea și examinarea cererii de brevet, eliberarea brevetului

Art. 13. - Puneri în aplicare (1), Referințe în cărți (1)

(1) Cererea de brevet de invenție, redactată în limba română, trebuie să cuprindă: Puneri în aplicare (1)

a) solicitarea acordării unui brevet; Puneri în aplicare (1)

b) datele de identificare a solicitantului;

c) o descriere a invenției; Puneri în aplicare (1)

d) una sau mai multe revendicări; Puneri în aplicare (1)

e) desenele la care se face referire în descriere sau revendicări. Puneri în aplicare (1)

(2) Dacă solicitantul nu este același cu inventatorul, cererea de brevet de invenție va conține și indicații care să permită stabilirea identității inventatorului și va fi însoțită de un document din care să reiasă modul în care solicitantul a dobândit dreptul la acordarea brevetului. Puneri în aplicare (1)

(3) Documentul prevăzut la alin. (2) va putea fi depus până la luarea unei hotărâri asupra cererii de brevet.

(4) Depunerea cererii de brevet poate fi făcută de persoana îndreptățită la acordarea brevetului, personal sau în orice mod prescris de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(5) În toate procedurile în fața OSIM, solicitantul este considerat a fi persoana îndreptățită la acordarea brevetului.

(6) Cererea de brevet se depune la OSIM, la alegerea solicitantului, pe hârtie sau sub o altă formă și printr-un mijloc de transmitere acceptat de OSIM și prevăzut de regulamentul de aplicare a prezentei legi. Puneri în aplicare (2)

(7) Cererea de brevet este însoțită de un rezumat care se depune cel mai târziu cu 2 luni înainte de data publicării cererii.

(8) Rezumatul servește în mod exclusiv informării tehnice; acesta nu poate fi luat în considerare pentru alte scopuri, în special pentru determinarea întinderii protecției solicitate, și nici pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (3). Puneri în aplicare (1)

Art. 14. - Puneri în aplicare (1)

(1) Data de depozit a cererii de brevet de invenție este data la care au fost înregistrate următoarele: Reviste (1)

a) o indicație explicită sau implicită că se solicită acordarea unui brevet de invenție;

b) indicații care să permită stabilirea identității solicitantului sau care să permită contactarea acestuia de către OSIM;

c) o parte care, la prima vedere, să pară a fi o descriere a invenției.

(2) În cazul în care lipsește o parte a descrierii, în scopul atribuirii datei de depozit, aceasta poate fi depusă ulterior, data de depozit fiind data la care această parte a fost depusă și la care taxa pentru înregistrarea acestei părți a fost plătită.

(3) Dacă partea lipsă a descrierii prevăzute la alin. (1) lit. c), depusă ulterior, este retrasă, data de depozit va fi data la care sunt îndeplinite cerințele la care se face referire la alin. (1).

(4) Condițiile de depunere ulterioară și cele de retragere a părții lipsă a descrierii care a fost depusă ulterior conform alin. (2) sunt prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(5) În cazul în care cererea de brevet de invenție nu conține o parte care, la prima vedere, să pară a fi o descriere, în scopul acordării datei de depozit, în cererea de brevet de invenție poate fi făcută referire, în limba română, la o cerere depusă anterior la un oficiu care înlocuiește descrierea, cu respectarea prevederilor regulamentului de aplicare a prezentei legi. În caz contrar, nu se acordă dată de depozit, iar cererea nu va fi tratată ca o cerere de brevet de invenție.

(6) Cererea de brevet de invenție se înscrie în Registrul național al cererilor de brevet depuse. Până la publicarea datelor din acest registru în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, acestea nu sunt publice, potrivit legii speciale. Puneri în aplicare (1), Reviste (1)

(7) Revendicările și desenele privind invenția pot fi depuse și în termen de două luni de la data de depozit a cererii de brevet, cu plata taxei legale.

(8) În cazul cererii internaționale de brevet sau a cererii de brevet european, data de depozit este data care rezultă din tratatele și convențiile internaționale la care România este parte și această dată se înscrie în Registrul național al cererilor de brevet depuse.

Art. 15. -

(1) Persoanele fizice sau juridice pot, pentru motive justificate, să depună descrierea, revendicările și desenele într-o limbă străină cu condiția ca, în termen de două luni de la înregistrarea cererii sau, după caz, de la data deschiderii fazei naționale, să depună la OSIM o traducere conformă, în limba română, a acestor documente și să fie plătită taxa legală.

(2) Se consideră că îndeplinesc condițiile privind forma și conținutul unei cereri din prezenta lege:


Pentru a vedea documentul fără paginare, ai nevoie de un abonament Lege5!

;
se încarcă...