Comisia Europeană

Regulamentul nr. 834/2014 de punere în aplicare de stabilire a normelor pentru aplicarea cadrului comun de monitorizare și evaluare a politicii agricole comune
Număr celex: 32014R0834

Modificări (...)

În vigoare de la 08 august 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, în special articolul 110 alineatele (2) și (4),

întrucât:

(1) Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 prevede un cadru comun de monitorizare și evaluare pentru măsurarea performanțelor politicii agricole comune (PAC). Pentru aplicarea acestui cadru, este necesar să se stabilească norme care să asigure o evaluare cuprinzătoare și regulată a progreselor, a eficienței și a eficacității PAC în raport cu obiectivele urmărite. Pentru a permite statelor membre și Comisiei să instituie un cadru de monitorizare și evaluare coerent, ar trebui să se definească un set de indicatori comuni, astfel cum se menționează la articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

(2) Acești indicatori ar trebui să fie legați de structura și de obiectivele PAC și să se bazeze pe elemente cuantificabile. Prin urmare, ar trebui să se definească diferite tipuri de indicatori pentru a permite evaluarea PAC la toate nivelurile. Indicatorii de impact ar trebui să reflecte principalele obiective comune ale PAC, astfel cum sunt prevăzute la articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013. Pentru fiecare dintre aceste obiective principale comune pot fi identificate mai multe obiective specifice, pentru care trebuie definiți indicatori de rezultat. Obiectivele specifice respective includ veniturile exploatațiilor și variabilitatea acestor venituri, îmbunătățirea competitivității sectorului agricol, stabilitatea piețelor, așteptările consumatorilor, furnizarea de bunuri publice și protecția mediului, atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la aceste schimbări, menținerea unei agriculturi diversificate, precum și obiectivele specifice definite pentru Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), și anume prioritățile Uniunii în materie de dezvoltare rurală. În plus, aplicarea practică a instrumentelor PAC ar trebui să fie monitorizată pe baza unor indicatori de realizare care pot reflecta acest nivel operațional al PAC.

(3) Este important ca acest cadru de monitorizare și de evaluare să poată fi utilizat de statele membre și de Comisie în mod eficient și în timp util. Prin urmare, ar trebui să se prevadă obligativitatea statelor membre de a transmite Comisiei informațiile necesare pentru a permite monitorizarea și evaluarea PAC în termenele stabilite de regulamentele pertinente. Pentru a se evita orice sarcini administrative inutile, Comisia ar trebui, în măsura în care este posibil, să utilizeze informațiile puse deja la dispoziția sa.

(4) Măsurile prevăzute de prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului pentru fondurile agricole,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Indicatori

Indicatorii care permit evaluarea progresului, a eficacității și a eficienței politicii agricole comune (PAC) pe baza obiectivelor urmărite, menționate la articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013, trebuie să fie cuantificabili. Printre respectivii indicatori se numără:

(a) indicatori de impact, astfel cum se specifică în secțiunea 1 din anexa la prezentul regulament, care reflectă domeniile în care este prevăzut ca PAC să aibă o influență;

(b) indicatori de rezultat, astfel cum se specifică în secțiunea 2 din anexa la prezentul regulament, care reflectă principalele realizări ale:

(i) Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;

(ii) Regulamentului (UE) nr. 1306/2013;

(iii) Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului; precum și ale

(iv) Regulamentului (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului;

(c) indicatori de realizare, astfel cum se specifică în secțiunea 3 din anexa la prezentul regulament, care reflectă punerea în aplicare a instrumentelor PAC conexe;

(d) indicatori de context, astfel cum se menționează în secțiunea 4 din anexa la prezentul regulament, care reflectă aspectele relevante ale tendințelor contextuale generale care ar putea avea o influență asupra punerii în aplicare, a realizărilor și a performanțelor PAC.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...