Comisia Europeană

Regulamentul nr. 702/2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare în sectoarele agricol și forestier și în zonele rurale ca fiind compatibile cu piața internă, în aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
Număr celex: 32014R0702

Modificări (1), Referințe (3)

În vigoare de la 01 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 108 alineatul (4),

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 994/98 al Consiliului din 7 mai 1998 privind aplicarea articolelor 107 și 108 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene anumitor categorii de ajutoare de stat orizontale, în special articolul 1 alineatul (1) literele (a) și (b),

după publicarea unui proiect al prezentului regulament, în conformitate cu articolul 6 și cu articolul 8 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 994/98,

după consultarea Comitetului consultativ privind ajutoarele de stat,

întrucât:

(1) Finanțarea de stat care îndeplinește criteriile prevăzute la articolul 107 alineatul (1) din tratat constituie ajutor de stat și necesită notificarea Comisiei în temeiul articolului 108 alineatul (3) din tratat. Cu toate acestea, în temeiul articolului 109 din tratat, Consiliul poate stabili categorii de ajutoare care sunt exceptate de la respectiva obligație de notificare. În conformitate cu articolul 108 alineatul (4) din tratat, Comisia poate adopta regulamente privind respectivele categorii de ajutoare. Regulamentul (CE) nr. 994/98 autorizează Comisia să declare, conform articolului 109 din tratat, că anumite categorii de ajutoare pot fi exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat. Pe baza regulamentului menționat, Comisia a adoptat Regulamentul (CE) nr. 1857/2006 al Comisiei, care se aplică până la 30 iunie 2014.

(2) La 22 iulie 2013, Regulamentul (CE) nr. 994/98 a fost modificat prin Regulamentul (UE) nr. 733/2013 al Consiliului pentru a autoriza Comisia să extindă exceptarea pe categorii la noi categorii de ajutoare, pentru care pot fi definite condiții de compatibilitate clare. Respectivele noi categorii de ajutoare din sectoarele agricol și forestier ar trebui să includă: ajutoarele pentru conservarea patrimoniului, ajutoarele pentru repararea pagubelor provocate de calamități naturale și ajutoarele pentru sectorul forestier care pot, în anumite condiții, să fie exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat.

(3) Articolul 42 din tratat prevede că normele privind concurența se aplică producției și comercializării de produse agricole numai în măsura stabilită de Parlamentul European și de Consiliu. Articolul 211 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului prevede că normele privind ajutoarele de stat se aplică ajutoarelor pentru producția și comercializarea de produse agricole, sub rezerva anumitor excepții. Articolul 211 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 prevede că normele privind ajutoarele de stat nu se aplică plăților efectuate de statele membre pentru măsurile prevăzute în regulamentul menționat care sunt finanțate integral sau parțial de Uniune și pentru măsurile incluse la articolele 213-218 din regulamentul menționat. În plus, normele privind ajutoarele de stat nu se aplică nici plăților efectuate de statele membre în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, nici finanțării naționale suplimentare care se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat. Plățile respective, menite să furnizeze o finanțare națională suplimentară care se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat, trebuie să respecte criteriile prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 pentru a fi aprobate de Comisie în cadrul programului de dezvoltare rurală al unui anumit stat membru. Cu toate acestea, normele privind ajutoarele de stat se aplică atât părții cofinanțate din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cât și finanțării naționale suplimentare pentru măsurile care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat.

(4) Întrucât efectele economice ale ajutoarelor nu variază în funcție de tipul de finanțare, și anume, finanțare parțială de către Uniune sau finanțare integrală de către statul membru, ar trebui să se asigure consecvența și coerența între politica Comisiei în materie de control al ajutoarelor de stat și sprijinul care este acordat în cadrul politicii agricole comune și al politicii de dezvoltare rurală ale Uniunii.

(5) Prin urmare, domeniul de aplicare al prezentului regulament ar trebui aliniat la cel al Regulamentului (UE) nr. 1305/2013, în special în ceea ce privește ajutoarele pentru sectorul forestier și ajutoarele pentru microîntreprinderi și pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) care își desfășoară activitatea în zonele rurale. Prezentul regulament ar trebui să se aplice măsurilor de ajutor pentru sectorul forestier și pentru IMM-urile care își desfășoară activitatea în zonele rurale ce nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat numai dacă și în măsura în care respectivele măsuri sunt incluse în programele de dezvoltare rurală și sunt cofinanțate de FEADR. Pe de altă parte, prezentul regulament nu ar trebui să se aplice ajutoarelor pentru întreprinderi din zonele rurale destinate activităților care nu se încadrează în domeniul de aplicare al articolului 42 din tratat sau ajutoarelor pentru sectorul forestier în cazul în care nu există nicio legătură directă cu programele de dezvoltare rurală și nicio cofinanțare din FEADR. Cu toate acestea, ar trebui să se poată acorda ajutoare pentru transferul de cunoștințe și pentru acțiuni de informare în sectorul forestier și ajutoare pentru servicii de consiliere în sectorul forestier în afara programelor de dezvoltare rurală finanțate integral de statele membre, cu condiția ca aceste ajutoare să respecte condițiile de compatibilitate aferente prevăzute în prezentul regulament.

(6) Statele membre ar trebui să dispună de o procedură simplificată în cazul în care trebuie să obțină autorizarea ajutoarelor de stat atât pentru partea de cofinanțare, cât și pentru finanțarea suplimentară a programelor lor naționale de dezvoltare rurală, în conformitate cu articolul 81 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013. În această privință, ajutoarele respective ar trebui să fie exceptate de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat, sub rezerva respectării condițiilor de compatibilitate aferente prevăzute în prezentul regulament.

(7) Prin comunicarea sa din 8 mai 2012 către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor, intitulată "Modernizarea ajutoarelor de stat în UE" (1), Comisia a lansat un proces mai amplu de revizuire a normelor privind ajutoarele de stat. Principalele obiective ale acestei modernizări sunt: (i) realizarea unei creșteri durabile, inteligente și favorabile incluziunii pe o piață internă competitivă, contribuind în același timp la eforturile depuse de statele membre în direcția unei utilizări mai eficiente a finanțelor publice; (ii) concentrarea controlului ex ante efectuat de Comisie asupra cazurilor cu cel mai mare impact asupra pieței interne, consolidând, în același timp, cooperarea statelor membre în materie de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat și (iii) eficientizarea prin simplificare a normelor și adoptarea mai rapidă a unor decizii mai bine fundamentate și mai robuste, bazate pe o logică economică clară, pe o abordare comună și pe obligații clare.

(1) COM(2012) 209 final.

(8) Prezentul regulament ar trebui să permită o mai bună definire a priorităților în materie de aplicare a normelor privind ajutoarele de stat, precum și o simplificare sporită și ar trebui să îmbunătățească transparența, eficacitatea evaluării și controlul respectării normelor privind ajutoarele de stat la nivel național și la nivelul Uniunii, menținând în același timp competențele instituționale ale Comisiei și ale statelor membre. În conformitate cu principiul proporționalității, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(9) Comisia a aplicat articolele 107 și 108 din tratat în ceea ce privește IMM-urile care își desfășoară activitatea în domeniul producției, al prelucrării și al comercializării de produse agricole în numeroase cazuri, în special în cadrul Regulamentului (CE) nr. 1857/2006, al Regulamentului (CE) nr. 800/2008 al Comisiei și al Orientărilor comunitare privind ajutoarele de stat în sectorul agricol și forestier pentru perioada 2007-2013. Comisia a dobândit astfel o experiență considerabilă în acest domeniu. Experiența a permis Comisiei, pe de o parte, să definească mai bine condițiile în care anumite categorii de ajutoare pot fi considerate compatibile cu piața internă și să extindă domeniul de aplicare al exceptării pe categorii și, pe de altă parte, a evidențiat necesitatea sporirii transparenței, precum și a monitorizării și a efectuării unei evaluări corespunzătoare a schemelor mari, ținând seama de efectul acestora asupra concurenței în cadrul pieței interne.

(10) Condițiile generale de aplicare a prezentului regulament ar trebui definite pe baza unui set de principii comune menite să asigure că ajutorul servește unui obiectiv de interes comun, are un efect stimulativ clar, este adecvat și proporțional, este acordat în condiții de transparență deplină, face obiectul unui mecanism de control și al unei evaluări periodice și nu afectează în mod negativ condițiile schimburilor comerciale, într-o măsură care să contravină interesului comun.

(11) Ajutorul care îndeplinește toate condițiile prevăzute în prezentul regulament, atât cele generale, cât și cele specifice categoriilor relevante de ajutoare, ar trebui să fie exceptat de la obligația de notificare prevăzută la articolul 108 alineatul (3) din tratat. Pentru a asigura o supraveghere eficientă și pentru a simplifica procedurile administrative fără a reduce însă monitorizarea efectuată de Comisie, ajutoarele exceptate (scheme de ajutoare și ajutoare individuale) ar trebui să includă o trimitere expresă la prezentul regulament.

(12) Ajutoarele de stat în sensul articolului 107 alineatul (1) din tratat care nu se încadrează în domeniul de aplicare al prezentului regulament fac în continuare obiectul obligației de notificare prevăzute la articolul 108 alineatul (3) din tratat. Prezentul regulament nu aduce atingere posibilității pe care o au statele membre de a notifica ajutoarele ale căror obiective corespund obiectivelor vizate de prezentul regulament.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...