Consiliul Guvernatorilor Băncii Centrale Europene

Regulamentul nr. 1374/2014 privind cerințele de raportare de statistică pentru societățile de asigurare (BCE/2014/50)
Număr celex: 32014R1374

Modificări (...)

În vigoare de la 20 decembrie 2014

În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

Cumpără forma completă

sau autentifică-te

  •  
CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană, în special articolul 5 alineatul (1) și articolul 6 alineatul (4),

având în vedere avizul Comisiei Europene (2),

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede la articolul 2 alineatul (1) că, în vederea îndeplinirii cerințelor sale de raportare statistică, Banca Centrală Europeană (BCE), asistată de băncile centrale naționale (BCN), are dreptul de a culege informații statistice în limitele unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare și a ceea ce este necesar pentru realizarea misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC). Din articolul 2 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 rezultă că societățile de asigurare fac parte din unitățile de observare statistică de referință cu obligații de raportare în scopul îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE din, printre altele, domeniul statisticii monetare și financiare. În plus, articolul 2 alineatul (4) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că, în cazuri justificate corespunzător, BCE are dreptul să colecteze informații statistice pe bază consolidată. Articolul 3 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE stabilește unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare, în limitele unităților de observare statistică de referință cu obligații de raportare, și dă BCE dreptul de a excepta, total sau parțial, categorii specifice de agenți raportori de la îndeplinirea cerințelor sale de raportare statistică.

(2) Scopul impunerii de obligații de raportare statistică în sarcina societăților de asigurare este acela de a asigura pentru BCE statistici adecvate cu privire la activitățile financiare din subsectorul societăților de asigurare din statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare "state membre din zona euro"), care sunt privite ca un singur teritoriu economic. Colectarea de informații statistice privind societățile de asigurare este necesară pentru satisfacerea nevoilor analitice periodice și spontane, pentru susținerea BCE în efectuarea analizei monetare și financiare, precum și pentru contribuția SEBC la stabilitatea sistemului financiar.

(3) BCN ar trebui să aibă competența de a colecta informațiile necesare referitoare la societățile de asigurare de la unitățile de observare statistică efective cu obligații de raportare ce fac parte dintr-un cadru mai larg de raportare statistică, cu condiția ca îndeplinirea cerințelor de raportare statistică ale BCE să nu fie periclitată. În astfel de cazuri este adecvat să se asigure transparența prin informarea agenților raportori cu privire la diferitele scopuri statistice pentru care sunt colectate datele.

(4) Pentru minimizarea sarcinii de raportare a societăților de asigurare, BCN ar trebui să aibă competența de a combina obligațiile de raportare ce le revin în temeiul prezentului regulament cu cele ce le revin în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1011/2012 al Băncii Centrale Europene (BCE/2012/24).

(5) Există o legătură strânsă între datele colectate de BCN în scopuri statistice în temeiul prezentului regulament și datele colectate de autoritățile naționale competente (ANC) în scopuri de supraveghere în temeiul mecanismului instituit prin Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului. Pornind de la mandatul general acordat BCE prin articolul 5.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare "Statutul SEBC") pentru a se implica în cooperarea cu alte organisme din domeniul statisticii, și în scopul limitării sarcinii administrative și al evitării duplicării atribuțiilor, BCN pot deriva datele care trebuie raportate în temeiul prezentului regulament din datele colectate în temeiul Directivei 2009/138/CE, inclusiv al legislației naționale care transpune respectiva directivă, ținând seama în mod corespunzător de termenii oricărui acord de cooperare dintre BCN și ANC relevante. Articolul 70 din Directiva 2009/138/CE prevede că ANC pot transmite BCN și altor organisme cu funcție similară, în calitatea lor de autorități monetare, informații destinate să contribuie la îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în temeiul respectivei directive.

(6) Sistemul European de Conturi instituit prin Regulamentul (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (denumit în continuare "SEC 2010") prevede că activele și pasivele unităților instituționale sunt raportate în țara de reședință. Pentru minimizarea sarcinii de raportare, în cazul în care BCN derivă datele de raportat în temeiul prezentului regulament din datele colectate în temeiul Directivei 2009/138/CE, activele și pasivele sucursalelor societăților de asigurare ale căror sedii sociale sunt rezidente în Spațiul Economic European (SEE) pot fi agregate cu cele ale sediilor sociale. Pentru monitorizarea dimensiunii sucursalelor societăților de asigurări și a oricăror abateri de la SEC 2010 ar trebui colectate informații limitate privind aceste sucursale.

(7) Standardele pentru protecția și utilizarea informațiilor statistice confidențiale prevăzute la articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 ar trebui aplicate pentru colectarea informațiilor statistice în temeiul prezentului regulament.

(8) În timp ce este recunoscut faptul că regulamentele adoptate în temeiul articolului 34.1 din Statutul SEBC nu conferă drepturi și nici nu impun obligații statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare "state membre din afara zonei euro"), articolul 5 din Statutul SEBC se aplică atât statelor membre din zona euro, cât și celor din afara zonei euro. Considerentul (17) al Regulamentului (CE) nr. 2533/98 arată că articolul 5 din Statutul SEBC, coroborat cu articolul 4 alineatul (3) din Tratatul privind Uniunea Europeană, implică obligația de elaborare și aplicare la nivel național a tuturor măsurilor pe care statele membre din afara zonei euro le consideră adecvate pentru a culege informațiile statistice necesare îndeplinirii cerințelor de raportare statistică ale BCE și pentru a efectua în timp util pregătirile din domeniul statistic pentru ca aceste state să devină state membre ale zonei euro.

(9) Articolul 7 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 prevede că BCE are competența de a aplica sancțiuni în privința agenților raportori care nu respectă cerințele de raportare statistică prevăzute de regulamentele și deciziile BCE.

(10) Până cel târziu în 2020 Consiliul guvernatorilor ar trebui să evalueze avantajele și costurile următoarelor elemente: (a) o majorare a acoperirii raportării trimestriale de la 80% la 95% din cota de piață totală a societăților de asigurare din fiecare stat membru din zona euro; (b) raportarea separată a activelor și pasivelor sucursalelor societăților de asigurare atunci când sucursalele sunt rezidente în statele membre din zona euro și entitățilemamă ale respectivelor sucursale sunt rezidente în SEE; și (c) o reducere suplimentară a timpului de transmitere a datelor de către agenții raportori la patru săptămâni, după încheierea trimestrului la care se referă datele,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Definiții

În sensul prezentului regulament:

1. "societate de asigurare" și "SA" (subsectorul 128 din SEC 2010) înseamnă o societate sau o cvasisocietate financiară a cărei funcție principală constă în furnizarea de servicii de intermediere financiară rezultate din mutualizarea riscurilor, în principal sub formă de asigurări directe sau reasigurări.

..........


În versiunea gratuită textul este afisat parțial. Pentru textul integral alegeți un abonament Lege5 care permite vizualizarea completă a documentului sau cumpărați documentul în formă completă.

;
se încarcă...