Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene

Directiva nr. 68/2014 privind armonizarea legislației statelor membre referitoare la punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor sub presiune (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)
Număr celex: 32014L0068

Modificări (2), Referințe (1)

În vigoare de la 17 iulie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară (1),

(1) Poziția Parlamentului European din 15 aprilie 2014 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial) și Decizia Consiliului din 13 mai 2014.

întrucât:

(1) Directiva 97/23/CE a Parlamentului European și a Consiliului a fost modificată în mod substanțial(2). Deoarece urmează să fie efectuate modificări suplimentare, directiva respectivă ar trebui să fie reformată din motive de claritate.

(2) A se vedea anexa V partea A.

(2) Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului stabilește normele privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității, oferă un cadru pentru supravegherea pieței produselor și pentru controlul produselor provenite din țările terțe și prevede principiile generale privind marcajul CE.

(3) Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului stabilește principii comune și dispoziții de referință comune concepute pentru a fi aplicate întregii legislații sectoriale cu scopul de a oferi o bază coerentă revizuirilor și reformărilor legislației respective. Prin urmare, Directiva 97/23/CE ar trebui adaptată la decizia respectivă.

(4) Prezenta directivă se referă la echipamentele sub presiune și ansamblele care sunt noi pe piața Uniunii când sunt introduse pe piață; și anume fie echipamente sub presiune sau ansamble noi produse de un producător stabilit în Uniune, fie echipamente sub presiune sau ansamble noi sau la mâna a doua, importate dintr-o țară terță.

(5) Prezenta directivă ar trebui să se aplice în cazul tuturor formelor de furnizare, inclusiv vânzării la distanță.

(6) Prezenta directivă ar trebui să se aplice echipamentelor sub presiune supuse unei presiuni maxime admisibile PS mai mari de 0,5 bari. Echipamentele sub presiune supuse unei presiuni mai mici sau egale cu 0,5 bari nu prezintă riscuri semnificative legate de presiune. Prin urmare, nu poate fi împiedicată libera circulație a acestora în Uniune.

(7) Prezenta directivă ar trebui să se aplice, de asemenea, ansamblelor formate din mai multe echipamente sub presiune montate pentru a forma un tot integrat și funcțional. Acele ansamble pot varia de la un ansamblu simplu, cum ar fi oalele sub presiune, până la un ansamblu complex, cum ar fi un cazan de abur acvatubular. În cazul în care producătorul ansamblului îl proiectează pentru introducerea pe piață și darea în folosință așa cum este - și nu ca părți componente neasamblate -, acest ansamblu ar trebui să fie conform cu prezenta directivă. Totuși, prezenta directivă nu ar trebui să se aplice la asamblarea de echipamente sub presiune efectuată la locul utilizării, pe răspunderea unui utilizator care nu este producătorul, cum ar fi asamblarea instalațiilor industriale.

(8) Prezenta directivă ar trebui să armonizeze dispozițiile de drept intern în ceea ce privește riscul datorat presiunii. Celelalte riscuri pe care le pot prezenta aceste echipamente intră, dacă este cazul, sub incidența altor directive care privesc aceste riscuri.

(9) Cu toate acestea, anumite echipamente sub presiune fac obiectul altor directive adoptate în temeiul articolului 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Dispozițiile prevăzute de unele dintre aceste directive se referă și la riscul pe care îl presupune presiunea. Directivele respective sunt considerate suficiente pentru a preveni în mod adecvat riscurile generate de presiune prezentate de aceste echipamente atunci când nivelul de risc al acestor echipamente rămâne redus. În consecință, ar trebui ca asemenea echipamente să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive.

(10) Pentru unele echipamente sub presiune reglementate de acorduri internaționale pentru transportul lor internațional, riscurile legate de transport, precum și pericolele și riscurile generate de presiune la nivel național sunt tratate de directive ale Uniunii bazate pe aceste acorduri. Directivele respective extind aplicarea acestor acorduri la transportul național, pentru a se asigura libera circulație a mărfurilor periculoase, îmbunătățind, în același timp, siguranța transportului. Aceste echipamente care fac obiectul Directivei 2008/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului și al Directivei 2010/35/UE a Parlamentului European și a Consiliului ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...