Comisia Europeană

Regulamentul nr. 788/2014 de stabilire a normelor detaliate pentru aplicarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu și retragere a recunoașterii organizațiilor de inspecție și control al navelor în conformitate cu articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014R0788

Modificări (...)

În vigoare de la 19 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele și standardele comune pentru organizațiile cu rol de inspecție și control al navelor, în special articolul 14 alineatul (2),

întrucât:

(1) Articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 împuternicesc Comisia să impună amenzi și penalități cu titlu cominatoriu împotriva organizațiilor recunoscute, așa cum se definește la articolul 2 din regulamentul respectiv, sau să retragă recunoașterea acestora, pentru a asigura aplicarea criteriilor și a obligațiilor stabilite în regulamentul respectiv, cu scopul clar de a elimina orice posibile amenințări la adresa siguranței și a mediului.

(2) Este în interesul transparenței de a se stabili, în conformitate cu articolul 14 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009, normele de procedură pentru luarea deciziilor, precum și metodologia utilizată pentru calcularea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu de către Comisie, astfel încât acestea să fie cunoscute dinainte de către organizațiile în cauză, inclusiv criteriile specifice pe baza cărora Comisia trebuie să evalueze gravitatea situației și măsura în care au fost compromise siguranța sau protecția mediului.

(3) Prin introducerea de amenzi și penalități cu titlu cominatoriu, Comisia ar dispune de un instrument suplimentar care să îi permită să reacționeze mai nuanțat, mai flexibil și mai gradat în caz de încălcare a normelor din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 de către o organizație recunoscută, în comparație cu retragerea recunoașterii.

(4) Penalitățile cu titlu cominatoriu ar trebui să poată asigura cu eficacitate că orice încălcare a obligațiilor și a cerințelor stabilite de Regulamentul (CE) nr. 391/2009 este remediată imediat și în mod corespunzător. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 391/2009 împuternicește Comisia să aplice penalități cu titlu cominatoriu dacă o organizație recunoscută nu a reușit să întreprindă acțiunile de prevenire și remediere solicitate de Comisie, după o perioadă rezonabilă de timp și până în momentul în care organizația recunoscută în cauză a întreprins acțiunile necesare. Dacă este necesar, în funcție de circumstanțe, suma zilnică a penalităților cu titlu cominatoriu poate fi mărită treptat pentru a reflecta urgența acțiunilor solicitate.

(5) Calcularea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu ca fracțiune din cifra de afaceri a organizației, având în vedere plafonul maxim stabilit în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009, este o metodă simplă de a face ca amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu să aibă un efect de descurajare, rămânând în același timp direct proporționale atât cu gravitatea situației, cât și cu capacitatea economică a organizației în cauză, în ciuda dimensiunilor considerabil diferite ale organizațiilor recunoscute.

(6) În interesul transparenței și al securității juridice, plafonul aplicabil pentru valoarea totală maximă a amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu ar trebui să fie stabilit în mod clar, având în vedere diferitele circumstanțe. Din aceleași motive, trebuie determinat și modul în care se calculează cifra de afaceri medie totală în cele trei exerciții financiare precedente pentru activitățile reglementate de Regulamentul (CE) nr. 391/2009 în cazul fiecărei organizații recunoscute.

(7) Este necesar ca decizia de a retrage recunoașterea unei organizații în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 391/2009 să țină seama de toți factorii legați de obiectivul primordial al monitorizării operațiunilor organizațiilor recunoscute și al performanței generale, inclusiv eficacitatea oricăror amenzi și penalități cu titlu cominatoriu impuse deja pentru încălcări grave și repetate ale regulamentului respectiv.

(8) Trebuie definită o procedură specifică pentru a permite Comisiei, fie la inițiativa sa, fie la cererea statului membru (statelor membre), să retragă recunoașterea unei organizații în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 și în conformitate cu competențele Comisiei de a evalua organizațiile recunoscute și de a impune amenzi și penalități cu titlu cominatoriu prin intermediul procedurilor asociate prevăzute în prezentul regulament.

(9) Este important ca o decizie de a aplica amenzi, penalități cu titlu cominatoriu, sau de a retrage recunoașterea în conformitate cu prezentul regulament să fie bazată exclusiv pe motivele pe care organizația recunoscută în cauză a fost în măsură să își prezinte observațiile.

(10) Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special în ceea ce privește dreptul la apărare și principiul confidențialității și principiul non bis in idem în conformitate cu principiile generale de drept și cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(11) Deciziile prin care se impun amenzi și penalități cu titlu cominatoriu în temeiul prezentului regulament ar trebui să aibă caracter executoriu în conformitate cu articolul 299 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și pot fi supuse controlului Curții de Justiție a Uniunii Europene.

(12) În scopul asigurării corectitudinii și a certitudinii juridice în desfășurarea procedurii, este necesar să fie stabilite norme detaliate privind calcularea termenelor impuse de Comisie pe parcursul procedurii și a termenelor de prescripție care se aplică în cazul Comisiei în ceea ce privește impunerea și executarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu, ținând cont și de data intrării în vigoare a Regulamentului (CE) nr. 391/2009.

(13) Aplicarea prezentului regulament necesită o cooperare eficientă între statele membre în cauză, Comisie și Agenția Europeană pentru Siguranța Maritimă. În acest scop, este necesar să se clarifice drepturile și obligațiile fiecăreia dintre aceste părți în cadrul procedurilor prevăzute de prezentul regulament, pentru a asigura buna desfășurare a investigației, a procesului de luare a deciziilor și a procesului de monitorizare în conformitate cu articolele 6 și 7 din Regulamentul (CE) nr. 391/2009.

(14) Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt în conformitate cu avizul Comitetului pentru siguranța maritimă și prevenirea poluării de către nave (COSS) instituit prin Regulamentul (CE) nr. 2099/2002 al Parlamentului European și al Consiliului,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...