Comisia Europeană

Regulamentul nr. 869/2014 de punere în aplicare privind noi servicii feroviare pentru călători (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014R0869

Modificări (...)

În vigoare de la 12 august 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 2012/34/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 noiembrie 2012 privind instituirea spațiului feroviar unic european, în special articolul 10 alineatul (4) și articolul 11 alineatul (4),

întrucât:

(1) În conformitate cu articolul 10 din Directiva 2012/34/UE, statele membre și-au deschis piețele pentru serviciile internaționale de transport feroviar de călători prestate de orice întreprindere feroviară căreia i s-a acordat o licență în temeiul directivei menționate. În cursul derulării unui serviciu internațional de transport feroviar de călători, întreprinderile feroviare au dreptul să îmbarce călători în orice gară situată pe ruta internațională respectivă și să îi debarce în altă gară, inclusiv în gări situate în același stat membru.

(2) Cu toate acestea, introducerea de noi servicii internaționale de transport feroviar de călători cu acces deschis și cu opriri intermediare nu ar trebui folosită pentru a deschide piața serviciilor de transport intern de călători, ci ar trebui să se limiteze numai la opririle conexe serviciului internațional. Scopul principal al noilor servicii ar trebui să fie transportarea călătorilor în cadrul unei călătorii internaționale. La cererea autorităților competente sau a întreprinderilor feroviare interesate, organismul de reglementare menționat în capitolul IV secțiunea 4 din Directiva 2012/34/UE ar trebui să determine scopul principal al unui nou serviciu propus.

(3) Deschiderea către concurență a serviciilor internaționale de transport feroviar de călători poate avea implicații pentru organizarea și finanțarea serviciilor feroviare pentru călători furnizate în cadrul unui contract de servicii publice în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului. Conform articolului 11 din Directiva 2012/34/UE, statele membre pot limita dreptul de acces la piață în cazul în care dreptul respectiv ar compromite echilibrul economic al contractelor de servicii publice respective. La cererea autorităților competente, a administratorului de infrastructură sau a întreprinderii feroviare care execută contractul de servicii publice, organismul de reglementare ar trebui să determine dacă un nou serviciu internațional de transport feroviar de călători propus ar compromite echilibrul economic al unui contract de servicii publice.

(4) Pentru a evita întreruperea unui nou serviciu de transport feroviar de călători care a început deja să fie prestat și pentru a oferi securitate juridică acestui nou serviciu în ceea ce privește posibilitatea de a fi prestat, perioada în care pot fi depuse cereri de testare a scopului principal sau a echilibrului economic ar trebui să fie limitată și legată de momentul în care solicitantul și-a notificat interesul de a exploata un nou serviciu internațional de transport feroviar de călători. Din același motiv, și procedurile organismului de reglementare în legătură cu testele respective ar trebui să fie limitate în timp.

(5) O cerere de testare a scopului principal ar trebui să includă toate informațiile relevante pentru a justifica faptul că scopul principal al noului serviciu propus este altul decât cel de a transporta călători între gări situate în state membre diferite. Pentru a îndeplini această cerință, entitățile care solicită un astfel de test ar trebui să poată utiliza formulare de cerere standardizate, publicate de organismele de reglementare.

(6) Organismul de reglementare ar trebui să realizeze o testare atât calitativă, cât și cantitativă pentru a identifica direcția pe care ar lua-o noul serviciu propus pe termen mediu, mai degrabă decât caracteristicile acestuia la un moment dat. Criteriile de evaluare ar trebui determinate în cadrul metodologiei adoptate de organismul de reglementare pentru testarea scopului principal, în legătură cu specificitățile transportului feroviar în statul membru în cauză. Niciun prag cuantificat nu ar trebui aplicat în mod strict sau în mod izolat.

(7) O cerere de testare a echilibrului economic ar trebui să includă toate informațiile relevante pentru a justifica faptul că echilibrul economic al contractului de servicii publice ar fi compromis de noul serviciu propus. Echilibrul economic al unui contract de servicii publice ar trebui considerat compromis de noul serviciu propus dacă există o modificare substanțială a valorii contractului de servicii publice care implică faptul că serviciile exploatate în temeiul contractului respectiv pe o piață structurată în mod concurențial nu ar mai fi sustenabile și capabile să funcționeze la un nivel rezonabil de profit.

(8) Evaluarea impactului noului serviciu propus asupra echilibrului economic al unui contract de servicii publice ar trebui să se bazeze pe criterii de evaluare obiective și pe o metodă obiectivă, care urmează să fie determinate în cadrul metodologiei adoptate de organismul de reglementare pentru testarea echilibrului economic, în legătură cu specificitățile transportului feroviar în statul membru în cauză. Analiza economică ar trebui să se axeze pe impactul economic al noului serviciu propus asupra contractului de servicii publice în ansamblu, inclusiv serviciile care sunt în special afectate, pentru întreaga durată a acestuia. Niciun prag cuantificat predefinit nu ar trebui aplicat în mod strict sau în mod izolat. Pe lângă analiza economică a impactului noului serviciu propus asupra contractului de servicii publice, organismul de reglementare ar trebui să țină seama și de beneficiile pe termen scurt și mediu pentru clienți.

(9) Posibilitatea reconsiderării unei decizii luate de organismul de reglementare în urma unui test de echilibru economic ar trebui să fie limitată la cazurile în care există o modificare semnificativă a noului serviciu în raport cu datele analizate de organismul de reglementare sau în care există o diferență substanțială între impactul real și cel estimat asupra serviciilor prestate în temeiul contractului de servicii publice. Pentru ca operatorului noului serviciu să îi fie garantat un minim de securitate juridică, ar trebui prevăzută o anumită perioadă de timp în care să nu se poată solicita reconsiderarea deciziei.

(10) Fără a aduce atingere principiului independenței organismelor de reglementare în procesul decizional, menționat la articolul 55 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE, organismele de reglementare ar trebui să facă schimb de informații și, acolo unde este relevant, de la caz la caz, ar trebui să își coordoneze principiile și acțiunile legate de testarea scopului principal și a echilibrului economic, pentru a evita apariția unor diferențe majore între practicile lor, care ar genera incertitudine pe piața serviciilor internaționale de transport feroviar de călători.

(11) În toate activitățile lor legate de testarea scopului principal sau a echilibrului economic, organismele de reglementare ar trebui să respecte confidențialitatea informațiilor sensibile din punct de vedere comercial primite de la părțile implicate în testele respective.

(12) Organismele de reglementare nu au nicio obligație de a solicita o taxă pentru un test de scop principal, pentru un test de echilibru economic sau pentru reconsiderarea unui test de echilibru economic. Cu toate acestea, statele membre pot decide să impună entităților care fac astfel de cereri plata unei taxe pentru activitatea depusă de organismele de reglementare, care să acopere costul net al evaluărilor respective. În acest caz, taxa ar trebui să fie nediscriminatorie, rezonabilă și să fie percepută efectiv și în mod transparent de la toate entitățile solicitante.

(13) Ținând seama de rezultatele unei consultări a părților interesate și în urma schimbului de informații cu alte organisme de reglementare, organismele de reglementare ar trebui să elaboreze o metodologie constantă pentru testarea scopului principal și, dacă este cazul, pentru testarea echilibrului economic. Această responsabilitate nu ar trebui să fie supusă unor constrângeri din partea altor entități. Testele ar trebui să se bazeze mai degrabă pe analize de la caz la caz, decât pe simpla aplicare a unor praguri prestabilite. Niciun prag nu ar trebui stabilit în acte legislative naționale. Metoda de evaluare ar trebui stabilită într-un mod consecvent cu evoluțiile pieței, care să permită modificarea acesteia în timp, în special în lumina experienței dobândite de organismele de reglementare.

(14) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul comitetului instituit prin articolul 62 alineatul (1) din Directiva 2012/34/UE,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...